IPPP2/4512-620/16-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych określonych w powyższym podpunkcie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2016 r. (data wpływu 22 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu marża - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu marża.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług ponieważ korzysta z ustawowego zwolnienia (ustawa o podatku od towaru i usług art. 113 ust. 1). W ramach działalności Wnioskodawca dokonuje bądź będzie dokonywał zakupów używanych części samochodowych:

 1. od podatników niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej, dokumentem nabycia jest umowa sprzedaży,
 2. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy stosują opodatkowanie w systemie marży,
 3. od podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo podatku VAT, dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT,
 4. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej jako nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Dokumenty zakupu nie zawierają szczegółowej specyfikacji używanych części. W przypadku zakupów w Wielkiej Brytanii sprzedawca wpisuje w dokumencie np. części samochodowe 10.000zł wraz z kosztami transportu, a poniżej zaznacza procedura marży - towary używane. Szczegółową specyfikacje zakupionych części i ich wycenę Wnioskodawca wykonuje samodzielnie np. lusterko 5 szt. x 20 zł, maska 2 szt. x 100 zł. Specyfikacja zawiera wszystkie zakupione części z danego rachunku zakupu. Przy sprzedaży tak zakupionych części Wnioskodawca nie odprowadza podatku VAT, gdyż korzysta ze zwolnienia (ustawa o podatku od towaru i usług art. 113 ust. 1). Wnioskodawca zamierza zwiększyć obrót i w związku z tym chce zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a zakupione części sprzedawać na zasadach VAT - marża. Używane części samochodowe Wnioskodawca nabywa wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży. Są one w stanie nadającym się do użytkowania i odsprzedaży bez konieczności naprawy i ingerowania w nie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych określonych w powyższym podpunkcie?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód na gruncie ustawy o podatku VAT, aby dostawa używanych części samochodowych nabytych od:

 1. od podatników niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej,
 2. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy stosują opodatkowanie w systemie marży,
 3. od podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo podatku VAT, dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT

została opodatkowana w systemie marży, o ile zostaną ustalone ceny nabycia poszczególnych części.

W ocenie Wnioskodawcy używane części samochodowe spełniają definicje towarów używanych według art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zatem nabywając używane części samochodowe od ww. podmiotów zostają spełnione wszystkie warunki do zastosowania systemu marży od ich sprzedaży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Podatnikami - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o VAT przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył w celu odsprzedaży, od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług ponieważ korzysta z ustawowego zwolnienia (art. 113 ust. 1). W ramach działalności Wnioskodawca dokonuje bądź będzie dokonywał zakupów używanych części samochodowych:

 1. od podatników nie będących podatnikami podatku od wartości dodanej, dokumentem nabycia jest umowa sprzedaży,
 2. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy stosują opodatkowanie w systemie marży,
 3. od podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo podatku VAT, dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT,
 4. od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej jako nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Dokumenty zakupu nie zawierają szczegółowej specyfikacji używanych części. W przypadku zakupów w Wielkiej Brytanii sprzedawca wpisuje w dokumencie np. części samochodowe 10.000 zł wraz z kosztami transportu, a poniżej zaznacza procedura marży - towary używane. Szczegółową specyfikację zakupionych części i ich wycenę Wnioskodawca wykonuje samodzielnie np. lusterko 5 szt. x 20 zł, maska 2 szt. x 100 zł. Specyfikacja zawiera wszystkie zakupione części z danego rachunku zakupu. Przy sprzedaży tak zakupionych części Wnioskodawca nie odprowadza podatku VAT, gdyż korzysta ze zwolnienia (ustawa o podatku od towaru i usług art. 113 ust. 1). Wnioskodawca zamierza zwiększyć obrót i w związku z tym chce zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a zakupione części sprzedawać na zasadach VAT - marża. Używane części samochodowe Wnioskodawca nabywa wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży. Są one w stanie nadającym się do użytkowania i odsprzedaży bez konieczności naprawy i ingerowania w nie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania opodatkowania w systemie marży dostaw używanych części samochodowych.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów i w celu ich odsprzedaży.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca nabywa używane części samochodowe, które spełniają definicję towarów używanych według art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Należy zauważyć, że wymienione w opisie sprawy w podpunktach 1-3 podmioty, od których Wnioskodawca nabywa używane części samochodowe są podmiotami wymienionymi w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Wnioskodawca wskazał, także, że używane części samochodowe nabywa wyłącznie w celu odsprzedaży w stanie nadającym się do użytkowania i odsprzedaży bez konieczności naprawy i ingerowania w nie. Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT od podmiotów wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT w celu ich dalszej odsprzedaży, będzie miał prawo do zastosowania szczególnej procedury zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Tym samym, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dostawa używanych części samochodowych - nabytych od podatników nie będących podatnikami od wartości dodanej, od zarejestrowanych podatników podatku od wartości dodanej, którzy stosują opodatkowanie w systemie marży oraz od podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT (gdzie dokumentem nabycia jest rachunek lub faktura z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT) – została opodatkowana w systemie marży, o ile zostaną ustalone ceny nabycia poszczególnych części.

Jednocześnie zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie uzależniają zastosowania szczególnej procedury zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT od sporządzenia przez podatnika szczegółowej specyfikacji i wyceny towarów. Pamiętać jednak trzeba, że wymagane jest od podatnika prowadzenie rzetelnej ewidencji zawierającej w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w powołanych wyżej przepisach.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.