ILPP2/4512-1-884/15-2/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem wchodzącym w skład globalnej Grupy Kapitałowej (dalej: Grupa). Spółka prowadzi w Polsce działalność obejmującą m.in. dystrybucję i serwis samochodów ciężarowych oraz części zamiennych. W ofercie Spółki znajdują się między innymi części regenerowane. Regeneracja części zużytej polega na wymianie wszystkich elementów, które uległy zużyciu oraz wykorzystaniu tych elementów, które są wciąż sprawne. Część regenerowana posiada wszystkie właściwości części fabrycznie nowej oraz objęta jest gwarancją producenta. Jest ona jednak tańsza od części fabrycznie nowej.

Ponadto, Grupa zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za środowisko stojącej przed producentami pojazdów stara się nie tylko wypełniać obowiązujące normy ekologiczne, w tym te związane z recyklingiem, ale także wybiegać w tym zakresie w przyszłość. Już na etapie projektowania konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części podejmowane są działania mające na celu zapewnienie ich przydatności do odzysku i recyklingu.

W związku z przyjętą przez Grupę polityką w tym zakresie, planowane są zmiany zasad obrotu częściami regenerowanymi w Polsce. Zakup części regenerowanej od Spółki uprawniał będzie nabywców (którymi są dealerzy Spółki) do zwrotu Spółce części zużytej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana. Numery katalogowe to unikalne kody powiązane z poszczególnymi częściami samochodowymi, mające służyć ich jednoznacznej identyfikacji. Numer katalogowy określa typ części oraz jej parametry techniczne. Części posiadające identyczny numer katalogowy charakteryzują się tożsamymi parametrami technicznymi w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. Zamontowanie części, która nie byłaby w pełni kompatybilna z częścią zużytą byłoby technicznie niemożliwe lub mogłoby zagrażać bezpieczeństwu. W celu zachęcenia nabywców części regenerowanych do skorzystania z uprawnienia do zwrotu na rzecz Spółki części zużytej wprowadzona zostanie płatność określana jako „opłata za część regenerowaną” (dalej: opłata), którą łącznie z ceną podstawową obciążani będą nabywcy części regenerowanych.

Opłata za część regenerowaną stanowić będzie szczególną część składową ceny części regenerowanej odzwierciedlającą uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej o ww. cechach. Zgodnie z planowanymi zmianami w zakresie obrotu częściami regenerowanymi, nabywca części regenerowanej uprawniony będzie zwrócić Spółce część zużytą o ww. cechach, żądając jednocześnie wypłaty (zwrotu) kwoty odpowiadającej opłacie, uiszczonej wcześniej w cenie nabytej części regenerowanej.

Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa składowe elementy ceny części regenerowanej – cena podstawowa oraz opłata. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. Zwrot przez Spółkę opłaty następować będzie za każdym razem, kiedy nabywca części regenerowanej dokona zwrotu na rzecz Spółki części zużytej, która spełnia określone kryteria jakościowe. Należy zauważyć, że nie każda część zużyta może zostać poddana regeneracji – w praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie po analizie stanu danej części okazuje się, że stopień jej zużycia lub charakter uszkodzeń uniemożliwia regenerację części lub wykorzystanie jej do innych celów. Zwrot opłaty przez Spółkę na rzecz nabywcy będzie uzależniony od możliwości regeneracji zwracanej części zużytej.

O zwrocie części zużytej decydował będzie nabywca części regenerowanej. Zwrot będzie dobrowolny. To nabywca części regenerowanej będzie podejmował decyzję, czy chce skorzystać z uprawnienia do zwrotu części zużytej o ustalonych cechach. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy części regenerowanej zwrotu części zużytej. Dopiero gdy nabywca części regenerowanej podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do zwrotu części zużytej i dokona takiego zwrotu, a część ta będzie spełniała określone kryteria jakościowe, Spółka zobowiązana będzie do zwrotu kwoty odpowiadającej opłacie.

Zasady zwrotu części zużytych określone są we wprowadzonym przez Spółkę dokumencie dotyczącym obrotu częściami regenerowanymi.

W związku z powyższym, Spółka planuje za podstawę opodatkowania VAT uznać całość uzyskanej w związku ze sprzedażą części regenerowanej ceny (tj. sumę ceny podstawowej oraz opłatę za część regenerowaną). Całość uzyskanej ceny stanowić będzie również przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ewentualny zwrot opłaty przez Spółkę na rzecz nabywcy udokumentowany będzie fakturą korygującą wystawianą przez Wnioskodawcę – podstawa opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży części regenerowanej zostanie odpowiednio zmniejszona. W sytuacji zwrotu opłaty zmniejszony zostanie również przychód Spółki dla celów podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz opłaty za część regenerowaną)...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę Spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej opłaty, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz opłaty). Zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie sprzedawała każdą część regenerowaną po ściśle określonej cenie, na którą składać się będą cena podstawowa i opłata za część regenerowaną. Nabywca będzie uiszczał na rzecz Spółki kwotę w wysokości ceny całkowitej, która zgodnie z powołanym powyżej przepisem będzie stanowiła zapłatę. Opłata stanowić będzie szczególną część składową ceny części regenerowanej odzwierciedlającą uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana, tj. o tym samym przeznaczeniu i danych technicznych w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. Wskazane uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej nie będzie umownym zobowiązaniem do dokonania zwrotu takiej części. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy zwrotu zużytych części, gdyż ich zwrot będzie jedynie dobrą wolą nabywcy.

Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej – cena podstawowa oraz opłata za część regenerowaną. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. W przypadku zwrotu Spółce zużytej części przez nabywcę części regenerowanej, Spółka zwróci nabywcy kwotę równą uiszczonej opłacie za część regenerowaną. Sposób udokumentowania przez Spółkę tego zdarzenia stanowi przedmiot pytania nr 2.

Nabywca części regenerowanej nie będzie umownie zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółki zużytej części. Nabywca części regenerowanej samodzielnie podejmie decyzję czy skorzysta z możliwości zwrócenia na rzecz Spółki zużytej części. Jedynie gdy zużyta część (spełniająca wymagania Spółki) zostanie zwrócona, Spółka zwróci nabywcy części regenerowanej kwotę równą uiszczonej opłacie, która została wyszczególniona na fakturze sprzedaży. Mając na uwadze powyższe, Spółka przewiduje, że część nabywców części regenerowanych nie skorzysta z uprawnienia do zwrotu umówionej zużytej części (tj. zużytej części, posiadającej wskazane powyżej cechy). Powyższe wskazuje jednoznacznie, że w momencie sprzedaży części regenerowanej, analizowana opłata stanowić będzie część zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym, w przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz opłaty za część regenerowaną).

Spółka zauważa, że pogląd zbieżny ze stanowiskiem Spółki został potwierdzony w podobnym stanie faktycznym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 marca 2014 r. (sygn.: IPPP1/443-1366/13-2/EK) oraz w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2015 r. (sygn.: IPPP1/4512-477/15-2/MPe).

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku zwrotu zużytej części przez nabywcę części regenerowanej, Spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej opłaty, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, co do zasady, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań, zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło oraz o wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W omawianym zdarzeniu przyszłym, przesłanką do obniżenia podstawy opodatkowania będzie zwrot przez nabywcę części regenerowanej części zużytej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana, tj. o tym samym przeznaczeniu i danych technicznych w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. Dojdzie więc do zwrotu towaru oznaczonego co do gatunku (rodzaju). W związku ze zwrotem przez nabywcę części zużytej, Spółka zwróci na jego rzecz równowartość opłaty, która została wyszczególniona na pierwotnej fakturze, dokumentującej sprzedaż części regenerowanej. Spółka nie wyklucza sytuacji, w której stopień zużycia części lub charakter uszkodzeń uniemożliwiać będzie regenerację tej części lub jej wykorzystanie do innych celów. W takiej sytuacji nabywca części regenerowanej nie będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do zwrotu na rzecz Spółki części zużytej.

Uznać należy, że w sytuacji dokonania przez nabywcę części regenerowanej zwrotu części zużytej oraz związanych z tym rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką i nabywcą części regenerowanej, zastosowanie znajdzie art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą. W rezultacie, w przypadku zwrotu zużytej części przez nabywcę części regenerowanej oraz związanej z tym faktem zwrotu opłaty, Spółka będzie obowiązana do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwotę opłaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Natomiast, zgodnie z ust. 15 powyższego artykułu, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej.

Spółka zauważa, że pogląd zbieżny z jej stanowiskiem został potwierdzony w podobnym stanie faktycznym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2015 r. (sygn.: IPPP1/4512-477/15-2/MPe).

Mając na uwadze powyższe, Spółka zamierza uwzględniać przedmiotowe faktury korygujące zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT.

Podsumowując powyższe rozważania, Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku zwrotu zużytej części przez nabywcę zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej opłaty za część regenerowaną, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.