IBPB-1-1/4511-81/16/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. właściwej stawki ryczałtu dla działalności demontażu i sprzedaży części używanych urządzeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 4 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 8 lutego 2016 r.), uzupełnionym 28 kwietnia i 30 maja 2016r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie:

 • możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie sprzedaży części pozyskanych w wyniku rozbiórki nabytych uprzednio agregatów prądotwórczych – jest prawidłowe,
 • określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania ww. przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie sprzedaży części pozyskanych w wyniku rozbiórki nabytych uprzednio agregatów prądotwórczych oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania ww. przychodów. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z 1 oraz 29 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-81/16/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, co też nastąpiło odpowiednio 28 kwietnia oraz 30 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 7 stycznia 2016 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach której przedmiotem planowanej sprzedaży mają być części składowe agregatów prądotwórczych. Wnioskodawczyni ma zamiar dokonywać zakupu kompletnych i działających, ale także niekompletnych i niesprawnych agregatów prądotwórczych, a następnie rozmontowywać je we własnym zakresie na części składowe. Oprócz samego demontażu agregatu może ewentualnie zaistnieć potrzeba dokonania przy pozyskiwanych częściach działań takich jak przegląd techniczny, oczyszczenie, drobna naprawa, które to czynności będą miały na celu wyeliminowanie istniejących uszkodzeń i przystosowanie do stanu używalności. Te dodatkowe czynności nie będą skutkowały przetworzeniem tych części, gdyż zmianie nie ulegnie forma, właściwości ani ich przeznaczenie. Pozyskane w ten sposób towary w postaci wymontowanych części takich jak tłoki, tuleje i głowice, ale także podzespołów i zespołów części sprzedawane mają być odbiorom zewnętrznym, którym służyć będą jako części zamienne do istniejących agregatów lub elementy składowe budowanych lub rozbudowywanych urządzeń czy maszyn.

Wnioskodawczyni zaznacza, że w opisanym zdarzeniu planowanym przedmiotem sprzedaży będzie towar a nie usługa, gdyż wcześniejsze czynności takie jak zakup agregatu, jego demontaż i inne drobne prace nie będą dokonywane na zlecenie, ani w porozumieniu z finalnymi odbiorcami przygotowanych w wyniku tych działań części. Pozyskiwany towar nie będzie też efektem działalności wytwórczej, gdyż rozmontowanie generatora nie powoduje powstania żadnych nowych wyrobów, a tylko podział i odseparowanie już istniejących połączonych dotychczas w większą całość. Wnioskodawczyni nie będzie osiągała przychodów z działalności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a sprzedawane towary nie będą częściami ani akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Wnioskodawczyni prowadzi działalność, która wg PKD sklasyfikowana jest m.in. pod symbolem 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Dla celów podatkowych prowadzi ewidencję przychodów i ma zamiar od wyżej opisanej sprzedaży opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała ponadto, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:świadczy (planuje świadczyć) usług sklasyfikowane pod symbolami PKWiU:

 • 33.12 usługi naprawy i konserwacji maszyn,
 • 33.20 usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 • 82.11 usługi związane z administracyjną obsługą biura,
 • 82.19 usługi wykonywania fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostałe

specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura,

 • 81.21 usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych; 81.29 usługi w zakresie pozostałego sprzątania i czyszczenia,
 • 47.00.99 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów używanych,
 • 46.49 sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

oraz sprzedaje części pozyskiwane z demontażu maszyn i urządzeń, które wg PKWiU sklasyfikowane są pod symbolami:

 • 27. urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
 • 28. maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,

a w szczególności pod symbolem:

 • 27.1 silniki elektryczne, prądnice, transformatory oraz aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej,
 • 28.1 maszyny ogólnego przeznaczenia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy działalność polegającą na kupnie agregatów prądotwórczych i dalszej odsprzedaży, części pozyskanych z ich demontażu, można zakwalifikować do działalności usługowej w zakresie handlu, wymienionej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zakup używanych agregatów prądotwórczych, których demontaż dostarcza sprzedawane następnie towary w postaci części, można uznać za działalność usługową w zakresie handlu, objętą 3% stawką podatku ryczałtowego, o której mówi art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Planowane działania nie stoją także w sprzeczności z zastrzeżeniem zawartym w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, gdzie w definicji działalności usługowej w zakresie handlu jest mowa o sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów. Wnioskodawczyni nie będzie bowiem żadnej ze sprzedawanych później części przetwarzać w znaczeniu jakie słowu „przetwarzać” nadaje definicja słownikowa, tj. „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.). W istocie bowiem przedmiotem sprzedaży będzie nie sam generator, który przy demontażu ulega swego rodzaju przetworzeniu, a części składowe generatora, dla których proces rozmontowania generatora jest tylko czynnością przygotowującą je do sprzedaży. W procesie tym bowiem konkretne części generatora będące dla sprzedającej (Wnioskodawczyni) docelowym towarem handlowym, mimo że nabyte jako zespolone w większą całość, na żadnym etapie wyżej wymienionych prac nie będą przetworzone. Nie będzie miała miejsca zmiana ich substancji i wyglądu ani ingerencja we właściwości fabryczne produktów.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e i f ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU, które zostały wymienione we wnioski.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Zgodniez zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów. Wyjaśnienia wymaga, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są urzędy statystyczne. Urząd statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika,w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik. W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) pkt 4 lit.a i pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
 • 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a),
 • 3% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (pkt 5 lit. b).

Przy czym, przez działalność usługową w zakresie handlu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy należy rozumieć - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Dla uściślenia powyższej definicji należy wskazać że dla potrzeb powyższej ustawy przez towar należy uznać towary w rozumieniu z art. 4 ust 1 pkt 5 ww. ustawy:

 1. towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
 2. surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie.

Ustawa nie precyzuje znaczenia słowa „przetwarzanie”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić, jaki zakres znaczenia ma ten wyraz w języku potocznym. Wg słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe), przetwarzać to przekształcać coś twórczo, zmieniać coś, nadawać inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.

Natomiast, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 „działalność wytwórcza” to działalność w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „powodować powstanie czegoś, produkować, wyrabiać, tworząc wydawać z siebie, tworzyć, kształtować, wydzielać” (Słownik języka polskiego PWN).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje zakup używanych i kompletnych agregatów prądotwórczych, z których następnie będzie pozyskiwała części w wyniku ich demontażu. Pozyskane w ten sposób towary w postaci wymontowanych części takich jak tłoki, tuleje i głowice, ale także podzespołów i zespołów części, sprzedawane mają być odbiorcom zewnętrznym, którym służyć będą jako części zamienne do istniejących agregatów lub elementy składowe budowanych lub rozbudowywanych urządzeń czy maszyn. Wnioskodawczyni zaznacza, że w opisanym zdarzeniu planowanym przedmiotem sprzedaży będzie towar a nie usługa, gdyż wcześniejsze czynności takie jak zakup agregatu, jego demontaż i inne drobne prace nie będą dokonywane na zlecenie, ani w porozumieniu z finalnymi odbiorcami przygotowanych w wyniku tych działań części. Pozyskiwany towar nie będzie też efektem działalności wytwórczej, gdyż rozmontowanie generatora nie powoduje powstania żadnych nowych wyrobów, a tylko podział i odseparowanie już istniejących połączonych dotychczas w większą całość. Wnioskodawczyni nie będzie osiągała przychodów z działalności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a sprzedawane towary nie będą częściami ani akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego nie sposób zgodzić się z Wnioskodawczynią, że sprzedaż części pozyskanych z poddanych rozbiórce a nabytych uprzednio agregatów prądotwórczych, będzie sprzedażą w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio towarów, a więc, iż będzie spełniała definicję działalności usługowej w zakresie handlu, podlegającej opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bez wątpienia bowiem przedmiotem planowanej sprzedaży będą inne rzeczy (części agregatów) niż będące przedmiotem uprzedniego nabycia (agregaty prądotwórcze). Pozyskanie tychże części w wyniku demontażu agregatów prądotwórczych, zdaniem tut. Organu należy uznać za szczególny rodzaj działalności wytwórczej (w wyniku prowadzonych działań Wnioskodawczyni pozyskuje inne towary niż uprzednio nabyła), podlegającej opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie sprzedaży części pozyskanych w wyniku rozbiórki nabytych uprzednio agregatów prądotwórczych – jest prawidłowe,
 • określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania ww. przychodów - jest nieprawidłowe.

Jednocześnie nadmienić należy, że stosownie do zadanego pytania i własnego stanowiska Wnioskodawczyni w sprawie (wyznaczających granice rozpatrzenia wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia dotycząca możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części pozyskanych w wyniku rozbiórki nabytych uprzednio agregatów prądotwórczych oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania ww. przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.