0114-KDIP1-3.4012.511.2018.1.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2018 r. (data wpływu 14 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza dokonywać zakupu używanych części samochodowych na giełdzie samochodowej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które sprzedażą nie zajmują się w sposób ciągły czy profesjonalny. Wnioskodawca zakupów takich części dokonywać będzie również przez aukcje internetowe oraz od przypadkowych sprzedawców nieprowadzących działalności gospodarczej. Części samochodowe będące przedmiotem wniosku stanowią towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Części samochodowe zakupione na giełdzie będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy. Ponieważ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do wystawiania dokumentów sprzedaży, podatnik nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów na zakup towarów, a także nie uzyska danych sprzedawcy, w szczególności gdy kwota zakupu części używanej nie przekracza 1.000 zł i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie mógł jedynie udokumentować w celu rzetelnego prowadzenia księgi, samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym. Podatnik lub jego pracownicy nabywając rzeczy na targowiskach, będą spisywać dokładnie co kupują i za jakie kwoty. Tak sporządzone dokumenty wewnętrzne nie będą zawierać danych sprzedającego a jedynie nazwę używanej części samochodowej oraz cenę jej nabycia. Dla potrzeb podatku od towarów i usług będzie posiadał jedynie dokumenty wewnętrzne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do sprzedaży używanych części samochodowych, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach samochodowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT-marża?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Artykuł 120 ustawy o VAT przewiduje odstępstwa od zasad ogólnych opodatkowania podatkiem VAT. Dotyczy on opodatkowania podatników prowadzących działalność w zakresie handlu dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami oraz towarami używanymi. Ten sposób opodatkowania został wprowadzony z uwagi na to, że w przypadku nabywania towarów od osób fizycznych, bądź w inny sposób, bez wyodrębnionego podatku przy nabyciu nie wystąpi podatek do odliczenia. Z kolei przy sprzedaży tych przedmiotów, podstawą opodatkowania byłaby cała cena sprzedaży. Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne, nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Części samochodowe, których zakupu dokonywać będzie Wnioskodawca niewątpliwie spełniają warunek zakwalifikowania ich do towarów używanych, gdyż należą do rzeczy ruchomych, które wcześniej były choć raz użyte, nie należą również do towarów fabrycznie nowych. Jako towary używane, nadają się do dalszego wielokrotnego użycia. Wnioskodawca dokonuje zakupu samochodowych części używanych od osób fizycznych, które nie wystawiają żadnych dokumentów sprzedaży, gdyż nie są do tego zobowiązane. Dyspozycja przepisu art. 120 ust. 1 pkt 4 nie uzależnia zastosowania procedury VAT marża od podania danych sprzedawcy. Gdyby ustawodawca wymagał udokumentowania zakupów od osób fizycznych, wskazałby to wyraźnie w treści art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że bez zastosowania i opodatkowania jedynie marży, cały interes staje się nieopłacalny. Udowodnienie zakupu towarów używanych od osób fizycznych nie ma odzwierciedlania w wykładni literalnej i brzmieniu art. 120 ust. 10 ustawy. Prawodawca wymienia 5 rodzajów podmiotów, od których zakup towarów uprawnia do VAT marży. Zauważyć należy, że jedynie wobec zakupu towarów od podmiotu stosującego do danej sprzedaży również opodatkowanie VAT marżą, ustawodawca nakazuje zgromadzenie dokumentów potwierdzających jednoznacznie nabycie towarów na tych zasadach (art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy). Pozostałe cztery przypadki nie wymagają żadnego „jednoznacznego udokumentowania” zakupu. Prawidłowość powyższego wywodu uzasadnić można również zasadami wykładni prawa i wnioskowaniem a contrario. Skoro bowiem ustawodawca przewidział warunek „jednoznacznego udokumentowania” w stosunku jedynie do jednego przypadku wymienionego w przepisie, to z wnioskowania a contrario wynika, że warunek ten nie może mieć zastosowania do innych przypadków wskazanych w tym przepisie. Inne wnioskowanie prowadziłoby do wniosku, że ustawodawca przypadkowo redaguje przepisy i organy podatkowe są uprawnione do poprawiania „niedociągnięć” ustawodawcy. Oczywiście stanowiłoby to przekroczenie swych kompetencji przez organy podatkowe i stanowiło przykład wykładni contra legem. Zatem jednoznacznie ustawodawca przesądził, że nie ma potrzeby specjalnego udowadniania zakupu od osób nieprowadzących działalności. Racjonalny ustawodawca, gdyby chciał nakazać jednoznaczne dokumentowanie zakupów od poszczególnych kategorii sprzedawców, od których nabycie uprawnia do stosowania VAT marży, jednoznacznie uregulowałby to w przepisach, obejmując wszystkie przypadki zapisem obowiązku dokumentacji. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do zakupów używanych części samochodowych dokonywanych od osób fizycznych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi można stosować procedurę VAT-marża.

Końcowo stwierdzić należy, że stanowisko podatnika potwierdzone zostało w interpretacji indywidualnej już wydanej dla innych podatników IBPP2/443-305/14/IK i IBPP2/443-1112/13/IK

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzeni przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Podatnikami - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE w sprawie C-471/15 dotyczące zastosowania procedury VAT-marża dla dostawy części samochodowych. W orzeczeniu tym wyjaśniono, że art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które po wymontowaniu z pojazdu wycofanego z eksploatacji nabytego przez przedsiębiorstwo recyklingu samochodowego od osoby fizycznej, są odsprzedawane jako części zamienne, co pozwala podatnikowi- pośrednikowi na zastosowanie procedury marży.

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o VAT przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył w celu odsprzedaży, od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza dokonywać zakupu używanych części samochodowych na giełdzie samochodowej od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, na aukcjach internetowe oraz od przypadkowych sprzedawców nie prowadzących działalności gospodarczej. Części samochodowe będące przedmiotem wniosku stanowią towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Części samochodowe zakupione na giełdzie będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy. Podatnik nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów na zakup towarów i zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie mógł jedynie udokumentować w celu rzetelnego prowadzenia księgi, samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania opodatkowania w systemie marży dostaw używanych części samochodowych zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży, na giełdach samochodowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że szczególna procedura dotyczy tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów i w celu ich odsprzedaży.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nabywa używane części samochodowe, które spełniają definicję towarów używanych według art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Części samochodowe zakupione na giełdzie będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy. Wskazać należy, że skoro Wnioskodawca zamierza nabywać używane części samochodowe od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, to oznacza, że będzie nabywał ww. towary od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy.

Poza tym przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę. Jednocześnie zauważyć należy, że wymagane jest od podatnika prowadzenie rzetelnej ewidencji zawierającej w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w powołanych wyżej przepisach.

Jak wskazuje Wnioskodawca zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie mógł udokumentować w celu rzetelnego prowadzenia księgi, samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym. Ponieważ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do wystawiania dokumentów sprzedaży, podatnik nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów na zakup towarów. Podatnik lub jego pracownicy nabywając rzeczy na targowiskach, będą spisywać dokładnie co kupują i za jakie kwoty. Tak sporządzone dokumenty wewnętrzne będą zawierały nazwę używanej części samochodowej oraz cenę jej nabycia.

Skoro, Wnioskodawca prowadzi ewidencję zakupu nabywanych rzeczy od osób fizycznych, to Wnioskodawca będzie mógł określić kwotę marży, tym samym Zainteresowany do sprzedaży używanych części samochodowych, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach samochodowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, może stosować procedurę VAT-marża.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT od podmiotów wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT w celu ich dalszej odsprzedaży oraz zna cenę nabycia używanych części samochodowych, będzie miał prawo do zastosowania szczególnej procedury zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.