0113-KDIPT1-2.4012.749.2017.2.JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2017 r. (data wpływu 20 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej,
 • korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę,
 • uznania zarówno części regenerowanej jak i kaucji jako nabycie wewnątrzwspólnotowe

oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, zadanie pytań oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie:

 • świadczenia usług serwisu, naprawy i remontów pojazdów i urządzeń mechanicznych,
 • handlu częściami zamiennymi do pojazdów i urządzeń mechanicznych.

Firma realizując świadczenie usług serwisu, naprawy i remontów pojazdów i urządzeń mechanicznych stara się wdrażać rozwiązania proekologiczne.

W ofercie Spółki znajdują się między innymi elementy do skrzyń biegów lub skrzynie biegów jako komplet. Spółka nabywa je od producentów albo dystrybutorów, jako towary handlowe, wnosząc jednocześnie opłatę o charakterze kaucji. Podatnik zmuszony jest do dostarczenia producentowi lub dystrybutorowi, w określonym okresie czasu – zazwyczaj 1 roku – wymontowanych (zużytych) części zamiennych, wymontowanych w toku serwisowania lub naprawy pojazdów przez serwis usługowy. Tym samym kontrakt dostawy pomiędzy producentem (dystrybutorem) a podatnikiem składa się z dwóch charakterystycznych etapów:

 1. Nabycie od dostawcy przez podatnika części w postaci towarów handlowych,
 2. Dostarczenie dostawcy przez podatnika zużytych, wymontowanych części zamiennych o przeznaczeniu i parametrach początkowych, identycznych jak nabyte uprzednio towary.

Dostawca w fakturze dokumentującej transakcję, w której podatnik jest nabywcą, określa nazwę części zamiennej, jej określenie katalogowe oraz ilość, cenę jednostkową i wartość dostawy.

Proces regeneracji pozwala zmniejszyć ilość zużytych do produkcji części surowców naturalnych oraz ilość zużytej energii, co znacznie wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Ponowne wykorzystanie uszkodzonych części zapobiega również powstaniu lub ogranicza ilość odpadów. Jednym z podejmowanych w tym zakresie działań jest regeneracja uszkodzonych części pozwalająca na ponowne wykorzystanie części wycofanych z eksploatacji. W celu zachęcenia nabywców części regenerowanych do skorzystania z uprawnienia do zwrotu na rzecz Spółki części uszkodzonej wprowadzona zostanie płatność określana jako „kwota zwrotna”, którą łącznie z ceną podstawową obciążani będą nabywcy części regenerowanych.

Kwota zwrotna stanowić będzie szczególną część składową ceny części regenerowanej. Zgodnie z planowanymi zmianami w zakresie obrotu częściami regenerowanymi, nabywca części regenerowanej uprawniony będzie zwrócić Spółce część uszkodzoną o ww. cechach, żądając jednocześnie wypłaty (zwrotu) kwoty odpowiadającej kwocie zwrotnej, uiszczonej wcześniej w cenie nabytej części regenerowanej.

Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej – cena podstawowa oraz kwota zwrotna.

Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. Spółka przekazuje dostawcy (dystrybutorowi), w określonym czasie od dostawy, np. w ciągu 12 miesięcy, zużyte części zamienne, a wprost proporcjonalnie otrzymuje kwotę zwrotną.

Zależnie od okoliczności niezależnych od podatnika, zbiera on nieznaną ilość części zamiennych, zużytych i wysyła je do dostawcy (producenta, dystrybutora). Natychmiast po dostarczeniu producentowi (dostawcy) zużytych części zamiennych, producent zwraca podatnikowi kwotę kaucji przypadającą proporcjonalnie na zwróconą ilość części zamiennych.

Jeżeli w ciągu określonego czasu w toku transakcji, nie zostanie zwrócona odpowiednia ilość części do regeneracji, kwota kaucji z tytułu ilości części zamiennych, których nie zwrócono przepada. Zwrot przez Spółkę kwoty zwrotnej następuje za każdym razem, kiedy nabywca części regenerowanej dokona zwrotu części uszkodzonej na rzecz Wnioskodawcy, niezależnie od późniejszego faktycznego wykorzystania tej zwróconej części w procesie regeneracji. Zasady zwrotu części uszkodzonych określone zostają we wprowadzonym przez Spółkę dokumencie dotyczącym obrotu częściami regenerowanymi.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Na pytanie tut. Organu o następującej treści: „Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?” udzielono odpowiedzi: tak.
 2. W związku z pytaniem Organu o treści: „Czy Wnioskodawca jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych?” Zainteresowany podał, że tak.
 3. Na pytanie Organu „Czy producent (dystrybutor) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) lub podatnikiem podatku od wartości dodanej?” Wnioskodawca odpowiedział, że tak.
 4. Udzielając odpowiedzi na pytanie: „Czy producent (dystrybutor) jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych?” wskazano: tak.
 5. Z kolei na pytanie o treści: „Czy sprzedaż u Wnioskodawcy jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług?” Zainteresowany udzielił odpowiedzi: nie.
 6. W związku z zadanym przez tut. Organ pytaniem: „Z jakiego kraju Wnioskodawca będzie nabywał części regenerowane, o których mowa we wniosku?” wskazano” Niemcy.
 7. Na pytanie: „W którym momencie (na terytorium którego państwa członkowskiego UE) Wnioskodawca nabędzie prawo do rozporządzania przedmiotowymi częściami regenerowanymi jak właściciel?” Zainteresowany podał, że w momencie dostarczenia do Polski.
 8. Natomiast na pytanie o treści: „Czy całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła u Wnioskodawcy w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł?” Wnioskodawca wskazał: nie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz opłaty za część regenerowaną)?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę Spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej opłaty, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz opłaty).

Zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie sprzedawała każdą część regenerowaną po ściśle określonej cenie, na którą składać się będą cena podstawowa i opłata za część regenerowaną. Nabywca będzie uiszczał na rzecz Spółki kwotę w wysokości ceny całkowitej, która zgodnie z powołanym powyżej przepisem będzie stanowiła zapłatę. Opłata stanowić będzie szczególną część składową ceny części regenerowanej odzwierciedlającą uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana, tj. o tym samym przeznaczeniu i danych technicznych w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. Wskazane uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej nie będzie umownym zobowiązaniem do dokonania zwrotu takiej części. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy zwrotu zużytych części, gdyż ich zwrot będzie jedynie dobrą wolą nabywcy.

Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej – cena podstawowa oraz opłata za część regenerowaną. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. W przypadku zwrotu Spółce zużytej części przez nabywcę części regenerowanej, Spółka zwróci nabywcy kwotę równą uiszczonej opłacie za część regenerowaną. Sposób udokumentowania przez Spółkę tego zdarzenia stanowi przedmiot pytania nr 2.

Nabywca części regenerowanej nie będzie umownie zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółki zużytej części. Nabywca części regenerowanej samodzielnie podejmie decyzję czy skorzysta z możliwości zwrócenia na rzecz Spółki zużytej części. Jedynie gdy zużyta część (spełniająca wymagania Spółki) zostanie zwrócona, Spółka zwróci nabywcy części regenerowanej kwotę równą uiszczonej opłacie, która została wyszczególniona na fakturze sprzedaży. Mając na uwadze powyższe, Spółka przewiduje, że część nabywców części regenerowanych nie skorzysta z uprawnienia do zwrotu umówionej zużytej części (tj. zużytej części, posiadającej wskazane powyżej cechy). Powyższe wskazuje jednoznacznie, że w momencie sprzedaży części regenerowanej, analizowana opłata stanowić będzie część zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym, w przypadku sprzedaży części regenerowanej podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie całość ceny uzyskanej od nabywcy w związku ze sprzedażą tej części (tj. suma ceny podstawowej oraz opłaty za część regenerowaną).

W podobnej sprawie wydano interpretację o Sygnaturze: IPPP1/4512-477/15-2/MPe, Numer dokumentu: .....

Ad. 2.

W przypadku zwrotu zużytej części przez nabywcę części regenerowanej, Spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej opłaty, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, co do zasady, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów i opakowań, zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło oraz o wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W omawianym zdarzeniu przyszłym, przesłanką do obniżenia podstawy opodatkowania będzie zwrot przez nabywcę części regenerowanej części zużytej o tym samym numerze katalogowym, co część regenerowana, tj. o tym samym przeznaczeniu i danych technicznych w postaci między innymi gabarytów, wydajności i sprawności. Dojdzie więc do zwrotu towaru oznaczonego co do gatunku (rodzaju). W związku ze zwrotem przez nabywcę części zużytej, Spółka zwróci na jego rzecz równowartość opłaty, która została wyszczególniona na pierwotnej fakturze, dokumentującej sprzedaż części regenerowanej. Spółka nie wyklucza sytuacji, w której stopień zużycia części lub charakter uszkodzeń uniemożliwiać będzie regenerację tej części lub jej wykorzystanie do innych celów. W takiej sytuacji nabywca części regenerowanej nie będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do zwrotu na rzecz Spółki części zużytej.

Uznać należy, że w sytuacji dokonania przez nabywcę części regenerowanej zwrotu części zużytej oraz związanych z tym rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką i nabywcą części regenerowanej, zastosowanie znajdzie art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą. W rezultacie, w przypadku zwrotu zużytej części przez nabywcę części regenerowanej oraz związanej z tym faktem zwrotu opłaty, Spółka będzie obowiązana do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwotę opłaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Natomiast, zgodnie z ust. 15 powyższego artykułu, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej. Mając na uwadze powyższe, Spółka zamierza uwzględniać przedmiotowe faktury korygujące zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT.

Podsumowując powyższe rozważania, Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym w przypadku zwrotu zużytej części przez nabywcę zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej sprzedaż części regenerowanej i do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług o wartość zwróconej opłaty za część regenerowaną, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT. W podobnej sprawie wydano interpretację o Sygnaturze: IPPP1/4512-477/15-2/MPe, Numer dokumentu 439026/I.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii uznania zarówno części regenerowanej jak i kaucji jako nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.