PP/443-104-2-GK/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nieodpłatne przekazanie części zamiennych przez kontrahenta niemieckiego należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

PP/443-104-2-GK/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. części zapasowe
  3. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  4. nieodpłatne nabycie
  5. podatek od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 lipca 2005 r. w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego otrzymania części zamiennych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 lipca 2005 r. ( złożonym w tut. Urzędzie 20 lipca 2005 r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Spółka wykonuje na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Przedmiotowe usługi wykonywane są przy użyciu maszyn dostarczonych przez kontrahenta i używanych przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy. Zgodnie z ustaleniami stron koszty napraw ww. maszyn (w większości) obciążają kontrahenta, co powoduje, że kontrahent przekazuje Spółce nieodpłatnie części zamienne do przedmiotowych maszyn.

Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne przekazanie części zamiennych przez kontrahenta niemieckiego należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W opinii Podatnika w przedstawionym stanie faktycznym nie dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Stanowisko Jednostki zasługuje na aprobatę. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. W opinii tut. organu podatkowego aby w przedmiotowej sytuacji doszło do wykonania czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług muszą zostać spełnione dwa warunki, tj. musi nastąpić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, oraz musi ono być odpłatne. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony przez Spółkę, bowiem Spółka nie nabywa prawa do dysponowania towarem jak właściciel (zgodnie z umową części są montowane w urządzeniu nie będącym własnością Spółki), a ponadto przekazanie tych towarów następuje nieodpłatnie. Powyższe powoduje, iż w opisanym stanie faktycznym nie dojdzie do wykonania czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie tut. organ podatkowy zwraca uwagę na brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy, który stanowi, iż przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, dla świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy, bądź zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.