IBPP1/443-455/07/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego Mercedes E. TCDI

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 19 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2007r. (data wpływu 27 grudnia 2007r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego Mercedes E. TCDI - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego Mercedes E. TCDI. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 grudnia 2007r. (data wpływu 27 grudnia 2007r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 grudnia 2007r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na legalizacji, konserwacji i obsłudze podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice i agregaty), na znakowaniu dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, na przygotowaniu obiektów budowlanych pod kątem odbiorów przeciwpożarowych wymaganych do dopuszczenia obiektów do użytkowania, na sprzedaży gaśnic i oznakowań przeciwpożarowych. Wnioskodawca nie zatrudnia żadnego pracownika, wszystkie usługi wykonuje samodzielnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu wykonywania usług, Wnioskodawca nabył w 2006r. samochód dostawczy Renault Master, w którym przewozi wszelkie urządzenia i narzędzia służące mu do profesjonalnego wykonywania oferowanych usług. Samochód ten jest ujęty w ewidencji środków trwałych i amortyzowany.

W dniu 1 października 2007r. Wnioskodawca zakupił na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, samochód osobowy marki Mercedes (zarejestrowany jako ciężarowy) - rocznik 2004 (samochód nie spełnia wymagań opisanych w art. 86 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Zakup został dokonany na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej i jest współfinansowany poprzez kredyt na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Ś. oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Instytucja ta jest również wpisana (na podstawie umowy przewłaszczenia) jako właściciel do dowodu rejestracyjnego.

Samochód ten będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wizyt u klientów w sprawie ofert, umieszczenia na samochodzie reklamy oferowanych usług, wyjazdów do klientów w sprawach dotyczących prostych przeglądów gaśnic, szkoleń p.poż., przekazywania dokumentów finansowych i protokołów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy możliwe jest dokonywanie odliczenia podatku VAT od zakupu usług związanych z naprawą i obsługą (np. sprzątanie, regulacja i konserwacja klimatyzacji, wymiana żarówek, wycieraczek, przeglądy techniczne, awaryjne holowanie oraz inne usługi związane z utrzymaniem pojazdu) zakupionego samochodu oraz od zakupu części i akcesoriów do ww. samochodu...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie przepisów zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu są wydatki służące bezpośrednio lub pośrednio uzyskaniu przychodów. Niewątpliwie raty amortyzacyjne jak i pozostałe koszty eksploatacji, naprawy i obsługi samochodu Mercedes E. służą uzyskaniu przychodu, a nawet w skumulowanym rachunku ekonomicznym zmniejszają koszty (niższe koszty eksploatacji na 1 km w porównaniu z wykorzystywanym już samochodem dostawczym Renault Master).

Dodatkowo ustawa nie wymienia kosztów amortyzacji samochodu osobowego zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. W opisanym stanie faktycznym nie ma też znaczenia umowa przewłaszczenia zawarta z instytucją finansującą zakup, gdyż zabezpiecza ona tylko interesy pożyczkodawcy.

W związku z uznaniem ww. kosztów za koszty uzyskania przychodu, Wnioskodawca twierdzi, iż może dokonywać odliczenia podatku VAT od zakupu usług związanych z naprawą i obsługą samochodu oraz części i akcesoriów do wspomnianego pojazdu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył dla celów prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy marki Mercedes E. TCDI, który nie spełnia wymagań wynikających z art. 86 ust. 5 i 5a ustawy o VAT. Wnioskodawca ponosi wydatki związane z naprawą i obsługą (np. sprzątanie, regulacja i konserwacja klimatyzacji, wymiana żarówek, wycieraczek, przeglądy techniczne, awaryjne holowanie oraz inne usługi związane z utrzymaniem pojazdu) zakupionego samochodu, dokonuje również zakupu części i akcesoriów do tego pojazdu.

Interpretacja z dnia 19 lutego 2008r., wydana dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego potwierdza, iż ponoszone wydatki, związane z eksploatacją opisanego we wniosku samochodu osobowego stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących naprawy przedmiotowego samochodu osobowego, jego obsługę (np. sprzątanie, regulacja i konserwacja klimatyzacji, wymiana żarówek, wycieraczek, przeglądy techniczne, awaryjne holowanie oraz inne usługi związane z utrzymaniem pojazdu) oraz zakup części i akcesoriów do niego, w zakresie w jakim zakupy te są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się ponadto, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.