I UB III/436/2/2006/BR | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można odliczyć kwoty podatku VAT z faktur dotyczących zakupu usług naprawy i wymiany części samochodowych, środka trwałego, nie będącego godnie z ustawą o podatku od towarówi usług samochodem ciężarowym ?

I UB III/436/2/2006/BR

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. części zapasowe
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. podatek naliczony
  4. samochód osobowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)
<
    Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty w Łodzi, działając na podstawie:
  • art. 14 a § 1 i § 4,art. 217 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • art. 86 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 7 a, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1- ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),
  • uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2005 r. dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług wymiany części i naprawy samochodu nie mieszczącego się w kategorii pojazdów ciężarowych - w rozumieniu art. 86 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - zaliczonego przez Podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji oraz wykorzystywanego wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W dniu 19.01.2006 r. wpłynął do tut. Organu wniosek złożony w trybie art. 14 a ww. ustawy Ordynacja podatkowa o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

W dniu 20.09.2005 r. Podatnik nabył używany samochód marki Daewoo Lanos VAN nie spełniający warunków pojazdu określonego w art. 86 ust. 4 ww. ustawy VAT. Przedmiotowy zakup został potwierdzony fakturą VAT marża na łączną kwotę 12.000,00 zł. W wyniku przeglądu dokonano w nim koniecznych napraw i wymiany uszkodzonych części. Naprawa samochodu i montaż instalacji gazowej nastąpił przed przekazaniem samochodu do ewidencji środków trwałych. Wartość nakładów udokumentowano fakturami VAT na łączną wartość brutto - 9.231,53 zł. W dniu 04.11.2005 r. samochód został zarejestrowany w Wydziale Komunikacji, a w dniu 28.11.2005 r. przekazany do użytkowania i wykazany w ewidencji środków trwałych.

W świetle powyższego Podatnik sformułował zapytanie czy można odliczyć kwoty podatku VAT z faktur dotyczących zakupu usług naprawy i wymiany części samochodowych środka trwałego, nie będącego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług samochodem ciężarowym.W ocenie Podatnika przysługuje mu takie prawo ponieważ zakupione usługi nie służyły do wytworzenia tego samochodu lecz do jego naprawy i modernizacji, związane były tylko ze sprzedażą opodatkowaną oraz stanowiły koszt uzyskania przychodów, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Stanowisko tutejszego Organu:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy).

W myśl przepisu art. 86 ust. 7 a w przypadku nabycia lub importu części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stosuje się przepisy ust. 3 z uwzględnieniem przepisów ust. 4 - 5c art. 86 ustawy, tj. - kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonego w fakturze (lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca) nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zakupione części zamienne służą do utrzymania lub odtworzenia sprawności technicznej pojazdu również zamontowana instalacja gazowa nie jest częścią składową zużytą przez Podatnika do wytworzenia ww.samochodu wobec powyższego powołany przepis art. 86 ust. 7a nie będzie miał zastosowania. W niniejszej sprawie prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje na zasadach ogólnych, tj. w pełnej wysokości z tytuły poniesionego kosztu udokumentowanego fakturami VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jednakże przepis ten nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, tj. towarów i usług zaliczonych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów (art. 88 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy).

Jak wynika ze stanu faktycznego przedmiotowy samochód został zaliczony przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji wobec powyższego w tym przypadku nie będą miały również zastosowania ograniczenia wynikające z przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 88 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny, należy uznać stanowisko Podatnika przedstawione w ww. wniosku - za prawidłowe.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.