Części wspólne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to części wspólne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
kwi

Istota:

W zakresie określenia stawki podatku dla dostawy miejsc postojowych naziemnych i podziemnych, komórek lokatorskich, boksów garażowych

Fragment:

Jak wskazuje Wnioskodawca sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z części wspólnych Budynku związana jest z wcześniejszą sprzedażą lokalu mieszkalnego mieszczącego się w tym budynku. Jednakże w takim wypadku odrębna dostawa części wspólnych nieruchomości ma rację bytu, jako odrębne świadczenie. W szczególności w odniesieniu do przedmiotowej sytuacji, w której dostawa prawa do wyłącznego korzystania z części wspólnych Budynku, odbywa się później niż sprzedaż lokalu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej. W analizowanym przypadku sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z części wspólnych Budynku - Miejsc Postojowych (tj. miejsca postojowego usytuowanego na kondygnacji podziemnej, miejsca postojowego naziemnego, komórki lokatorskiej lub boksu garażowego) nie jest nierozerwalnie związane z danym lokalem mieszkalnym. W opisie sprawy Spółka jasno wskazała, że zbycie ww. prawa jest czynnością późniejszą w stosunku do zbycia własności lokalu mieszkalnego. Nabywca lokalu mieszkalnego nie jest zobowiązany do zakupu prawa do wyłącznego korzystania z części wspólnej Nieruchomości określonej we wniosku jako Miejsce Postojowe. Może to prawo nabyć lecz nie musi.

2013
3
wrz

Istota:

Jaka jest właściwa stawka (bądź zwolnienie od podatku) dla czynności sprzedaży pomieszczeń strychu (udziałów w części wspólnej)?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2013 r. (data wpływu 12 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dostawy pomieszczeń strychu (części wspólnych nieruchomości) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dostawy pomieszczeń strychu (części wspólnych nieruchomości). W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwały o sprzedaży strychów, znajdujących się wszystkich klatkach schodowych, które stanowią części wspólne nieruchomości. Do tego czasu pomieszczenia wykorzystywane są na suszarnie dla wszystkich mieszkańców tego budynku. Nabywcami udziałów w nieruchomości wspólnej będą osoby fizyczne, które dokonają adaptacji tych pomieszczeń na lokale mieszkalne i pokryją wszystkie związane z tym koszty. Środki uzyskane ze sprzedaży wpłacone będą w całości na fundusz remontowy wspólnoty na poczet planowanych remontów części wspólnych budynku. Wspólnota nie nabyła przedmiotowych strychów, ponieważ były one częścią wspólną nieruchomości, służącą wszystkim mieszkańcom lokali w momencie oddania budynku do użytku w 1955 r. i nie były „ osobno zasiedlane ”.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dla celów amortyzacji jej podstawę Wnioskodawczyni będzie musiała ustalić od całej wartości początkowej budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tego budynku, czy też tak ustaloną proporcję mam zastosować do części wspólnej a poszczególne koszty dotyczących wyłącznie części budynku przeznaczonej na przychodnię mogę doliczyć do podstawy amortyzacji ustalonej proporcjonalnie do powierzchni?

Fragment:

Ponieważ sporządzona została jedna dokumentacja na budowę budynku mieszkalno-usługowego wystąpią trudności z zakwalifikowaniem części prac budowlanych (tzw. części wspólnych jak np. stropy, ściany, dach, przyłącza energetyczne, wody i c.o. itp.) służących zarówno części przeznaczonej na przychodnię jak i część mieszkalną. Natomiast prace (np. roboty elektryczne, instalacyjne, wykończeniowe itp.) będą mogły podlegać odrębnemu rozliczeniu przez wykonawców inwestycji. Na roboty te Wnioskodawczyni będzie mogła uzyskać od wykonawcy faktury odrębnie na część mieszkalną i odrębnie na przychodnię. Przychodnia wg przepisów weterynaryjnych winna być znacznie wyższa niż mieszkanie. Wymaga ponadto innego wyposażenia w media i sieć elektryczną. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż nakłady poniesione na wykonanie części wspólnych budynku, np. stropy, ściany, dach, przyłącza energetyczne, wody, c.o. należy przyporządkować proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gospodarczą w całej powierzchni budynku, zaś nakłady np. na wykończenie części przeznaczonej na potrzeby działalności gospodarczej należy wydzielić na podstawie dokumentacji odrębnej dla tej części budynku. W związku z powyższym wartością początkową tego środka trwałego, będzie część sumy nakładów poniesionych na wykonanie elementów wspólnych budynku, przyjęta zgodnie z ww. proporcją powierzchni oraz nakłady poniesione już bezpośrednio na część budynku przeznaczoną na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia udziału w części wspólnej nieruchomości nabytej w drodze darowizny, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Fragment:

Część nieruchomości wspólnej stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólne budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały w tym mieszkaniu od dnia 07.03.2008 r. do 05.08.2010 r. W dniu 05.08.2010 r. Wnioskodawczyni sprzedała to mieszkanie i wymeldowała się z niego. W dniu 06.08.2010 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, że dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wobec sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości... Zdaniem Wnioskodawczyni udział w części wspólnej jest ściśle związany z mieszkaniem, nie da się darować lub sprzedać mieszkania bez udziału w części wspólnej. Ulga meldunkowa powinna obejmować sprzedaż mieszkania z przynależną do niego częścią wspólną. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opisanego stanu faktycznego (sprzedaż lokalu mieszkalnego) Wnioskodawczyni może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej w stosunku do całego przychodu uzyskanego z części lokalu nabytej w roku 2007, tj. łącznie z odpowiednim udziałem w części wspólnej nieruchomości, w tym w części wspólnej gruntu?

Fragment:

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opisanego stanu faktycznego (sprzedaż lokalu mieszkalnego) Wnioskodawczyni może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej w stosunku do całego przychodu uzyskanego z części lokalu nabytej w roku 2007, tj. łącznie z odpowiednim udziałem w części wspólnej nieruchomości, w tym w części wspólnej gruntu... Zdaniem Wnioskodawczyni w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opisanego stanu faktycznego (sprzedaż lokalu mieszkalnego) Wnioskodawczyni może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej w stosunku do całego przychodu uzyskanego z części lokalu nabytej w roku 2007 tj. łącznie z odpowiednim udziałem w części wspólnej nieruchomości, w tym części wspólnej gruntu. Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym w stosunku do sprzedaży udziału (części) lokalu mieszkalnego nabytego w roku 2007 – wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy zarządca wspólnoty miał prawo wystawić na poszczególnych członków faktury VAT, obejmujące wartość robót wynikającą z faktury wystawionej przez wykonawcę robót na budynku?
2. Czy Spółka może odliczyć podatek VAT naliczony w fakturze wystawionej przez zarządcę wspólnoty?

Fragment:

Wspólnota, w zakresie czynności zarządzania nieruchomością wspólną i pobierania zaliczek od swoich członków z tytułu partycypacji w kosztach części wspólnej budynku nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym – w tym zakresie – nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wspólnota obciążając swoich członków kosztami utrzymania części wspólnych budynku w tym również kosztami dokonanych remontów, nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wykonuje bowiem usług dla podmiotów spoza wspólnoty, lecz dla samej siebie – jest to tzw. zużycie wewnętrzne członków wspólnoty. W świetle powyższego, czynność pokrycia przez członków wspólnoty kosztów remontu części wspólnej budynku nie jest usługą w rozumieniu klasyfikacji statystycznych, nie stanowi tym samym obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie można zatem mówić o odsprzedaży usług budowlanych przez wspólnotę a więc jej członków na rzecz osób trzecich, a jedynie o zwrocie wyłożonych środków pieniężnych, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w stanie faktycznym Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT w 73%, na podstawie faktury wykonawcy wystawionej na wspólnotę, lub na podstawie noty księgowej wspólnoty, obejmującej 73% kwoty brutto i netto z faktury wykonawcy, z załączoną do noty kopią lub kserokopią faktury wykonawcy?

Fragment:

(...) części wspólnej nieruchomości - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 września 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku VAT przez członka wspólnoty, na podstawie faktury VAT otrzymanej przez wspólnotę w wysokości odpowiadającej posiadanemu udziałowi w części wspólnej nieruchomości. W przedmiotowym wniosku następujący stan faktyczny. Spółka jest członkiem wspólnoty, zrzeszającej wyłącznie właścicieli lokali użytkowych i działającej na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Wspólnota jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako członek wspólnoty, Spółka partycypuje w kosztach wspólnoty, dokonując wpłat m.in. na fundusz remontowy. Wspólnota podjęła uchwałę o przeprowadzeniu remontu, polegającego na robotach termoizolacyjnych (ociepleniu) ścian zewnętrznych budynku, wymianie okien i wykonaniu pozostałych robót na ścianach zewnętrznych. Ocieplany budynek nie jest własnością wspólnoty. Wyodrębnione w nim piętra i lokale stanowią własność poszczególnych członków wspólnoty.

2011
1
maj

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa oddaje Inwestorowi do użytkowania na warunkach określonych w umowie całą powierzchnię wspólną strychu, w celu wykonania robót polegających na przebudowie strychu, w wyniku których powstaną dwa lokale mieszkalne. Środki finansowe, zgodnie z umową, inwestor wpłacił w dwóch ratach na łączną kwotę 90.000 zł. Pytanie podatnika brzmi:Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do zapłaty 19%m podatku, jeżeli tak to w którym momencie powstaje ten obowiązek?

Fragment:

Strychy znajdujące się na terenie nieruchomości które nie stanowią własności członka wspólnoty jako pomieszczenie przynależne do konkretnego lokalu mieszkalnego, wchodzą w skład części wspólnej nieruchomości. Udział właścicieli poszczególnych lokali w części wspólnej nieruchomości odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej posiadanego lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi - zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali. Właściciele lokali mają prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości wspólnej możliwa jest pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez właścicieli lokali na podstawie art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 4) powołanej ustawy. Strych przynależy do nieruchomości wspólnej i stanowi przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej jest jedynie reprezentantem wszystkich właścicieli w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali Wspólnota Mieszkaniowa jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych to przychód ze sprzedaży nieruchomości czy lokalu, o którym mowa w przedmiotowym wniosku nie stanowi przychodu Wspólnoty.