Części | Interpretacje podatkowe

Części | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to części. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych określonych w powyższym podpunkcie?
Fragment:
Dokumenty zakupu nie zawierają szczegółowej specyfikacji używanych części. W przypadku zakupów w Wielkiej Brytanii sprzedawca wpisuje w dokumencie np. części samochodowe 10.000 zł wraz z kosztami transportu, a poniżej zaznacza procedura marży - towary używane. Szczegółową specyfikację zakupionych części i ich wycenę Wnioskodawca wykonuje samodzielnie np. lusterko 5 szt. x 20 zł, maska 2 szt. x 100 zł. Specyfikacja zawiera wszystkie zakupione części z danego rachunku zakupu. Przy sprzedaży tak zakupionych części Wnioskodawca nie odprowadza podatku VAT, gdyż korzysta ze zwolnienia (ustawa o podatku od towaru i usług art. 113 ust. 1). Wnioskodawca zamierza zwiększyć obrót i w związku z tym chce zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a zakupione części sprzedawać na zasadach VAT - marża. Używane części samochodowe Wnioskodawca nabywa wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży. Są one w stanie nadającym się do użytkowania i odsprzedaży bez konieczności naprawy i ingerowania w nie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania opodatkowania w systemie marży dostaw używanych części samochodowych. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży.
2016
6
gru

Istota:
Dot. właściwej stawki ryczałtu dla działalności demontażu i sprzedaży części używanych urządzeń.
Fragment:
Wnioskodawczyni ma zamiar dokonywać zakupu kompletnych i działających, ale także niekompletnych i niesprawnych agregatów prądotwórczych, a następnie rozmontowywać je we własnym zakresie na części składowe. Oprócz samego demontażu agregatu może ewentualnie zaistnieć potrzeba dokonania przy pozyskiwanych częściach działań takich jak przegląd techniczny, oczyszczenie, drobna naprawa, które to czynności będą miały na celu wyeliminowanie istniejących uszkodzeń i przystosowanie do stanu używalności. Te dodatkowe czynności nie będą skutkowały przetworzeniem tych części, gdyż zmianie nie ulegnie forma, właściwości ani ich przeznaczenie. Pozyskane w ten sposób towary w postaci wymontowanych części takich jak tłoki, tuleje i głowice, ale także podzespołów i zespołów części sprzedawane mają być odbiorom zewnętrznym, którym służyć będą jako części zamienne do istniejących agregatów lub elementy składowe budowanych lub rozbudowywanych urządzeń czy maszyn. Wnioskodawczyni zaznacza, że w opisanym zdarzeniu planowanym przedmiotem sprzedaży będzie towar a nie usługa, gdyż wcześniejsze czynności takie jak zakup agregatu, jego demontaż i inne drobne prace nie będą dokonywane na zlecenie, ani w porozumieniu z finalnymi odbiorcami przygotowanych w wyniku tych działań części. Pozyskiwany towar nie będzie też efektem działalności wytwórczej, gdyż rozmontowanie generatora nie powoduje powstania żadnych nowych wyrobów, a tylko podział i odseparowanie już istniejących połączonych dotychczas w większą całość.
2016
7
sie

Istota:
Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża
Fragment:
Zakupy dokonywane są w następujących jednostkach sprzedaży używanych przez dostawców: wyszczególnione i nazwane poszczególne elementy części używanych w sztukach, wyszczególnione i nazwane poszczególne podzespoły np. silnik - w sztukach, wyszczególnione i nazwane podzespoły np. wał korbowy - w kilogramach, nazwane ogólnie „ części samochodowe używane ” w kilogramach, nazwane ogólnie części samochodowe używane - bez jednostki miary tylko cena ogólna. Sprzedaż prowadzona jest z nazwaniem poszczególnych części na sztuki, które pochodzą z rozbiórki poszczególnych podzespołów na części. Spis towarów na koniec roku zostanie sporządzony w średniej ważonej cenie zakupu w kilogramach. Duża skala rozkładania na części samochodowe podzespołów powoduje w działalności Wnioskodawcy brak możliwości ustalenia precyzyjnie ceny zakupu poszczególnych części samochodowych, tym samym nie jest w stanie prowadzić rzetelnej ewidencji zawierającej ceny zakupu poszczególnych części samochodowych, niezbędnej do prawidłowego określenia kwoty marży. Wnioskodawca we wniosku wskazuje, że nabywane części samochodowe spełniają definicję towaru używanego, określoną w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Z tym stwierdzeniem, w ocenie tut. Organu nie można się zgodzić. Wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie wszystkie nabywane części samochodowe w okolicznościach opisanych we wniosku spełniają definicję towaru używanego, o którym mowa w przepisach ustawy o VAT. Z powołanej definicji oraz wniosków płynących z orzecznictwa, towarami używanymi mogą być tylko takie dobra materialne, które w dalszym użytku mają tożsamy stan lub ich stan wymaga naprawy do dalszego użytku.
2016
25
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę.
Fragment:
Wskazane uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej nie będzie umownym zobowiązaniem do dokonania zwrotu takiej części. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy zwrotu zużytych części, gdyż ich zwrot będzie jedynie dobrą wolą nabywcy. Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej – cena podstawowa oraz opłata za część regenerowaną. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. W przypadku zwrotu Spółce zużytej części przez nabywcę części regenerowanej, Spółka zwróci nabywcy kwotę równą uiszczonej opłacie za część regenerowaną. Sposób udokumentowania przez Spółkę tego zdarzenia stanowi przedmiot pytania nr 2. Nabywca części regenerowanej nie będzie umownie zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółki zużytej części. Nabywca części regenerowanej samodzielnie podejmie decyzję czy skorzysta z możliwości zwrócenia na rzecz Spółki zużytej części. Jedynie gdy zużyta część (spełniająca wymagania Spółki) zostanie zwrócona, Spółka zwróci nabywcy części regenerowanej kwotę równą uiszczonej opłacie, która została wyszczególniona na fakturze sprzedaży.
2016
20
lut

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy korpusu przekładni oraz innych części montowanych w jednostkach pływających.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dostawa części, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a które produkuje Wnioskodawca, mogą być używane wyłączne do budowy, remontu, modernizacji itp. jednostek morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a-g ustawy o VAT. Części produkowane przez Wnioskodawcę nie mogą być wykorzystane do celów rozrywkowych i sportowych, przez co dostawa części Wnioskodawcy nie dotyczy wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca ma prawo opodatkować dostawę Korpusu przekładni oraz innych części montowanych w jednostkach pływających jako samodzielne elementy lub jako części innych urządzeń stawką podatku VAT w wysokości 0% w przypadku zawierania umów z kontrahentami krajowymi... Czy dla dostaw części dla jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT ma znaczenie, czy te dostawy są dokonywane bezpośrednio na rzecz armatora morskiego, czy też części te mogą być sprzedawana za pośrednictwem kontrahenta, który będzie dokonywał ich dalszej obróbki, a następnie części te będą instalowane bezpośrednio na statkach lub montowane w większych urządzeniach instalowanych na/w statkach...
2015
15
wrz

Istota:
Moment zaliczenia do kosztów wydatków związanych z zakupem części zamiennych do magazynu
Fragment:
Ze względu na ich ilość i różne pochodzenie (części fabrycznie nowe oraz części po naprawie), utrudnione jest również monitorowanie zapasów części znajdujących się w magazynie oraz kontrola przejęć oraz wydań części zamiennych w związku z naprawami gwarancyjnymi i usługami serwisu. Ze względu na ciągły przepływ części zamiennych przez magazyn oraz różnorodny charakter części zamiennych znajdujących się w magazynie (części fabrycznie nowe zakupione przez Spółkę, części, które przeszły naprawę i mogą zostać ponownie użyte do świadczenia napraw gwarancyjnych lub usług serwisowych), nie jest także możliwe bezpośrednie przyporządkowanie wydatków na nabycie części zamiennych do konkretnych przychodów z tytułu konkretnych umów dostawy urządzeń, rozszerzonej gwarancji czy serwisowania, czy też konkretnych przychodów wynikających z wystawionych faktur (ponieważ zużycie części zamiennych nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość osiąganego wynagrodzenia z uwagi na to, że ma ono zawsze charakter ryczałtowy). W sytuacji Spółki, nie ma również możliwości wiarygodnego ustalenia, czy wydatek na zakup części zamiennych dotyczy jednego czy większej liczby lat podatkowych, a zatem niemożliwe jest rozliczenie proporcjonalne do długości okresu, którego wydatki dotyczą.
2015
4
sie

Istota:
Moment zaliczenia do kosztów wydatków związanych z zakupem części zamiennych do magazynu
Fragment:
Ze względu na ich ilość i różne pochodzenie (części fabrycznie nowe oraz części po naprawie), utrudnione jest również monitorowanie zapasów części znajdujących się w magazynie oraz kontrola przejęć oraz wydań części zamiennych w związku z naprawami gwarancyjnymi i usługami serwisu. Ze względu na ciągły przepływ części zamiennych przez magazyn oraz różnorodny charakter części zamiennych znajdujących się w magazynie (części fabrycznie nowe zakupione przez Spółkę, części, które przeszły naprawę i mogą zostać ponownie użyte do świadczenia napraw gwarancyjnych lub usług serwisowych), nie jest także możliwe bezpośrednie przyporządkowanie wydatków na nabycie części zamiennych do konkretnych przychodów z tytułu konkretnych umów dostawy urządzeń, rozszerzonej gwarancji czy serwisowania, czy też konkretnych przychodów wynikających z wystawionych faktur (ponieważ zużycie części zamiennych nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość osiąganego wynagrodzenia z uwagi na to, że ma ono zawsze charakter ryczałtowy). W sytuacji Spółki, nie ma również możliwości wiarygodnego ustalenia, czy wydatek na zakup części zamiennych dotyczy jednego czy większej liczby lat podatkowych, a zatem niemożliwe jest rozliczenie proporcjonalne do długości okresu, którego wydatki dotyczą.
2015
4
sie

Istota:
Przeznaczenie przychodu z tytułu zbycia udziału w nieruchomości na nabycie wydzielonej części budynku.
Fragment:
(...) części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości na zakup wydzielonej części mieszkalnej w wybudowanym przez syna i synową budynku mieszkalnym w okresie przewidzianym w ustawie. Należy wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).
2014
17
wrz

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do dostawy armatury łącznej montowanej na statkach.
Fragment:
Ustawodawca posługując się w ww. regulacji określeniem „ części ” nie definiuje tego pojęcia ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych. W tej sytuacji, przy dokonywaniu interpretacji ww. normy prawnej, należy posłużyć się wykładnią językową. W związku z tym należy odwołać się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z potocznym rozumieniem słowo „ część ” oznacza samodzielny przedmiot mogący (wraz z innymi) wejść w skład większej całości. Zatem częścią jest dający się wydzielić z całości fragment. Ponadto aby zastosować stawkę 0% dla dostawy części do statków morskich konieczne jest aby towary te, stanowiące te części, były na tyle specyficzne, że ich charakter wymusza użycie właśnie danego towaru jako elementu części czy wyposażenia statku. Jeśli natomiast dostarczany towar nie ma takiego wyjątkowego charakteru, wówczas jego sprzedaż – nawet na cele wytworzenia części, czy też wyposażenia statku morskiego – nie może być objęta stawką 0%. Z treści wniosku wynika, że Spółka jest dostawcą armatury łącznej (rur, przewodów hydraulicznych, zaworów hydraulicznych, itp.) montowanej jako elementy składowe (części) wyposażenia statków pełnomorskich.
2013
23
maj

Istota:
Dotyczącej uznania wydatków na zakup części zamiennych za koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami
Fragment:
Świadczenie usług w ramach wyżej wskazanych linii biznesowych wymaga poniesienia przez Spółkę znacznych nakładów inwestycyjnych, polegających na zakupie specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz części zamiennych do tych maszyn i urządzeń, które umożliwią Spółce wykonywanie przedmiotowych usług. Części zamienne stanowią przedmioty, dodatkowo zakupione przez Spółkę (lub dostarczone Spółce) jako zapasowe, o identycznych parametrach technicznych jak części pierwotnie zamontowane w danym środku trwałym, które stanowiły element wartości nowo zakupionego środka trwałego. W 2012 roku Spółka rozpoczęła świadczenie usług sejsmicznych. W tym celu Spółka zawarła kontrakt z podmiotem z siedzibą we Francji na zakup wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń (w tym m.in. pojazdów o nazwie wibratory) oraz części zamiennych do tych maszyn i urządzeń. Zakup części zamiennych uregulowany został w tym samym kontrakcie co zakup maszyn i urządzeń. Spółka otrzymała jednak osobne faktury od dostawcy dokumentujące zakup sprzętu oraz części zamiennych. Spółka będzie dokonywać zakupu kolejnych części zamiennych do maszyn i urządzeń służących wykonywaniu usług sejsmicznych, szczelinowania hydraulicznego oraz wiertniczych. Spółka będąc wykonawcą usług zobowiązuje się w umowach z zamawiającymi takie usługi do utrzymania sprzętu w nienagannym stanie technicznym, zapewniającym najwyższą jakość wykonywanych prac.
2013
28
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Części
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.