Części | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to części. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Możliwość opodatkowania dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża

Fragment:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych części samochodowych. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza dokonywać zakupu używanych części samochodowych na giełdzie samochodowej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które sprzedażą nie zajmują się w sposób ciągły czy profesjonalny. Wnioskodawca zakupów takich części dokonywać będzie również przez aukcje internetowe oraz od przypadkowych sprzedawców nieprowadzących działalności gospodarczej. Części samochodowe będące przedmiotem wniosku stanowią towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Części samochodowe zakupione na giełdzie będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy. Ponieważ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do wystawiania dokumentów sprzedaży, podatnik nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów na zakup towarów, a także nie uzyska danych sprzedawcy, w szczególności gdy kwota zakupu części używanej nie przekracza 1.000 zł i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

2018
22
cze

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% do dostawy elementów, części i wyposażenia jednostek pływających do podmiotu, który je odprzedaje stoczni.

Fragment:

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT do zastosowania stawki 0% wymaga spełnienia wyłącznie (ale łącznie) poniższych warunków: dokonanie dostawy części albo wyposażenia do jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, oraz wbudowanie tych części i wyposażenia w te jednostki albo służenie przez nie ich eksploatacji. Bezsprzecznie więc wskazane w powyższym przepisie zwolnienie ma charakter przedmiotowy. Jak wspomniano, jego zastosowanie zależy wyłącznie od spełnienia wskazanych w nim przesłanek, dotyczących towaru stanowiącego przedmiot dostawy. Przepis art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT przewiduje więc zastosowanie stawki 0% do sprzedaży towaru, o ile jego charakter jest na tyle specyficzny, że wymusza użycie tego towaru jako elementu części czy wyposażenia statku. Co w opisywanym stanie faktycznym ma miejsce. Na marginesie dodać można, że do dostawy części i wyposażenia jednostek pływających nie znajduje zastosowania pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 września 2015 r. sygn. C-526/13, który zapadł na tle interpretacji art. 148 lit. a) Dyrektywy. A więc nie dotyczył wykładni lit. c) tegoż przepisu, którego implementację - jak wskazano powyżej - stanowi znajdujący zastosowanie w sprawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

2018
19
sty

Istota:

W zakresie podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę

Fragment:

Wskazane uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej nie będzie umownym zobowiązaniem do dokonania zwrotu takiej części. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy zwrotu zużytych części, gdyż ich zwrot będzie jedynie dobrą wolą nabywcy. Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej – cena podstawowa oraz opłata za część regenerowaną. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. W przypadku zwrotu Spółce zużytej części przez nabywcę części regenerowanej, Spółka zwróci nabywcy kwotę równą uiszczonej opłacie za część regenerowaną. Sposób udokumentowania przez Spółkę tego zdarzenia stanowi przedmiot pytania nr 2. Nabywca części regenerowanej nie będzie umownie zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółki zużytej części. Nabywca części regenerowanej samodzielnie podejmie decyzję czy skorzysta z możliwości zwrócenia na rzecz Spółki zużytej części. Jedynie gdy zużyta część (spełniająca wymagania Spółki) zostanie zwrócona, Spółka zwróci nabywcy części regenerowanej kwotę równą uiszczonej opłacie, która została wyszczególniona na fakturze sprzedaży.

2016
6
gru

Istota:

Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo zastosować opodatkowanie w systemie marży dla dostaw używanych części samochodowych określonych w powyższym podpunkcie?

Fragment:

Dokumenty zakupu nie zawierają szczegółowej specyfikacji używanych części. W przypadku zakupów w Wielkiej Brytanii sprzedawca wpisuje w dokumencie np. części samochodowe 10.000 zł wraz z kosztami transportu, a poniżej zaznacza procedura marży - towary używane. Szczegółową specyfikację zakupionych części i ich wycenę Wnioskodawca wykonuje samodzielnie np. lusterko 5 szt. x 20 zł, maska 2 szt. x 100 zł. Specyfikacja zawiera wszystkie zakupione części z danego rachunku zakupu. Przy sprzedaży tak zakupionych części Wnioskodawca nie odprowadza podatku VAT, gdyż korzysta ze zwolnienia (ustawa o podatku od towaru i usług art. 113 ust. 1). Wnioskodawca zamierza zwiększyć obrót i w związku z tym chce zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a zakupione części sprzedawać na zasadach VAT - marża. Używane części samochodowe Wnioskodawca nabywa wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży. Są one w stanie nadającym się do użytkowania i odsprzedaży bez konieczności naprawy i ingerowania w nie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zastosowania opodatkowania w systemie marży dostaw używanych części samochodowych. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży.

2016
7
sie

Istota:

Dot. właściwej stawki ryczałtu dla działalności demontażu i sprzedaży części używanych urządzeń.

Fragment:

Wnioskodawczyni ma zamiar dokonywać zakupu kompletnych i działających, ale także niekompletnych i niesprawnych agregatów prądotwórczych, a następnie rozmontowywać je we własnym zakresie na części składowe. Oprócz samego demontażu agregatu może ewentualnie zaistnieć potrzeba dokonania przy pozyskiwanych częściach działań takich jak przegląd techniczny, oczyszczenie, drobna naprawa, które to czynności będą miały na celu wyeliminowanie istniejących uszkodzeń i przystosowanie do stanu używalności. Te dodatkowe czynności nie będą skutkowały przetworzeniem tych części, gdyż zmianie nie ulegnie forma, właściwości ani ich przeznaczenie. Pozyskane w ten sposób towary w postaci wymontowanych części takich jak tłoki, tuleje i głowice, ale także podzespołów i zespołów części sprzedawane mają być odbiorom zewnętrznym, którym służyć będą jako części zamienne do istniejących agregatów lub elementy składowe budowanych lub rozbudowywanych urządzeń czy maszyn. Wnioskodawczyni zaznacza, że w opisanym zdarzeniu planowanym przedmiotem sprzedaży będzie towar a nie usługa, gdyż wcześniejsze czynności takie jak zakup agregatu, jego demontaż i inne drobne prace nie będą dokonywane na zlecenie, ani w porozumieniu z finalnymi odbiorcami przygotowanych w wyniku tych działań części. Pozyskiwany towar nie będzie też efektem działalności wytwórczej, gdyż rozmontowanie generatora nie powoduje powstania żadnych nowych wyrobów, a tylko podział i odseparowanie już istniejących połączonych dotychczas w większą całość.

2016
25
mar

Istota:

Opodatkowanie dostawy używanych części samochodowych przy zastosowaniu systemu VAT marża

Fragment:

Zakupy dokonywane są w następujących jednostkach sprzedaży używanych przez dostawców: wyszczególnione i nazwane poszczególne elementy części używanych w sztukach, wyszczególnione i nazwane poszczególne podzespoły np. silnik - w sztukach, wyszczególnione i nazwane podzespoły np. wał korbowy - w kilogramach, nazwane ogólnie „ części samochodowe używane ” w kilogramach, nazwane ogólnie części samochodowe używane - bez jednostki miary tylko cena ogólna. Sprzedaż prowadzona jest z nazwaniem poszczególnych części na sztuki, które pochodzą z rozbiórki poszczególnych podzespołów na części. Spis towarów na koniec roku zostanie sporządzony w średniej ważonej cenie zakupu w kilogramach. Duża skala rozkładania na części samochodowe podzespołów powoduje w działalności Wnioskodawcy brak możliwości ustalenia precyzyjnie ceny zakupu poszczególnych części samochodowych, tym samym nie jest w stanie prowadzić rzetelnej ewidencji zawierającej ceny zakupu poszczególnych części samochodowych, niezbędnej do prawidłowego określenia kwoty marży. Wnioskodawca we wniosku wskazuje, że nabywane części samochodowe spełniają definicję towaru używanego, określoną w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Z tym stwierdzeniem, w ocenie tut. Organu nie można się zgodzić. Wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie wszystkie nabywane części samochodowe w okolicznościach opisanych we wniosku spełniają definicję towaru używanego, o którym mowa w przepisach ustawy o VAT. Z powołanej definicji oraz wniosków płynących z orzecznictwa, towarami używanymi mogą być tylko takie dobra materialne, które w dalszym użytku mają tożsamy stan lub ich stan wymaga naprawy do dalszego użytku.

2016
20
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży części regenerowanej oraz korekty podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części regenerowanej przez nabywcę.

Fragment:

Wskazane uprawnienie nabywców części regenerowanych do zwrotu Spółce części zużytej nie będzie umownym zobowiązaniem do dokonania zwrotu takiej części. Spółka nie będzie miała prawa domagać się od nabywcy zwrotu zużytych części, gdyż ich zwrot będzie jedynie dobrą wolą nabywcy. Na fakturze dokumentującej sprzedaż części regenerowanej wyodrębnione zostaną obydwa elementy ceny części regenerowanej – cena podstawowa oraz opłata za część regenerowaną. Elementy te wykazywane będą na fakturze w odrębnych liniach. W przypadku zwrotu Spółce zużytej części przez nabywcę części regenerowanej, Spółka zwróci nabywcy kwotę równą uiszczonej opłacie za część regenerowaną. Sposób udokumentowania przez Spółkę tego zdarzenia stanowi przedmiot pytania nr 2. Nabywca części regenerowanej nie będzie umownie zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółki zużytej części. Nabywca części regenerowanej samodzielnie podejmie decyzję czy skorzysta z możliwości zwrócenia na rzecz Spółki zużytej części. Jedynie gdy zużyta część (spełniająca wymagania Spółki) zostanie zwrócona, Spółka zwróci nabywcy części regenerowanej kwotę równą uiszczonej opłacie, która została wyszczególniona na fakturze sprzedaży.

2015
15
wrz

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostawy korpusu przekładni oraz innych części montowanych w jednostkach pływających.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dostawa części, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a które produkuje Wnioskodawca, mogą być używane wyłączne do budowy, remontu, modernizacji itp. jednostek morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a-g ustawy o VAT. Części produkowane przez Wnioskodawcę nie mogą być wykorzystane do celów rozrywkowych i sportowych, przez co dostawa części Wnioskodawcy nie dotyczy wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca ma prawo opodatkować dostawę Korpusu przekładni oraz innych części montowanych w jednostkach pływających jako samodzielne elementy lub jako części innych urządzeń stawką podatku VAT w wysokości 0% w przypadku zawierania umów z kontrahentami krajowymi... Czy dla dostaw części dla jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT ma znaczenie, czy te dostawy są dokonywane bezpośrednio na rzecz armatora morskiego, czy też części te mogą być sprzedawana za pośrednictwem kontrahenta, który będzie dokonywał ich dalszej obróbki, a następnie części te będą instalowane bezpośrednio na statkach lub montowane w większych urządzeniach instalowanych na/w statkach...

2015
4
sie

Istota:

Moment zaliczenia do kosztów wydatków związanych z zakupem części zamiennych do magazynu

Fragment:

Ze względu na ich ilość i różne pochodzenie (części fabrycznie nowe oraz części po naprawie), utrudnione jest również monitorowanie zapasów części znajdujących się w magazynie oraz kontrola przejęć oraz wydań części zamiennych w związku z naprawami gwarancyjnymi i usługami serwisu. Ze względu na ciągły przepływ części zamiennych przez magazyn oraz różnorodny charakter części zamiennych znajdujących się w magazynie (części fabrycznie nowe zakupione przez Spółkę, części, które przeszły naprawę i mogą zostać ponownie użyte do świadczenia napraw gwarancyjnych lub usług serwisowych), nie jest także możliwe bezpośrednie przyporządkowanie wydatków na nabycie części zamiennych do konkretnych przychodów z tytułu konkretnych umów dostawy urządzeń, rozszerzonej gwarancji czy serwisowania, czy też konkretnych przychodów wynikających z wystawionych faktur (ponieważ zużycie części zamiennych nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość osiąganego wynagrodzenia z uwagi na to, że ma ono zawsze charakter ryczałtowy). W sytuacji Spółki, nie ma również możliwości wiarygodnego ustalenia, czy wydatek na zakup części zamiennych dotyczy jednego czy większej liczby lat podatkowych, a zatem niemożliwe jest rozliczenie proporcjonalne do długości okresu, którego wydatki dotyczą.

2015
4
sie

Istota:

Moment zaliczenia do kosztów wydatków związanych z zakupem części zamiennych do magazynu

Fragment:

Ze względu na ich ilość i różne pochodzenie (części fabrycznie nowe oraz części po naprawie), utrudnione jest również monitorowanie zapasów części znajdujących się w magazynie oraz kontrola przejęć oraz wydań części zamiennych w związku z naprawami gwarancyjnymi i usługami serwisu. Ze względu na ciągły przepływ części zamiennych przez magazyn oraz różnorodny charakter części zamiennych znajdujących się w magazynie (części fabrycznie nowe zakupione przez Spółkę, części, które przeszły naprawę i mogą zostać ponownie użyte do świadczenia napraw gwarancyjnych lub usług serwisowych), nie jest także możliwe bezpośrednie przyporządkowanie wydatków na nabycie części zamiennych do konkretnych przychodów z tytułu konkretnych umów dostawy urządzeń, rozszerzonej gwarancji czy serwisowania, czy też konkretnych przychodów wynikających z wystawionych faktur (ponieważ zużycie części zamiennych nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość osiąganego wynagrodzenia z uwagi na to, że ma ono zawsze charakter ryczałtowy). W sytuacji Spółki, nie ma również możliwości wiarygodnego ustalenia, czy wydatek na zakup części zamiennych dotyczy jednego czy większej liczby lat podatkowych, a zatem niemożliwe jest rozliczenie proporcjonalne do długości okresu, którego wydatki dotyczą.