IPPP1/4512-27/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku opodatkowania czynności wycofania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste
IPPP1/4512-27/15-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. część składowa
 2. samochód osobowy
 3. zmiana przeznaczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wycofania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wycofania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 2 września 2007 r. Wnioskodawca jako osoba prywatna zakupił używany samochód osobowy. Otrzymał wystawioną na swoje nazwisko fakturę VAT za ten samochód ze stawką VAT zw na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

W dniu 1 lipca 2013 r. Wnioskodawca założył jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Od tego czasu Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i rozlicza się na postawie książki przychodów i rozchodów. Na podstawie oświadczenia dnia 30 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca wprowadził jako środek trwały do firmy wyżej wymieniony samochód osobowy stanowiący prywatną własność Wnioskodawcy.

Od momentu wprowadzenia do dnia 30 marca 2014 r. od wszystkich faktur związanych z naprawą i utrzymaniem tego samochodu (naprawa, wymiana filtrów, hamulców, linek, żarówek, akumulatora) Wnioskodawca odliczał zgodnie z przepisami 100% VAT. Wszystkie te wydatki miały na celu jedynie utrzymanie samochodu w stanie umożliwiającym dalsze używanie, a nie jego modernizację.

Od 1 kwietnia 2014 r. od wszystkich faktur związanych z naprawą i utrzymaniem tego samochodu Wnioskodawca odlicza zgodnie ze zmienionymi przepisami tylko 50% VAT.

Obecnie Wnioskodawca chciałby wycofać ten samochód z działalności gospodarczej i przeznaczyć na potrzeby własne.

Jest to samochód marki Jeep Grand Cherokee o wartości 54.000 zł w dniu wprowadzenia do działalności gospodarczej jako środek trwały.

Wydatki z pełnym odliczeniem VAT od września 2013 r. do marca 2014 r. - kwoty netto:

 • 5 listopada 2013 r. dokonano wymiany filtra instalacji gazowej z naprawą 138,21 zł;
 • 7 listopada 2013 r. zakup akumulatora 292,68 zł;
 • 13 listopada 2013 r. naprawa układu chłodzenia parownika LPG 375 zł, płyn do chłodnic 108,50 zł;
 • 19 listopada 2013 r. wymiana opon 82 zł;
 • 20 listopada 2013 r. nakrętka koła 12,41 zł;
 • 30 grudnia 2013 r. płyn zimowy 16,23 zł;
 • 25 marca 2014 r. wymiana opon 97,56 zł;
 • 26 marca 2014 r. mycie i czyszczenie samochodu 85,37 zł;

Wydatki z 50% odliczeniem VAT – kwoty netto:

 • 30 kwietnia wymiana filtrów instalacji gazowej 150 zł;
 • 30 kwietnia 2014 r. filtr powietrza i olej 144,24 zł;
 • 2 czerwca 2014 r. naprawa układu chłodzenia i hamulcy, części 2200,34 zł, usługa 1592,53 zł;
 • 13 czerwca 2014 r. mycie kompleksowe 158, 54 zł;
 • 12 sierpnia 2014 r. wymiana klaksonu 89,43 zł;
 • 25 sierpnia 2014 r. wycieraczka, filtr kabinowy 63,71 zł;
 • 5 sierpnia 2014 r. żarówka 23,58 zł;
 • 1 października 2014 r. wymiana piasty tylnej, części 863,61 zł, usługa 180 zł;
 • 24 października 2014 r. wymiana filtrów instalacji gazowej, filtry 73,19 zł, usługa 16,26 zł.

Wnioskodawca planuje przekazać samochód na cele osobiste z końcem 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wycofanie przez Wnioskodawcę samochodu z ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej i przeznaczenie go na użytek prywatny będzie oznaczało konieczność naliczenia VAT należnego...
 2. Jeżeli wycofanie samochodu z działalności gospodarczej wiąże się z naliczeniem VAT należnego i odprowadzeniem go do US to od jakiej wartości Wnioskodawca powinien naliczyć wysokość podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ przy wprowadzeniu na oświadczenie własnego samochodu jako środka trwałego do działalności gospodarczej nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia VAT, a części składowe montowane w czasie napraw nie podniosły znacząco i trwale wartości samochodu, a jedynie miały na celu utrzymanie go w stanie nadającym się do użytkowania, przy przekazaniu samochodu na cele osobiste Wnioskodawca nie musi w ogóle naliczać VAT należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem będzie podlegało również nieodpłatne przekazanie towarów, z tytułu nabycia których nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia podatku, ale w towarach tych zostały wymienione części składowe, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia i które spowodowały trwały wzrost wartości towarów „nieskonsumowanych” całkowicie do momentu ich bezpłatnego przekazania.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Nie będą zatem spełnione przesłanki do opodatkowania w przypadku gdy wymienione towary będą uznane za przynależności, przez które zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu cywilnego rozumie się rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającemu temu celowi.

Przesłanka do opodatkowania wystąpi natomiast w przypadku, gdy fakt dokonania przez podatnika ulepszeń będzie wywierał wpływ na podwyższenie wartości samochodu w chwili przekazania samochodu na cele osobiste.

Reasumując, aby ocenić czy mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT należy ustalić:

 • czy zamontowanie wskazanych towarów nastąpiło w rezultacie dostawy towarów czy świadczenia usług – tylko w przypadku dostawy towarów spełniona zostanie przesłanka do ewentualnego opodatkowania,
 • czy zamontowane towary spełniają definicję części składowej oraz
 • czy poszczególne części składowe zostały „skonsumowane” do momentu przekazania samochodu na cele osobiste.

Podstawą opodatkowania będzie co do zasady cena nabycia części składowych określona w momencie przekazania, czyli uwzględniająca ich realną wartość w momencie przekazania.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – czynny podatnik VAT, zamierza wycofać z prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy marki Jeep Grand Cherokee. Samochód ten Wnioskodawca wprowadził z majątku prywatnego na podstawie oświadczenia z dnia 30 sierpnia 2013 r. jako środek trwały firmy o wartości 54.000 zł. Od momentu wprowadzenia wskazanego pojazdu Wnioskodawca odliczał podatek VAT w stosownej wysokości od wszystkich faktur związanych z naprawą i utrzymaniem tego samochodu.

Część wymienionych we wniosku wydatków stanowi zakup usług w związku z czym w odniesieniu do tych wydatków nie zostaje spełniona przesłanka do opodatkowania. Natomiast część poniesionych wydatków stanowi nabycie towarów, a zatem w odniesieniu do tych towarów została spełniona przesłanka do ewentualnego opodatkowania.

Przechodząc do drugiej z wymienionych przesłanek dotyczących spełnienia definicji części składowych należy wskazać, że częściami składowymi samochodu będą wymienione we wniosku takie towary jak: akumulator, filtry instalacji gazowej, filtr powietrza, części układu chłodzenia i hamulcowego oraz piasta tylna.

W tym miejscu należy rozstrzygnąć, czy zamontowane części składowe samochodu, nabyte w ramach dostawy towarów zostały „skonsumowane” do momentu przekazania samochodu na cele osobiste.

W odniesieniu do nabytego akumulatora (2013 r.), filtrów instalacji gazowej (2013 i 2014 r.) oraz filtra powietrza (2014 r.) wskazać należy, że są to towary, które w wyniku bieżącej eksploatacji samochodu są systematycznie zużywane. Wobec tego zużycia ich zamontowanie w w latach 2013 i 2014 nie ma wpływu na wartość samochodu w chwili przekazania na potrzeby osobiste, z uwagi na upływ czasu ich eksploatacji. Zatem przekazanie wymienionych powyżej części składowych, od których odliczono podatek VAT, jednakże do momentu przekazania części te zostały zużyte, nie będzie czynnością opodatkowaną.

W odniesieniu do nabytych w 2014 r. części układu chłodzenia i hamulcowego oraz piasty tylnej wskazać należy, że zamontowanie ww. części składowych w samochodzie będzie miało wpływ na trwały wzrost wartości samochodu w chwili przekazania na potrzeby osobiste z uwagi na krótki okres czasu eksploatacji. Bez znaczenia pozostaje tutaj wskazanie Wnioskodawcy, że zakup wymienionych części miał na celu jedynie utrzymanie samochodu w stanie umożliwiającym dalsze jego używanie, a nie jego modernizację.

W związku z powyższymi rozważaniami stwierdzić należy, że przekazanie samochodu na cele prywatne, w stosunku do którego co prawda nie przysługiwało podatnikowi przy jego nabyciu prawo do odliczenia, ale w samochodzie tym wymieniono części składowe, tj. części układu chłodzenia i hamulcowego oraz piasty tylnej nabyte w ramach dostawy towaru, od których odliczono 50% podatku VAT, będzie czynnością opodatkowaną, z uwagi na krótki okres czasu eksploatacji od momentu nabycia tych części do chwili przekazania na cele osobiste. Sam brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wprowadzenia samochodu do działalności gospodarczej nie jest wystarczającą przesłanką do uznania czynności przekazania samochodu na cele prywatne za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania, w opisanej sytuacji, będzie cena nabycia części składowych określona w momencie przekazania, czyli uwzględniająca ich realną wartość w momencie przekazania.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.