Część składowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to część składowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
paź

Istota:

1. Czy Spółka może dokonywać korekty wartości początkowej modernizowanych środków trwałych poprzez:
a. pomniejszenie jej o wartość netto odłączanego urządzenia lub elementu stanowiącego część składową lub peryferyjną (tj. o część wartości początkowej środka trwałego, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne przypadające na odłączaną część składową lub peryferyjną);
b. powiększenie o wartość nowego urządzenia lub elementu (względnie innego ulepszenia)?
2. Czy Spółka, z uwagi na brak danych historycznych dotyczących wartości odłączanego urządzenia lub elementu stanowiącego część składową lub peryferyjną, może ustalić ich wartość w oparciu o wycenę dokonaną przez wyspecjalizowany personel techniczny Spółki i/lub przez zewnętrznego rzeczoznawcę?

Fragment:

W świetle powyższych przepisów, w przypadku dokonywanego w ramach modernizacji trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej środka i zastąpienia go przez nową część składową lub peryferyjną (ulepszenie w inny sposób), korekta wartości początkowej środka trwałego może odbywać się poprzez: pomniejszenie o wartość netto odłączanej części, a następnie zwiększenie o wartość nowej części i/lub o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie. W temacie pomniejszania wartości początkowej części składowej w piśmiennictwie podatkowym stwierdzono: „ wartość początkowa (...) jest pomniejszana o wartość nieumorzoną (wartość netto) odłączonej (trwale) części składowej lub peryferyjnej ” (E. Klimek, J. Kordał, Art. 16g, (w:) W. Nykiel, A. Mariański, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2011, Gdańsk 2011, str. 699); „ W tej sytuacji zatem, gdy nastąpi trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej od środka trwałego to wartość początkowa tego środka ulega zmniejszeniu. Zmniejszenie ma miejsce w miesiącu następującym po miesiącu odłączenia ” (J. Marciniuk, Podatek dochodowym od osób prawnych Rok 2007, Warszawa 2007, str. 714). Zdaniem Wnioskodawcy, co potwierdzają powyższe tezy piśmiennictwa podatkowego, wykładnia językowa art. 16g ust. 16 ustawy o CIT nie budzi żadnych wątpliwości.

2015
28
sie

Istota:

Czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyburzenie części budynku uznawane jest jako odłączenie części składowej tego budynku i powoduje konieczność pomniejszenia wartości początkowej nieruchomości?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 47 § 2 powołanej ustawy, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zatem, trwałe odłączenie tak rozumianej części składowej powoduje: trwałe uszkodzenie środka trwałego lub istotną zmianę środka trwałego albo trwałe uszkodzenie przedmiotu odłączonego lub trwałą, istotną zmianę przedmiotu odłączanego. Z powyższego wynika, że z trwałym odłączeniem części składowej nie mamy do czynienia w sytuacji, gdy nastąpi wymiana odłączonej części składowej na inną, natomiast trwałe odłączenie części składowej wystąpi zawsze, gdy przedmiot odłączony zostanie trwale uszkodzony lub zmieni się. W świetle powyższych przepisów, należy więc uznać, że w sytuacji, gdy odłączone elementy stanowią części składowe, zastosowanie znajduje art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym w razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

2015
25
cze

Istota:

W zakresie braku opodatkowania czynności wycofania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste

Fragment:

Zatem przekazanie wymienionych powyżej części składowych, od których odliczono podatek VAT, jednakże do momentu przekazania części te zostały zużyte, nie będzie czynnością opodatkowaną. W odniesieniu do nabytych w 2014 r. części układu chłodzenia i hamulcowego oraz piasty tylnej wskazać należy, że zamontowanie ww. części składowych w samochodzie będzie miało wpływ na trwały wzrost wartości samochodu w chwili przekazania na potrzeby osobiste z uwagi na krótki okres czasu eksploatacji. Bez znaczenia pozostaje tutaj wskazanie Wnioskodawcy, że zakup wymienionych części miał na celu jedynie utrzymanie samochodu w stanie umożliwiającym dalsze jego używanie, a nie jego modernizację. W związku z powyższymi rozważaniami stwierdzić należy, że przekazanie samochodu na cele prywatne, w stosunku do którego co prawda nie przysługiwało podatnikowi przy jego nabyciu prawo do odliczenia, ale w samochodzie tym wymieniono części składowe, tj. części układu chłodzenia i hamulcowego oraz piasty tylnej nabyte w ramach dostawy towaru, od których odliczono 50% podatku VAT, będzie czynnością opodatkowaną, z uwagi na krótki okres czasu eksploatacji od momentu nabycia tych części do chwili przekazania na cele osobiste.

2011
1
wrz

Istota:

W jakim roku zmiana wartości środka trwałego oraz zmniejszenie umorzenia przypadającego na likwidowaną część powinny być uwzględnione w tabeli amortyzacyjnej: w roku przeprowadzenia inwentaryzacji, czy w roku kolejnym (czyli zgodnie z treścią artykułu 16g ust. 16 – w miesiącu następnym po odłączeniu)?

Fragment:

Wobec powyższego należy uznać, iż w sytuacji, gdy odłączony element stanowi część składową lub peryferyjną, to w razie jego trwałego odłączenia od danego środka trwałego wartość początkową tego środka trwałego ustala się w sposób określony w art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji od następnego miesiąca po odłączeniu konieczne jest zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego (w przedmiotowej sprawie zestawu komputerowego) o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części (drukarki) a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego. Przy czym trwałe odłączenie oznacza całkowite pozbawienie rzeczy części składowej lub peryferyjnej danego rodzaju, również wówczas, gdy dana część przestanie spełniać swoje funkcje na skutek złego stanu technicznego. Jednocześnie podkreślić należy, iż rozwiązanie zaprezentowane powyżej może być zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy ma miejsce jedno zdarzenie – tj. następuje tylko odłączenie części składowej lub peryferyjnej i nie ma miejsca zastąpienie odłączanych elementów nowymi.

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z trwałą zabudową.

Fragment:

Pojęcie przynależności należy zatem odróżnić od pojęcia części składowej, bowiem związek, jaki zachodzi pomiędzy rzeczą przynależną (pomocniczą), a rzeczą główną, jest luźniejszy niż związek pomiędzy częścią składową, a rzeczą nadrzędną. Wprawdzie przynależności i części składowe dzielą los prawny rzeczy głównej (nadrzędnej), lecz w przypadku przynależności zasada ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Pomiędzy rzeczą główną, a przynależną zachodzi wyłącznie związek funkcjonalny. Nie ma więc ścisłej więzi fizycznej, która powoduje, że rzecz staje się częścią składową innej rzeczy. w stosunku przynależności występują dwa odrębne podmiotowe prawa własności – do rzeczy głównej i do rzeczy pomocniczej. Zatem, przynależność (rzecz pomocnicza) nie traci samodzielnego bytu prawnego wskutek jej związku z rzeczą główną – pozostaje, w przeciwieństwie do części składowej, samoistną rzeczą ruchomą. Dlatego też przynależność może stanowić przedmiot samoistnego obrotu, natomiast część składowa nie może być przedmiotem odrębnej dostawy. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się budową i sprzedażą lokali mieszkalnych.

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z trwałą zabudową.

Fragment:

Pojęcie przynależności należy zatem odróżnić od pojęcia części składowej, bowiem związek, jaki zachodzi pomiędzy rzeczą przynależną (pomocniczą), a rzeczą główną, jest luźniejszy niż związek pomiędzy częścią składową, a rzeczą nadrzędną. Wprawdzie przynależności i części składowe dzielą los prawny rzeczy głównej (nadrzędnej), lecz w przypadku przynależności zasada ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Pomiędzy rzeczą główną, a przynależną zachodzi wyłącznie związek funkcjonalny. Nie ma więc ścisłej więzi fizycznej, która powoduje, że rzecz staje się częścią składową innej rzeczy w stosunku przynależności występują dwa odrębne podmiotowe prawa własności – do rzeczy głównej i do rzeczy pomocniczej. Zatem, przynależność (rzecz pomocnicza) nie traci samodzielnego bytu prawnego wskutek jej związku z rzeczą główną – pozostaje, w przeciwieństwie do części składowej, samoistną rzeczą ruchomą. Dlatego też przynależność może stanowić przedmiot samoistnego obrotu, natomiast część składowa nie może być przedmiotem odrębnej dostawy. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się budową i sprzedażą lokali mieszkalnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 11.

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wykończonego trwałą zabudową wnęk, kuchni i łazienki.

Fragment:

Pojęcie przynależności należy zatem odróżnić od pojęcia części składowej, bowiem związek, jaki zachodzi pomiędzy rzeczą przynależną (pomocniczą), a rzeczą główną, jest luźniejszy niż związek pomiędzy częścią składową, a rzeczą nadrzędną. Wprawdzie przynależności i części składowe dzielą los prawny rzeczy głównej (nadrzędnej), lecz w przypadku przynależności zasada ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Pomiędzy rzeczą główną, a przynależną zachodzi wyłącznie związek funkcjonalny. Nie ma więc ścisłej więzi fizycznej, która powoduje, że rzecz staje się częścią składową innej rzeczy. w stosunku przynależności występują dwa odrębne podmiotowe prawa własności – do rzeczy głównej i do rzeczy pomocniczej. Zatem, przynależność (rzecz pomocnicza) nie traci samodzielnego bytu prawnego wskutek jej związku z rzeczą główną – pozostaje, w przeciwieństwie do części składowej, samoistną rzeczą ruchomą. Dlatego też przynależność może stanowić przedmiot samoistnego obrotu, natomiast część składowa nie może być przedmiotem odrębnej dostawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka będąc firmą deweloperską, sprzedaje lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych (PKOB 111 i 112), w standardzie wykończonym, z zabudową wnęk, kuchni i łazienek.

2011
1
cze

Istota:

Czy demontaż części wiaty może być uznany za odłączenie części składowej?

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 47 § 2 Kodeksu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Częścią składową rzeczy jest to, co jest z nią połączone w sensie fizycznym, a połączenie jest na tyle mocne, że odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę. Część składowa rzeczy po odłączeniu traci więc swą samodzielność, stąd jej przeznaczeniem stanowiącym o możliwości użytkowania jest funkcjonowanie jako część rzeczy. Zatem, trwałe odłączenie tak rozumianej części składowej powoduje: trwałe uszkodzenie środka trwałego lub istotną zmianę środka trwałego albo trwałe uszkodzenie przedmiotu odłączonego lub trwałą istotną zmianę przedmiotu odłączanego. Należy więc wnioskować, iż z trwałym odłączeniem części składowej nie ma do czynienia w sytuacji, gdy nastąpi wymiana odłączonej części składowej na inną, natomiast trwałe odłączenie części składowej wystąpi zawsze, gdy przedmiot odłączony zostanie trwale uszkodzony lub zmieni się. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonał demontażu części wiaty poprzez odłączenie czterech przęseł zewnętrznych.

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym w budowie będzie stanowił źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to czy Podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia określonego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z treści art. 48 Kodeksu cywilnego wynika ponadto, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. W myśl art. 47 Kc część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. W/w przepisy wyrażają generalną zasadę, że budynek jako część składowa nieruchomości - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie - nie może być odrębnym przedmiotem własności i dzieli los prawny rzeczy głównej tj. gruntu. Jeżeli więc na nieruchomości gruntowej znajduje się, jako jej część składowa, rozpoczęta budowa budynku nie stanowiąca odrębnej nieruchomości w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego, to sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i rozpoczętej budowy budynku, trwale z nim związanego. W przedmiotowej sprawie Pani E. L. i Pan J. L. w/w nieruchomość tj. działkę nr 1013/1 nabyli w dniu 7.11.2002 roku. Na w/w działce rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego. W 2008 roku planują dokonać sprzedaży działki 1013/1 wraz z budynkiem będącym w budowie. W świetle powołanych przepisów w przypadku zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczy się od daty nabycia gruntu, niezależnie od tego kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek.

2011
1
maj

Istota:

Czy z tytułu sprzedaży działki w formie aktu notarialnego Wnioskodawca wraz ze współmałżonką będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Co więcej, w myśl art. 48 cytowanej ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Część składowa rzeczy nie może zaś być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 4 K.c.). Mając na uwadze powyższe przepisy Kodeksu cywilnego, należy stwierdzić, iż w przypadku wybudowania budynku na własnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedną rzecz (nieruchomość). Datą nabycia nieruchomości jest więc data nabycia gruntu, nie zaś data wybudowania budynku. Z tej racji, iż budowa domu odbywa się na jednocześnie na dwóch odrębnych i zakupionych w różnym czasie działkach, pięcioletni termin, warunkujący uprawnienie do zwolnienia z omawianego podatku, liczony jest od dnia 31 grudnia 2002 r. dla działki zakupionej w 2002 r. Natomiast dla działki zakupionej w 2005 r. - od dnia 31 grudnia 2005 r. Reasumując, z uwagi na to, że planowana na 2008 r. sprzedaż nieruchomości w części dotyczącej gruntu zakupionego w 2002 r. nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym ta nieruchomość została nabyta (tj. 31 grudnia 2002 r.), sprzedaż ta nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu.