IPPB4/4511-522/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-522/15-2/JK2interpretacja indywidualna
  1. czek
  2. emerytura
  3. renta
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Pobór zaliczek przez pozostałych płatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Bank (Wnioskodawca) realizuje i będzie realizował czeki składane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (dalej jako: Klienci), którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Klient ma obowiązek zadeklarować fakt czy świadczenie objęte czekiem jest świadczeniem emerytalnym lub jest świadczeniem rentowym, względnie, mimo odmiennego oświadczenia lub odmowy jego złożenia, Wnioskodawca może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawca czeku jest instytucją, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno – rentowe), że czek dotyczy świadczenia emerytalno – rentowego.

Po potwierdzeniu emerytalno – rentowego charakteru świadczenia powstaje jednak zasadnicza wątpliwość co do tego w jakim momencie podatnik (Klient) uzyskuje dochód z tytułu emerytury lub z tytułu renty zagranicznej, tj. czy w dacie otrzymania czeku, czy też dopiero w dacie realizacji czeku, a w konsekwencji, czy podatnik uzyskuje świadczenie za pośrednictwem płatnika (Wnioskodawcy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego. Natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji podatnik uzyskuje dochody bez pośrednictwa płatnika, w związku z czym, Wnioskodawca nie ma obowiązku potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych świadczeń związanych z realizacją czeków uzyskanych przez podatnika.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Stosownie natomiast do art. 44 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.f. podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Kluczowym elementem w niniejszej sprawie jest ustalenie skutków prawnych otrzymania czeku przez podatnika oraz w konsekwencji realizacji czeku przez Bank, a także momentu powstania przychodu z emerytury lub renty zagranicznej. W ocenie Wnioskodawcy, przychód ten powstaje już z momentem otrzymania czeku przez podatnika, a zatem bez udziału i bez pośrednictwa płatnika. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przez wartości pieniężne należy rozumieć takiego rodzaju instrumenty pieniężne, które pełniąc funkcję płatniczą mają moc umarzania zobowiązań. Tego rodzaju charakter prawny posiadają m.in. czeki (poza tym przykładowo weksle czy przekazy), warto zauważyć, że z momentem otrzymania czeku przez podatnika zobowiązanie dłużnika względem niego wygasa. W świetle wyżej powołanego art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. oznacza to, że otrzymanie czeku prowadzi do powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czeki posiadając same w sobie wartość majątkową reprezentują gotówkową wartość uzyskanej emerytury, zatem z momentem otrzymania czeku przez podatnika należy uznać, że dochód z tytułu emerytury lub renty zagranicznej został już osiągnięty. W konsekwencji uzyskanie przedmiotowego dochodu przez podatnika objęta jest hipotezą art. 44 ust. 1a pkt 2 i ust. 3a i ust. 3e u.p.d.o.f., tj. z uwagi na to, że dochód uzyskiwany jest przez podatnika bez pośrednictwa płatnika, podatnik po otrzymaniu czeku ma obowiązek samodzielnie uiszczać zaliczki na podatek w terminach i na zasadach wskazanych w art. 44 ust. 3a i ust. 3e u.p.d.o.f., tj. za miesiąc, w którym czek został otrzymany zaliczka na podatek powinna być wpłacona przez podatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca (a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 listopada 2013 r. (IPPB4/415-538/13-2/JK), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. (IPPB4/415-808/14-2/JK2), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 grudnia 2011 r. (ITPB2/415-839a/11/IB). W przedmiotowych interpretacjach organy podatkowe uznały, że momentem uzyskania dochodów z tytułu zagranicznej emerytury wypłacanej w formie czeku jest już moment otrzymania czeku, co skutkuje obowiązkiem samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu przez podatnika w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczą konkretnej spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcie w nich zawarte jest wiążące.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.