Czek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
27
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca realizując czek z tytułu renty lub emerytury ma obowiązek pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Klient ma obowiązek zadeklarować fakt czy świadczenie objęte czekiem ma charakter emerytalno-rentowy. Po potwierdzeniu emerytalno-rentowego charakteru świadczenia powstaje jednak wątpliwość co do tego w jakim momencie klient uzyskuje dochód z tytułu renty lub emerytury zagranicznej tj. czy w momencie otrzymania czeku czy też w momencie realizacji czeku a w rezultacie czy klient (podatnik) uzyskuje to świadczenie za pośrednictwem płatnika, tj. Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca realizując czek z tytułu renty lub emerytury ma obowiązek pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca stoi na stanowisku, że klient uzyskuje dochody bez pośrednictwa płatnika, w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych świadczeń związanych z realizacją czeków uzyskanych przez podatnika. Zdaniem Wnioskodawcy przychód dla podatnika (klienta) powstaje w momencie otrzymania czeku, ponieważ czek posiada sam w sobie wartość majątkową a Wnioskodawca pośredniczy jedynie w zamianie tych wartości na postać gotówkową.

2015
13
paź

Istota:

Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Bank (Wnioskodawca) realizuje i będzie realizował czeki składane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (dalej jako: Klienci), którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Klient ma obowiązek zadeklarować fakt czy świadczenie objęte czekiem jest świadczeniem emerytalnym lub jest świadczeniem rentowym, względnie, mimo odmiennego oświadczenia lub odmowy jego złożenia, Wnioskodawca może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawca czeku jest instytucją, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno – rentowe), że czek dotyczy świadczenia emerytalno – rentowego. Po potwierdzeniu emerytalno – rentowego charakteru świadczenia powstaje jednak zasadnicza wątpliwość co do tego w jakim momencie podatnik (Klient) uzyskuje dochód z tytułu emerytury lub z tytułu renty zagranicznej, tj. czy w dacie otrzymania czeku, czy też dopiero w dacie realizacji czeku, a w konsekwencji, czy podatnik uzyskuje świadczenie za pośrednictwem płatnika (Wnioskodawcy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2015
13
paź

Istota:

Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Bank (Wnioskodawca) realizuje i będzie realizował czeki składane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (dalej jako: Klienci), którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Klient ma obowiązek zadeklarować fakt czy świadczenie objęte czekiem jest świadczeniem emerytalnym lub jest świadczeniem rentowym, względnie, mimo odmiennego oświadczenia lub odmowy jego złożenia, Wnioskodawca może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawca czeku jest instytucją, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno – rentowe), że czek dotyczy świadczenia emerytalno – rentowego. Po potwierdzeniu emerytalno – rentowego charakteru świadczenia powstaje jednak zasadnicza wątpliwość co do tego w jakim momencie podatnik (Klient) uzyskuje dochód z tytułu emerytury lub z tytułu renty zagranicznej, tj. czy w dacie otrzymania czeku, czy też dopiero w dacie realizacji czeku, a w konsekwencji, czy podatnik uzyskuje świadczenie za pośrednictwem płatnika (Wnioskodawcy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2015
10
mar

Istota:

Obowiązki podatkowe Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków.

Fragment:

Emerytalno-rentowy charakter świadczenia może zostać rozpoznany przez Bank m.in. w trakcie przeprowadzania rozliczenia czeku, którego bezpośrednim odbiorcą jest Klient Banku (otrzymujący czek bez pośrednictwa Banku), a nadawcą czeku jest zagraniczny zleceniodawca. Zasadniczo operacja rozliczenia czeku emerytalno-rentowego w obrocie dewizowym charakteryzuje się następującymi cechami: instytucja zagraniczna przekazuje czek beneficjentowi świadczenia (Klientowi) na wskazany przez niego adres korespondencyjny, Klient sam decyduje o momencie przedłożenia czeku do realizacji w wybranym przez siebie banku, czek opiewa na wartość wyrażoną w PLN lub w innej walucie niż PLN, realizacja czeku odbywa się w ramach operacji czekowych w tym: skupu, inkasa lub inkasa z odroczonym terminem rozliczenia; Klient przedstawia otrzymany czek do realizacji w dowolnym banku i dowolnym momencie, kwalifikacja czeku jako emerytalno-rentowy dokonywana jest na podstawie informacji przekazanej przez Klienta (złożenie oświadczenia) bądź zawartej na samym czeku (m.in. instytucja wystawiająca, tytuł płatności). Do celów wyznaczenia osiągniętego przez Klienta przychodu do opodatkowania, w przypadku gdy wartość czeku opiewa na inną niż PLN walutę wymienialną, Wnioskodawca stosuje kurs średni NBP właściwy w dniu wypłaty świadczenia (realizacji czeku), tj. kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 UPDOF), którą to datę Bank utożsamia z momentem osiągnięcia przychodu.

2015
10
mar

Istota:

Obowiązki podatkowe Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków.

Fragment:

Emerytalno-rentowy charakter świadczenia może zostać rozpoznany przez Bank m.in. w trakcie przeprowadzania rozliczenia czeku, którego bezpośrednim odbiorcą jest Klient Banku (otrzymujący czek bez pośrednictwa Banku), a nadawcą czeku jest zagraniczny zleceniodawca. Zasadniczo operacja rozliczenia czeku emerytalno-rentowego w obrocie dewizowym charakteryzuje się następującymi cechami: instytucja zagraniczna przekazuje czek beneficjentowi świadczenia (Klientowi) na wskazany przez niego adres korespondencyjny, Klient sam decyduje o momencie przedłożenia czeku do realizacji w wybranym przez siebie banku, czek opiewa na wartość wyrażoną w PLN lub w innej walucie niż PLN, realizacja czeku odbywa się w ramach operacji czekowych w tym: skupu, inkasa lub inkasa z odroczonym terminem rozliczenia; Klient przedstawia otrzymany czek do realizacji w dowolnym banku i dowolnym momencie, kwalifikacja czeku jako emerytalno-rentowy dokonywana jest na podstawie informacji przekazanej przez Klienta (złożenie oświadczenia) bądź zawartej na samym czeku (m.in. instytucja wystawiająca, tytuł płatności). Do celów wyznaczenia osiągniętego przez Klienta przychodu do opodatkowania, w przypadku gdy wartość czeku opiewa na inną niż PLN walutę wymienialną, Wnioskodawca stosuje kurs średni NBP właściwy w dniu wypłaty świadczenia (realizacji czeku), tj. kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 UPDOF), którą to datę Bank utożsamia z momentem osiągnięcia przychodu.

2015
22
lut

Istota:

Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Bank (Wnioskodawca) realizuje czeki składane przez Klientów, którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Niekiedy Klient ujawnia jednocześnie fakt, że świadczenie objęte czekiem jest świadczeniem emerytalnym lub jest świadczeniem rentowym, względnie Wnioskodawca może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawca czeku jest instytucją, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno – rentowe), że czek dotyczy świadczenia emerytalno – rentowego. W takich sytuacjach Wnioskodawca może uzyskać potwierdzenie od Klienta (w postaci dodatkowo przedstawionych dokumentów, względnie w postaci oświadczeń Klienta) emerytalno – rentowego charakteru świadczenia. Po potwierdzeniu emerytalno – rentowego charakteru świadczenia powstaje jednak zasadnicza wątpliwość co do tego w jakim momencie podatnik (Klient) uzyskuje dochód z tytułu emerytury lub z tytułu renty zagranicznej, tj. czy w dacie otrzymania czeku, czy też dopiero w dacie realizacji czeku, a w konsekwencji, czy podatnik uzyskuje świadczenie za pośrednictwem płatnika.

2014
11
wrz

Istota:

Jaką datę należy uznać do opodatkowania renty wdowiej, otrzymanej w formie czeku z Irlandii?

Fragment:

Jaką datę należy uznać do opodatkowania renty wdowiej, otrzymanej w formie czeku z Irlandii... z dniem otrzymania czeku (jest to data orientacyjna), z dniem wystawienia czeku, z dniem złożenia czeku do banku w celu realizacji, z dnia postawienia do dyspozycji podatnika należności z czeku (wpływu na konto). Zdaniem Wnioskodawczyni interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania czeków, z dniem otrzymania czeku, budzi wątpliwości. Zainteresowana uważa, że jest niesłuszna, krzywdząca, ponieważ sposób otrzymywania czeku odbywa się zawsze według tego samego schematu, np. czek za okres od 21 czerwca 2013 r. do 18 lipca 2013 r., wystawiony przez Departament (...) z Irlandii z dnia 12 lipca 2013, Wnioskodawczyni otrzymała w dacie około 8 lipca 2013 r. Zainteresowana nie jest w stanie podać dokładnej daty otrzymania czeku, ponieważ czek dostarcza poczta jako list zwykły, z datą od siedmiu do czterech dni wcześniejszą od daty wystawienia czeku. Wpływ należności (renty) z tego czeku na konto bankowe nastąpił 6 września 2013 r., czyli dwa miesiące później od daty otrzymania czy wystawienia. Regułą jest, że wpływ gotówki z czeku na konto Wnioskodawczyni odbywał się z opóźnieniem od dwóch do trzech miesięcy od dnia realizacji czeku w banku.

2014
18
lut

Istota:

Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Bank (Wnioskodawca) realizuje czeki składane przez Klientów, którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Niekiedy Klient ujawnia jednocześnie fakt, że świadczenie objęte czekiem jest świadczeniem emerytalnym lub jest świadczeniem rentowym, względnie Wnioskodawca może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawca czeku jest instytucją, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno – rentowe), że czek dotyczy świadczenia emerytalno – rentowego. W takich sytuacjach Wnioskodawca może uzyskać potwierdzenie od Klienta (w postaci dodatkowo przedstawionych dokumentów, względnie w postaci oświadczeń Klienta) emerytalno – rentowego charakteru świadczenia. Po potwierdzeniu emerytalno – rentowego charakteru świadczenia powstaje jednak zasadnicza wątpliwość co do tego w jakim momencie podatnik (Klient) uzyskuje dochód z tytułu emerytury lub z tytułu renty zagranicznej, tj. czy w dacie otrzymania czeku, czy też dopiero w dacie realizacji czeku, a w konsekwencji, czy podatnik uzyskuje świadczenie za pośrednictwem płatnika.

2014
18
lut

Istota:

Czy od kwot pieniężnych wypłacanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją czeków uzyskanych przez podatników z tytułu emerytur i rent zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać, jako płatnik zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków podatkowych Banku z tytułu wypłaty emerytur i rent zagranicznych na podstawie zrealizowanych czeków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Bank (Wnioskodawca) realizuje czeki składane przez Klientów, którzy w formie czeku otrzymują świadczenia z tytułu emerytur i rent z zagranicy. Niekiedy Klient ujawnia jednocześnie fakt, że świadczenie objęte czekiem jest świadczeniem emerytalnym lub jest świadczeniem rentowym, względnie Wnioskodawca może przypuszczać na podstawie niektórych elementów czeku (np. wystawca czeku jest instytucją, z której zazwyczaj są wypłacane świadczenia emerytalno – rentowe), że czek dotyczy świadczenia emerytalno – rentowego. W takich sytuacjach Wnioskodawca może uzyskać potwierdzenie od Klienta (w postaci dodatkowo przedstawionych dokumentów, względnie w postaci oświadczeń Klienta) emerytalno – rentowego charakteru świadczenia. Po potwierdzeniu emerytalno – rentowego charakteru świadczenia powstaje jednak zasadnicza wątpliwość co do tego w jakim momencie podatnik (Klient) uzyskuje dochód z tytułu emerytury lub z tytułu renty zagranicznej, tj. czy w dacie otrzymania czeku, czy też dopiero w dacie realizacji czeku, a w konsekwencji, czy podatnik uzyskuje świadczenie za pośrednictwem płatnika.

2013
17
maj

Istota:

Czy w świetle przytoczonych przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego właściwe jest rozliczenie klienta z tytułu nabyć od Spółki, na podstawie przedstawionego przez klienta kuponu rozliczeniowego lub czeku towarowego, wystawiając fakturę korygującą na wartość brutto wynikającą z kwoty określonej na czeku lub kuponie?

Fragment:

Następnie koncern po rozliczeniu programu sprzedaży i ustaleniu premii dla konkretnego odbiorcy (klienta Spółki) wystawia na niego czek - kupon towarowy - rozliczeniowy do realizacji u swojego dystrybutora. W praktyce wygląda to tak, że klient zgłasza się do Spółki z takim kuponem lub czekiem i nabywa od niej towar za kwotę brutto określoną na kuponie lub czeku - nie płacąc za ten towar albo też dokonując zapłaty za wcześniej nabyte towary, a kwotę zapłaty pomniejsza o wartość określoną na czeku lub kuponie. W każdym przypadku rozliczenie klienta zostaje dokonane przez Spółkę na podstawie przedstawionego kuponu - czeku. Następnie, po wysłaniu takiego kuponu do dostawcy (koncernu chemicznego), koncern zwraca rozliczoną kwotę poprzez wystawienie faktury korygującej do faktury za wcześniejsze nabycia. W związku z powyższym zadano pytanie sprowadzające się do kwestii: Czy w świetle przytoczonych przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego właściwe jest rozliczenie klienta z tytułu nabyć od Spółki, na podstawie przedstawionego przez klienta kuponu rozliczeniowego lub czeku towarowego, wystawiając fakturę korygującą na wartość brutto wynikającą z kwoty określonej na czeku lub kuponie... Zdaniem Wnioskodawcy, żadna z tych operacji nie spełnia przesłanek do wystawienia faktury korygującej zmniejszającej należność przysługującą od klienta (rolnika).