Czechy | Interpretacje podatkowe

Czechy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Czechy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy od chwili założenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Czech oraz związanej z tym faktycznej przeprowadzki za granicę, Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f.?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, to czy od chwili założenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Czech oraz związanej z tym faktycznej przeprowadzki za granicę, Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jako osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej zgodnie z art. 4 u.p.o.?
Fragment:
Wnioskodawca podkreśla, że już obecnie utrzymuje i rozwija na terenie Czech kontakty biznesowe oraz towarzyskie, w szczególności z osobami już wcześniej poznanymi w związku z np. z prowadzeniem rozmów handlowych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że nie można przyjąć, iż centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy zostanie przeniesione – z chwilą rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terytorium Republiki Czeskiej – do Czech. Fakt posiadania w Polsce najbliższej rodziny, tj. żony i dzieci, które będą kontynuowały naukę w polskim gimnazjum oraz posiadania w Polsce majątku nieruchomego (nieruchomości lokalowych przeznaczonych na wynajem), rachunków bankowych, rachunku maklerskiego świadczą, że centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy pozostanie – w okresie przebywania w republice Czeskiej – w Polsce. W konsekwencji, sam wyjazd do Czech w związku prowadzeniem tam pozarolniczej działalności gospodarczej, posiadanie tam rachunku bankowego oraz utrzymywanie i rozwijanie na terenie Republiki Czeskiej kontaktów biznesowych i towarzyskich nie oznacza automatycznie, że Wnioskodawca przestanie być polskim rezydentem.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Republiki Czech z tytułu świadczenia usług programistycznych
Fragment:
W ramach tej współpracy, własnym samochodem i na własny koszt Wnioskodawca dojeżdża z miejsca zamieszkania w Polsce do zakładu w Czechach, gdzie na czas pobytu wynajmuje hotel. Na terytorium Czech, Wnioskodawca nie posiada zarejestrowanego oddziału, filii ani zakładu. Nie dysponuje także żadną wydzieloną powierzchnią, w której świadczy usługi. Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę na terytorium Republiki Czech, nie są świadczone za pośrednictwem położonego tam zakładu w rozumieniu ww. art. 5 cyt. umowy – w szczególności czas ich wykonywania na terytorium Czech nie przekracza okresu wskazanego w cytowanym art. 5 ust. 3 lit b ww. umowy - to dochód uzyskany z tytułu ww. usług będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę w Polsce pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast ww. usługi świadczone będą w okresie dłuższym niż wskazany w ww. przepisie umowy, to dochody z nich uzyskane będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Czechach, z tym, że opodatkowując te dochody w Polsce, Wnioskodawca winien zastosować odpowiednią dla zysków z zakładu metodę unikania podwójnego opodatkowania, wskazaną w art. 21 ww. umowy.
2014
14
wrz

Istota:
W zakresie konieczności rozliczenia w Polsce, uzyskanych w 2009 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powadzonej na terytorium Czech
Fragment:
Biura 29 stycznia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 10 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności rozliczenia w Polsce, uzyskanych w 2009 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powadzonej na terytorium Czech – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności rozliczenia w Polsce, uzyskanych w 2009 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powadzonej na terytorium Czech. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 29 marca 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-113/13/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2013 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W latach 2008-2010 Wnioskodawczyni prowadziła w Republice Czech jednoosobowo działalność gospodarczą. Firma powstała w Republice Czech, tam też była zarejestrowana w czeskim urzędzie miasta, zgłoszona do czeskiego urzędu skarbowego oraz czeskiego ZUS. Firma posiadała nadany przez czeski urząd NIP. Siedziba firmy znajdowała się również w Republice Czech. Z tytułu prowadzonej działalności wszelkie zeznania podatkowe składane były w czeskich urzędach. Również do tych urzędów odprowadzane były należne składki oraz wszelkie inne opłaty.
2013
28
maj

Istota:
Opodatkowanie odsetek uzyskanych od udzielonej w Czechach pożyczki przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.
Fragment:
We własnym stanowisku wnioskodawca wskazał, że odsetki od pożyczki powinny zostać opodatkowane w Czechach, co spowoduje zwolnienie z opodatkowania w Polsce. Organ podatkowy nie mógł w związku z powyższym potwierdzić stanowiska wnioskodawcy. Prawidłowa interpretacja przedstawionego zdarzenia winna uwzględniać fakt, iż odsetki od pożyczki mogą być opodatkowane zarówno w Czechach jak i w Polsce, przy czym w Polsce wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku zapłaconego w Czechach, jednak odliczenie to nie będzie mogło przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Czechach. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwice, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2012
28
gru

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce, Niemczech i Czechach od pracodawcy mającego siedzibę w Niemczech
Fragment:
Tym samym należy przyjąć, iż dla opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego na terytorium Czech również lit. a) ww. umowy jest spełniona. Wobec tego, jeżeli Wnioskodawca przebywał w Czechach przez okres nieprzekraczający łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu kontraktu, to z uwagi na łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 15 ust. 2 umowy polsko-czeskiej dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z pracy wykonywanej na terytorium Czech dla niemieckiego pracodawcy, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Tym samym określona w art. 24 umowy polsko-czeskiej metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu nie będzie miała zastosowania, bowiem podwójne opodatkowanie nie wystąpi. Nadmienić jednakże należy, iż jedynie w sytuacji, gdyby - z uwagi na to, iż warunki określone w art. 15 ust. 2 lit. b) i lit. c) ww. umowy polsko-czeskiej są spełnione - Wnioskodawca przebywał w Czechach przez okres przekraczający łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu pracy, to jego dochody uzyskane w tym okresie na terytorium Czech podlegałyby opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Czechach) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce), przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania określonej odpowiednio w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy polsko-czeskiej.
2012
22
gru

Istota:
Pytanie dotyczy zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług na terenie Czech i opodatkowania tam podatkiem od towarów i usług wykonanych usług architektonicznych na rzecz kontrahenta z Czech.
Fragment:
Podatnik zawarł umowę z czeskim podmiotem – podatnikiem podatku od towarów i usług na wykonanie projektu sklepu na terenie nieruchomości położonej w Czechach. Część prac dotyczących umowy Strona podzleciła do wykonania podmiotowi czeskiemu, od którego otrzymała zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla Pragi 10, potwierdzającego, że zleceniobiorca czeski nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca od podmiotu czeskiego otrzymał fakturę z adnotacją, że nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, również swojemu czeskiemu odbiorcy wystawił fakturę bez podatku od towarów i usług. Strona zwraca się z pytaniem czy w związku ze zleceniem wykonanym dla niego przez podmiot czeski niezarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług w Czechach nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług na terenie Czech i zapłacenia tam podatku od towarów i usług wg prawa czeskiego? W ocenie Wnioskodawcy żadna z wyżej opisanych transakcji z podmiotem czeskim nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u żadnej ze stron. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Czechy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.