Czechy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Czechy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
2
gru

Istota:

1. Czy od chwili założenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Czech oraz związanej z tym faktycznej przeprowadzki za granicę, Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f.?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, to czy od chwili założenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium Czech oraz związanej z tym faktycznej przeprowadzki za granicę, Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jako osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej zgodnie z art. 4 u.p.o.?

Fragment:

Wnioskodawca podkreśla, że już obecnie utrzymuje i rozwija na terenie Czech kontakty biznesowe oraz towarzyskie, w szczególności z osobami już wcześniej poznanymi w związku z np. z prowadzeniem rozmów handlowych. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że nie można przyjąć, iż centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy zostanie przeniesione – z chwilą rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terytorium Republiki Czeskiej – do Czech. Fakt posiadania w Polsce najbliższej rodziny, tj. żony i dzieci, które będą kontynuowały naukę w polskim gimnazjum oraz posiadania w Polsce majątku nieruchomego (nieruchomości lokalowych przeznaczonych na wynajem), rachunków bankowych, rachunku maklerskiego świadczą, że centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy pozostanie – w okresie przebywania w republice Czeskiej – w Polsce. W konsekwencji, sam wyjazd do Czech w związku prowadzeniem tam pozarolniczej działalności gospodarczej, posiadanie tam rachunku bankowego oraz utrzymywanie i rozwijanie na terenie Republiki Czeskiej kontaktów biznesowych i towarzyskich nie oznacza automatycznie, że Wnioskodawca przestanie być polskim rezydentem.

2014
14
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Republiki Czech z tytułu świadczenia usług programistycznych

Fragment:

W ramach tej współpracy, własnym samochodem i na własny koszt Wnioskodawca dojeżdża z miejsca zamieszkania w Polsce do zakładu w Czechach, gdzie na czas pobytu wynajmuje hotel. Na terytorium Czech, Wnioskodawca nie posiada zarejestrowanego oddziału, filii ani zakładu. Nie dysponuje także żadną wydzieloną powierzchnią, w której świadczy usługi. Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę na terytorium Republiki Czech, nie są świadczone za pośrednictwem położonego tam zakładu w rozumieniu ww. art. 5 cyt. umowy – w szczególności czas ich wykonywania na terytorium Czech nie przekracza okresu wskazanego w cytowanym art. 5 ust. 3 lit b ww. umowy - to dochód uzyskany z tytułu ww. usług będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę w Polsce pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast ww. usługi świadczone będą w okresie dłuższym niż wskazany w ww. przepisie umowy, to dochody z nich uzyskane będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Czechach, z tym, że opodatkowując te dochody w Polsce, Wnioskodawca winien zastosować odpowiednią dla zysków z zakładu metodę unikania podwójnego opodatkowania, wskazaną w art. 21 ww. umowy.

2013
28
maj

Istota:

W zakresie konieczności rozliczenia w Polsce, uzyskanych w 2009 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powadzonej na terytorium Czech

Fragment:

Biura 29 stycznia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 10 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności rozliczenia w Polsce, uzyskanych w 2009 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powadzonej na terytorium Czech – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności rozliczenia w Polsce, uzyskanych w 2009 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej powadzonej na terytorium Czech. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 29 marca 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-113/13/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2013 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W latach 2008-2010 Wnioskodawczyni prowadziła w Republice Czech jednoosobowo działalność gospodarczą. Firma powstała w Republice Czech, tam też była zarejestrowana w czeskim urzędzie miasta, zgłoszona do czeskiego urzędu skarbowego oraz czeskiego ZUS. Firma posiadała nadany przez czeski urząd NIP. Siedziba firmy znajdowała się również w Republice Czech. Z tytułu prowadzonej działalności wszelkie zeznania podatkowe składane były w czeskich urzędach. Również do tych urzędów odprowadzane były należne składki oraz wszelkie inne opłaty.

2012
28
gru

Istota:

Opodatkowanie odsetek uzyskanych od udzielonej w Czechach pożyczki przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

Fragment:

We własnym stanowisku wnioskodawca wskazał, że odsetki od pożyczki powinny zostać opodatkowane w Czechach, co spowoduje zwolnienie z opodatkowania w Polsce. Organ podatkowy nie mógł w związku z powyższym potwierdzić stanowiska wnioskodawcy. Prawidłowa interpretacja przedstawionego zdarzenia winna uwzględniać fakt, iż odsetki od pożyczki mogą być opodatkowane zarówno w Czechach jak i w Polsce, przy czym w Polsce wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku zapłaconego w Czechach, jednak odliczenie to nie będzie mogło przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód uzyskany w Czechach. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwice, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
22
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce, Niemczech i Czechach od pracodawcy mającego siedzibę w Niemczech

Fragment:

Tym samym należy przyjąć, iż dla opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego na terytorium Czech również lit. a) ww. umowy jest spełniona. Wobec tego, jeżeli Wnioskodawca przebywał w Czechach przez okres nieprzekraczający łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu kontraktu, to z uwagi na łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 15 ust. 2 umowy polsko-czeskiej dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z pracy wykonywanej na terytorium Czech dla niemieckiego pracodawcy, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Tym samym określona w art. 24 umowy polsko-czeskiej metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu nie będzie miała zastosowania, bowiem podwójne opodatkowanie nie wystąpi. Nadmienić jednakże należy, iż jedynie w sytuacji, gdyby - z uwagi na to, iż warunki określone w art. 15 ust. 2 lit. b) i lit. c) ww. umowy polsko-czeskiej są spełnione - Wnioskodawca przebywał w Czechach przez okres przekraczający łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu pracy, to jego dochody uzyskane w tym okresie na terytorium Czech podlegałyby opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 umowy, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Czechach) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce), przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania określonej odpowiednio w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy polsko-czeskiej.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług na terenie Czech i opodatkowania tam podatkiem od towarów i usług wykonanych usług architektonicznych na rzecz kontrahenta z Czech.

Fragment:

Podatnik zawarł umowę z czeskim podmiotem – podatnikiem podatku od towarów i usług na wykonanie projektu sklepu na terenie nieruchomości położonej w Czechach. Część prac dotyczących umowy Strona podzleciła do wykonania podmiotowi czeskiemu, od którego otrzymała zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla Pragi 10, potwierdzającego, że zleceniobiorca czeski nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawca od podmiotu czeskiego otrzymał fakturę z adnotacją, że nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, również swojemu czeskiemu odbiorcy wystawił fakturę bez podatku od towarów i usług. Strona zwraca się z pytaniem czy w związku ze zleceniem wykonanym dla niego przez podmiot czeski niezarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług w Czechach nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług na terenie Czech i zapłacenia tam podatku od towarów i usług wg prawa czeskiego? W ocenie Wnioskodawcy żadna z wyżej opisanych transakcji z podmiotem czeskim nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług u żadnej ze stron. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.