IPTPP2/4512-256/15-5/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
IPTPP2/4512-256/15-5/IRinterpretacja indywidualna
 1. czasopisma
 2. usługi edukacyjne
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismami: z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) i z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 5 maja 2015 r. i 8 lipca 2015 r. poprzez doprecyzowanie celu złożenia wniosku oraz opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawowym zadaniem działalności Uczelni jest kształcenie i wychowanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki. Tak więc podstawowa działalność Uniwersytetu (Wnioskodawca) to usługi edukacyjne, które są zwolnione z podatku VAT.

Realizując podstawowe cele działalności Uczelni Wydziały Uniwersytetu wydają czasopisma naukowe, w których publikowane są artykuły opracowane przez kadrę naukową i naukowo – dydaktyczną Uniwersytetu, studentów oraz inne zewnętrzne jednostki naukowe (ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2015 r., poz. 249).

Art. 2 pkt 9 Jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe to:

 • podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni w rozumieniu statutów tych Uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
 • inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę na terytorium RP, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.

Czasopisma naukowe, o których mowa we wniosku są recenzowanymi oraz punktowanymi czasopismami z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (Dz. U. z 2015 r., poz. 249 - ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw).

Wydawane czasopisma naukowe mają nadane numery ISSN, EISSN. Artykuły do czasopism piszą pracownicy naukowi i naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu, studenci - członkowie kół naukowych oraz współpracujące z Uczelnią zewnętrzne jednostki naukowe. Artykuły naukowe dotyczą zagadnień z różnych dziedzin nauki. Przedstawiają osiągnięcia naukowe oraz prezentują wyniki prowadzonych badań naukowych. Do druku zatwierdzane są tylko prace, które uzyskują pozytywna opinię recenzentów i redaktorów naukowych. Czasopisma wydawane są w wersji papierowej i elektronicznej. W wersji papierowej przekazywane są autorom artykułów oraz dostarczane do bibliotek na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996 r., Nr 152, poz. 722) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz. U. z 1997 r., Nr 29, poz. 161) i rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz. U. z 1999 r., Nr 50, poz. 513).

Do 2015 roku Uniwersytet nie pobierał opłat od autorów za publikację artykułów w czasopismach, ponieważ finansowane były z wpłat:

 • sponsorów, których logo lub informacja o współfinansowaniu była umieszczana na stronie redakcyjnej czasopisma,
 • współwydawców, czyli inne Uczelnie współpracujące,
 • środków własnych Uczelni.

Od 2015 roku Rada Naukowa niektórych czasopism postanowiła pobierać opłatę za opublikowanie artykułu od wszystkich autorów - pracowników, studentów Uniwersytetu oraz autorów z zewnętrznych jednostek naukowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania czasopisma.

Działalność statutowa Uczelni, w której mieści się upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Uczelnia jest jednostką sektora finansów publicznych (wszystkie środki są środkami publicznymi).

W piśmie z dnia 8 lipca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Czynności, o których mowa we wniosku - opłata za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym, nie są ujęte w klasyfikacji statystycznej PKWiU. Klasyfikacji statystycznej podlega jedynie samo czasopismo - 58.14.12.0 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców. Częściowo 5% - poz. 34 zał. nr 10 do ustawy o VAT - czasopisma specjalistyczne (w poz. 34 nie podaje się symbolu PKWiU). Definicja czasopism specjalistycznych - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT. Częściowo 8% - poz. 74 zał. nr 3 do ustawy - ex PKWiU 58.14.1 - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.
 2. Czynności, o których mowa we wniosku są niezbędne do świadczenia przez Uniwersytet usługi podstawowej, gdyż należą one do podstawowych zadań Uczelni wyższych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowymi zadaniami Uczelni są:
  • Kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
  • Wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
  • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
  • Kształcenie i promowanie kadr naukowych,
  • Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
  • Kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,
  • Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
  • Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
 1. Głównym celem opisanych we wniosku czynności jest realizacja wyszczególnionych powyżej podstawowych zadań Uczelni wynikających z art. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 tj. - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. z późn.zm.).

Ponadto na podstawie art. 41, art. 42 Ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2015 r., z późn.zm., poz. 249), Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadza nie rzadziej niż co 4 lata, kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej jednostek naukowych. Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo - rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju.

Jednym z podstawowych kryteriów kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo - rozwojowej jednostek naukowych jest ocena publikacji pracowników jednostki naukowej w renomowanych wydawnictwach.

Ocena potencjału naukowego jednostki naukowej, o którym mowa w § 6 pkt 2, obejmuje następujące parametry:

 • posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;
 • rozwój własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących pracownikami jednostki naukowej;
 • osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki naukowej, w tym funkcje pełnione przez jej pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, w szczególności w redakcjach zagranicznych czasopism naukowych, członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe, oraz wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego wymienionego w części A lub C wykazu ministra, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 lub 3;
 • posiadanie statusu państwowego instytutu badawczego, posiadanie laboratoriów o kompetencjach potwierdzonych.

W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej jednostkom naukowym przyznaje się odpowiednie kategorie naukowe. (rozporządzenie MNiSW w sprawie trybu i kryteriów przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U z 2012 r., poz.877).

Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 1, obejmuje następujące parametry:

 • publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1;
 • publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2;
 • publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3;
 • publikacje, o których mowa w § 14 ust. 5;
 • publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science;
 • monografie naukowe;
 • patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków;
 • wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielone za granicą;
 • wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych;
 • dorobek artystyczny.

Publikacje artykułów w czasopiśmie naukowym umieszczonym w wykazie czasopism punktowanych, ogłoszonym przez MNiSW, są ważne dla kadry naukowo – dydaktycznej w procesie uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych.

Przychód uzyskiwany z pobieranych opłat za publikację artykułów od autorów niebędących pracownikami Uczelni będzie przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów procesu wydawniczego związanego z wydaniem omawianej publikacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku VAT Uniwersytet powinien opodatkować opłatę za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za publikację artykułów w czasopiśmie naukowym, w którym publikowane są wyniki badań a publikacje te służą przekazywaniu i upowszechnianiu zdobytej wiedzy pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych, studentów Uniwersytetu a także pracowników naukowych z zewnątrz powinno mieć zastosowanie zwolnienie z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26b.

Publikacja tych artykułów naukowych służy prowadzeniu statutowej działalności Uczelni - art. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy czym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie zaś z art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f :

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...).

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Ponadto przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

I tak stosownie do treści art. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

–oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle natomiast art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z kolei zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U., poz. 1722, z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy zauważyć należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega opłata, lecz ewentualna czynność stanowiąca świadczenie usług, na poczet bądź z tytułu której ta opłata jest uiszczana.

Jednocześnie podkreślić należy, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej czynności objętej zakresem opodatkowania wykonywanej przez podatnika. Zatem pojęcia używane do określenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy należy interpretować ściśle. Zwolnienia mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do danej czynności po spełnieniu przesłanek przepisu stanowiącego o danym zwolnieniu. Dla stwierdzenia czy dana usługa wykonana przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, należy więc poddać analizie spełnienie warunków określonych w przepisach stanowiących o zwolnieniu od podatku VAT.

Ze zwolnienia na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy, mogą korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym. Zwolnienie, o którym mowa – przy spełnieniu określonych warunków – stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy podstawowa działalność Wnioskodawcy (Uniwersytetu) będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług to usługi edukacyjne, które są zwolnione z podatku VAT. Wnioskodawca realizując podstawowe cele działalności Uczelni wydaje czasopisma naukowe, w których publikowane są artykuły opracowane przez kadrę naukową i naukowo – dydaktyczną Uniwersytetu, studentów oraz inne zewnętrzne jednostki naukowe. Od 2015 roku Rada Naukowa niektórych czasopism postanowiła pobierać opłatę za opublikowanie artykułu od wszystkich autorów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania czasopisma. Przedmiotowe czynności – jak wskazał Zainteresowany - są niezbędne do świadczenia przez Uniwersytet usługi podstawowej, gdyż należą one do podstawowych zadań uczelni wyższych.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności niniejszej sprawy, z których wynika, iż publikacje artykułów w czasopiśmie naukowym są niezbędne do świadczenia przez Uniwersytet usługi podstawowej bowiem należą do zadań uczelni wyższych, uznać należy, że świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi, z uwagi na charakter tych czynności stanowią usługi ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia. Tym samym przedmiotowe usługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czasopisma
IPPP1/443-1291/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

usługi edukacyjne
IPPP2/443-1202/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP3/443-775/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.