IPPP2/443-922/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Uznanie tygodnika za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku.
IPPP2/443-922/14-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. czasopisma specjalistyczne
 2. stawki podatku
 3. wydawnictwo
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania tygodnika za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania tygodnika za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) jest wydawcą prasy o zasięgu ogólnopolskim, jak również o zasięgu regionalnym. Jeden z oddziałów spółki (P. Oddział Prasa P.) zamierza wydawać tygodnik o zasięgu regionalnym, pod nazwą „Życie K.” (dalej: „Tygodnik”). Tygodnik będzie posiadał łącznie następujące cechy:

 1. Tygodnik będzie publikowany w regularnych odstępach czasu, raz w tygodniu, zakończenia wydawania Tygodników nie przewiduje się,
 2. Tygodnik będzie miał charakter drukowany, w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem,
 3. nakład Tygodnika nie będzie przekraczał 15 000 egzemplarzy,
 4. Tygodnik będzie oznaczony symbolem ISSN oraz objęty kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902,
 5. tematyka Tygodnika będzie odnosiła się do bieżących wydarzeń o zasięgu regionalnym, mających miejsce na terenie powiatu k., w tym m.in. do wydarzeń z zakresu kultury, edukacji, nauki,
 6. Tygodnik nie będzie zawierał informacji o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych,
 7. wysokość nakładu zostanie uwidoczniona na Tygodniku,
 8. Tygodnik nie będzie zawierał publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 9. Tygodnik nie będzie zawierał treści stanowiących kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 10. Tygodnik nie będzie zawierał publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 11. nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, foldery lub katalogi reklamowe będą zajmowały mniej niż 33% powierzchni Tygodnika,
 12. krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunki będą zajmowały mniej niż 20% powierzchni Tygodnika.

Wątpliwości Spółki dotyczą tego czy opisany powyżej Tygodnik jest czasopismem specjalistycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Tygodnik opisany we wniosku jest czasopismem specjalistycznym w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy w związku z czym jest opodatkowany stawką 5 % podatku od towarów i usług...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 27f ustawy przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

 1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
 4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Jak wskazano we wniosku Tygodnik będzie posiadał następujące cechy:

 1. Tygodnik będzie publikowany w regularnych odstępach czasu, raz w tygodniu, zakończenia wydawania Tygodników nie przewiduje się,
 2. Tygodnik będzie miał charakter drukowany, w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem,
 3. nakład Tygodnika nie będzie przekraczał 15 000 egzemplarzy,
 4. Tygodnik będzie oznaczony symbolem ISSN oraz objęty kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902,
 5. tematyka Tygodnika będzie odnosiła się do bieżących wydarzeń o zasięgu regionalnym, mających miejsce na terenie powiatu k., w tym m.in. do wydarzeń z zakresu kultury, edukacji, nauki,
 6. Tygodnik nie będzie zawierał informacji o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych,
 7. wysokość nakładu zostanie uwidoczniona na Tygodniku,
 8. Tygodnik nie będzie zawierał publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 9. Tygodnik nie będzie zawierał treści stanowiących kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 10. Tygodnik nie będzie zawierał publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 11. nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, foldery lub katalogi reklamowe będą zajmowały mniej niż 33% powierzchni Tygodnika,
 12. krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunki będą zajmowały mniej niż 20% powierzchni Tygodnika.

W ocenie Spółki Tygodnik spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 27f ustawy – w szczególności należy zauważyć, że tematyka Tygodnika będzie poświęcona wydarzeniom o charakterze lokalnym, które będą miały miejsce na terenie powiatu k. Tygodnik nie będzie zawierały informacji o wydarzeniach o zasięgu krajowym lub zagranicznym. W związku z powyższym zastosowanie powinna znaleźć 5% stawka podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów łub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacja statystyczna towarów i usług dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest dokonywana na podstawie rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r., Nr 207 poz. 1293 z późn. zm.).

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r„ z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 73 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono - PKWiU ex 58.13.10.0 - gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie gazety drukowane - oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

Natomiast w poz. 74 - PKWiU ex 58.14.1- czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poi i gra licznym i, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.

W świetle objaśnienia nr 1 do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek oraz czasopism, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wymieniono bez względu na symbol PKWiU czasopisma specjalistyczne.

Stosownie do art. 2 pkt 27f ustawy o VAT przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

 1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
 2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
 4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem łub nie,
 5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
 6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacjeznanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Powołana powyżej definicja ustawowa zawarta w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „czasopism specjalistycznych”, a także wskazuje klasyfikację PKWiU 58.14.1

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W okolicznościach niniejszej sprawy Spółka wskazała, że zamierza wydawać Tygodnik o zasięgu regionalnym pod nazwą „Życie K.”, który będzie posiadał łącznie następujące cechy:

 1. Tygodnik będzie publikowany w regularnych odstępach czasu, raz w tygodniu, zakończenia wydawania Tygodników nie przewiduje się,
 2. Tygodnik będzie miał charakter drukowany, w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem,
 3. nakład Tygodnika nie będzie przekraczał 15 000 egzemplarzy,
 4. Tygodnik będzie oznaczony symbolem ISSN oraz objęty kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902,
 5. tematyka Tygodnika będzie odnosiła się do bieżących wydarzeń o zasięgu regionalnym, mających miejsce na terenie powiatu k., w tym m.in. do wydarzeń z zakresu kultury, edukacji, nauki,
 6. Tygodnik nie będzie zawierał informacji o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych,
 7. wysokość nakładu zostanie uwidoczniona na Tygodniku,
 8. Tygodnik nie będzie zawierał publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
 9. Tygodnik nie będzie zawierał treści stanowiących kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
 10. Tygodnik nie będzie zawierał publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
 11. nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, foldery lub katalogi reklamowe będą zajmowały mniej niż 33% powierzchni Tygodnika,
 12. krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunki będą zajmowały mniej niż 20% powierzchni Tygodnika.

W odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że wskazane czasopismo, które będzie się mieściło wg obowiązujących klasyfikacji PKWiU w grupowaniu 58.14.1 i CN 4902, będzie spełniało definicję czasopisma specjalistycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT (oznaczonego symbolem ISSN).

Zatem Tygodnik opisany we wniosku będzie czasopismem specjalistycznym w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, w związku z czym jego dostawa będzie opodatkowana stawką 5% podatku od towarów i usług, zgodnie z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.