IPPP2/443-197/12-2/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dot. kwalifikacji czasopisma do grupy czasopism specjalistycznych, których sprzedaż opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2012 r. (data wpływu 20.02.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży czasopisma specjalistycznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2012 r. wpłynął do Izby Skarbowej w Warszawie, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży czasopisma specjalistycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwany dalej Instytutem jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa na podstawie:

  • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.)
  • ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm).

Przedmiotem działania Instytutu jest realizowanie zadań w zakresie zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego Polski w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń.Źródłem finansowania są dotacje podmiotowe i celowe otrzymywane z MKiDN, które nie podlegają ustawie o VAT oraz przychody ze sprzedaży wyrobów (wydawnictw) i usług.

Działalność Instytutu nie jest nastawiona na osiąganie zysku i wszystkie osiągane przychody służą wyłącznie do wykonywania działalności statutowej.Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje czynności zwolnione, nie podlegające ustawie o VAT oraz czynności opodatkowane podatkiem VAT.

W ramach działalności statutowej Instytut jest wydawcą książek oraz czasopism specjalistycznych poruszających zagadnienia odnoszące się do ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz upowszechniania wiedzy z tego zakresu. Adresatami ww. publikacji są muzea, służby konserwatorskie, uczelnie, studenci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Wśród wydawnictw oferowanych do sprzedaży przez Instytut znajduje się czasopismo co do którego Wnioskodawca powziął wątpliwości jaką stawkę VAT należy zastosować do jego sprzedaży. Czasopismo to, objęte wspólnym tytułem...wydawano w latach 1999— 2002 (4 tomy) w odstępach rocznym i dwuletnim, w postaci odrębnych numerów z zamysłem kontynuowania publikacji w przyszłości. Jednak reorganizacje instytucji i trudna sytuacja finansowa uniemożliwiły jak dotychczas kontynuację rozpoczętego cyklu. Obecnie na stanie magazynowym Instytutu pozostają tomy I i II. Zawarte w nich treści są wciąż aktualne i Wnioskodawca sądzi że znajdą nabywców.Przedmiotowe wydawnictwo jest oznaczone symbolem ISSN 1509-1473, objęte kodem PKWiU 58.14.11 o tematyce kulturalnej, edukacyjnej i regionalnej. Nakład poniżej 15 000 egzemplarzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione powyżej czasopismo pt.: „R. t. k.” można zakwalifikować do grupy czasopism specjalistycznych, których sprzedaż opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5%...

Stanowisko Wnioskodawcy

W świetle definicji czasopism specjalistycznych przedstawionej w art. 2 pkt 27f lit. a-g ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) wydawnictwo spełnia wymogi zawarte ww. artykule ustawy, uprawniające do zakwalifikowania go do czasopism specjalistycznych.W wyniku powyższych wyjaśnień, zgodnie z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, Wnioskodawca uważa, że przedstawione powyżej czasopismo pt.: „R. t. k.” spełnia warunki do opodatkowania jego sprzedaży stawką podatku VAT w wysokości 5 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do treści art. 2 pkt 6 cyt. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednakże oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne a także zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 146a pkt 2 cyt. ustawy w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku wynosi 8%. Natomiast, w myśl art. 41 ust. 2a ww. ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. I tak w pozycji 34 tego załącznika „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%” wymieniono czasopisma specjalistyczne, bez powołania symbolu PKWiU.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

  1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
  2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
  3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
  4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
  5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
  6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
  7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności statutowej jest wydawcą książek oraz czasopism specjalistycznych poruszających zagadnienia odnoszące się do ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz upowszechniania wiedzy z tego zakresu. Adresatami publikacji są muzea, służby konserwatorskie, uczelnie, studenci i osoby zainteresowane tą problematyką. Wśród wydawnictw oferowanych do sprzedaży Wnioskodawca posiada czasopismo, objęte wspólnym tytułem „R. t. k.” wydawane w latach 1999— 2002 (4 tomy) w odstępach rocznym i dwuletnim, w postaci odrębnych numerów z zamysłem kontynuowania publikacji w przyszłości. Reorganizacje instytucji i trudna sytuacja finansowa uniemożliwiły kontynuację rozpoczętego cyklu. Obecnie na stanie magazynowym Wnioskodawcy pozostają tomy I i II. Zawarte w nich treści są wciąż aktualne i Wnioskodawca jest zdania, że znajdą nabywców.

Przedmiotowe czasopismo oznaczone jest symbolem ISSN 1509-1473 i objęte kodem PKWiU 58.14.11 o tematyce kulturalnej, edukacyjnej i regionalnej. Nakład poniżej 15 000 egzemplarzy.Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że wydawnictwo spełnia wymogi zawarte w art. 2 pkt 27f lit. a-g ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do zakwalifikowania go do czasopism specjalistycznych.

Mając na uwadze przedstawioną treść wniosku oraz uregulowania prawne w tym zakresie stwierdzić należy, że sprzedaż przedmiotowego czasopisma spełniającego definicję czasopisma specjalistycznego zawartą w art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5% zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z załącznikiem nr 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo tut. Organ wskazuje, że obowiązek prawidłowego klasyfikowania świadczonych usług bądź dostarczanych towarów należy do usługodawcy (lub dostawcy towarów). Tut. Organ nie jest upoważniony do dokonywania takiej klasyfikacji bądź do oceny klasyfikacji dokonanej przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.