Czasopisma specjalistyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czasopisma specjalistyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Uznanie tygodnika lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, uznanie tygodnika lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT w sytuacji dodania do niego bezpłatnego magazynu reklamowego i programu telewizyjnego oraz możliwość zastosowania stawki 8% podatku VAT przy sprzedaży tygodnika lokalnego w sytuacji, gdy powierzchnia reklam i ogłoszeń handlowych będzie zajmowała od 33% do 66% powierzchni oraz nakład przekroczy 15.000 egzemplarzy tygodniowo.

Fragment:

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że dostawy czasopisma specjalistycznego wraz z bezpłatnym magazynem reklamowym i programem telewizyjnym nie należy traktować jako jednej transakcji. Dochodzi tutaj do odrębnej od czasopisma specjalistycznego nieodpłatnej dostawy magazynu reklamowego i programu telewizyjnego. Dołączone magazyn reklamowy i program telewizyjny nie stanowią części składowej czasopisma specjalistycznego, ponieważ celem ich dodania nie jest lepsze korzystanie z czasopisma specjalistycznego z uwagi na odrębność tematyki i zakresu przedmiotowego, które te publikacje prezentują. Załączony magazyn reklamowy i program telewizyjny nie jest środkiem do lepszego wykorzystania i funkcjonalności czasopisma specjalistycznego. Ad. 2 Wobec powyższego, sprzedaż opisanego czasopisma specjalistycznego spełnia warunek do skorzystania z obniżonej 5% stawki podatku zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy. Natomiast nieodpłatna dostawa magazynu reklamowego i programu telewizyjnego – ze względu na niski jednostkowy koszt wytworzenia tych towarów (poniżej 10 zł) – jest klasyfikowana jako dostawa prezentów o małej wartości, które w świetle art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2016
17
sty

Istota:

W zakresie stawki podatku dla sprzedaży wydrukowanych książek i czasopism specjalistycznych z własnych materiałów

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 września 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży wydrukowanych książek i czasopism specjalistycznych z własnych materiałów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Podatnik prowadzi działalność poligraficzną polegającą m.in na druku z własnych materiałów i surowców (papieru, farb, kleju itp.), przy użyciu własnych narzędzi, książek oznaczonych numerami ISBN o symbolu statystycznym PKWiU 58.11.1. oraz czasopism specjalistycznych oznaczonych numerami ISSN o symbolu PKWiU 58.14.1. Drukowane przez podatnika czasopisma specjalistyczne spełniają definicję określoną w art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług. Dotychczas dla wymienionych produktów stosowano, stawkę 23% - tracono przez to klientów, bowiem okazuje się, że inne firmy poligraficzne działające na rynku stosują stawkę obniżoną, tj. określoną w ustawie o podatku od towarów i usług dla dostawy towarów. Stawka ta w przypadku książek oznaczonych numerem ISBN oraz czasopism specjalistycznych oznaczonych numerami ISSN wynosi 5%. Przy wytwarzaniu gotowych książek i czasopism z własnych materiałów i przy użyciu własnych narzędzi podatnik wykorzystuje treść przygotowaną przez wydawcę i dostarczoną w formie plików komputerowych.

2015
22
kwi

Istota:

Uznanie czasopisma lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w sytuacji dodania do niego bezpłatnego programu telewizyjnego oraz w sytuacji zawarcia w nim reklam ogólnopolskich o określonej powierzchni

Fragment:

Dochodzi tutaj do odrębnej od czasopisma specjalistycznego nieodpłatnej dostawy programu telewizyjnego. Dołączony program telewizyjny nie stanowi części składowej czasopisma specjalistycznego, ponieważ celem jego dodania nie jest lepsze korzystanie z czasopisma specjalistycznego z uwagi na odrębność tematyki i zakresu przedmiotowego, które obie publikacje prezentują. Załączony program telewizyjny nie jest środkiem do lepszego wykorzystania i funkcjonalności czasopisma specjalistycznego. Reasumując sprzedaż czasopisma specjalistycznego spełnia warunek do skorzystania z obniżonej stawki podatku VAT 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z pozycją 34 załącznika nr 10 do tej ustawy. Natomiast nieodpłatna dostawa programu telewizyjnego ze względu na niski jednostkowy koszt wytworzenia tego towaru (poniżej 10 zł) jest klasyfikowana jako prezent o małej wartości, który w świetle art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe. Odpowiadając na pytanie nr 2 należy stwierdzić, że publikowanie na łamach czasopism specjalistycznych reklam o charakterze ogólnopolskim nie wpłynie na status czasopism jako pism specjalistycznych w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy VAT, ponieważ powierzchnia reklamowa nie będzie przekraczała łącznie 33% powierzchni czasopisma specjalistycznego.

2015
29
sty

Istota:

Uznanie tygodnika za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku

Fragment:

W odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że wskazane czasopismo, które będzie się mieściło wg obowiązujących klasyfikacji PKWiU w grupowaniu 58.14.1 i CN 4902, będzie spełniało definicję czasopisma specjalistycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT (oznaczonego symbolem ISSN). Zatem tygodnik opisany we wniosku będzie czasopismem specjalistycznym w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, w związku z czym jego dostawa będzie opodatkowana stawką 5% podatku od towarów i usług, zgodnie z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

2015
27
sty

Istota:

Uznanie tygodnika za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku.

Fragment:

W odniesieniu do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że wskazane czasopismo, które będzie się mieściło wg obowiązujących klasyfikacji PKWiU w grupowaniu 58.14.1 i CN 4902, będzie spełniało definicję czasopisma specjalistycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT (oznaczonego symbolem ISSN). Zatem Tygodnik opisany we wniosku będzie czasopismem specjalistycznym w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, w związku z czym jego dostawa będzie opodatkowana stawką 5% podatku od towarów i usług, zgodnie z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

2014
3
lip

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży wydrukowanych książek i czasopism specjalistycznych z własnego materiału

Fragment:

Czy w ww. sytuacji Zainteresowany może traktować zlecenie jako dostawę towarów, czyli dostawę książek posiadających ISBN o numerze PKWiU ex 58.11.1 oraz czasopism specjalistycznych posiadających ISSN o numerze PKWiU 58.14.1 (zgodnie z definicją czasopisma specjalistycznego art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) ze stawką VAT 5% zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami, jeżeli do wytworzenia produktu używa się w całości materiałów własnych i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarem jako właściciel... Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem umowy jest dostawa towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Na podstawie materiałów dostarczonych przez wydawnictwo, Spółka wytwarza produkty (książki, czasopisma posiadające ISBN i ISSN o numerze PKWiU – ex 58.11.1 – książki i 58.14.1 – czasopisma specjalistyczne (zgodnie z definicją czasopisma specjalistycznego - art. 2 pkt 27f ustawy o VAT)) z własnych materiałów, którymi ma prawo rozporządzać w sferze materialnej, tym samym jest podmiotem uprawnionym do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel na inny podmiot. Według Zainteresowanego, takie przekazania wydawnictwu za wynagrodzeniem wykonywanych produktów (książek i czasopism specjalistycznych) spełnia warunki konieczne do uznania transakcji za dostawę i zastosowania stawki VAT 5%, zgodnie z art. 41 pkt 2a.

2013
11
sie

Istota:

Zakresie stawki podatku VAT dla druku książek, broszur i czasopism specjalistycznych.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na zlecenie klienta wykonuje druk i oprawę książek, broszur, czasopism specjalistycznych posiadających nr ISBN o symbolu PKWiU 58.11.1 lub ISSN o symbolu PKWiU 58.14.1 i CN 4902. Proces produkcyjny obejmuje przygotowanie materiału dostarczonego przez klienta w wersji elektronicznej, w postaci plików PDF na formy offsetowe, druk oraz oprawę introligatorską dającą finalny produkt tj. książkę, broszurę, czasopismo specjalistyczne. Do jego wytworzenia zużywane są materiały (papier, płyty, farby, kleje) będące własnością Spółki. Wykonany w taki sposób produkt (książka, broszura, czasopisma specjalistyczne) Spółka dostarcza klientowi za wynagrodzeniem i przenosi na klienta prawo własności i dysponowania gotowymi produktami. W przedmiotowej sprawie kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, czy wytworzenie książek, broszur i czasopism specjalistycznych polegające na ich druku (produkcji) należy uznać za dostawę towarów, w ramach której następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Proces wydrukowania książki, broszury i czasopisma specjalistycznego w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które stają się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel.

2012
16
lis

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna wykazać na fakturze rozliczając usługę?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności Spółka, m. in. wykonuje zlecenia na druk książek – PKWiU 58.11.1, oznaczonych symbolami ISBN i czasopism specjalistycznych, oznaczonych symbolami ISSN, spełniających definicję zawartą w art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług. Do wykonania ww. usługi Spółka używa własnych materiałów. Wytworzone w takim procesie czasopisma specjalistyczne i książki Spółka wydaje zleceniodawcom wraz z przeniesieniem na nich prawa do rozporządzania jak właściciel. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro Spółka dokonuje czynności tworzenia a następnie dostawy, wykonywanych w całości przy użyciu własnych materiałów, książek, czasopism, to taka czynność stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosząc treść wniosku do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż czynności polegające na wytworzeniu i dostawie książek (PKWiU 58.11.1), oznaczonych symbolami ISBN oraz czasopism specjalistycznych, przy założeniu, że faktycznie spełniają definicję czasopism specjalistycznych, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy (oznaczonych symbolami ISSN), podlegają opodatkowaniu według 5% stawki podatku (poz. 32 i 34 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług).

2012
16
maj

Istota:

Dot. kwalifikacji czasopisma do grupy czasopism specjalistycznych, których sprzedaż opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5%?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przedstawione powyżej czasopismo pt.: „ R. t. k. ” można zakwalifikować do grupy czasopism specjalistycznych, których sprzedaż opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 5%... Stanowisko Wnioskodawcy W świetle definicji czasopism specjalistycznych przedstawionej w art. 2 pkt 27f lit. a-g ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) wydawnictwo spełnia wymogi zawarte ww. artykule ustawy, uprawniające do zakwalifikowania go do czasopism specjalistycznych.W wyniku powyższych wyjaśnień, zgodnie z poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, Wnioskodawca uważa, że przedstawione powyżej czasopismo pt.: „ R. t. k. ” spełnia warunki do opodatkowania jego sprzedaży stawką podatku VAT w wysokości 5 %. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2012
6
kwi

Istota:

Stawka podatku dla dostawy książek-albumów oraz czasopism specjalistycznych.

Fragment:

Wydawcy Wnioskodawca dostarczy gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych. Na zlecenie wydawcy Zainteresowany wydrukuje i dostarczy czasopisma specjalistyczne oznaczone numerem ISSN (spełniające warunki art. 2 ust. 27f ustawy o VAT). Wydawca także dostarczy gotowy materiał merytoryczny w wersji elektronicznej. Czasopisma Wnioskodawca wykona z materiałów własnych i na własnych maszynach. Część czynności wykona jednak podwykonawca Zainteresowanego (np. tłoczenie czy lakier UV). Wydawcy Wnioskodawca dostarczy gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych. Czasopisma specjalistyczne będące przedmiotem wniosku spełniają definicję „ czasopism specjalistycznych ”, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy do dostawy czasopism specjalistycznych należy zastosować 5% stawkę podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, do dostawy czasopism specjalistycznych, wykonanych na zlecenie wydawcy, wykonanych z materiałów własnych drukarni i na własnych maszynach należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług (nawet, jeśli część czynności wykona podwykonawca drukarni).