Czasopisma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to czasopisma. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług.

Fragment:

Powyższe czasopisma w większości są punktowanymi czasopismami z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r., poz. 249). Aktualnie uczelnia nie pobiera opłat od autorów za publikację artykułów w czasopismach, źródłem finansowania są środki własne. Jednak Politechnika postanowiła wprowadzić opłatę za publikację artykułów w czasopismach od wszystkich autorów (pracowników, studentów i doktorantów uczelni oraz autorów z zewnętrznych jednostek naukowych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania tych czasopism. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy publikacja artykułów w czasopismach naukowych przez uczelnię korzysta ze zwolnienia od podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, publikacja artykułów w czasopismach naukowych, w których prezentowane są wyniki badań, a publikacje te służą przekazywaniu i upowszechnianiu zdobytej (...)

2017
9
lut

Istota:

Stawka podatku VAT 8% dla czynności wykonywanych w związku z zawartą umową

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy nie dochodzi po jego stronie do rozporządzania jak właściciel czasopismem - kwartalnikiem. Wykonawca wykonuje jedynie czynności redakcyjne oraz następnie na etapie drukowania nadzoru autorskiego (jakość wydruku, papier, układ druku, układ zdjęć) stanowią zatem w istocie świadczenie usług. Wnioskodawca otrzymuje od Zleceniodawcy komplet materiałów, które może i musi wykorzystać przy redagowaniu czasopisma. Wnioskodawca wystawia fakturę, która dokumentuje czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, a opisane powyżej. Faktura ma opis: Produkcja czasopisma "...". Faktura wystawiona przez drukarnię ma opis: „ Druk gazety "...." - 3500 szt. ” lub „ Druk "...." - 3500 szt. ” Czasopismo nie jest czasopismem specjalistycznym. Ponadto Wnioskodawca w piśmie z 23 stycznia 2017r. poinformował, że: Materiały konieczne do wydrukowania czasopisma jak np. farby kleje papier, należą do drukarni. Wnioskodawca nie ma wiedzy jaki numer PKWiU należy przyporządkować do czasopisma. Wskazuję ponadto, że czynności wykonywane przez wnioskodawcę nie polegają na produkcji czy wytworzeniu czasopisma, ale jedynie na pracach redakcyjnych, edytorskich, wyborze materiału fotograficznego oraz nadzorze nad drukiem. Wnioskodawca, że nie ma żadnego wpływu na treść artykułów, ani na ich wybór czy nawet kolejność umieszczenia ich w piśmie.

2016
5
gru

Istota:

W przypadku dostawy zestawów do sprzedaży detalicznej składających się z czasopism wraz z załączonymi dodatkami, które są powiązane treściowo z tematyką poruszaną w danym czasopiśmie, mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Jego elementem dominującym jest dostawa czasopisma. Zestaw taki jest klasyfikowany jako czasopismo według PKWiU. Czasopismo to spełnia zatem warunki do zastosowania względem jego sprzedaży obniżonej 8% stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 74 załącznika nr 3 i w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Należy więc uznać, że dostawa opisanego zestawu do sprzedaży detalicznej podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT. W przypadku zaś, gdy wskazany w art. 146a pkt 2 ustawy o VAT termin obowiązywania 8% stawki VAT (31 grudnia 2016 r.) nie zostanie przedłużony, od 1 stycznia 2017 r. właściwa dla przedmiotowej dostawy będzie stawka 7%.

Fragment:

Z opinii klasyfikacyjnej wynika, że dodatek dołączony do czasopisma nie stanowi odrębnego od czasopisma towaru, lecz jest nierozerwalnym funkcjonalnie, pomocniczym elementem czasopisma. W efekcie dostawa czasopisma z załączonymi dodatkami powinna być traktowana jako świadczenie złożone, którego podstawowym elementem, determinującym sposób opodatkowania VAT jest czasopismo - wytworzone metodami poligraficznymi. Dlatego też, biorąc pod uwagę wskazaną powyżej koncepcję świadczenia złożonego, należy uznać, iż dostawa czasopism (wytwarzanych metodami poligraficznymi) z dołączonymi dodatkami (których treść jest powiązana z treścią czasopisma) stanowi jedną kompleksową dostawę, w której świadczeniem wiodącym (głównym) jest sprzedaż czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że to właśnie czasopismo stanowi podstawowy towar sprzedawany klientom, w celu uatrakcyjnienia jego sprzedaży uzupełniany jedynie o dodatki, które stanowią materiały o treści uzupełniającej i związanej z treścią czasopisma. W przypadku sprzedawanych przez Spółkę czasopism z załączonymi - dodatkami klienci mają jedynie możliwość nabycia tych produktów łącznie, w ramach zestawu do sprzedaży detalicznej.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla dostawy czasopisma o symbolu PKWiU ex 58.14.1 w formie drukowanej oraz zastosowania stawki podatku VAT dla dostawy czasopisma o symbolu PKWiU ex 58.14.1 w formie elektronicznej

Fragment:

W przypadku czasopisma tworzonego w formie elektronicznej, całość prac nad czasopismem dokonywana jest przez podatnika oraz osoby przez niego zatrudnione. W szczególności dotyczy to tworzenia zawartości czasopisma oraz grafiki. W przypadku czasopisma drukowanego, zawartość oraz grafika również tworzona jest przez podatnika oraz osoby przez niego zatrudnione. Czasopismo jest natomiast drukowane przez zewnętrzny podmiot zajmujący się działalnością drukarską oraz introligatorską na zamówienie podatnika. Obie wersje czasopisma są dostarczane do klientów podatnika. W przypadku czasopisma w formie elektronicznej, jest ono nagrywane na płytę CD lub DVD a następnie jest dostarczane na adres zamawiającego. Jedna płyta zawiera jeden egzemplarz czasopisma. Utrata płyty uniemożliwia dostęp do danego numeru czasopisma. W przypadku czasopisma drukowanego, wydrukowane egzemplarze czasopisma są dostarczane na adres zamawiającego. Czasopismo oznaczone jest symbolem ISSN, podatnik klasyfikuje je kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902. Czasopismo zawiera analizy rynkowe dotyczące wysokości i struktury sprzedaży na rynku przedsiębiorstw farmaceutycznych. Dodatkowo czasopismo zawiera artykuły z zakresu prawa farmaceutycznego oraz z zakresu zarządzania i marketingu na rynku aptecznym.

2016
24
maj

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy czasopisma specjalistycznego

Fragment:

W poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono - PKWiU ex 58.14.1- czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) - wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. W świetle objaśnienia nr 1 do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii czasopism, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%. W poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono bez względu na symbol PKWiU czasopisma specjalistyczne. Stosownie do art. 2 pkt 27f ustawy przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone (...)

2016
11
mar

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania egzemplarzy czasopisma oraz brak obowiązku ewidencjonowania tej czynności.

Fragment:

Spółka zamierza promować swoje czasopismo, rozsyłając nieodpłatnie pojedyncze egzemplarze promocyjne do podmiotów, które mogą być zainteresowane jego odpłatną prenumeratą. Pewną część nakładu czasopisma zamierza (także w celach promocyjnych) nieodpłatnie przekazywać w formie promocji/zachęty do prenumeraty potencjalnym prenumeratorom na targach i imprezach branżowych. Egzemplarze promocyjne, przeznaczone do nieodpłatnej wysyłki/przekazania potencjalnym prenumeratorom, zostaną oznaczone naklejką „ E. ” oraz będą posiadały widoczne, rzucające się w oczy logo magazynu. Wartość pojedynczego egzemplarza nie będzie przekraczała 20 zł. Z założenia, w skali roku potencjalny klient nie powinien otrzymać więcej niż 1 egzemplarz promocyjnego czasopisma. Jednostkowy koszt wytworzenia czasopisma nie będzie przekraczać 10 zł i w konsekwencji Spółka nie zamierza prowadzić ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym przekazywane będą nieodpłatne egzemplarze promocyjne czasopisma. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy nieodpłatny kolportaż prasy do potencjalnych jej prenumeratorów, w celach promocyjnych, stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

2016
24
lut

Istota:

W zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanych czasopism razemz dodatkami.

Fragment:

Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej.

2016
24
lut

Istota:

W zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanych czasopism razem z dodatkami.

Fragment:

Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe - w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej.

2016
20
lut

Istota:

Sprzedaż Czasopism wraz z dodatkami podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Fragment:

Oba elementy wspólnie stanowią bowiem merytorycznie uzupełniającą się całość i pod tym względem tworzą jedno wydawnictwo periodyczne prasowe w tym wypadku czasopismo. Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Cena jednego numeru czasopisma do którego dołączono dodatek może różnić się (jest wyższa) od ceny innego numeru tego samego czasopisma, do którego nie załączono dodatku. Zgodnie z ww. opinią czasopisma wraz z dodatkami mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 58.14.1. „ Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) ”.

2016
7
lut

Istota:

Stawka podatku dla sprzedawanych towarów.

Fragment:

Nie ma możliwości nadania dodatkowi załączanemu do czasopisma numeru ISSN. Zestaw składający się z czasopisma oraz dołączonego dodatku oznaczony jest jednym kodem kreskowym. Dodatki nie są oznaczane odrębnym od czasopisma kodem kreskowym. Dodatki dołączane do czasopism Spółki są zafoliowane razem z czasopismem lub też połączone z nim w inny trwały sposób w celu utworzenia zestawów do sprzedaży detalicznej. Nabycie samego dodatku (bez jednoczesnego nabycia czasopisma) nie jest możliwe, dodatek jest przeznaczony do sprzedaży wyłącznie z danym czasopismem. Podobnie w przypadku nakładu sprzedawanego w zestawie nie jest możliwy zakup samego czasopisma bez dołączonego dodatku, z którym zostało ono w trwały sposób połączone i przeznaczone do sprzedaży detalicznej. W konsekwencji możliwe jest jedynie nabycie zestawu składającego się z dwóch elementów, tj.: czasopisma wytwarzanego metodami poligraficznymi oraz dodatków. Opisany zestaw jest oznaczony jednym numerem ISSN oraz jednym kodem kreskowym. Przedstawiony sposób sprzedaży czasopism polegający na dołączeniu do nich dodatków powiązanych z treścią czasopisma, które można nabyć jedynie kupując zestaw złożony z czasopisma i dodatku, jest powszechnie stosowany w branży wydawniczej.