ITPB4/423-158/13/17-S/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych (aport) dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Nabywającej, tj. spółce cypryjskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 października 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 545/14 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 22 marca 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2013 r. (data wpływu 12 listopada 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 7 lutego 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: ITPB4/423-158/13/TK, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego wniósł pismem z 17 lutego 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 12 marca 2014 r. znak: ITPB4/423W-3/14/TK stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 7 lutego 2014 r. znak: ITPB4/423-158/13/TK złożył skargę z 31 marca 2014 r. (data wpływu 3 kwietnia 2014 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 2 października 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 545/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 2 października 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 545/14, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy złożył skargę kasacyjną z 1 grudnia 2014 r. znak ITPB4/4240-2/14/AM/163/14 do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismem z dnia 23 stycznia 2017 r. znak 0461-ITRP.46.24.2017.1.PST, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów wycofał skargę kasacyjną. W związku z tym postanowieniem z 9 lutego 2017 r. sygn. akt II FSK 108/15 Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada określone aktywa finansowe w tym certyfikaty inwestycyjne. Spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze (dalej "Spółka Nabywająca") planuje podwyższyć kapitał zakładowy w ramach jednej czynności prawnej, tj. jednej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nabywającej o podwyższeniu kapitału zakładowego. W wyniku podjęcia tej jednej uchwały i zarazem jednej transakcji Spółka Nabywająca wyemituje nowe udziały opłacone przez Wnioskodawcę wkładem niepieniężnym w postaci certyfikatów inwestycyjnych.

Spółka Nabywająca będzie spółką z siedzibą na Cyprze, podlegającą prawu cypryjskiemu i będzie funkcjonowała w formie będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Ponadto, będzie ona cypryjskim rezydentem podatkowym i będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Republika Cypru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych (aport) dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Nabywającej, tj. spółce cypryjskiej?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych jest nominalna wartość udziałów objętych w spółce z siedzibą na Cyprze.

Wnioskodawca wskazuje, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się nie tylko do spółek kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, ale również do innych spółek kapitałowych, w tym mających siedzibę na terenie Republiki Cypru.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 12 ust. l pkt 7 ww. ustawy przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowania część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1b przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo,
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z podwyższeniem kapitału zakładowego.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku pokrycia nowych udziałów spółki z siedzibą na Cyprze wkładem niepieniężnym w postaci certyfikatów inwestycyjnych, przychód wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny powstaje na zasadach wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem przychód ten stanowi wartość nominalna udziałów objętych w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Ponadto, jak wskazuje Wnioskodawca, wykluczone jest jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe, co oznacza, że nie znajdzie zastosowania instytucja oszacowania uregulowana w art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast koszt uzyskania przychodu dla wspólnika pomniejszający wskazany powyżej przychód ustalony zostanie zgodnie z art. 16 ust. l pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazuje Wnioskodawca, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych na tle podobnych stanów faktycznych, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2011 r. znak ILPB3/423-281/11-4/KS.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przychodem w niniejszym stanie faktycznym będzie wartość nominalna objętych udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, a organy podatkowe nie mogą szacować tak ustalonego przychodu na podstawie art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 2 października 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 545/14.

Ze względu na zakres żądania ocenie nie podlegało stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej „szacowania” przychodu przez organy podatkowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.