IPTPB3/4510-47/15-6/16-S/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy, z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem?
2. Czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będą uznawane za dochody, osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze, zgodnie z art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów mając na uwadze prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1059/15 (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.) stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) i z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 8 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe;
  • czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będą uznawane za dochody, osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze, zgodnie z art. 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-47/15-2/KJ (doręczonym w dniu 21 kwietnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 4 maja 2015 r. (data nadania 28 kwietnia 2015 r.) wpłynęło uzupełnienia wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, .... S.A., jest osobą prawną – spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca w 2014 r. był wspólnikiem spółki osobowej typu „limited partnership” z siedzibą na Cyprze (dalej zwana: „Spółką”). Spółka była zawarta na czas nieoznaczony. Wnioskodawca był w Spółce wspólnikiem, odpowiadającym za jej zobowiązania w ograniczonej wysokości (podobnie jak komandytariusz w polskiej spółce komandytowej). Wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności była „.....”, spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca, będąc wspólnikiem Spółki, decydował o jej sprawach i działaniach przez nią podejmowanych, w tym zawieranych umowach, w szczególności poprzez podejmowanie uchwał wspólników, a także posiadał prawo do dochodów uzyskanych za pośrednictwem Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim, podatnikiem z tytułu dochodów uzyskanych przez Spółkę nie jest sama Spółka, lecz jej wspólnicy, tzn. także Wnioskodawca. Spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo, tak jak w przypadku spółek osobowych, posiadających siedzibę w Polsce. Spółka z siedzibą na Cyprze posiadała prawo do korzystania z powierzchni biurowej w biurowcu, zlokalizowanym na terytorium Cypru, posiadając biuro na terytorium Cypru. W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmowała się prowadzeniem inwestycji oraz zarządzaniem własnym majątkiem, tj. również udziałami oraz akcjami posiadanymi w innych podmiotach, co obejmowało m.in. nabywanie oraz zbywanie udziałów oraz akcji w innych podmiotach.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Formie prawnej cypryjskiej spółki osobowej typu „limited partnership” odpowiada w Polsce „spółka komandytowa”. Przedmiotowa cypryjska spółka osobowa typu „limited partnership” nie posiadała na gruncie cypryjskiego prawa podatkowego osobowości prawnej (tzn. nie była podatnikiem podatku dochodowego) i tym samym nie podlegała na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Prawo do dochodów uzyskanych za pośrednictwem Spółki osobowej zostało ustalone na podstawie postanowień umowy Spółki osobowej w zakresie udziału w zyskach Wnioskodawcy, który od dnia jej zawiązania do dnia 12 grudnia 2014 r. był uprawniony do 1% udziału w zyskach cypryjskiej spółki osobowej, a od tego dnia (tj. 12 grudnia 2014 r.) do dnia jej rozwiązania był uprawniony do 0,1% udziału w zyskach. Zmiana wysokości udziału w zyskach nastąpiła na mocy aneksu do umowy cypryjskiej spółki osobowej w związku z przystąpieniem nowego wspólnika. Cypryjska spółka osobowa nie wypłacała zysku w trakcie jej istnienia. Niemniej spółka cypryjska w 2014 r. uzyskiwała zyski ze sprzedaży akcji w spółkach kapitałowych oraz zyski ze zbycia praw ochronnych do znaków towarowych. Z uwagi na to, że środki finansowe z tytułu sprzedaży przypadały spółce osobowej (wpłaty były dokonywane na jej rachunek bankowy) Wnioskodawca otrzymywał przychody z zakładu położonego na Cyprze w świetle Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. Powyższe przychody nie były opodatkowane na Cyprze i podatek z tego tytułu nie będzie tam zapłacony przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy, z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem...
  2. Czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będą uznawane za dochody, osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze, zgodnie z art. 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem...
  3. Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony w rocznym rozliczeniu podatkowym do uwzględnienia podatku zapłaconego na Cyprze, zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 397) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, tj. podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dlatego też dochód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce osobowej, posiadającej siedzibę na Cyprze, również będzie podlegał opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody, osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

Ponadto, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku, od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Natomiast, zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi zatem na powyższe, opodatkowanie dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółce osobowej, posiadającej siedzibę na Cyprze, nastąpi z uwzględnieniem postanowień Umowy podpisanej w dniu 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., nr 117, poz. 523, z późn. zm.), zmienionej w dniu 22 marca 2012 r. Protokołem o zmianie ww. Umowy, który wszedł w życie 9 listopada 2012 r., mającym zastosowanie do dochodów, osiągniętych od 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, tzn. w państwie rezydencji podatnika, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony w tym Państwie zakład. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, jego zyski mogą zostać opodatkowane w tym drugim Państwie (tzn. w państwie źródła), ale tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą zostać przypisane temu zakładowi. W doktrynie prawa podatkowego posiadanie udziałów w spółce osobowej uznane zostało za prowadzenie działalności poprzez przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (por. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD-, UN- and US- Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital, The Hague – London — Boston 1997, s. 408 i nast. oraz s. 287). Oznacza to, że przychód Wnioskodawcy może zostać opodatkowany w państwie źródła, ale tylko z tytułu udziału w spółce osobowej, posiadającej siedzibę na Cyprze i tylko wtedy, gdy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę na terytorium Cypru, kwalifikowana na podstawie art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jako działalność przedsiębiorstwa, uznana zostanie za prowadzoną za pośrednictwem zakładu. Do pozostałego przychodu, osiąganego przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdą przepisy wewnętrznego prawa polskiego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania poprzez „zakład” należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza. Doktryna międzynarodowego prawa podatkowego stoi na stanowisku, że posiadanie udziałów w spółce osobowej, nieposiadającej siedziby w państwie rezydencji podatnika oznacza posiadanie stałej placówki w państwie rezydencji tejże spółki, tzn. w państwie, w którym prowadzona jest działalność za pośrednictwem spółki osobowej, jeśli spełnia kryteria. warunkujące istnienie zakładu, wynikające z postanowień ww. umowy (por. B. Brzeziński „Model Konwencji OECD. Komentarz” s. 323; K. Bana „Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD”, Monitor Podatkowy, nr 4, Warszawa 2006). Stanowisko to zostało również potwierdzone przez organy podatkowe w szeregu wydanych interpretacji indywidualnych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2009 r., nr IPPB5/423-406/09-4/PS).

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, Wnioskodawca – rezydent polski, jest wspólnikiem Spółki osobowej, posiadającej siedzibę na Cyprze, która spełnia przesłanki uznania jej za stałą placówkę, przez którą prowadzona jest działalność gospodarcza, tj. ma charakter stały oraz dysponuje pomieszczeniem, przeznaczonym na potrzeby jej siedziby. Zgodnie z prawem cypryjskim, Spółka osobowa jest transparentna podatkowo, a zatem podatnikiem z tytułu osiąganych przez nią dochodów, pozostają jej wspólnicy, w tym Wnioskodawca. Przedmiotem działalności Spółki osobowej był obrót akcjami oraz udziałami innych spółek, ich nabywanie, a następnie sprzedaż.

W świetle powyższych uregulowań stwierdzić należy, że prowadzenie przez Wnioskodawcę – polskiego rezydenta podatkowego, działalności za pośrednictwem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, stanowiło dla Wnioskodawcy cypryjski zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 Umowy, zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Dochody uzyskiwane przez spółkę osobową z siedzibą na Cyprze, której Wnioskodawca był wspólnikiem w 2014 r., uznawane są zaś za dochody Wnioskodawcy z zakładu położonego na Cyprze.

Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną z dnia 19 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-47/15-4/KJ, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, w której uznał stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę za nieprawidłowe.

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 19 maja 2015 r. nr IPTPB3/4510-47/15-4/KJ doręczono Wnioskodawcy w dniu 22 maja 2015 r.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawca pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów orzekł, że brak jest podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co stwierdzone zostało w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 6 lipca 2015 r., nr IPTPB3/4510-1-23/15-2/KJ.

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa doręczono Spółce w dniu 10 lipca 2015 r.

Na powyższą interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 19 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-47/15-4/KJ, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze Wnioskodawca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.).

Pismem z dnia 8 września 2015 r., nr IPTPB3/4510-3-29/15-2/KJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów udzielił odpowiedzi na skargę z wnioskiem o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1059/15 (otrzymanym w dniu 15 lutego 2016 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-47/15-4/KJ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze.

W ww. wyroku Sąd stwierdził, że zarzutom skargi nie można w części odmówić słuszności. W przedstawionym, zaistniałym stanie faktycznym Spółka przedstawiła trzy pytania. Dwa z tych pytań (pytanie 1 i 2) dotyczyły zakładu na Cyprze. Spółka sformułowała pytania, czy w związku z Jej udziałem w spółce osobowej na Cyprze spółka ta będzie stanowić dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „umowa o UPO”) oraz, czy dochody Spółki z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będą uznawane za dochody osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze, zgodnie z art. 7 umowy o UPO. W zakresie tych pytań Spółka przedstawiła własne stanowisko.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), interpretacja indywidulana zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Spółka trafnie podnosi, że zaskarżona interpretacja nie zawiera stanowiska Organu, co do pytań oznaczonych nr 1 i nr 2. Wprawdzie w uzasadnieniu interpretacji z dnia 19 maja 2015 r. wskazano, że zasady opodatkowania dotyczące Spółki mają zastosowanie niezależnie od tego, czy spółka osobowa stanowi zagraniczny zakład wnioskodawcy na Cyprze, ale nie odpowiada to wymogom art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W zakresie pytań nr 1 i nr 2 Organ interpretacyjny w istocie nie wydał rozstrzygnięcia, nie pozostawił wniosku bez rozpatrzenia (art. 14g § 1), nie odmówił wszczęcia postępowania w tym zakresie (art. 165a § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej). Już tylko z tych przyczyn zaskarżona interpretacja podlega uchyleniu.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik podatku dochodowego od osób prawnych wskazując, że dotyczy on zaistniałego stanu faktycznego. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka wskazała, że jest wspólnikiem w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze i w związku z działalnością tej spółki uzyskała przychody. Równocześnie wskazano, że przychody te nie były opodatkowane na Cyprze i podatek z tego tytułu nie będzie zapłacony przez Wnioskodawcę. Pytanie nr 3 wniosku dotyczy natomiast możliwości uwzględnienia w rocznym rozliczeniu podatkowym podatku zapłaconego na Cyprze zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pytanie to dotyczy możliwości uwzględnienia w rozliczeniu rocznym podatku, który nie był (i nie będzie) zapłacony na Cyprze.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Osoba zainteresowana, to każdy podmiot, który chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia swojej sytuacji w sferze prawa podatkowego. Osobą legitymowaną do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego może być wyłącznie osoba, u której wystąpił we wniosku interpretacyjnym określony stan faktyczny, który może powodować konsekwencje w zakresie prawa podatkowego. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć tylko takich stanów faktycznych, które spowodowały lub mogą spowodować powstanie indywidualnej odpowiedzialności podatkowej. Zainteresowanym w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej. jest tylko taki podmiot, który ma uzasadnioną faktycznie i prawnie możliwość zastosowania się do uzyskanej interpretacji i skorzystania z jej przewidzianych przez prawo funkcji ochronnych. Przedstawiony stan faktyczny oraz pytanie musi więc wiązać się z możliwą odpowiedzialnością podatkową wnioskodawcy (mieć na nią wpływ). Znaczenie prawne indywidualnych interpretacji prawa podatkowego sprowadza się przede wszystkim do możliwości zrealizowania i wykorzystania związanej z nimi ochrony prawnej.

W świetle powyższych uwag organ interpretacyjny w pierwszej kolejności powinien rozważyć, czy Spółka w zakresie pytania nr 3 jest podmiotem zainteresowanym w rozumieniu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa. Spółka nie zapłaciła bowiem podatku na Cyprze, a Jej pytanie dotyczy możliwości uwzględnienia w rozliczeniu rocznym podatku zapłaconego na Cyprze. W tej sytuacji, według Sądu, w konkretnym, zindywidualizowanym i zaistniałym stanie faktycznym zachodzą wątpliwości, czy Spółka będzie mogła zastosować się do wydanej interpretacji. Należy też wyjaśnić, czy wydanie interpretacji w zakresie pytania nr 3 może mieć jakikolwiek wpływ na możliwą odpowiedzialność podatkową Wnioskodawcy.

Podobnie w wypadku pytań oznaczonych nr 1 i 2 Wnioskodawca powinien wykazać ich związek z Jego odpowiedzialnością podatkową i jej zakresem.

Zdaniem Sądu, zaskarżona interpretacja została wydana z naruszeniem przepisów art. 14b § 1 oraz art. 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

Z tych względów, na podstawie art. 146 § 1 oraz art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Przy ponownym rozpoznaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej organ upoważniony do wydawania interpretacji indywidualnych w pierwszej kolejności wyjaśni, czy Spółka jest zainteresowanym w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i ewentualnie odmówi wszczęcia postępowania, bądź dokona merytorycznej oceny stanowiska Wnioskodawcy w pełnym (lub ograniczonym) zakresie, odnosząc się do wszystkich przedstawionych we wniosku pytań.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął do tutejszego Organu prawomocny od dnia 18 marca 2016 r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1059/15 wraz z aktami sprawy.

W związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1059/15 ponownemu rozpatrzeniu podlega złożony przez Wnioskodawcę wniosek z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze.

Biorąc pod uwagę wytyczne Sądu, zawarte w ww. wyroku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) pismem z dnia 25 maja 2016 r. nr IPTPB3/4510-47/15-5/16-S/KJ (doręczonym w dniu 30 maja 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 8 czerwca 2016 r. (data nadania 6 czerwca 2016 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W piśmie z dnia 6 czerwca 2016 r. Wnioskodawca, stosownie do wezwania uzupełnił wniosek o następujące wyjaśnienia dotyczące pytań oznaczonych we wniosku numerem 1 i 2. Mianowicie wyjaśnił, że złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie pytań oznaczonych w nim numerem 1 i 2 było istotne z uwagi na konieczność potwierdzenia, że zdaniem polskich organów podatkowych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązanym do zapłaty podatku z tytułu przychodów, uzyskiwanych za pośrednictwem spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, mającej siedzibę na Cyprze, wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej (tzn. w państwie rezydencji – zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego), lecz obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie również na Cyprze (tzn. w państwie źródła – zasada ograniczonego obowiązku podatkowego) i zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanej w dniu 4 czerwca 1992 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., nr 117, poz. 523 z późn. zm.), zmienionej w dniu 22 marca 2012 r. Protokołem o zmianie ww. Umowy, który wszedł w życie w dniu 9 listopada 2012 r., mającym zastosowanie do dochodów, osiągniętych od 1 stycznia 2013 r.

Jednocześnie, mając na uwadze treść pytania oznaczonego we wniosku numerem 3 oraz fakt, że podatek do zapłaty na Cyprze nie wystąpił, Wnioskodawca wycofał wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania oznaczonego numerem 3. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wniósł o umorzenie postępowania w tym zakresie, stosownie do art. 208 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1059/15 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia:
  • czy z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe
  • czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będą uznawane za dochody, osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze, zgodnie z art. 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem (pytanie oznaczone nr 2) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji, tj. w dniu 19 maja 2015 r.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 i 2, natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 3 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.