IPTPB2/415-38/12-4/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 16 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu likwidacji spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu likwidacji spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną i rezydentem podatkowym Polski.

Wnioskodawczyni jest właścicielem pakietu akcji polskiej spółki kapitałowej (dalej: „Akcje”).

Aktualnie rozważa Ona możliwość przystąpienia do istniejącej lub nowo zorganizowanej spółki osobowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka”).

Spółka będzie zorganizowana w formie prawnej limited partnership, która jest transparentna podatkowo, tj. jej przychody nie są opodatkowane na jej poziomie, ale przypisywane w odpowiedniej proporcji jej wspólnikom i opodatkowane na ich poziomie.

Wnioskodawczyni zamierza przystąpić do Spółki jako limited Partner, tj. wspólnik ograniczony w odpowiedzialności za zobowiązania spółki i pozbawiony prawa zarządu spółką. Wnioskodawczyni rozważa możliwość pokrycia objętych udziału w Spółce poprzez wkład niepieniężny w postaci Akcji. Poza Wnioskodawczynią, wspólnikami (Limited Partners) Spółki mogą być również inne osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi i osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej. Spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze przystąpi natomiast do Spółki jako General Partner, tj. wspólnik zarządzający, odpowiadający za zobowiązania Spółki bez ograniczeń.

Przedmiotem działalności Spółki będzie przede wszystkim działalność inwestycyjna, polegająca m.in. na nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych (w tym Akcji) na własny rachunek oraz czerpaniu korzyści z ich posiadania (np. poprzez uzyskiwanie dywidendy z Akcji). Bez względu jednak na przedmiot działalności, będzie ona prowadzona wyłącznie na terytorium Cypru.

Spółka będzie posiadać na Cyprze biuro, przez które będzie prowadzić działalność wraz zatrudnionym tam pracownikiem, linię telefoniczną oraz stronę internetową zarejestrowaną na domenie cypryjskiej. Księgi rachunkowe Spółki będą znajdować się na Cyprze. Spółka będzie zarejestrowana w rejestrze spółek na Cyprze oraz będzie zarządzana z terytorium Cypru (przez cypryjską spółkę kapitałową). W przypadku świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Spółka zostanie zarejestrowana na Cyprze jako podatnik tego podatku.

Z tytułu prowadzonej działalności Spółka może otrzymywać dochody. Dochody te mogą być następnie wypłacane do wspólników Spółki, w tym do Wnioskodawczyni.

Poza uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawczyni nie planuje prowadzić innej działalności gospodarczej na Cyprze, posiadać będzie jedynie udziały w Spółce.

Istnieje możliwość, że w przyszłości Spółka może zostać zlikwidowana. W takiej sytuacji majątek posiadany przez Spółkę zostanie przeniesiony na jej wspólników, w tym również na rzecz Wnioskodawczyni. Mając na uwadze charakter działalności Spółki, prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki jej majątek stanowić będą głównie przeniesione na jej rzecz Akcje oraz ewentualnie inne papiery wartościowe i środki pieniężne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawczynię będzie skutkował powstaniem u Niej przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce...
  2. Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawczyni w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawczyni, podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce...
  3. Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3, natomiast w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania nr 3, ewentualna likwidacja Spółki w przyszłości nie będzie skutkowała, powstaniem po Jej stronie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Wynika to z faktu, iż jak zostało udowodnione w poprzednim punkcie (odnośnie pytania nr 2), prowadzenie działalności gospodarczej na Cyprze za pośrednictwem Spółki oznaczać będzie, że stanowi ona zakład Wnioskodawczyni na Cyprze w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 1993 r. Nr 117, poz. 523 – dalej „Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania”). Co za tym idzie, uzyskane przez Wnioskodawczynię dochody z tytułu likwidacji takiego zakładu, podlegają opodatkowaniu na Cyprze i są zwolnione z opodatkowania w Polsce (na podstawie art. 13 ust. 2 lub art. 22 ust. 2 w zw. z art. 24 ww. Umowy).

Co więcej nawet, jeżeli Spółka nie mogłaby zostać uznana za zakład Wnioskodawczyni w momencie jej likwidacji (np. przez utratę niektórych cech, które posiada aktualnie, a które warunkują jej status jako zakładu), to majątek Spółki uzyskany w ramach likwidacji przez Wnioskodawczynię, nie będzie powodował powstania przychodu w momencie jego uzyskania, zgodnie z przepisami ustawy PIT.

Zgodnie bowiem z przepisami art. 5 b ust. 2 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. – dalej: „ustawy PIT”), przychody i koszty podatnika z udziału w spółce nieposiadającej osobowości prawnej (jaką jest Spółka, co zostało udowodnione w pkt 1), określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, a obliczone na ich podstawie dochody z tytułu udziału w takiej spółce uznaje się za dochody z tytułu działalności gospodarczej.

Zasada ta, znajduje odzwierciedlenie również w regulacjach dotyczących zasad opodatkowania likwidacji takich spółek. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., art. 14 ust. 1 pkt 17 lit. b) ustawy PIT, za przychody z działalności gospodarczej uznaje się m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Jednocześnie, ustawa PIT wyłącza z kategorii przychodów z działalności gospodarczej:

  • środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu jej likwidacji (na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT), oraz
  • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja, do dnia ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT).

Z powyższych regulacji wynika zatem, że na gruncie polskich przepisów - likwidacja spółki osobowej powoduje następujące konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników (w tym przypadku – Wnioskodawczyni):

  • środki pieniężne otrzymane tytułem likwidacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • inne składniki majątku (niż środki pieniężne), otrzymane tytułem likwidacji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania; wartość tych składników będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód z tytułu działalności gospodarczej, ale tylko w momencie ich zbycia przez wspólników, jeśli zbycie to nastąpi w terminie 6 lat (liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja).

Zasady te, powinny mieć również zastosowanie do likwidacji spółek osobowych mających miejsce siedziby za granicą (takich jak Spółka). Wskazane przepisy ustawy PIT nie różnicują bowiem, w żaden sposób zasad opodatkowania likwidacji spółek nieposiadających osobowości prawnej w zależności od miejsca ich siedziby (pod warunkiem że nie są one podatnikami podatku dochodowego - zgodnie bowiem z art. 5a pkt 26 ustawy CIT).

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, w tym w interpretacji wydanej dnia 29 sierpnia 2011 r. (sygn. ITPB1/415-590/11/AK; organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu likwidacji Spółki, nie będzie stanowił w Polsce dochodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie podkreśla się, iż elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawione we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oceniono i wyjaśniono jedynie w kontekście zadanego przez Wnioskodawczynię pytania. Tutejszy Organ, nie dokonywał analizy funkcjonowania cypryjskiej spółki, lecz przyjął wskazany przez Wnioskodawczynię model jako element przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

Ponadto Organ wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzeń przyszłych, które wystąpią w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałych zdarzeń przyszłych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.