IPTPB2/415-14/12-2/KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż (I) w przypadku wypłaty na Jej rzecz dywidendy przez spółkę oraz (II) otrzymania przychodu z tytułu umorzenia udziałów (zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych, oraz zarówno w wyniku odpłatnego zbycia udziałów w spółce w celu ich umorzenia, jak też w procedurze nie przewidującej zbycia udziałów w celu umorzenia), prowadzącego lub nie do obniżenia kapitału zakładowego spółki, ma prawo do pomniejszenia należnego w Polsce podatku z tytułu otrzymania tego dochodu o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. o podatek w wysokości 10% wartości dokonanej wypłaty, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2012 r. (data wpływu 10 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu dywidendy oraz umorzenia udziałów uzyskanych na terytorium Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu dywidend i umorzenia udziałów uzyskanych na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. W związku z powyższym, jest zobowiązana do rozliczania się w Polsce z całości dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym, włączając dochody uzyskane poza granicami Polski. W przypadku tych ostatnich dochodów, rozliczenie powinno nastąpić z uwzględnieniem postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawczyni posiada 50% udziałów w Spółce ..... (dalej: „Spółka”), Cypryjskiej spółce kapitałowej, której forma prawna zbliżona jest do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze. Posiadane przez Wnioskodawcę udziały w Spółce dzielą się na dwie kategorie, tj. udziały zwykłe (stanowiące według umowy spółki udziały klasy A), oraz umarzalne udziały uprzywilejowane (ang. redeemable prefered share, dalej: „udziały uprzywilejowane”) (stanowiące według umowy spółki udziały klasy B). Zgodnie z cypryjskim prawem, udziały uprzywilejowane, nakładają na wspólników takie same obowiązki (np. w zakresie pokrycia kapitału spółki) oraz zapewniają takie same prawa, jak zwykłe udziały, poza przyznanymi im w umowie spółki lub uchwale o ich emisji uprawnieniami.

Wnioskodawczyni nie wyklucza, iż w przyszłości, w związku z rozwojem spółki, będzie otrzymywać dywidendy od Spółki. Ponadto istnieje także możliwość, iż będzie w przyszłości otrzymywać dochody z tytułu umorzenia udziałów (zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych oraz zarówno w wyniku odpłatnego zbycia udziałów w spółce w celu ich umorzenia, jak też w procedurze nie przewidującej zbycia udziałów w celu umorzenia), które może prowadzić do obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z przepisami cypryjskiego prawa podatkowego wszystkie takie wypłaty traktowane będą jak dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż (I) w przypadku wypłaty na Jej rzecz dywidendy przez spółkę oraz (II) otrzymania przychodu z tytułu umorzenia udziałów (zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych, oraz zarówno w wyniku odpłatnego zbycia udziałów w spółce w celu ich umorzenia, jak też w procedurze nie przewidującej zbycia udziałów w celu umorzenia), prowadzącego lub nie do obniżenia kapitału zakładowego spółki, ma prawo do pomniejszenia należnego w Polsce podatku z tytułu otrzymania tego dochodu o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. o podatek w wysokości 10% wartości dokonanej wypłaty, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze...

Zdaniem Wnioskodawczyni, (I) w przypadku wypłaty na Jej rzecz dywidendy przez spółkę oraz (II) otrzymania przychodu z tytułu umorzenia udziałów (zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych oraz zarówno w wyniku odpłatnego zbycia udziałów w spółce w celu ich umorzenia, jak też w procedurze nie przewidującej zbycia udziałów w celu umorzenia), prowadzącego lub nie do obniżenia kapitału zakładowego spółki, ma prawo do pomniejszenia należnego w Polsce podatku z tytułu otrzymania tego dochodu o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, tj. o podatek w wysokości 10% wartości dokonanej wypłaty, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze.

Zasady opodatkowania rezydentów podatkowych na gruncie UPDOF.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż w myśl art. 3 ust. 1 UPDOF, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie zaś z art. 4a UPDOF, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Powyższe oznacza, iż w przypadku, w którym zasady opodatkowania wyrażone w UPDOF byłyby sprzeczne z zasadami wynikającymi z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę oraz państwo źródła danego dochodu, to postanowienia takiej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami UPDOF.

Powyższa zasada pierwszeństwa stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania została także wyrażona w przepisach szczególnych dotyczących opodatkowania poszczególnych dochodów. I tak zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF dochody z dywidend podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Jednakże, powyższy przepis, w zw. z brzemieniem art. 30a ust. 2 UPDOF, stosuje się z uwzględnieniem właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podobnie np. zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 UPDOF dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów podlega opodatkowaniu stawką 19% jednakże, przepisy te, zgodnie z art. 30b ust. 3 UPDOF, także należy stosować z uwzględnieniem właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zasady opodatkowania dywidend na gruncie UPO.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie UPO. Zgodnie z art. 10 ust. 1 UPO dywidendy wypłacane przez spółkę mającą Siedzibę na Cyprze osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 UPO dywidendy te mogą być również opodatkowane na Cyprze (zgodnie z prawem cypryjskim), aczkolwiek w sytuacji gdy odbiorca dywidendy jest ich właścicielem, to pobrany podatek nie może przekroczyć 10% kwoty dywidendy brutto.

Pojęcie „dywidendy” na gruncie UPO.

Stosownie do art. 10 ust. 3 UPO, określenie „dywidendy” oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Podstawowym celem definicji zawartej w art. 10 ust. 3 UPO jest określenie, czy do danego dochodu znajduje zastosowanie art. 10 UPO. Definicja zawarta w art. 10 ust. 3 UPO ma charakter autonomiczny i z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to przewidziane w samej definicji zawartej w takiej umowie nie jest możliwe modyfikowanie (ograniczanie lub uzupełnianie) zakresu definicji traktatowej o dodatkowe kategorie dochodów poprzez odwołanie się do ustawodawstwa państwa stosującego umowę. W zakresie interpretacji przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, definicja pojęcia dywidendy zawarta w art. 10 ust. 3 UPO ma pierwszeństwo przed definicjami zawartymi w wewnętrznym prawie państw umawiających się. „ Art. 10 ust. 3 modelowej konwencji wyznacza kategorie dochodów, które mogą stanowić dywidendę - i to tworzy definicję dywidendy - autonomiczną na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.” (K. Szydłowska, Model Konwencji OECD. Komentarz pod red. B. Brzezińskiego, 2010 r.). Jednocześnie, definicja ta znajduje zastosowanie na gruncie całej UPO, co jednoznacznie potwierdza art. 3 ust. 2 UPO, zgodnie z którym przy stosowaniu UPO określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma według prawa tego państwa w zakresie podatków, do których UPO ma zastosowanie. Tym samym pojęcia zdefiniowane w UPO należy rozumieć jedynie w sposób wskazany w UPO.

Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją art. 10 ust. 3 UPO, dywidendami w rozumieniu UPO są:

 1. dochody z akcji;
 2. dochody z innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu Wierzytelności;
 3. dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

W ocenie Wnioskodawczyni pod pojęciem dochodów z akcji należy także rozumieć dochody z udziałów. W wersji angielskiej umowy, która zgodnie z art. 30 UPO jest rozstrzygająca, w definicji pojęcia dywidendy użyto terminu „income from shares”. Angielski termin „shares” obejmuje zarówno akcje jak i udziały. W sprawie będącej przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku, podmiotem wypłacającym dochody będzie Spółka, będąca spółką cypryjską. W świetle postanowień prawa cypryjskiego, dochód wspólnika spółki z tytułu umorzenia udziałów stanowi dywidendę w rozumieniu cypryjskiego prawa podatkowego. Na kwalifikację tą nie ma wpływu, czy w wyniku umorzenia dochodzi do zbycia udziałów w celu umorzenia, czy też nie, jak też to, czy w wyniku umorzenia dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego. Podstawą do otrzymania tego dochodu jest fakt posiadania udziałów uprzywilejowanych stanowiących część kapitału zakładowego spółki, oraz odpowiednia uchwała.

Brak któregokolwiek z tych elementów powoduje, że wypłata z tego tytułu nie wystąpi. Jednoznacznie zatem stanowi ona przychód z posiadanego udziału w spółce. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawczyni przyjąć należy, że zarówno dochód z tytułu dywidend wypłacanych przez Spółkę, jak też zbycia udziałów (zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych) w celu umorzenia zawiera się w definicji dywidendy, o której mowa w art. 10 ust. 3 Konwencji (dochody te kwalifikować się będą po prostu jako przychód z akcji (udziałów), lub jako przychód z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę).

Wnioskodawczyni wskazuje, iż stanowisko takie zostało również potwierdzone w indywidulanych interpretacjach prawa podatkowego m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. ILPB1/415-385/10-5/AG), w której stwierdzono, iż: „należy zauważyć, że określenie „dywidendy”, o którym mowa w umowie oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.”

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 marca 2011 r. (sygn. IPPB2/415-1034/10-4/MG), czy w interpretacji Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2010 r. (sygn. IPPB2/415-251/10-8/MR).

Metody unikania podwójnego opodatkowania.

Metody unikania podwójnego opodatkowania regulujące uprawnienia poszczególnych państw do nakładania podatku w sytuacjach, które zawierają element międzynarodowy (tj. m. in. sytuację, w której spółka cypryjska dokonuje wypłaty dywidendy na rzecz polskiego rezydenta podatkowego), zostały uregulowane w art. 24 UPO. Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami art. 10 UPO może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego polskiego rezydenta, kwoty równej podatkowi dochodowemu „zapłaconemu na Cyprze”. W art. 24 ust. 3 UPO zdefiniowano zaś „podatek zapłacony na Cyprze”. Zgodnie z definicją za podatek zapłacony na Cyprze uważa się, że podatek, który obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo umawiającego się państwa.

W ocenie Wnioskodawczyni Polska wersja UPO została błędnie przetłumaczona z języka angielskiego. Stosownie zaś do art. 30 UPO w przypadku rozbieżności przy interpretacji wersji krajowych UPO, rozstrzygająca jest wersja angielska. W związku z powyższym dla ustalenia polskich konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawczyni w sprawie będącej przedmiotem tego wniosku, konieczna jest analiza angielskiej wersji UPO. Zgodnie z wersją angielską, art. 24 ust. 1 lit. b) UPO stanowi, że: “in Poland, double taxation shall be avoided as follows: where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of articles 10,11 and 12 of this agreement may be taxed in Cyprus, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax payable in Cyprus.”

Jednocześnie wyrażenie „the tax payable” jest zdefiniowane w następujący sposób: „the tax payable in contracting state (...) shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the legal provisions concerning tax reduction, exemption or other tax incentives granted under the laws of contracting state”. Sięgając do tłumaczenia słowa „payable” zawartego w Wielkim słowniku angielsko-polskim Oxford PWN (Wydawnictwo Naukowe PWC, Warszawa 2005 r.), należy przyjąć, iż oznacza ono - płatny. Również w Słowniku Handlowym angielsko-polskim PWE (M. Woytowicz-Neymann, R. Kozlerkiewicz, M. Puławski, Państwowe wydawnictwa ekonomiczne, Warszawa 1991 r.), angielskie słowo payable definiowane jest jako (I) płatny, (II) wymagalny, (III) przypadający do zapłaty, (IV) należny.

W związku z powyższym należy wskazać na wyraźną różnicę pomiędzy zakresami znaczeniowymi wyrazów „zapłacony” i „płatny”. Użycie trybu dokonanego w polskim tłumaczeniu powoduje, iż przepis odnosi się jedynie do podatku faktycznie zapłaconego na Cyprze. Powoduje to oczywisty rozdźwięk zarówno z brzmieniem angielskim, gdzie zawarty jest tryb niedokonany, jak i z intencją stron UPO. W Rozważanym przypadku, „płatny” może oznaczać zarówno podatek do zapłaty na Cyprze (który jeszcze nie został zapłacony), jak również podatek który byłby wymagalny, ale jego pobranie zostało zwolnione na podstawie odrębnych, wewnętrznych przepisów cypryjskich.

Różnica pomiędzy polską a angielską wersją językową UPO wynika również z niewłaściwego przetłumaczenia zwrotu „but for”. Zwrot ten, oznaczający „gdyby nie” (Wielki słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005), został w polskiej wersji UPO błędnie przetłumaczony jako „z wyjątkiem”.

Tym samym, należy stwierdzić, iż brzmienie cytowanych powyżej przepisów UPO wskazuje, że potrąceniu w Polsce podlega podatek, który byłby („would have been”) płatny („payable”) na Cyprze, gdyby nie („but for”) jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo umawiającego się państwa (tj. Cypru), a polska wersja cytowanego przepisu powinna brzmieć: „uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod lit. b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w umawiającym się państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo umawiającego się państwa”.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, udziałowiec spółki będący osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będzie uprawniony do odliczenia w Polsce 10 % podatku u źródła, który co do zasady byłby płacony na Cyprze, gdyby nie („but for”) zwolnienia przewidziane przez wewnętrzne przepisy cypryjskie. Podatek ten nie musi być przy tym faktycznie zapłacony. Jest to tzw. „tax sparing clause” występująca również w innych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę.

Przegląd treści postanowień wybranych umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i porównanie ich z wersjami anglojęzycznymi potwierdza wniosek iż UPO z Cyprem została przetłumaczona na język polski nieprawidłowo. Dla przykładu, zgodnie z treścią angielskiego tekstu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 24 czerwca 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189), sformułowanie analogiczne do treści umowy z Cyprem t. j. art. 24 ust. 3 brzmi: „(...) Tax paid in Poland shall be deemed to include any amount which would have been payable as tax but for any relief by way of the deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or a reduction of tax or othervise under the laws relating to taxation of income force in that other contracting state”. I zostało przetłumaczone jako: „(...) Podatek płacony w Polsce będzie obejmował każdą kwotę, która byłaby zapłacona jako podatek, lecz została objęta jakąkolwiek ulgą poprzez odliczenie od dochodu do opodatkowania, zwolnienie lub obniżkę podatku lub w inny sposób, zgodnie z ustawami o opodatkowaniu dochodu obowiązującymi w drugim umawiającym się państwie”. Identyczna sytuacja przedstawia się na gruncie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z dnia 14 marca 1996 r., Nr. 30 poz. 131). W związku z powyższym należy stwierdzić, że przepisy UPO wskazują, że jeżeli rezydent Polski osiąga dochód wypłacony przez spółkę cypryjską uznawany na gruncie UPO za dywidendy, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego polskiego rezydenta, kwoty równej podatkowi dochodowemu, który został lub mógłby zostać zapłacony na Cyprze, gdyby nie zastosowane tam zwolnienie z tego podatku. Art. 24 ust. 1 lit. b) UPO w wersji angielskiej dotyczy zatem potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy - zapłaconemu na Cyprze. W rezultacie, zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku otrzymania od Spółki dywidend albo dochodu z Umorzenia udziałów, zarówno zwykłych jak i udziałów uprzywilejowanych, zarówno powstałego w skutek zbycia udziałów w celu umorzenia jak i gdy takie zbycie nie wystąpiło, zarówno w sytuacji, w której doszło do obniżenia kapitału zakładowego Spółki, jak też w sytuacji, w której do niego nie doszło, będzie Ona uprawniona do odliczenia od polskiego podatku dochodowego podatku, który byłby pobrany na Cyprze w wysokości 10% wypłaconej kwoty, niezależnie od tego, czy podatek ten został pobrany na Cyprze, czy też nie.

Wnioskodawczyni pragnie podkreślić, iż powyżej przedstawione stanowisko jest zgodne z jednolitą linią interpretacyjną organów podatkowych.

Dla przykładu Wnioskodawczyni wskazuje na interpretację indywidualną z dnia 16 listopada 2010 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak IPPBII/2/415-790/10-4/MS1, w której stwierdzono, iż: „(...) Zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć w następujący sposób: <uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w umawiającym się państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo umawiającego się państwa>. Reasumując należy stwierdzić, iż wnioskodawca jako udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze, w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy, będzie uprawniony do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości otrzymanej dywidendy, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim

Stanowisko takie zostało również zaprezentowane przez organy podatkowe w ostatnich wydanych interpretacjach prawa podatkowego. Dla przykładu wymienić należy:

 • interpretację indywidualną z dnia 29 października 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak IBPBII/2/415-926/10/HS;
 • interpretację indywidualną z dnia 26 października 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak IBPBII/2/415-883/10/HS;
 • interpretację indywidualną z dnia 29 listopada 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak IPPB2/415-821/10-3/MS1;
 • interpretację indywidualną z dnia 29 października 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak IBPBII/2/415-883/10/HS;
 • interpretację indywidualną z dnia 17 listopada 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak IBPBII/2/415-936/10/MM, oraz
 • interpretację indywidualną z dnia 2 grudnia 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak IPPB2/415-785/10-2/AK;
 • interpretację indywidualną z dnia 8 sierpnia 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPB1/415-685/11-2/IM;
 • interpretację indywidualną z dnia 27 lipca 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, znak IPTPB2/415-140/11-4/Akr;
 • interpretację indywidualną z dnia 29 czerwca 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPB2/415-542/11-2/AJ;
 • interpretację indywidualną z dnia 6 maja 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPB2/415-210/11-2/AS;
 • interpretację indywidualną z dnia 20 kwietnia 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPB2/415-148/11-2/MS;
 • interpretację indywidualną z dnia 29 marca 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPB2/415-139/11-2/AS;
 • interpretację indywidualną z dnia 10 lutego 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPB2/415-1043/10-2/MS1;
 • interpretację indywidualną z dnia 17 stycznia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, znak IBPBII/2/415-1104/10/MMA.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a powyższej ustawy, art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl art. 10 ust. 2 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysku, z którego są wypłacane dywidendy.

Należy zauważyć, że określenie „dywidendy”, o którym mowa w polsko-cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nieodnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę (art. 10 ust. 3 ww. umowy).

Wobec powyższego należy wskazać, iż aby wypłacane przez spółkę kapitałową z siedzibą na Cyprze na rzecz Wnioskodawczyni dochody z tytułu umorzenia udziałów mogły zostać uznane za dywidendę muszą w taki sposób być traktowane przez cypryjskie prawo wewnętrzne.

Zatem, dochód z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, o ile prawo cypryjskie zrównuje ww. dochód z wpływami z akcji, będzie podlegał dyspozycji art. 10 Konwencji, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i na Cyprze. W tym przypadku, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy.

W myśl art. 24 ust. 1 lit. b) ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa. W myśl artykułu 10 ust. 2 oraz artykułu 11 ust. 2 rozumie się, że stawka podatku wynosi 10% kwoty brutto dywidend i odsetek, a w rozumieniu artykułu 12 ust. 2 stawka podatku wynosi 5% kwoty brutto należności licencyjnych.

Z art. 30 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Artykuł 24 ust. 1 lit. b) polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wersji angielskiej, dotyczy potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy zapłaconemu na Cyprze. Angielskie wyrażenie „tax payable” użyte w tym kontekście oznacza bowiem podatek podlegający zapłaceniu/należny do zapłaty. Natomiast angielskie wyrażenie „but for” użyte w kontekście art. 24 ust. 3 ww. umowy należy tłumaczyć jako „gdyby nie”, a nie jako „z wyjątkiem”.

Zgodnie z powyższym, zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć w następujący sposób: „Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa.

Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni jako udziałowiec spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze, w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy oraz umorzenia udziałów (o ile prawo cypryjskie zrównuje ww. dochód z wpływami z akcji), będzie uprawniona do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty z ww. tytułów, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim. Bez wpływu na możliwość powyższego odliczenia pozostanie fakt czy dywidenda ta zostanie zwolniona na Cyprze zgodnie z wewnętrznymi przepisami tego kraju.

Ponadto Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.