IPPB5/423-491/12-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
● brak spełnienia przesłanki z art. 5 Konwencji skutkującego nie powstaniem zakładu Spółki Cypryjskiej poprzez fakt uczestnictwa w FIZ i posiadania certyfikatów inwestycyjnych FIZ (pytanie Nr 1),● opodatkowanie wpłaty środków pieniężnych do FIZ lub wniesienia udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ przez Spółkę Cypryjską w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2),● określenie przychodu Spółki z tytułu wypłaty dochodów FIZ (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o FI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3),● określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4),● kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (umorzenia certyfikatów), z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5),● kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu likwidacji FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.06.2012 r. (data wpływu 18.06.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 06.09.2012 r. (data wpływu 06.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • braku spełnienia przesłanki z art. 5 Konwencji skutkującego nie powstaniem zakładu Spółki Cypryjskiej poprzez fakt uczestnictwa w FIZ i posiadania certyfikatów inwestycyjnych FIZ (pytanie Nr 1) - jest prawidłowe,
 • opodatkowania wpłaty środków pieniężnych do FIZ lub wniesienia udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ przez Spółkę Cypryjską w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłaty dochodów FIZ (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o FI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3) - jest prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4) - jest prawidłowe,
 • kwalifikacji prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (umorzenia certyfikatów), z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5) - jest prawidłowe,
 • kwalifikacji prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu likwidacji FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowoprawnych planowanej restrukturyzacji z udziałem Spółki Cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca – X. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej XX i prowadzącą działalność deweloperską. Wnioskodawca zamierza utworzyć cypryjską spółkę prawa handlowego z siedzibą na Cyprze, odpowiadającą formą polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Cypryjska”). Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów Spółki Cypryjskiej. Spółka Cypryjska będzie rezydentem podatkowym na Cyprze.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca m. in. posiada również 100% udziałów w innych spółkach kapitałowych (spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) realizujących inwestycje developerskie (dalej: „Spółki Operacyjne”).

Obecnie Wnioskodawca rozważa restrukturyzację swojej działalności z udziałem Spółki Cypryjskiej. Jeden z rozważanych wariantów zakłada wykorzystanie w tej działalności konstrukcji polskiego Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: „FIZ”) prowadzonego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: „TFI”). Na obecnym etapie nie jest jeszcze wybrany ostateczny przebieg tej restrukturyzacji i rozpatrywanych jest kilka możliwych scenariuszy jej przeprowadzenia.

W ramach jednego z możliwych scenariuszy („Scenariusz Pierwszy”) Spółka Cypryjska zamierza dokonać inwestycji w FIZ poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych w formie pieniężnej.

Alternatywnie, w ramach innego rozpatrywanego scenariusza („Scenariusz Drugi”), rozważane jest wniesienie przez Spółkę Cypryjską nabytych przez nią udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne.

Spółka Cypryjska jako uczestnik Funduszu będzie wykonywała swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów FIZ osobiście lub przez pełnomocnika. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów będzie należało m.in.:

 1. rozwiązanie FIZ,
 2. zatwierdzenie sprawozdań finansowych FIZ,
 3. wyrażanie zgody na:
  1. zmianę Depozytariusza,
  2. emisję obligacji przez FIZ,
  3. emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych,
  4. zmiany Statutu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych,
  5. wypłatę dochodu przez FIZ,
  6. wypłatę przez FIZ na rzecz TFI dodatkowego wynagrodzenia za zarządzanie FIZ,
 4. wykup certyfikatów inwestycyjnych.

Jednocześnie, przewidywane jest, że w przyszłości Spółka Cypryjska będzie realizowała wypłaty z FIZ w ramach przewidzianych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146 poz. 1546; dalej: „ustawa o FI”), tj. w formie wypłaty dochodów lub wypłaty przychodów ze zbycia lokat. Rozważana jest również wypłata z FIZ w formie wynagrodzenia za umorzenie całości lub części posiadanych certyfikatów inwestycyjnych; możliwa jest również likwidacja FIZ i wypłata majątku polikwidacyjnego do Spółki Cypryjskiej.

Niniejszy wniosek dotyczy oceny planowanych zdarzeń / operacji wyłącznie w zakresie skutków podatkowych dla Spółki Cypryjskiej, której utworzenie (jako 100% udziałowiec) planuje Wnioskodawca.

W uzupełnieniu do wniosku wyjaśniono, że zamierzeniem Wnioskodawcy jest uzyskanie potwierdzenia stanowiska w zakresie obowiązków podatkowych Spółki Cypryjskiej, którą Wnioskodawca planuje utworzyć, a nie obowiązków FIZ jako płatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym fakt uczestnictwa Spółki Cypryjskiej w FIZ i posiadania przez tę spółkę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ spowoduje powstanie w Polsce zakładu Spółki Cypryjskiej w rozumieniu art. 5 Konwencji...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wpłata środków pieniężnych do FIZ lub wniesienie udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ przez Spółkę Cypryjską w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce na podstawie przepisów ustawy o PDOP w związku z przepisami Konwencji...
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym uzyskiwane przez Spółkę Cypryjską przychody z tytułu wypłat dochodów FIZ (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych), o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o FI, powinny być kwalifikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, i w konsekwencji, nie będą podlegały opodatkowaniu PDOP w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 Konwencji...
 4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym uzyskiwane przez Spółkę Cypryjską przychody ze zbycia lokat FIZ, o których mowa w art. 198 ustawy o FI, powinny być kwalifikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, i w konsekwencji, nie będą podlegały opodatkowaniu PDOP w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 Konwencji...
 5. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym uzyskiwane przez Spółkę Cypryjską przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (umorzenia certyfikatów) powinny być kwalifikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, i w konsekwencji, nie będą podlegały opodatkowaniu PDOP w Polsce na podstawie art. 13 ust. 4 Konwencji...
 6. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym uzyskane przez Spółkę Cypryjską przychody z tytułu likwidacji FIZ powinny być kwalifikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP i w konsekwencji, nie będą podlegały opodatkowaniu PDOP w Polsce na podstawie art. 13 ust. 4 Konwencji...
 7. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (bądź akcji SKA) do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 8. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (bądź akcji SKA) do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytania Nr 1-6 zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług tut. Organ podatkowy wyda odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Odpowiedź na pytanie 1):

Nabycie i posiadanie przez Spółkę Cypryjską certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, dla celów Konwencji, nie będzie skutkowało powstaniem zakładu tej spółki w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej: „Konwencja”) „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 5 ust. 2 Konwencji określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. zakład fabryczny,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,
 7. plac budowy lub budowę, montaż lub instalację albo działalność nadzorczą związaną z nimi, jeżeli taki plac, projekt lub działalność trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Przy tym, zgodnie z ust. 3 art. 5 Konwencji, bez względu na postanowienia poprzednich ustępów niniejszego artykułu określenie „zakład” nie obejmuje:

 1. użytkowania urządzeń wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 5. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności mającej dla przedsiębiorstwa charakter przygotowawczy lub pomocniczy,
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem że całkowita działalność placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności posiada charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Ustęp 4 art. 5 Konwencji wskazuje natomiast że: „Bez względu na postanowienia ustępów l i 2 niniejszego artykułu, jeżeli osoba, inna aniżeli niezależny przedstawiciel, do której mają zastosowanie postanowienia Ustępu 5, działa w imieniu przedsiębiorstwa, posiadając pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie i pełnomocnictwo to w tym Państwie wykonuje, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 3, które - gdyby były za pośrednictwem stałej placówki - nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień niniejszego ustępu”.

Jednak, na podstawie art. 5 ust. 5 Konwencji: „Nie będzie się uważać, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się Państwie, tylko z tego powodu, że wykonuje ono działalność w tym Państwie przez maklera, komisanta albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, jeżeli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.

Ponadto, zgodnie z ust. 6 art. 5 Konwencji: „Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie przez posiadany tam zakład albo winny sposób, nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki”.

W zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego, jedyną formą aktywności Spółki Cypryjskiej w Polsce będzie objęcie i posiadanie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ.

Takiego objęcia i posiadania nie można jednak uznać za prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego w Polsce zakładu. Spółka Cypryjska w związku z takim objęciem i posiadaniem certyfikatów inwestycyjnych nie będzie prowadziła części swojej działalności w Polsce z wykorzystaniem położonego tu miejsca zarządu, fili, biura, itd. Inwestycja w FIZ dla Spółki Cypryjskiej stanowi jedynie formę inwestycji kapitałowej (finansowej), której istotą jest ulokowanie w FIZ środków (pieniężnych lub niepieniężnych) w celu osiągnięcia zysku. Inwestycja Spółki Cypryjskiej w FIZ jest zatem zbliżona charakterem do lokowania wolnych środków majątkowych za pośrednictwem lokat bankowych, inwestycji w fundusze kapitałowe, inwestycji w akcje spółek giełdowych, itp. - jest to inwestycja o charakterze pasywnym, w ramach której inwestor nie prowadzi aktywnej działalności gospodarczej. Czerpie natomiast pożytki ze wzrostu wartości zainwestowanego kapitału (wzrostu wartości / wyceny objętych i posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ).

Taki charakter inwestycji Spółki Cypryjskiej w FIZ odzwierciedla zakres jej uprawnień związanych z uczestnictwem FIZ. Uprawnienia te mają charakter korporacyjny - dotyczą wewnętrznej organizacji i działania FIZ. W tym sensie, działania Spółki Cypryjskiej jako inwestora w FIZ nie wychodzą poza FIZ / działanie Spółki Cypryjskiej w ramach FIZ (Zgromadzenia Inwestorów FIZ) przez pełnomocnika nie spowodują powstania zakładu tej spółki w Polsce. Zakres działań pełnomocnika będzie bowiem ograniczony do wskazanej strony korporacyjnej - pełnomocnik nie będzie posiadał umocowania do zawierania umów w imieniu Spółki Cypryjskiej.

W związku z powyższym, objęcie i posiadanie przez Spółkę Cypryjską certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, w tym realizowanie przez nią uprawnień inwestorskich za pośrednictwem pełnomocnika, samo w sobie nie będzie skutkowało powstaniem zakładu tej spółki w Polsce w rozumieniu art. 5 Konwencji. Analogicznie, Spółka Cypryjska, w związku z posiadaniem certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nie będzie posiadała zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”)

Odpowiedź na pytanie 2):

Ewentualne dochody uzyskane z tytułu wniesienia udziałów do FIZ w zamian za certyfikaty uczestnictwa w FIZ nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie ustawy o PDOP w związku z treścią przepisów Konwencji.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146 poz. 1546; dalej: „ustawa o FI”), wpłaty do FIZ, co do zasady, dokonywane są w formie pieniężnej. Jednakże jest również możliwe wniesienie do FIZ papierów wartościowych, jeżeli ustawa lub statut funduszu tak stanowią. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o Fl w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych m.in. w udziałach / akcjach, podmiot zapisujący się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów na towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Są one wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów netto, zgodnie z art. 120 ustawy o FI. W momencie wniesienia papierów wartościowych (w tym udziałów sp. z o.o., akcji SKA) do funduszu ustalana jest ich wartość pieniężna, która stanowi de facto cenę, po której owe papiery są zbywane.

Oznacza to, że wpłata do funduszu inwestycyjnego w postaci papierów wartościowych stanowi szczególną formę ich zbycia. Poprzez wniesienie papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za jednostki Uczestnictwa (certyfikaty), dochodzi do ich zbycia na rzecz funduszu oraz do jednoczesnego nabycia innych papierów wartościowych - jednostek uczestnictwa / certyfikatów inwestycyjnych. Skutki tej transakcji należy ocenić w świetle ustawy o PDOP oraz Konwencji.

W świetle powyższego, wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez Spółkę Cypryjską w zamian za udziały stanowi, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), przychód z tytułu zbycia tych udziałów.

Jednakże, biorąc pod uwagę, że Spółka Cypryjska będzie miała siedzibę na Cyprze dla oceny transakcji należy dodatkowo wziąć pod uwagę treść Konwencji, która rozstrzyga podział obowiązków podatkowych w przypadku transakcji transgranicznych. W tym kontekście, należy zwrócić uwagę, że Spółka Cypryjska nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji. W związku z tym, analizując dalsze przepisy Konwencji, należy dojść do wniosku, że wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych objętych przez Spółkę Cypryjską w zamian za udziały powinna zostać uznana za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 Konwencji. W szczególności zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 13 ust. 4 Konwencji, zgodnie z którym: „Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę”, Innymi słowy, w świetle wskazanego przepisu Konwencji, dochody uzyskane przez Spółkę w związku z wniesieniem udziałów do FIZ mogą być opodatkowane w państwie rezydencji Spółki, tj. na Cyprze. Konsekwentnie, dochody te nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Przy tym, na powyższe stanowisko Wnioskodawcy nie będzie miał wpływu fakt podpisania przez Polskę i Republikę Cypru w dniu 22 marca 2012 r. Protokołu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (dalej: „Protokół do Konwencji”), który będzie miał zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym wejdzie on w życie (zgodnie z procedurą ratyfikacyjną). Zapisy i zmiany wprowadzone Protokołem do Konwencji nie odnoszą się do opisanej powyżej kwestii, w związku z czym treść Protokołu do Konwencji nie modyfikuje wniosków wyrażonych przez Wnioskodawcę w oparciu o aktualną treść Konwencji w zakresie kwalifikacji wniesienia do FIZ udziałów na gruncie Konwencji.

Odpowiedź na pytania 3,4,5 i 6):

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Spółka Cypryjska może realizować wypłaty z funduszu związane z posiadaniem certyfikatu inwestycyjnego, przewidziane w ustawie o Fl, bez wykupywania tego certyfikatu. Wypłaty te mogą przybrać formę wypłat dochodów (bez wykupywania i umarzania certyfikatu inwestycyjnego), o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o Fl (w związku z art. 21 ustawy o FI). Spółka Cypryjska może również uzyskiwać przychody związane z posiadaniem certyfikatów FIZ bez ich wykupienia i umorzenia w trybie określonym w art. 198 ust. 1 ustawy o FI, zgodnie z którym statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

Niezależnie, Spółka Cypryjska może osiągać dochody związanie z wykupieniem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych FIZ, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy o FI, zgodnie z którym fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi - w takim przypadku certyfikaty takie są umarzane z mocy prawa. Ponadto, Spółka Cypryjska może również zdecydować o likwidacji FIZ – zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o FI likwidacja FIZ polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że przychody Spółki osiągane w związku z:

 1. wypłatami dochodów FIZ,
 2. wypłatami przychodów ze zbycia lokat
 3. z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (z umorzenia certyfikatów), jak również
 4. z tytułu likwidacji FIZ stanowią przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, to zgodnie z art. 7 ust. 1 lub art. 13 ust. 4 Konwencji, przychody te nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu PDOP.

Zgodnie z zasadą autonomii prawa podatkowego, ustawa o PDOP dokonuje samodzielnej kwalifikacji prawnopodatkowej określonych dochodów.

Z uwagi jednak na okoliczność, że opisane zdarzenie przyszłe dotyczy dochodów uzyskiwanych przez spółkę posiadającą siedzibę poza terytorium Polski przedmiotowy obowiązek podatkowy może zostać zmodyfikowany postanowieniami odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera zespół norm kolizyjnych mających na celu rozgraniczenie praw dwóch państw do opodatkowania danego przychodu. W konsekwencji, okoliczność, że ustawa o PDOP reguluje kwestie opodatkowania określonych zdarzeń / operacji mających swoje źródło na terytorium Polski, nie oznacza, że takie opodatkowanie będzie miało w praktyce miejsce, ponieważ może ono być modyfikowane postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Konsekwentnie, w procesie kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów uzyskiwanych w układzie transgranicznym (rozpatrując kwestię ograniczonego obowiązku podatkowego w odniesieniu do nierezydentów), należy przeprowadzić analizę:

 1. czy dane przysporzenie podlega opodatkowaniu w Polsce; jeżeli tak, to
 2. czy Polska ma prawo do opodatkowania tego przysporzenia w świetle Konwencji.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy ustawy o PDOP nie zawierają ogólnej definicji przychodu. W odniesieniu do przychodów ustawodawca zastosował technikę polegającą na wymienieniu przykładowych kategorii pożytków, których otrzymanie implikuje powstanie przychodu podatkowego (art. 12 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o PDOP) pozostawiając otwarty katalog przysporzeń kreujących powstanie przychodu. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 ustawy o PDOP, są, w szczególności, otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednocześnie, art. 12 ust. 4 ustawy o PDOP zawiera zamknięty katalog przychodów wyłączonych z opodatkowania. A contrario, wszystkie inne przysporzenia majątkowe (zwiększające aktywa lub zmniejszające pasywa spółki) niewymienione w art. 12 ust. 4 ustawy o PDOP należy uznać za przychód skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie akceptowaną zasadą, za przychód należy uznać każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, definitywnym, bezzwrotnym.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o PDOP, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP). Według zasad ogólnych, podatek dochodowy ustala się w wysokości 19% podstawy (art. 19 ust. 1 ustawy o PDOP).

Powyższe potencjalne wypłaty z FIZ odpowiadają powyższej specyfice przychodów podatkowych z art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP. Jednocześnie, nie należą do specyficznej kategorii przychodów (dochodów) unormowanej w art. 10 ustawy o PDOP.

Zgodnie z tym ostatnim przepisem, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

W tym kontekście należy wskazać, że charakter spółki kapitałowej działającej w ramach prawnych zakreślonych przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: „Ksh”) jest odmienny od funduszu inwestycyjnego działającego w oparciu o uregulowania ustawy FI.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną. z przepisami ustawy o FI, certyfikaty inwestycyjne stanowią papiery wartościowe, imienne lub na okaziciela, emitowane przez FIZ. Należy przy tym wskazać, że certyfikaty inwestycyjne nie stanowią udziałów lub akcji w rozumieniu Ksh, a fundusz inwestycyjny zamknięty jest kategorią prawną odrębną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, kategoria przychodów w zyskach osób prawnych obejmuje wszelkie dochody wynikające z uprawnień korporacyjnych przysługujących danej osobie prawnej. Certyfikaty inwestycyjne natomiast co do zasady nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Certyfikaty nie dają więc uczestnikowi prawa do udziału w samych zyskach osiąganych z działalności funduszu, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do akcji spółek akcyjnych lub udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów - co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. Z perspektywy uczestnika FIZ, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie uczestnictwa o charakterze udziałowym/ korporacyjnym. Wobec tego otrzymywane przez Spółkę wypłaty dochodów FIZ, czy wypłaty przychodów ze zbycia lokat FIZ nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ustawy o PDOP.

W kategorii tej nie mieszczą się również wypłaty związane z umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz likwidacją FIZ.

Ponadto należy zwrócić uwagę na art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o PDOP, który zalicza do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Przy tym, zgodnie z art. 21 ustawy o FI: „Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat”.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o PDOP obejmuje zatem wypłaty dochodów określone w art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy El, jak również wypłaty przychodów ze zbycia lokat, określone w art. 198 ustawy o El (w obu przypadkach dochodzi do wypłat z FIZ na rzecz uczestnika bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych).

Jednoczenie jednak, w ocenie Wnioskodawcy, wprowadzenie do ustawy przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o PDOP ma charakter doprecyzowujący. Ustawodawca poprzez umieszczenie takiego zapisu jednoznacznie wskazał, że dochody uzyskane przez uczestników - inne niż związane z wykupem jednostek uczestnictwa i certyfikatów, a określone statutem funduszu, są przychodami według ogólnej zasady, co potwierdza wyłączenie tego rodzaju dochodów ze sklasyfikowanych w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP dochodów (przychodów z udziału w zyskach osób prawnych - skoro wyłączono z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym udział w zysku funduszu (jak również wypłaty przychodów z lokat), to tym bardziej brak jest podstaw, aby do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 o PDOP zaliczyć dochody uzyskane w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (zbycia certyfikatów na rzecz FIZ i ich umorzenia).

Jednocześnie, ponieważ przy likwidacji FIZ następuje umorzenie certyfikatów inwestycyjnych (zgodnie z art. 249 ustawy FI likwidacja polega na zbyciu aktywów FIZ, umorzeniu certyfikatów i wypłacie gotówki z tytułu tego umorzenia), skutki podatkowe w świetle przepisów o PDOP należy oceniać analogicznie jak w przypadku wykupu i umorzenia certyfikatów FIZ.

Konsekwentnie, dochody z obu wskazanych tytułów (umorzenie i likwidacja) będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.

W rezultacie, dochody Spółki Cypryjskiej objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, który objął certyfikaty inwestycyjne polskiego FIZ, z tytułu zbycia na rzecz FIZ i umorzenia tych certyfikatów inwestycyjnych, z tytułu likwidacji FIZ jak również z tytułu wypłat dochodów FIZ oraz wypłat ze zbycia lokat podlegają co do zasady opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach określonych odpowiednio w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 pkt 4a oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

W tym kontekście należy przeanalizować, czy Konwencja nie ogranicza lub nie wyłącza prawa Polski do opodatkowania ww. dochodów.

Stosownie do treści art. 10 ust. 3 Konwencji, użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nieodnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 Konwencji, przy stosowaniu umowy przez Umawiające się Państwo jakiekolwiek określenie nie zdefiniowane w niniejszej umowie będzie miało takie znaczenie, jakie ma według prawa tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie umowa.

W świetle powołanych norm prawnych, biorąc pod uwagę odmienne traktowanie przez polskiego ustawodawcę dochodów z akcji i udziałów spółek kapitałowych oraz dochodów związanych z posiadaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, brak jest podstaw prawnych do zakwalifikowania dochodów związanych z posiadaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jako dywidend w rozumieniu art. 10 Konwencji.

Tym samym do opodatkowania tych dochodów mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowania zawarte w art. 7 Konwencji (w świetle tego przepisu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład) lub w art. 13 ust. 4 Konwencji (zgodnie z tym przepisem zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 art. 13 podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Przy czym na podstawie art. 3 ust. 1 lit. f UPO określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oraz przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z Komentarzem do ust. 7 art. 7 Konwencji Modelowej OECD, pojęcie „zyski” ma szerokie znaczenie, obejmujące cały dochód uzyskiwany przez przedsiębiorstwo. Art. 7 będzie miał zastosowanie do dochodów, które nie wchodzą w zakres dochodów objętych artykułami specjalnymi, i - dodatkowo - do dywidend, odsetek, itd., które zgodnie z art. 10 ust. 4, 11 ust. 4, 12 ust. 3 oraz 21 ust. 2 wchodzą w zakres tego artykułu. Brzmienie art. 10 ust. 4 Konwencji (odpowiadającego art. 10 ust. 4 Konwencji Modelowej OECD), czyli ust. 5 Konwencji (odpowiadającego art. 10 ust. 4 Konwencji Modelowej OECD) potwierdza przy tym jednoznacznie, że art. 7 może mieć zatem także zastosowanie do dochodów o charakterze pasywnym, innym niż dochody z działalności gospodarczej rozumianej jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

W tym stanie rzeczy, skoro pojęcie „zysków przedsiębiorstwa” nie zostało zdefiniowane w Konwencji, to biorąc pod uwagę zasadę wyrażoną w art. 3 ust. 2 Konwencji, zgodnie z którą przy stosowaniu postanowień niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie niezdefiniowane odmiennie będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Umawiającego się Państwa w zakresie podatków, do których stosuje się Konwencję - należy odwołać się do kwalifikacji prawnopodatkowej przedmiotowego dochodu na podstawie ustawy o PDOP. W tym kontekście, uzyskiwanie dochodów przez przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę Cypryjską, z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ, i powiększających majątek tego przedsiębiorstwa (stanowiące jego przysporzenie majątkowe) - wiąże się z prowadzeniem przedsiębiorstwa (stanowi zysk przedsiębiorstwa).

Konsekwentnie, dochody Spółki Cypryjskiej z tytułu uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskane w wyniku wypłaty dochodów w trybie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o Fl lub wypłaty przychodów ze zbycia lokat funduszu w trybie określonym w art. 198 ust. 1 ustawy o Fl należy zakwalifikować jako dochody określone w art. 7 ust. 1 Konwencji, podlegające opodatkowaniu wyłącznie na terytorium siedziby Spółki Cypryjskiej, tj. na Cyprze.

Z kolei art. 13 ust. 1-3 Konwencji wskazuje, że:

 • zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie;
 • zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami z przeniesienia własności takiego zakładu, odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie;
 • zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, samolotów lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków, samolotów lub pojazdów drogowych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa.

Natomiast w ust. 4 art. 13 Konwencji postanowiono, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione we wskazanych wyżej ustępach 1, 2 i 3 art. 13 Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Punkt 5 Komentarza do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, że artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy „przeniesienie własności majątku” są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku (str. 201 Komentarza do Modelowej Konwencji OECD w wersji z 15.07.2005 r., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006).

W tym stanie rzeczy należy uznać, że zbycie prawa majątkowego - certyfikatów inwestycyjnych - mieści się w zakresie przedmiotowym art. 13 Konwencji (capital gains - zyski z przeniesienia własności majątku). Potwierdza to także jednoznacznie Komentarz do Konwencji Modelowej OECD w wersji z 2008 r., gdzie w punkcie 28.10 Komentarza do art. 13 analizuje się możliwość umownego wyłączenia drobnych inwestorów z opodatkowania w państwie położenia nieruchomości na podstawie danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sporządzonej na bazie art. 13 ust. 4 Konwencji Modelowej OECD dochodów uzyskanych od podmiotów zbiorowego inwestowania (o charakterze funduszy inwestycyjnych) inwestujących w nieruchomości (REIT - Real Estate lnvestment Trust).

Zatem, w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy o Fl, w ramach którego certyfikaty inwestycyjne są zbywane na rzecz funduszu, zastosowanie będzie miał art. 13 ust. 4 Konwencji.

Jednocześnie, ponieważ przy likwidacji FIZ następuje umorzenie certyfikatów inwestycyjnych, skutki podatkowe likwidacji FIZ należy oceniać analogicznie, jak w przypadku wykupu certyfikatów (w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 139 ustawy o FI). Konsekwentnie, do wypłat z tytułu likwidacji FIZ również zastosowanie będzie miał art. 13 ust. 4 Konwencji.

Reasumując, uzyskiwane z tego tytułu wypłaty będą podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium siedziby Spółki Cypryjskiej, tj. na Cyprze.

Przy tym, niezależnie od tego, czy przedmiotowe dochody osiągane przez Spółkę Cypryjską w formie wypłaty dochodów, wypłaty przychodów ze zbycia lokat, wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów (poprzedzonego wykupieniem certyfikat6w przez FIZ), czy likwidacji FIZ (połączonego z umorzeniem certyfikatów), powinny zostać ostatecznie uznane za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 Konwencji, czy też za zyski ze sprzedaży majątku w rozumieniu art. 13 ust. 4 Konwencji, w obu tych przypadkach skutki podatkowe będą identyczne.

Przepisy Konwencji pozwalają bowiem na opodatkowanie obu rodzajów przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym (tj. na Cyprze).

Zatem, biorąc pod uwagę, że Spółka Cypryjska w chwili uzyskiwania z FIZ wypłat dochodów, wypłat przychodów z lokat jak również wypłaty z tytułu umarzania certyfikatów inwestycyjnych (poprzedzonego wykupem certyfikatów przez FIZ) oraz wypłat w związku z likwidacją FIZ (połączonego z umorzeniem certyfikatów), nie będzie posiadać w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji stwierdzić należy, że analizowane dochody Spółki Cypryjskiej nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m. in.:

 • w zakresie wypłat dochodów z FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2012 r. Nr IPTPB2/415-692/11-4/TS oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 maja 2012 r. Nr IPPB5/423-424/10-4/AJ;
 • w zakresie wypłat z tytułu umarzania certyfikatów inwestycyjnych (poprzedzonego wykupem certyfikatów przez FIZ) – w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2012 r. Nr IPTPB2/415-692/11-4/TS oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2011 r. Nr IPPB5/423-749/10-2/AJ;
 • w zakresie wypłat z związku z likwidacją FIZ połączonego z umorzeniem certyfikatów - w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2009 r. Nr IPPB3/423-302/09-5/AG oraz z 23 września 2011 r. Nr IPPB5/423-627/11-2/AJ.

Przy tym, na powyższe stanowisko Wnioskodawcy nie będzie miał wpływu fakt podpisania przez Polskę i Republikę Cypru w dniu 22 marca 2012 r. Protokołu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (dalej: „Protokół do Konwencji”), który będzie miał zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym wejdzie on w życie (zgodnie z procedurą ratyfikacyjną).

Zapisy i zmiany wprowadzone Protokołem do Konwencji nie odnoszą się do opisanych powyżej kwestii, w związku z czym treść Protokołu do Konwencji nie modyfikuje wniosków wyrażonych przez Wnioskodawcę w zakresie kwalifikacji wskazanych dochodów uzyskiwanych w związku z certyfikatami inwestycyjnymi FIZ na gruncie Konwencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się w zakresie:

 • braku spełnienia przesłanki z art. 5 Konwencji skutkującego nie powstaniem zakładu Spółki Cypryjskiej poprzez fakt uczestnictwa w FIZ i posiadania certyfikatów inwestycyjnych FIZ (pytanie Nr 1) - za prawidłowe,
 • opodatkowania wpłaty środków pieniężnych do FIZ lub wniesienia udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ przez Spółkę Cypryjską w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) - za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłaty dochodów FIZ (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o FI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3 – za prawidłowe,
 • określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4) - za prawidłowe,
 • kwalifikacji prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (umorzenia certyfikatów), z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5) - za prawidłowe,
 • kwalifikacji prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu likwidacji FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6) - za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.