IPPB5/423-339/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ukonstytuowanie zakładu cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo - akcyjnej, zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów cypryjskiego funduszu, w tym osiągniętych za pośrednictwem polskiej spółki komandytowo - akcyjnej oraz opodatkowanie dywidend wypłacanych cypryjskiemu funduszowi przez polską spółkę komandytowo – akcyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2011 r. (data wpływu 06.04.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • ukonstytuowania zakładu cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo- akcyjnej – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów cypryjskiego funduszu, w tym osiągniętych za pośrednictwem polskiej spółki komandytowo - akcyjnej – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dywidend wypłacanych cypryjskiemu funduszowi przez polską spółkę komandytowo - akcyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ukonstytuowania zakładu cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo - akcyjnej, zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów cypryjskiego funduszu, w tym osiągniętych za pośrednictwem polskiej spółki komandytowo - akcyjnej oraz opodatkowania dywidend wypłacanych cypryjskiemu funduszowi przez polską spółkę komandytowo - akcyjną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa cypryjskiego (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) i cypryjskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na Cyprze.

Wnioskodawca planuje uzyskać status jednostki międzynarodowego zbiorowego inwestowania prawa cypryjskiego (International Collective lnvestment Scheme „ICIS”) poprzez zwrócenie się z wnioskiem do Centralnego Banku Cypru (Central Bank of Cyprus „CBC”) o nadanie statusu ICIS, po spełnieniu wymogów określonych cypryjską Ustawą o jednostkach międzynarodowego zbiorowego inwestowania (International Collective Investment Schemes Law No. 47 (1)) z 1999 roku. Przedmiotem działalności ICIS jest zbiorowe inwestowanie funduszy posiadaczy jednostek uczestnictwa.

Po uzyskaniu statusu ICIS, Wnioskodawca będzie działał nadal w formie spółki kapitałowej, będzie jednak uprawniony do emisji jednostek uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych). Działalność Wnioskodawcy, zgodnie z prawem cypryjskim, będzie podlegała nadzorowi i regulacjom CBC, który jest podmiotem zarówno regulującym, jak i nadzorującym jednostki ICIS. CBC sprawuje nadzór m.in. poprzez dokonywanie kontroli działalności ICIS dokonując przeglądu ksiąg i rejestrów pod kątem prowadzenia działalności zgodnie z prawem, wszelkimi regulacjami wydawanymi przez CBC jako organ nadzoru, dokumentami korporacyjnymi ICIS. CBC ma odpowiednie uprawnienia by chronić interesy inwestorów, włączając w to pozbawienie statutu ICIS.

ICIS powołuje depozytariusza, który m.in. prowadzi rejestr aktywów funduszy oraz przechowuje aktywa ICIS.

Po uzyskaniu statusu ICIS, zgodnie z umową spółki, wyłącznym przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w m.in. papiery wartościowe (np. akcje, certyfikaty inwestycyjne, obligacje), patenty, nieruchomości. ICIS może również obejmować akcje lub prawa i obowiązki w spółkach osobowych.

Wnioskodawca planuje zostać akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej prawa polskiego („SKA”). Dochód realizowany przez SKA będzie dystrybuowany w całości lub w części do Wnioskodawcy, zgodnie z umową spółki SKA. Powstała zaś w SKA część będzie rozdystrybuowana w Polsce.

SKA będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prowadzenie działalności przez Wnioskodawcę w Polsce jako akcjonariusza SKA spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”) i art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523, dalej: „DTT” ...
 2. Czy Wnioskodawca po uzyskaniu statusu ICIS będzie podlegał podmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania o którym mowa w art. 6 pkt 10a Ustawy CIT na terytorium Polski, w szczególności czy działalność Wnioskodawcy jako akcjonariusza SKA będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 6 pkt 10a Ustawy CIT ...
 3. Czy w przypadku wypłaty dywidendy przez SKA na rzecz Wnioskodawcy pobierany będzie zryczałtowany podatek dochodowy „u źródła” w Polsce na podstawie art. 22 Ustawy CIT ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zagranicznym zakładem zgodnie z definicją Ustawy CIT (art. 4a pkt 11) jest:

 • stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 • plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 • osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej,

DTT stanowi natomiast w art. 5, że zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” obejmuje w szczególności: i) miejsce zarządu, ii) filię, iii) biuro, iv) zakład fabryczny, v) warsztat oraz vi) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych, vii) plac budowy lub budowę, montaż lub instalację albo działalność nadzorczą związaną z nimi, jeżeli taki plac, projekt lub działalność trwa dłużej niż 12 miesięcy. Bez względu na powyższe postanowienia określenie „zakład” nie obejmuje: i) użytkowania urządzeń wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, ii) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania, iii) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo, iv) stałej placówki utrzymywanej wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa, v) stałej placówki utrzymywanej wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności mającej dla przedsiębiorstwa charakter przygotowawczy lub pomocniczy, vi) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych w punktach i) do v), pod warunkiem że całkowita działalność placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności posiada charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Ponadto fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie przez posiadany tam zakład albo w inny sposób, nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Należy zauważyć, iż w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjęto powszechnie zasadę, że dopóki przedsiębiorstwo jednego państwa nie założy w drugim państwie zakładu, nie można uważać, iż to przedsiębiorstwo bierze udział w życiu gospodarczym tego drugiego państwa w takim stopniu, aby można było je poddać jurysdykcji ustawodawstwa podatkowego tego państwa.

Istotnym jest, że kryterium opodatkowania powinno być stosowane nie do samego przedsiębiorstwa, lecz do jego zysków. W związku z powyższym przy opodatkowaniu zysków, jakie zagraniczne przedsiębiorstwo osiąga w danym kraju, władze podatkowe powinny rozpatrywać każde źródło zysków odrębnie, stosując do każdego źródła kryterium istnienia zakładu.

Spółka osobowa (SKA) z perspektywy podatku dochodowego jest transparentna. Stąd nierezydenci niezależnie od formy działalności gospodarczej i formy prawnej, posiadając udział w polskiej spółce osobowej będą podlegać w pierwszej kolejności obowiązkowi podatkowemu w Polsce, gdyż na terenie tego państwa jest położone źródło przychodu w postaci działalności spółki osobowej.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż dochody spółki cypryjskiej (posiadającej status funduszu inwestycyjnego prawa cypryjskiego) z udziału w polskiej SKA będą opodatkowane w Polsce na zasadach określonych w art. 5 Ustawy CIT (a więc co do zasady proporcjonalnie do udziału w dochodzie tej spółki osobowej określonego w umowie spółki) w granicach zakreślonych w art. 3 ust. 2 tej ustawy.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż posiadanie przez spółkę kapitałową (podmiot prawa cypryjskiego z rezydencją podatkową na Cyprze) akcji SKA, utworzonej zgodnie z prawem polskim, skutkuje powstaniem zakładu spółki cypryjskiej w Polsce w rozumieniu DTT.

Zatem w tej części w której Wnioskodawca będzie uzyskiwać dochody z udziału, jako wspólnik spółki osobowej (SKA) będzie zatem prowadzić „przedsiębiorstwo” na terytorium Polski. Zyski osiągane w Polsce przez SKA stanowić będą zysk zakładu przedsiębiorstwa cypryjskiego, ponieważ siedziba spółki osobowej spełnia przesłankę wymaganą do uznania jej, w rozumieniu art. 5 DTT, za stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa (spółki cypryjskiej).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Do działalności gospodarczej, o której mowa w tym przepisie można zaliczyć również działalność handlową. Zatem, Wnioskodawca, w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej SKA podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dochodu uzyskiwanego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej poprzez położony w Polsce zakład.

Wnioskodawca wskazał, że podobny pogląd został wyrażony również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 5 lutego 2010 r. (znak: ILPB3/423-1047/09-2/MM):

spółka cypryjska, w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko - cypryjskiej oraz art. 3 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dochodu uzyskiwanego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej poprzez położony w Polsce zakład.

Ad. 2

Zgodnie z art. 6 pkt 10a Ustawy CIT instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 • prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
 • ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
 • posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,

zwolnione są z podatku dochodowego w Polsce.

Zgodnie z The lnternational Collective lnvestment Schemes Law No. 47 z 1999 r. przedmiotem działalności ICIS jest zbiorcze inwestowanie funduszy posiadaczy jednostek uczestnictwa. Wnioskodawca posiada siedzibę na Cyprze, jest objęty tam nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Przedmiotem działalności ICIS jest zbiorcze inwestowanie funduszy posiadaczy jednostek uczestnictwa, ponadto zastrzeżenia co do wyłączności tej działalności zostaną zawarte w stosownych aktach korporacyjnych. Statut ISIC jest nadawany przez CBC sprawujący władztwo m.in. w zakresie podmiotów inwestycyjnych na właściwy wniosek zainteresowanego. CBC prowadzi również listę podmiotów posiadających status ISIC. Działalność ISIC nadzorowana jest i kontrolowana przez CBC. Wnioskodawca posiadać będzie depozytariusza, któremu powierzy się przechowywanie aktywów ISIC. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, warunki z art. 6 pkt 10a Ustawy CIT zostaną spełnione a tym samym będzie on podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie posiadać na terytorium Polski zakład, na co wskazano w punkcie Ad. 1, w zakresie działalności prowadzonej na terytorium Polski będzie ona opodatkowana polskim podatkiem dochodowym od osiągniętych na terenie Polski dochodów. Jak wynika jednak z art. 6 pkt 10a Ustawy CIT Wnioskodawca korzystać będzie ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego - zatem dochody zakładu zwolnione będą z podatku w Polsce.

Ad. 3

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 Ustawy CIT, są obowiązane, jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W ocenie Wnioskodawcy, w jego przypadku nie znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 1 Ustawy CIT zgodnie z którym podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. SKA mimo szczególnego charakteru jej akcjonariusza nie jest bowiem osobą prawną, wobec czego nie znajdzie zastosowania do wypłat dokonywanych na rzecz akcjonariusza SKA art. 22 ust. 1 Ustawy CIT.

Wnioskodawca zaznaczył, iż skoro dochody Wnioskodawcy będą zwolnione z podatku CIT na podstawie art. 6 pkt 10a Ustawy CIT, wówczas nie znajdzie zastosowania art. 22 ust. 1 Ustawy CIT.

Zatem z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy przez SKA nie będzie pobierany podatek u źródła w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1-3 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.