IPPB5/423-14/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT – w zakresie ukonstytuowania zakładu cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo- akcyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2011 r. (data wpływu 03.01.2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25.03.2011 r. (data nadania 25.03.2011 r., data wpływu 29.03.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14.03.2011 r. znak IPPB5/423-14/11-2/AJ (data nadania 15.03.2010 r., data odbioru 17.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • ukonstytuowania zakładu cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo- akcyjnej – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów cypryjskiego funduszu – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów cypryjskiego funduszu osiągniętych za pośrednictwem polskiej spółki komandytowo - akcyjnej – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dywidend wypłacanych cypryjskiemu funduszowi przez polską spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.01.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ukonstytuowania zakładu cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo-akcyjnej, zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów cypryjskiego funduszu, zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów cypryjskiego funduszu osiągniętych za pośrednictwem polskiej spółki komandytowo - akcyjnej oraz opodatkowania dywidend wypłacanych cypryjskiemu funduszowi przez polską spółkę komandytowo-akcyjną. Pismem z dnia 25.03.2011 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o dane spółki, w związku z utworzeniem której został złożony przedmiotowy wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Po 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca planuje założenie na Cyprze spółki kapitałowej. Spółka ta będzie cypryjskim rezydentem podatkowym. Utworzona spółka uzyska, bądź w chwili utworzenia będzie posiadać na Cyprze licencję, dzięki której otrzyma status funduszu inwestycyjnego typu International Collective lnvestment Scheme (dalej: „ICIS”, utworzona spółka: „Fundusz”). Licencja wydana zostanie przez Cypryjski Bank Centralny (Central Bank of Cyprus) po spełnieniu wymogów określonych cypryjską Ustawą o jednostkach międzynarodowego wspólnego inwestowania (International Collective Investment Schemes Law No. 47W/1999).

Po uzyskaniu licencji Fundusz będzie działał w formie spółki typu International Fixed Capital Company, czyli międzynarodowej spółki kapitałowej o stałym kapitale zakładowym lub International Variable Capital Company, czyli międzynarodowej spółki kapitałowej o zmiennym kapitale zakładowym.

Zgodnie ze statutem Funduszu, wyłącznym przedmiotem jego działalności będzie zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych), w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Działalność Funduszu będzie podlegała nadzorowi Cypryjskiego Banku Centralnego, który zgodnie z cypryjskim ustawodawstwem jest podmiotem zarówno regulującym, jak i nadzorującym ICIS. Aktywa Funduszu będą przechowywane przez depozytariusza, którym będzie bank cypryjski bądź bank z innego kraju UE.

Fundusz obejmie bądź dokona nabycia akcji polskich spółek komandytowo-akcyjnych (dalej: „SKA”), prowadzących działalność na terenie Polski. W przyszłości SKA będą dystrybuować osiągnięte zyski do Funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Fundusz, prowadząc działalność w Polsce za pomocą SKA, będzie miał zakład w Polsce, który będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”) ...
 2. Czy dochód Funduszu będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy CIT...
 3. Czy dochód Funduszu osiągnięty za pośrednictwem SKA będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy CIT ...
 4. Czy SKA wypłacające zyski do Funduszu w formie dywidendy będą zobowiązane do pobrania podatku u źródła ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na wstępie Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”) przepisy art. 14k i 14m tej ustawy, regulujące skutki prawne zastosowania się do wydanej interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, stosuje się odpowiednio w przypadku „zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki”. Przepis art. 14n § 2 Ordynacji podatkowej wskazuje natomiast, iż w przypadkach wskazanych w art. 14n § 1 tej ustawy „zmienioną interpretację indywidualną doręcza się odpowiednio spółce (...) przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej”. Podmioty planujące utworzenie spółki mogą więc, w celu objęcia jej skutkami wydania przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej, złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jeszcze przed utworzeniem spółki. Interpretacja indywidualna wydana na wniosek Wnioskodawcy, ale dotycząca przepisów prawa podatkowego odnoszących się do Funduszu, który Wnioskodawca planuje założyć, powinna więc zostać doręczona Wnioskodawcy, a po utworzeniu Funduszu powinna zostać zmieniona w zakresie adresata i doręczona Funduszowi. Mimo to, zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, skutki wydania przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej będą obejmować Fundusz już w momencie jego powstania, gdyż przepisy art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej będą w odniesieniu do niego stosowane odpowiednio już po doręczeniu interpretacji indywidualnej Wnioskodawcy. Powyższe uzasadnia wystąpienie z niniejszym wnioskiem przez Wnioskodawcę.

Ad. 1

W odniesieniu do pytania nr 1 Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału.” Podatnikami na gruncie Ustawy CIT nie byłyby więc SKA prowadzące działalność gospodarczą lecz ich wspólnicy, w tym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy CIT „podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” Ponieważ Fundusz posiadać będzie swoją siedzibę i zarząd na Cyprze, podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów osiągniętych na terytorium Polski.

Konkluzji tej nie zmieniają postanowienia umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzonej w Warszawie z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523, dalej: „polsko - cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania”), gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 tej umowy „Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.” Przesłanki powstania zakładu zostały określone w art. 5 ust. 1 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który definiuje zakład jako „stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa”. Należy stwierdzić, iż cypryjski akcjonariusz polskiej spółki komandytowo-akcyjnej prowadzi działalność w Polsce poprzez swój udział w spółce osobowej, stanowiącej rodzaj stałej placówki przedsiębiorstwa cypryjskiego w Polsce.

W związku z powyższym, w zakresie dochodów osiągniętych za pośrednictwem SKA, Fundusz będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Fundusz będzie też zobowiązany do rejestracji jako podatnik podatku dochodowego, tj. uzyskania numeru NIP. Potwierdzają to liczne wydane dotychczas interpretacje indywidualne Ministra Finansów, których posiadanie udziałów bądź akcji w polskich spółkach osobowych przez spółki zagraniczne zostało uznane za formę prowadzenia przez spółki zagraniczne zakładu na terytorium Polski. Przykładami takich interpretacji są interpretacja indywidualna z 5 lutego 2010 r., sygn. ILPB3/423-1047/09-2/MM i interpretacja indywidualna z 31 marca 2010 r. sygn., IPPB5/423-25/10-2/AJ.

W związku z podleganiem przez Fundusz w Polsce opodatkowaniu w zakresie dochodów osiągniętych za pośrednictwem SKA należy również wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy CIT „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. (…)”. W odróżnieniu więc od opodatkowania przekazywanych wspólnikom bądź akcjonariuszom zysków spółek kapitałowych, które następuje w chwili wypłaty dywidendy, Zyski spółek osobowych są opodatkowywane na bieżąco u wspólników. Ustawodawca nie czyni żadnego wyjątku w zakresie opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej uzyskanych z udziału w tej spółce w stosunku do jego pozostałych dochodów. Należy więc stwierdzić, że dochody Funduszu osiągnięte za pośrednictwem SKA powinny być opodatkowywane nie w chwili ich wypłaty do Funduszu w formie dywidendy, ale na bieżąco. Wnioskodawca wskazał, iż potwierdzają to liczne interpretacje indywidualne Ministra Finansów, np. interpretacja indywidualna z 4 października 2010 r. sygn. IPPB3/423-456/10-4/GJ, i interpretacja indywidualna z 14 września 2010 r. sygn. ILPB3/423-536/10-2/MM.

Ad. 2 i 3

Zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. a tir. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1478 ze zm., dalej: „Nowelizacja ustawy CIT”) z dniem 1 stycznia 2011 r. do art. 6 ust. 1 Ustawy CIT zostanie dodany pkt 10a wskazujący, iż pod określonymi warunkami zwolnione od podatku dochodowego zostaną „instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie podane w kolejnych jednostkach tego przepisu warunki będą spełnione przez Fundusz:

 1. Fundusz jako rezydent cypryjski będzie podlegał na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (fakt rezydencji będzie potwierdzony cypryjskim certyfikatem rezydencji);
 2. wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu, określonym w statucie, jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia jego tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych) w papiery wartościowe (w tym akcje spółek komandytowo-akcyjnych), instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe;
 3. Fundusz będzie prowadził działalność na podstawie licencji wydanej przez Cypryjski Bank Centralny, będący umocowanym do tego przez cypryjskie ustawodawstwo do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności przez instytucje wspólnego inwestowania;
 4. Działalność Funduszu będzie podlegała nadzorowi Cypryjskiego Banku Centralnego;
 5. Depozytariuszem Funduszu będzie bank przechowujący aktywa Funduszu.

W opinii Spółki w świetle powyższego należy uznać, że Fundusz spełnia warunki do zastosowania zwolnienia wskazanego w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy CIT. Tym samym należy również uznać, iż dochód uzyskiwany w Polsce przez Fundusz, w tym dochód uzyskiwany z zakładu za pośrednictwem SKA, będzie zwolniony z podatku dochodowego na terenie Polski.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. b Nowelizacji ustawy CIT do art. 6 Ustawy CIT zostanie również wprowadzony ust. 3 wskazujący, iż do zastosowania „zwolnienia, o których mowa w < art. 6 > ust. 1 pkt 10a i 11a , stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę”. Należy zauważyć, iż w przypadku Funduszu warunek ten jest spełniony przez art. 27 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który wprost reguluje możliwość i zakres uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych o rezydentach cypryjskich:

„1. Właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje niezbędne do stosowania postanowień niniejszej umowy lub informacje o ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Państw dotyczącym podatków jętych niniejszą umową w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, przewidziane przez to ustawodawstwo, nie jest sprzeczne z niniejszą umową. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą one mogły być ujawnione jedynie osobom lub władzom (w tym sądom i organom administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem podatków objętych niniejszą umową. Te osoby lub władze będą wykorzystywały takie informacje wyłącznie w tych celach. Osoby te lub władze mogą wyjawić takie informacje w czasie postępowania przed sądem lub do wydawania orzeczeń sądów powszechnych.

Postanowienia ustępu 1 nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane tak, jak gdyby zobowiązywały właściwe organy Umawiających się Państw do:

 1. stosowania środków administracyjnych, które nie są zgodne z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego lub drugiego Państwa, albo
 2. udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe zgodnie z ustawodawstwem albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa, albo
 3. udzielania informacji, które ujawniłyby jakąkolwiek tajemnicę handlową lub urzędowa tryb działalności przedsiębiorstwa, lub informacji, których udzielanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public).”

Podsumowując swoje stanowisko Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 6 ust. 3 Ustawy CIT w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. dochód Funduszu będzie zwolniony z podatku dochodowego w Polsce.

Ze względu na posiadanie przez Fundusz zakładu w Polsce w postaci SKA, za pośrednictwem których Fundusz będzie prowadził swoją działalność, dochód Funduszu osiągnięty za pośrednictwem SKA również podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego w Polsce.

Ad. 4

Podatek u źródła może być pobierany w przypadku wypłaty przez podmiot polski podmiotowi zagranicznego przychodów określonych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Ustawy CIT. Należy jednak zauważyć, że przepisy te nie przewidują pobrania podatku u źródła w przypadku wypłaty zysku przez spółkę komandytowo-akcyjną.

W szczególności, ze względu na fakt, iż spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, wypłata przez nią zysku nie jest dywidendą ani innym dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określonym w art. 22 ust. 1. Dochód spółki komandytowo-akcyjnej jest więc opodatkowany wyłącznie u komplementariusza bądź akcjonariusza zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy CIT. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż SKA wypłacając dywidendę Funduszowi nie będą zobowiązane do pobrania podatku u źródła

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1-4 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.