IPPB5/423-1105/11-4/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać dyrektorów Funduszu, pełniących swoje obowiązki za zgodą Centralnego Banku Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ?
Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać menadżerów Funduszu, zaaprobowanych przez Centralny Bank Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ?
Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać cypryjską firmę inwestycyjną oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2011 r. (data wpływu 14.11.2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 03.02.2012 r. (data nadania 03.02.2012 r., data wpływu 06.02.2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27.01.2012 r. (data doręczenia 30.01.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie wykładni art. 6 ust. 1 pkt l0a lit. f) tej ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie wykładni art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) tej ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

B. (dalej „Fundusz” lub „Wnioskodawca”) jest prywatnym funduszem inwestycyjnym (Private International Collective Investment Scheme - dalej „PICIS”) z siedzibą na Cyprze. Utworzenie Funduszu nastąpiło z zachowaniem wymogów prawa cypryjskiego, tj. ustawy o jednostkach międzynarodowego zbiorowego inwestowania (The International Collective Investment Schemes Law No. 47 (1) z 1999 r.) - dalej „ustawa o ICIS”, przy uzyskaniu zgody cypryjskiego organu nadzoru - Centralnego Banku Cypru (Central Bank of Cyprus).

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (interpretacja nr IPPB5/423-79/11-2/AJ) na podstawie wniosku złożonego przez B. Wydana interpretacja dotyczyła stanu przyszłego, który zakładał utworzenie funduszu inwestycyjnego typu PICIS, będącego podmiotem zależnym od spółki B. Fundusz miał prowadzić działalność deweloperską poprzez spółki komandytowo- akcyjne (dalej „SKA”) z siedzibą w Polsce. Obecnie, Fundusz prowadzi działalność w Polsce w sposób wskazany w powyższej interpretacji, tj. poprzez SKA.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, iż Fundusz (tj. - fundusz typu PICIS) będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „pdop”) na mocy art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop. Potwierdził także, iż dywidendy wypłacane Funduszowi przez SKA, będą korzystały ze zwolnienia z pdop.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w związku z dodaniem do ustawy o pdop dodatkowego warunku uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 234 poz. 1389), która wchodzi w życie w życie w dniu 4 grudnia 2011 r., do art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop została wprowadzona lit. f).

Fundusz pragnie potwierdzić, iż jest on podmiotem, który korzysta ze zwolnienia na mocy art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop także po wejściu w życie przepisu zawartego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop. Zgodnie ze zmienioną ustawą o pdop, zwolnieniu z pdop podlegają zagraniczne fundusze inwestycyjne, które po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a-e ustawy o pdop oraz spełniają nowy warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop, tj. są „zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”.

W chwili obecnej Fundusz jest zarządzany przez dwóch dyrektorów - członków zarządu. Dyrektorzy zostali zatwierdzeni przez Centralny Bank Cypru w trakcie procedury tworzenia Funduszu. Centralny Bank Cypru, będący organem nadzoru nad Funduszem uznał, iż powołani dyrektorzy Funduszu spełniają wszystkie wymogi wymagane prawem cypryjskim do pełnienia jednocześnie funkcji dyrektorów i menadżerów.

Wnioskodawca rozważa zmianę struktury zarządzania i zatrudnienie w przyszłości menadżera, który będzie podmiotem zarządzającym Funduszem. Zgodnie z prawem cypryjskim, menadżerem może zostać zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Wnioskodawca rozważa więc dwa scenariusze. Pierwszy, zgodnie z którym na stanowisko menadżera zostanie powołana osoba fizyczna oraz drugi, gdzie menadżerem zostanie osoba prawna - Cypryjska Firma Inwestycyjna, dalej „CIF” (Cypriot Investment Firm).

Instytucja CIF uregulowana jest ustawą o cypryjskich firmach inwestycyjnych (The Cyprus Investment Firms Law 144 (I)/2007). By móc świadczyć usługi jako firma inwestycyjna, dany podmiot musi uzyskać licencję cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy - dalej „CySec” (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Zgodnie z prawem cypryjskim, tj. definicją funduszu inwestycyjnego zawartą w części 1, sekcji 2 ustawy o ICIS, przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych, w tym również funduszu typu PICIS, może być jedynie inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych. Oznacza to, że fundusz może inwestować w papiery wartościowe (np. akcje, certyfikaty inwestycyjne, obligacje), patenty, nieruchomości. Fundusz PICIS może również obejmować akcje w spółkach osobowych (spółkach komandytowo-akcyjnych). Fundusz nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej, w tym np. działalności handlowej lub produkcyjnej.

Fundusz PICIS zbiera środki niezbędne do prowadzenia inwestycji w drodze niepublicznej oferty jednostek uczestnictwa. Szczegóły sposobu inwestycji oraz zbierania środków są opisane w memorandum informacyjnym przekazywanym inwestorom. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie dozwolonym przez prawo cypryjskie, tj. obecnie Wnioskodawca inwestuje wyłącznie w polskie spółki komandytowo akcyjne (jest akcjonariuszem). Środki zaś pochodzą z oferty niepublicznej przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych uwag wynika, iż wyłącznym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Inny rodzaj działalności nie jest bowiem dozwolony przez prawo cypryjskie.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem SKA.

B. jest podmiotem zależnym od B. Limited. B. Limited posiada 96,7% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1389), zmianie uległ art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wniosek dotyczy dochodów Wnioskodawcy uzyskanych od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od 4 grudnia 2011 r.) W odniesieniu do dochodów uzyskanych do 4 grudnia 2011 r., Fundusz korzystał ze zwolnienia - czego potwierdzeniem jest interpretacja z 19 kwietnia 2011 r., znak IPPB5/423-79/11-2/AJ.

Centralny Bank Cypru jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje m.in.:

 • implementuje politykę monetarną,
 • zarządza rezerwami państwa,
 • nadzoruje banki oraz instytucje finansowe,
 • zapewnia stabilność finansową.

Zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku funduszy PICIS, Centralny Bank Cypru stanowi organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

Działalność cypryjskich funduszy inwestycyjnych typu PICIS jest w całości regulowana i nadzorowana przez Bank Centralny Cypru (zgodnie z częścią 1, sekcją 3 ustawy o ICIS). Zgodnie z ustawą o ICIS, do założenia funduszu jest potrzebna zgoda wydana przez Bank Centralny Cypru.

Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Centralnego Banku Cypru. Zezwolenie to przybiera formę certyfikatu uznania (certificate of recognition) oraz dany fundusz wpisywany jest do Rejestru Funduszy (Registry of International Collective Investment Schemes) prowadzonego przez Centralny Bank Cypru.

Rejestracja danego podmiotu jako funduszu inwestycyjnego jest możliwa jedynie po spełnieniu przez niego określonych warunków, w tym:

 • dokumenty statutowe funduszu odpowiadają odpowiednim wymogom prawa,
 • przedmiot działalności funduszu odpowiada wymogom prawa,
 • osoby powoływane na stanowiska zarządzające (tj. dyrektorzy, menadżerowie, powiernicy) posiadają odpowiednie kwalifikacje,
 • fundusz posiada odpowiedni kapitał zakładowy, i inne.

Wydając zgodę/zezwolenie na założenie funduszu, Centralny Bank Cypru dokonuje rejestracji funduszu w prowadzonym przez siebie Rejestrze Funduszy. Wnioskodawca został zarejestrowany pod numerem MExx. Dodatkowo na oficjalnej stronie internetowej Centralnego Banku Cypru znajduje się wykaz zarejestrowanych na Cyprze Funduszy.

Działalność Wnioskodawcy podlega bezpośredniemu nadzorowi Centralnego Banku Cypru. Zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, działalność funduszy inwestycyjnych podlega bezpośredniemu nadzorowi sprawowanemu przez Centralny Bank Cypru. Nadzór ten wyraża się m.in. w obowiązku uzyskaniu zgody Centralnego Banku Cypru na powołanie danej osoby/podmiotu na stanowisko menadżera lub zmianę na stanowisku menadżera funduszu. Także na wszelkie zmiany personalne dotyczące dyrektorów (directors) Centralny Bank Cypru musi wyrazić zgodę. Ponadto, o wakatach na stanowisku dyrektorów Centralny Bank Cypru musi zostać poinformowany. Centralny Bank Cypru wyraża także zgodę na zmianę banku - depozytariusza.

Dodatkowo, Centralny Bank Cypru posiada szereg uprawnień kontrolnych. Może on wymagać od Funduszy dostarczania szeregu informacji związanych z działalnością funduszu. W przypadku, gdy Centralny Bank Cypru uzna, iż dany fundusz:

 • nie spełnia określonych prawem wymogów, lub
 • dostarczył Bankowi nieprawdziwych informacji lub
 • że nie jest w stanie spełnić jego zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich,

Centralny Bank Cypru może podjąć odpowiednie kroki, tj. przykładowo Centralny Bank Cypru może m.in. nakazać rozpoczęcie procesu likwidacyjnego, rozwiązanie funduszu lub może zawiesić uprawnienia funduszu do wykonywania jego działalności. Centralny Bank Cypru może także wykreślić dany fundusz z prowadzonego przez siebie Rejestru Funduszy. Uprawnienia te zostały przewidziane w części V, sekcjach od 52-61 ustawy o ICIS.

Wnioskodawca posiada depozytariusza przechowującego jego aktywa. Depozytariuszem tym jest P. Bank (Cyprus) Ltd, z siedzibą na Cyprze - w Nikozji. Zgodnie z prawem cypryjskim, aby mógł powstać fundusz inwestycyjny, zgodę na jego powstanie musi wyrazić Centralny Bank Cypru. Wydawana zgoda obejmuje także zgodę na powołanie dyrektorów (część 2, sekcja 10, punkt 1 ustawy o ICIS). Wyrażając zgodę na założenie funduszu, Centralny Bank Cypru jednocześnie udziela zgody na powołanie konkretnej osoby na dyrektora funduszu. Ponadto, zgodnie z częścią 2, sekcją 17 ustawy o ICIS, powołanie nowego dyrektora funduszu PICIS może nastąpić wyłącznie za zgodą Centralnego Banku Cypru, po zbadaniu przez Bank spełnienia określonych przesłanek.

Zgoda na powołanie danych osób na stanowisko dyrektorów jest integralną częścią certyfikatu uznania (certificate of recognition). Każdorazowa zmiana na stanowisku dyrektora powoduje wydanie nowego dokumentu (nowego certyfikatu uznania) potwierdzającego zgodę Centralnego Banku Cypru na pełnienie przez tą osobę funkcji dyrektora. Jednocześnie wraz z wydaniem nowego certyfikatu uznania, Centralny Bank Cypru dokonuje wpisu w Rejestrze Funduszy. Wpis ten obejmuje dane dotyczące powołanych dyrektorów.

Reasumując, wyrażając zgodę na objęcie przez daną osobę stanowiska dyrektora (zarówno przy pierwszej rejestracji funduszu, jak i przy zmianach na stanowisku dyrektora), Centralny Bank Cypru wydaje certyfikat uznania i rejestruje w Rejestrze Funduszy tę osobę.

W odniesieniu do menadżera będącego osobą fizyczną

Na mocy punktu 2, sekcji 15, części 2 ustawy o ICIS, powołanie oraz odwołanie osoby menedżera wymaga zgody Centralnego Banku Cypru. Zatem, koniecznym warunkiem powołania danej osoby na stanowisko menadżera jest zgoda Centralnego Banku Cypru. Menedżer musi spełniać określone warunki wskazane w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS i przywołane we Wniosku.

Wyrażając zgodę na objęcie przez daną osobę stanowiska menadżera, Centralny Bank Cypru wydaje certyfikat uznania i rejestruje w Rejestrze Funduszy tą osobę. Tak więc, zaaprobowanie danej osoby jako menadżera przez Centralny Bank Cypru dokonywane jest w formie wpisu tej osoby do Rejestru Funduszy oraz wydania specjalnego dokumentu - certyfikatu uznania.

W odniesieniu do menadżera będącego firmą inwestycyjną

W przypadku menadżera będącego Firmą Inwestycyjną zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszem inwestycyjnym następuje dwuetapowo. Jak zostało wskazane we Wniosku, na gruncie prawa cypryjskiego istnieje instytucja „Firmy Inwestycyjnej” - CIF, która uregulowana jest ustawą o cypryjskich firmach inwestycyjnych (The Cyprus Investment Firms Law 144 (I)/2007). Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 ustawy o CIF, za firmę inwestycyjną uznaje się podmiot, który działa na rynku na podstawie licencji udzielonej mu przez odpowiedni organ nadzoru i który świadczy jedną lub więcej usług inwestycyjnych na rzecz podmiotów trzecich, oraz który prowadzi profesjonalną działalność inwestycyjną. Licencja nadawana jest Firmie Inwestycyjnej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy dalej „CySec” (Cyprus Securities and Exchange Commission).

CySec stanowi organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na Cyprze. Do jej obowiązków należy min.:

 • nadzór i kontrola nad cypryjską giełdą i transakcjami na niej dokonywanymi,
 • nadzór i kontrola nad emitentami papierów wartościowych notowanych na cypryjskiej giełdzie, nad licencjonowanymi Firmami inwestycyjnymi oraz nad funduszami inwestycyjnymi,
 • przeprowadzanie kontroli w spółkach, których papiery wartościowe są notowane na giełdzie, oraz kontroli maklerów, domów maklerskich, doradców inwestycyjnych oraz spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi,
 • przyznawanie licencji firmom inwestycyjnym, w tym doradców inwestycyjnych, domów maklerskich i brokerów i in.,
 • nakładanie kar lub sankcji administracyjnych i dyscyplinarnych na brokerów, domy maklerskie, firmy inwestycyjne i inne podmioty, które na mocy odrębnych przepisów podlegają nadzorowi i kontroli CySec.

Zakres czynności, które mogą być dokonywane w ramach uzyskanej licencji przez Firmę Inwestycyjną:

 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 • udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • wymiana walutowa, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością firmy inwestycyjnej,
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
 • wykonywanie czynności określonych w części Ii części II załącznika, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w paragrafach 5, 6, 7 oraz 10 części III załącznika, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Następnie kwalifikacje firmy inwestycyjnej są badane przez Centralny Bank Cypru, w świetle spełniania przez tę firmę ww. warunków określonych w część 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS (warunki te zostały wskazane w opisie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego).

Po stwierdzeniu spełnienia warunków, Centralny Bank Cypru wydaje certyfikat uznania i dokonuje wpisu danej firmy inwestycyjnej do Rejestru Funduszy jako podmiotu będącego menadżerem funduszu.

Podsumowując, Centralny Bank Cypru wydaje zezwolenie na to, by dana firma inwestycyjna zarządzała funduszem inwestycyjnym i pełniła funkcję jego menadżera.

Dwuetapowość uzyskania zezwolenia na bycie menadżerem funduszu polega więc na uzyskaniu stosownej licencji na prowadzenie działalności jako firma inwestycyjna wydanej przez CySec i następnie, na uzyskaniu stosownego zezwolenia od Centralnego Banku Cypru na zarządzanie konkretnym funduszem. Zezwolenie to następuje poprzez wydanie przez Centralny Bank Cypru certyfikatu uznania i dokonanie stosownego wpisu do Rejestru Funduszy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać dyrektorów Funduszu, pełniących swoje obowiązki za zgodą Centralnego Banku Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ...
 2. Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać menadżerów Funduszu, zaaprobowanych przez Centralny Bank Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ...
 3. Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać cypryjską firmę inwestycyjną oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ustawą o ICIS, fundusz inwestycyjny typu PICIS, może być zarządzany w następujący sposób:

 1. przez dyrektorów funduszu (directors),
 2. przez menadżera, który jest osobą fizyczną,
 3. przez menadżera, który jest osobą prawną - CIF.

Prawo cypryjskie nie przewiduje instytucji analogicznej do polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Stąd też podmiot, który ma zarządzać funduszem inwestycyjnym (pełnić funkcje menadżera lub dyrektora) musi spełnić szereg warunków określonych przez prawo. Spełnienie tych warunków stwierdza Centralny Bank Cypru, wyrażając zgodę na powstanie funduszu inwestycyjnego i powołanie danej osoby na stanowisko menadżera.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że każda z wyżej wymienionych możliwości zarządzania funduszem spełnia warunek określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, fundusz, aby mógł skorzystać ze zwolnienia, powinien spełnić następujący warunek - powinien być (a) zarządzany (b) przez podmiot, (c) który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia (d) właściwych organów nadzoru na rynkiem finansowym, w którym podmioty te mają siedzibę.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dyrektor zarządzający Funduszem jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, ponieważ spełnia on wszystkie z elementów (a - d) składowych warunku przewidzianego w przytaczanym przepisie.

Ad. a

Na gruncie prawa cypryjskiego, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest zasadniczo menadżer. Zgodnie jednak z ustawą o ICIS, fundusz typu PICIS może być zarządzany przez dyrektorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i spełniają określone warunki wskazane przez ustawę o ICIS (część 2, pozycja 15 punkt 2 i 3 ustawy o ICIS).

Dyrektor jest zobowiązany do zarządzania aktywami funduszu i upoważniony do działania w imieniu funduszu. Oświadczenia woli dyrektorów wiążą fundusz. Biorąc pod uwagę powyższe, dyrektorzy powinni być uważani za podmiot zarządzający funduszem, bowiem są upoważnieni do zarządzania aktywami funduszu oraz do działania w jego imieniu.

Ad. b

Zgodnie z definicją przyjętą w doktrynie prawa, za „podmiot” uznaje się jednostkę posiadającą uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten, kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od osób do tego zobowiązanych na podstawie norm prawa przedmiotowego. (por. Wolter A., Ignatowicz J., Stafaniuk K., Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 83).

Zgodnie natomiast ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe), za podmiot uważa się osobę fizyczną lub prawną mogącą mieć prawa i obowiązki. Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podmiotem zarządzającym funduszem inwestycyjnym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Tak więc, osoby fizyczne będące dyrektorami mieszczą się w definicji „podmiotu”, jaka obowiązuje na gruncie prawa polskiego.

Ad. c

Centralny Bank Cypru może zezwolić, aby fundusz nie ustanowił menadżera, jeżeli dyrektorzy funduszu posiadają odpowiednie i wystarczające kwalifikacje do zarządzania funduszem, takie jakie posiadałby ustanowiony menadżer. By móc zarządzać Funduszem, dyrektorzy muszą spełniać te same warunki, które wymagane są dla ustanowienia menadżera (część 1, sekcja 10, punkt 2, lit. b w związku z część 2, pozycja 15 punkt 4 ustawy o ICIS).

Zgodnie z prawem cypryjskim, aby mógł powstać fundusz inwestycyjny, zgodę na jego powstanie musi wyrazić Centralny Bank Cypru. Zgoda jest wydawana tylko, jeżeli Centralny Bank Cypru wyrazi zgodę na powołanie dyrektorów (część 2, sekcja 10, punkt 1 ustawy o ICIS).

Wyrażając zgodę na założenie funduszu, Centralny Bank Cypru jednocześnie udziela zgody na powołanie konkretnej osoby na dyrektora funduszu. Ponadto, zgodnie z częścią 2, sekcją 17 ustawy o ICIS, powołanie dyrektora funduszu PICIS może nastąpić wyłącznie za zgodą Centralnego Banku Cypru.

Centralny Bank Cypru wyraża zgodę na powołanie dyrektorów, jeżeli spełniają warunki określone w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS. Należy podkreślić, że w zakresie, w jakim niżej przytoczone przepisy mówią o menadżerze - stosuje się je odpowiednio do dyrektorów. Zgodnie z tymi warunkami dyrektor powinien:

 • dysponować odpowiednimi środkami operacyjnymi i finansowymi, które będzie wykorzystywał do efektywnego wykonywania jego obowiązków,
 • posiadać wystarczające doświadczenie inwestycyjne do wykonywania jego obowiązków zgodnie z polityką i celami inwestycyjnymi funduszu opartymi na dokumentach statutowych; bądź też powinien korzystać z rad doświadczonych administratorów funduszu, doradców inwestycyjnych lub innych ekspertów,
 • nie może być równocześnie członkiem zarządu banku depozytariusza; jednakże za uprzednią zgodą Centralnego Banku Cypru, bank depozytariusz i menadżer (dyrektor - przypis Wnioskodawcy) mogą być podmiotami powiązanymi, lub menadżer (dyrektor - przypis Wnioskodawcy) - jeśli jest osobą fizyczną, może zasiadać w zarządzie,
 • zapewnić, iż osoby pracujące dla menadżera (dyrektora - przypis Wnioskodawcy) (officers) są nieskazitelnego charakteru i posiadają odpowiedni poziom wiedzy oraz doświadczenia oraz że (w przypadku, gdy menadżer jest osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) jego większościowi udziałowcy są uznawani za osoby odpowiednie do wykonywania ich obowiązków w świetle właściwych przepisów (fit and proper test),
 • organizować i kontrolować wewnętrzne sprawy menadżera (w przypadku gdy jest on osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) w sposób akceptowalny dla Centralnego Banku Cypru z uwzględnieniem prowadzenia przez niego odpowiednich archiwów oraz odpowiednich regulacji zapewniających, że jego pracownicy są osobami stosownymi do wykonywania obowiązków oraz iż posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz podlegają odpowiedniemu nadzorowi, oraz
 • posiadać wdrożone odpowiednie procedury, które zapewnią przestrzeganie prawa, z uwzględnieniem aktów prawa administracyjnego wydanych na podstawie ustawy o ICIS oraz na podstawie dokumentów statutowych funduszu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dyrektorzy prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia, gdyż ich powołanie do PICIS może nastąpić wyłącznie za zgodą Centralnego Banku Cypru.

Ad. d

Centralny Bank Cypru jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje w tym, implementuje politykę monetarną, zarządza rezerwami państwa, nadzoruje banki oraz instytucje finansowe, zapewnia stabilność finansową i inne. Ponadto, zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy. Zatem w stosunku funduszy PICIS, Centralny Bank Cypru stanowi organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Zgoda udzielona dyrektorom na pełnienie ich funkcji jest więc udzielona przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca uważa, iż skoro Fundusz zarządzany jest przez dyrektorów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop oraz, iż skoro Fundusz spełnia pozostałe warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a-e ustawy o pdop, to jego działalność prowadzona w Polsce będzie zwolniona z opodatkowania pdop.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że menadżer powołany do zarządzania Funduszem jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, ponieważ spełnia on wszystkie z elementów (a-d) składowych warunku przewidzianego w przytaczanym przepisie.

Ad. a

Na gruncie prawa cypryjskiego podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest zasadniczo menadżer (chyba że fundusz jest zarządzany wyłącznie przez dyrektorów). Zgodnie z definicją zawartą w części 1 sekcji 2 ustawy o ICIS, za menadżera uważa się osobę upoważnioną do zarządzania aktywami funduszu oraz upoważnioną do działania w imieniu funduszu. Z powyższej definicji wyraźnie wynika więc uprawnienie menadżera do zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie powinno ulegać wątpliwości, że menedżer jest podmiotem zarządzającym funduszem.

Ad. b

Zgodnie z definicją przyjętą w doktrynie prawa, za „podmiot” uznaje się jednostkę posiadającą uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten, kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od osób do tego zobowiązanych na podstawie norm prawa przedmiotowego (por. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stafaniuk, Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 83). Zgodnie natomiast ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe), za podmiot uważa się osobę fizyczną lub prawną mogącą mieć prawa i obowiązki.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podmiotem zarządzającym funduszem inwestycyjnym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Tak więc, menadżer będący osobą fizyczną mieści się w definicji „podmiotu” jaka obowiązuje na gruncie prawa polskiego.

Ad. c

Na mocy punktu 2, sekcji 15, części 2 ustawy o ICIS, powołanie oraz odwołanie osoby menedżera wymaga zgody Centralnego Banku Cypru. Zatem koniecznym warunkiem powołania danej osoby na stanowisko menadżera jest zgoda Centralnego Banku Cypru.

Menedżer musi spełniać określone warunki wskazane w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS. Zgodnie z nimi menadżer powinien:

 • dysponować odpowiednimi środkami operacyjnymi i finansowymi, które będzie wykorzystywał do efektywnego wykonywania jego obowiązków,
 • posiadać wystarczające doświadczenie inwestycyjne do wykonywania jego obowiązków zgodnie z polityką i celami inwestycyjnymi funduszu opartymi na dokumentach statutowych; bądź też powinien korzystać z rad doświadczonych administratorów funduszu, doradców inwestycyjnych lub innych ekspertów,
 • menadżer nie może być równocześnie członkiem zarządu banku depozytariusza; jednakże za uprzednią zgodą Centralnego Banku Cypru, bank depozytariusz i menadżer mogą być podmiotami powiązanymi, lub menadżer jeśli jest osobą fizyczna, może zasiadać w zarządzie,
 • zapewnić, iż osoby pracujące dla menadżera (officers) są nieskazitelnego charakteru i posiadają odpowiedni poziom wiedzy oraz doświadczenia oraz że (w przypadku, gdy menadżer jest osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) jego większościowi udziałowcy są uznawani za osoby odpowiednie do wykonywania ich obowiązków w świetle właściwych przepisów (fit and proper test),
 • organizować i kontrolować wewnętrzne sprawy menadżera (w przypadku gdy jest on osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) w sposób akceptowalny dla Centralnego Banku Cypru z uwzględnieniem prowadzenia przez niego odpowiednich archiwów oraz odpowiednich regulacji zapewniających, że jego pracownicy są osobami stosownymi do wykonywania obowiązków oraz iż posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz podlegają odpowiedniemu nadzorowi, oraz
 • posiadać wdrożone odpowiednie procedury, które zapewnią przestrzeganie prawa, z uwzględnieniem aktów prawa administracyjnego wydanych na podstawie ustawy o ICIS oraz na podstawie dokumentów statutowych funduszu.

Spełnienie tych warunków jest kontrolowane przez Centralny Bank Cypru przy wydawaniu zgody na powołanie danej osoby na stanowisko menedżera funduszu.

Wnioskodawca uważa, iż menadżer, który zarządza funduszem i uzyskał zgodę Centralnego Banku Cypru, jako osoba spełniająca wszystkie wymogi określone w ustawie o ICIS, jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop.

Ad. d

Centralny Bank Cypru jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje w tym, implementacji polityki monetarnej, zarządzanie rezerwami państwa, nadzór nad bankami oraz instytucjami finansowymi, zapewnienie stabilności finansowej i inne. Ponadto, Centralny Bank Cypryjski zgodnie z ustawą o ICIS, jest właściwym organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych. Zgodnie, bowiem z częścią 1, sekcją 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy.

Zgoda na pełnienie funkcji menadżera udzielona przez Centralny Bank Cypru jest więc udzielona przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Wnioskodawca uważa, iż skoro Fundusz zarządzany jest przez menadżera będącego podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop oraz, iż spełnia pozostałe warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a-e ustawy o pdop, to jego działalność prowadzona w Polsce będzie zwolniona z opodatkowania pdop.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że CIF powołany do pełnienia funkcji menedżera jest także podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, ponieważ spełnia on wszystkie z elementów (a-d) składowych warunku przewidzianego w przytaczanym przepisie.

Ad. a

Na gruncie prawa cypryjskiego, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest zasadniczo menadżer. Zgodnie z legalną definicją zawartą w części 1, sekcji 2 ustawy o ICIS, za menadżera uważa się osobę upoważnioną do zarządzania aktywami funduszu oraz upoważnioną do działania w imieniu funduszu.

Z powyższej definicji wyraźnie wynika więc uprawnienie menadżera do zarządzania funduszem inwestycyjnym. Zgodnie z ustawą o ICIS, fundusz inwestycyjny może być zarządzany przez menadżera, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Każdy więc podmiot, który został powalany na stanowisko menadżera, spełnia wymóg „zarządzania” funduszem.

Ad. b

Zgodnie z definicją przyjętą w doktrynie prawa, za „podmiot” uznaje się jednostkę posiadającą uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten, kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od osób do tego zobowiązanych na podstawie norm prawa przedmiotowego. (por. Wolter A., Ignatowicz J., Stafaniuk K., prawo cywilne: zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 83). Zgodnie natomiast ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe), za podmiot uważa się osobę fizyczną lub prawną mogącą mieć prawa i obowiązki.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podmiotem zarządzającym funduszem inwestycyjnym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Tak więc, osoba prawna będąca menadżerem mieści się w definicji „podmiotu”, jaka obowiązuje na gruncie prawa polskiego.

Ad. c

Na mocy punktu 2, sekcji 15, części 2 ustawy o ICIS, powołanie oraz odwołanie osoby menedżera wymaga zgody Centralnego Banku Cypru. Zatem koniecznym warunkiem powołania danej osoby na stanowisko menadżera jest zgoda Centralnego Banku Cypru. Ponadto, w prawie cypryjskim istnieje instytucja „Firmy Inwestycyjnej” - CIF, która uregulowana jest ustawą o cypryjskich firmach inwestycyjnych (The Cyprus Inyestment Firms Law 144 (1)/2007). Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 ustawy o CIF, za firmę inwestycyjną uznaje się podmiot, który działa na rynku na podstawie licencji udzielonej mu przez odpowiedni organ nadzoru i który świadczy jedną lub więcej usług inwestycyjnych na rzecz podmiotów trzecich, oraz który prowadzi profesjonalną działalność inwestycyjną. By móc świadczyć usługi jako firma inwestycyjna, dany podmiot musi uzyskać licencję cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy - dalej „CySec” (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Uzyskana licencja obejmuje uprawnienia do świadczenia usług i czynności inwestycyjnych oraz usług pomocniczych.

Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 w związku z załącznikiem nr 3 do ustawy o CIF, za usługi i czynności inwestycyjne uznaje się:

 • przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub więcej instrumentów finansowych,
 • wykonywanie zleceń na rzecz klientów,
 • wykonywanie transakcji na własny rachunek,
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • świadczenie usług w ramach umów o subemisje i/lub lokowanie papierów wartościowych na podstawie zawartych umów,
 • pozaumowne lokowanie papierów wartościowych,
 • operacje na Wielostronnej Platformie Obrotu (MTF).

Czynnościami pomocniczymi są natomiast następujące czynności wymienione w części II załącznika nr 3 ustawy o CIF:

 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 • udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością firmy inwestycyjnej,
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
 • wykonywanie czynności określonych w części I i części II załącznika, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w paragrafach 5, 6, 7 oraz 10 części III załącznika, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Licencja uzyskana przez CIF uprawnia do dokonywania czynności inwestycyjnych w ramach szeroko rozumianego rynku instrumentów finansowych.

W praktyce, CIF bardzo często zarządzają funduszami inwestycyjnymi w ramach prowadzenia swojej działalności. Są one powoływane do pełnienia funkcji menadżera w funduszach inwestycyjnych.

Aby CIF mógł zostać menadżerem funduszu, niezależnie od uzyskanej licencji udzielonej przez CySec, CIF musi spełnić warunki określone w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS (warunki te zostały wskazane w wyjaśnieniach do pytania numer 1 i 2) oraz uzyskać zgodę Centralnego Banku Cypru.

Spełnienie powyższych warunków ocenia Centralny Bank Cypru jako podmiot, który zgodnie z ustawą o ICIS jest organem nadzoru nad funduszami i menadżerami, a także jest organem, który wydaje zgodę na powstanie funduszu inwestycyjnego. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż licencjonowany CIF, który zostanie zaaprobowany przez Centralny Bank Cypru, jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, tj. podmiotem, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru. W tym wypadku, CIF będzie posiadał dwa zezwolenia - jedno na wydane przez CySec na prowadzenie czynności inwestycyjnej oraz zgodę Centralnego Banku Cypru na powołanie na stanowisko menadżera.

Ad. d

Centralny Bank Cypryjski jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje w tym, implementacji polityki monetarnej, zarządzanie rezerwami państwa, nadzór nad bankami oraz instytucjami finansowymi, zapewnienie stabilności finansowej i inne. Ponadto, Centralny Bank Cypryjski zgodnie z ustawą o ICIS, jest właściwym organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych. Zgodnie, bowiem z częścią 1, sekcją 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy.

Zgoda na pełnienie funkcji menadżera udzielona przez Centralny Bank Cypru jest, więc udzielona przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym. CIF, jako firma inwestycyjna, jest poddany także nadzorowi wynikającemu z ustawy o CIF. Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 ustawy o CIF, nadzór nad działalnością CIF sprawuje CySec i on wydaje zezwolenie na prowadzenie przez CIF działalności inwestycyjnej. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru nad CIF przez CySec zostały określone w części 7, pozycji 64 oraz w części 14, sekcji 126 i nast. ustawy o CIF.

W związku z powyższym Fundusz uznaje, iż w przypadku, gdy podmiotem zarządzającym Funduszem - tj. menadżerem, będzie CIF, będzie on spełniał wymóg określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop i tym samym przy założeniu, że Fundusz spełnia równocześnie wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit a-e ustawy o pdop, działalność Funduszu prowadzona w Polsce będzie zwolniona z opodatkowania pdop. Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż spełnia wszystkie pozostałe określone przepisami prawa warunki zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit a)-e) ustawy o pdop, zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  • prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  • zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Dodatkowo, zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę (art. 6 ust. 3 ustawy o pdop).

Zdaniem Wnioskodawcy, PICIS spełnia wszystkie warunki opisane w powołanych wyżej przepisach. Z tego względu, PICIS będzie zwolniony z podatku dochodowego w Polsce, co potwierdza uzyskana w imieniu Wnioskodawcy interpretacja z 19 kwietnia 2011 r., znak IPPB5/423-79/11-2/AJ.

Ad. a

Prywatny fundusz inwestycyjny typu PICIS jest pod względem opodatkowania traktowany na równi z innymi cypryjskimi spółkami kapitałowymi. Wobec powyższego, dochody osiągane przez PICIS podlegają opodatkowaniu cypryjskim podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 10% od całości osiąganych dochodów.

Powyższe oznacza, że fundusz inwestycyjny nie ma statusu podmiotu zwolnionego. Jest on traktowany jako rezydent Cypru (tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) i może uzyskać certyfikat rezydencji od cypryjskich władz skarbowych. Dochód funduszu jest opodatkowany na Cyprze bez względu na miejsce jego osiągania (tj. bez względu na to, czy dochód został wygenerowany na Cyprze, czy też za granicą), z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na Cyprze obowiązuje jednak zwolnienie przedmiotowe dla zysków z tytułu sprzedaży udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, a także dla otrzymanych dywidend (pod pewnymi warunkami). Zwolnienie to znajduje zastosowanie zarówno do spółek mających siedzibę na Cyprze, jaki do podmiotów mających status funduszu PICIS.

Zdaniem wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że PICIS podlega na Cyprze nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, spełniony jest warunek określony art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o pdop.

Ad. b

Zgodnie z ustawą o ICIS, regulującą funkcjonowanie prywatnych funduszy inwestycyjnych jedynym obszarem ich działalności może być inwestowanie środków pieniężnych w instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego. Ustawodawstwo cypryjskie nie zezwala na angażowanie się funduszy cypryjskich w inne formy działalności (przykładowo, fundusze inwestycyjne nie mogą prowadzić działalności w zakresie handlu lub produkcji).

Biorąc powyższe pod uwagę, spełniony jest warunek określony art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o pdop.

Ad. c i d

Działalność cypryjskich prywatnych funduszy inwestycyjnych jest w całości regulowana i nadzorowana przez Bank Centralny Cypru. Zezwolenie na działalność Wnioskodawcy jako funduszu inwestycyjnego wydał Centralny Bank Cypru. Zezwolenie to nastąpiło poprzez wydanie certyfikatu uznania (certificate of recognition) i następnie przez rejestrację Wnioskodawcy w cypryjskim Rejestrze Funduszy (Registry of International Colleclive Investment Schemes).

Zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, fundusz inwestycyjny podlega bezpośredniemu nadzorowi sprawowanemu przez Centralny Bank Cypru. Nadzór ten wyraża się m.in. w obowiązkowym uzyskaniu zgody Centralnego Banku Cypru na powołanie danej osoby/podmiotu na stanowisko menadżera lub zmianę na stanowisku menadżera funduszu. Także na wszelkie zmiany personalne dotyczące dyrektorów (directors) Centralny Bank Cypru musi wyrazić zgodę. Ponadto, o wakatach na stanowisku dyrektorów Centralny Bank Cypru musi zostać poinformowany. Centralny Bank Cypru wyraża także zgodę na zmianę banku - depozytariusza.

Ponadto Centralny Bank Cypru posiada szereg uprawnień kontrolnych. Może on wymagać od Funduszy dostarczania szeregu informacji związanych z działalnością funduszu. ku, gdy Centralny Bank Cypru uzna, iż dany fundusz:

 • nie spełnia określonych prawem wymogów, lub
 • dostarczył Bankowi nieprawdziwych informacji lub
 • że nie jest w stanie spełnić jego zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich,

Centralny Bank Cypru może podjąć odpowiednie kroki, tj. przykładowo: Centralny Bank Cypru może m.in. nakazać rozpoczęcie procesu likwidacyjnego, rozwiązanie funduszu lub może zawiesić uprawnienia funduszu do wykonywania jego działalności. Centralny Bank Cypru może także wykreślić dany fundusz z prowadzonego przez siebie rejestru funduszy. Uprawnienia te zostały przewidziane w części y, sekcjach od 52-61 ustawy o ICIS.

Reasumując, bezpośredni nadzór i kontrola sprawowane przez Centralny Bank Cypru obejmują m. in. badanie dokumentów, akceptację osób zarządzających funduszem, badanie zgodności memorandum informacyjnego z obowiązującym na Cyprze prawem, nadanie licencji, jak również monitorowanie bieżącej działalności funduszy. Podkreślenia wymaga także fakt, iż to Centralny Bank Cypru dokonuje rejestracji funduszy inwestycyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. c) i d) ustawy o pdop.

Ad. e

Wnioskodawca zawarł umowę z cypryjskim bankiem depozytariuszem w sprawie przechowywania aktywów funduszu. Zatem, aktywa funduszu są przechowywane w banku depozytariuszu. Dodatkowo, bank ten m.in. prowadzi rejestr aktywów posiadanych przez fundusz.

Biorąc pod uwagę powyższe, spełniony jest warunek określony art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. e) ustawy o pdop.

Wymianu informacji - warunek ustanowiony w art. 6 ust. 3 ustawy o pdop. Jednocześnie, Wnioskodawca podnosi, iż spełniony jest także wymóg określony w art. 6 ust. 3 ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 - dalej „Umowa”), właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje niezbędne do stosowania postanowień niniejszej umowy lub informacje o ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Państw dotyczącym podatków objętych niniejszą umową w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, przewidziane przez to ustawodawstwo, nie jest sprzeczne z niniejszą umową. Podobnie, wymiana informacji jest możliwa zgodnie z Dyrektywą Rady z 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 powyższej dyrektywy, właściwe władze Państw Członkowskich udzielają sobie wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie prawidłowego naliczenia podatków od dochodu i kapitału oraz wszelkich informacji dotyczących ustanowienia podatków od składek ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższe, spełnione są także warunki wynikające z art. 6 ust. 3 ustawy o pdop. Zatem, w opinii Wnioskodawcy, uwzględniając całokształt przedstawionej powyżej argumentacji, Wnioskodawca będzie podmiotem korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 6 ustawy o pdop. Zwolnienie to będzie miało charakter podmiotowy, tj. jakiekolwiek dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w Polsce będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 04.12.2011 r.) zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  • prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  • zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1389) ustanowiono ostatni z ww. warunków zwolnienia od opodatkowania instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) updop).

Zgodnie z treścią powołanego przepisu powyższe zwolnienie podmiotowe zostało ograniczone tylko do podmiotów, które „zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”.

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano, iż „niezależnie od przedstawionych powyżej zmian, w projekcie zaproponowano również wprowadzenie dodatkowego wymogu, który będą musiały spełnić zagraniczne fundusze inwestycyjne, aby móc skorzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym, wskazującego, iż muszą być, podobnie jak ma to miejsce w przypadku funduszy inwestycyjnych tworzonych w oparciu o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzane przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”.

Wykładnia autentyczna analizowanego przepisu (art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) updop) wskazuje zatem jednoznacznie, iż wolą Ustawodawcy nie było zwolnienie wszystkich funduszy inwestycyjnych, czy też jednostek wspólnego inwestowania z UE lub EOG, lecz tylko tych, które spełniają określone kryteria, podobne do tych, które muszą spełnić polskie fundusze inwestycyjne.

W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej także: „ufi”) zdecydowanie odróżnia pojęcia:

 • spółki zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, której podstawowa działalność polega na zarządzaniu funduszami zagranicznymi (art. 2 pkt 10 ufi) oraz
 • firmy inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 2 pkt 14 ufi).

Zgodnie z art. 38 ust. 1-4 ufi towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1, wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia, składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 może jednocześnie złożyć wnioski o udzielenie zezwoleń na wykonywanie działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2. Komisja, udzielając zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, może jednocześnie udzielić zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego oraz na wykonywanie działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ufi zarząd towarzystwa składa się z co najmniej dwóch członków.

Stosownie do treści ust. 2 powołanego artykułu członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

Na mocy ust. 3 ww. artykułu co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oprócz wymogów, o których mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:

 1. posiada wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 2. legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.

Należy zatem zdecydowanie odróżnić pojęcia podmiotu zarządzającego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) updop i art. 2 pkt 10 ufi, który prowadzi podstawową działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu funduszami zagranicznymi i na taką działalność posiada stosowne zezwolenie właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, od wymienionych przez Wnioskodawcę:

 • dyrektorów i menadżera (których należałoby porównać raczej do „zarządu towarzystwa” funduszy inwestycyjnych niż do samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych);
 • spółki inwestycyjnej pełniącej funkcję menadżera (której specyfika zbliżona jest do firmy inwestycyjnej określonej w art. 2 pkt 14 ufi).

Należy przy tym mieć na uwadze, iż art. 6 ust. 1 pt 10a updop jest wynikiem podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązania wobec Komisji Europejskiej w sprawie usunięcia naruszenia nr 2006/4093. W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej zwolnienie podmiotowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 10a) zaznaczono, iż „proponowane warunki określające zakres podmiotowy zwolnienia zostały ustalone tak, aby zwolnieniem objęte zostały podmioty równoważne polskim funduszom inwestycyjnym i polskim funduszom emerytalnym. Podejście takie przede wszystkim zapewni realizację konstytucyjnej zasady równości podatników wobec prawa oraz powszechności opodatkowania. Pozwoli również wyeliminować nierówne traktowanie podmiotów działających w porównywalnych warunkach.”

Ponadto, zwrócić należy uwagę, że kluczowym elementem tego warunku jest zakres zarządzania instytucji wspólnego inwestowania przez podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę. W ustawie posłużono się pojęciem zarządzania instytucją wspólnego inwestowania, którego zakres znaczeniowy jest szerszy od zarządzania wyłącznie portfelem inwestycyjnym instytucji wspólnego inwestowania. Przykładowo można wskazać, iż zarządzanie instytucją wspólnego inwestowania obejmuje takie elementy jak zarządzanie inwestycjami, administrowanie instytucją wspólnego inwestowania czy też wprowadzenie do obrotu tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania (patrz załącznik II do Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)). Pokreślenia wymaga fakt, że podmiot zarządzający musi działać na podstawie zezwolenia niezależnego od tego, które zostało udzielone instytucji wspólnego inwestowania lub niezależnego od dokonanego zawiadomienia.

Dodatkowo, przeprowadzona zmiana przepisu przesądza o istotności cechy charakterystycznej dla polskich funduszy decydującej o bezpieczeństwie inwestycyjnym i przejawiającej się wyodrębnieniem instytucjonalnym funduszu oraz podmiotu zarządzającego (por. D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Warszawa 2008, str. 36). Stanowi ona wyraz zrealizowanej w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych koncepcji oddzielenia ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością lokacyjną funduszu od ryzyka gospodarczego, związanego z wykonywaniem działalności polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, czy przechowywaniem jego aktywów poprzez rozdział majątku funduszu od majątku towarzystwa i majątku depozytariusza. Ograniczenie ryzyka uczestników funduszy inwestycyjnych wiążę się zatem z przyznaniem funduszowi samodzielności prawnej i powierzeniem zarządzania nim odrębnemu podmiotowi jakim jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) działające w formie spółki akcyjnej, a także przekazaniem obowiązków związanych z przechowywaniem aktywów kolejnemu podmiotowi zaangażowanemu w proces zbiorowego inwestowania, tj. depozytariuszowi (tak R. Mroczkowski, Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Warszawa 2011, str. 133). Zaprezentowany schemat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych został przyjęty nie tylko przez polskiego ustawodawcę ale również prawodawcę wspólnotowego w odniesieniu do UCITS.

Dokonując wykładni art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. „f” updop uwzględnić również należy treść obowiązujących przepisów w innych gałęziach prawa, a w szczególności definicję „spółki zarządzającej” zawartą w ustawie o funduszach inwestycyjnych (art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych). Bez znaczenia jest przy tym fakt odwołania się w ustawie podatkowej do pojęcia „podmiotu”, a nie „spółki”. Źródłem bowiem obu użytych w przywołanych ustawach pojęć jest wykorzystane w angielskiej wersji językowej dyrektywy 2009/65/WE (UCITS) słowo „company”, które w prawie europejskim używane jest w szerokim znaczeniu dla oznaczenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (por. art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu UE, gdzie spółki zdefiniowane zostały jako spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne osoby prawne). Za przyjęciem powyższej wykładni przemawia również brzmienie art. 2 pkt 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który przez „spółkę...” nakazuje rozumieć podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, natomiast przez przymiotnik „...zarządzającą” – taką jej podstawową działalność, która polega na zarządzaniu funduszami zagranicznymi. Nie powinno ulegać zatem wątpliwości, w niniejszej sprawie, pierwszeństwo zastosowania dyrektywy języka prawnego przed znaczeniem potocznym jakie przypisać można zwrotowi „zarządzane przez podmioty”.

Przeprowadzony dotychczas wywód prowadzi do wniosku, że do spełnienia dodatkowego warunku wprowadzonego ustawą zmieniającą nie wystarczy posiadanie statusu podmiotu (spółki) z siedzibą poza terytorium RP, lecz konieczne jest wykazanie, iż zarządzanie funduszami zagranicznymi stanowi jego podstawową działalność. W tym miejscu ponownie przywołać należy postanowienia dyrektywy 2009/65, które w odniesieniu do spółek zarządzających UCITS stanowią analogiczny warunek. W świetle art. 6 ust. 2 dyrektywy spółka zarządzająca nie może angażować się – co do zasady – w działalność inną niż zarządzanie UCITS.

W kontekście przedstawionych pytań, czy dyrektorzy i menadżerowie będącymi osobami fizycznymi mogą zostać uznani za podmioty (spółki) zarządzające, zwrócić należy uwagę, że przepis wyraźnie odwołuje się do jednostek posiadających „siedzibę” w tym państwie, którego właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym wydał zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami. Nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że warunku tego nie spełniają osoby fizyczne nie posiadające „siedziby”, lecz miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dyrektorzy i przyszli menadżerowie Funduszu nie spełniają warunków przewidzianych przepisami prawa, gdyż wskazany zakres obowiązków firmy inwestycyjnej uniemożliwia przyjęcie, że do jej podstawowej/wyłącznej działalności należy zarządzanie funduszami. Powołanie natomiast osób fizycznych nie pozwala na uznanie, że ma miejsce wyodrębnienie z funduszu podmiotu zarządzającego, gdyż w obrocie występuje de facto jeden podmiot, tj. spółka inwestycyjna (działająca w reżimie PICIS), a ponadto osoba fizyczna nie posiada „siedziby”, o której mowa w omawianym przepisie.

Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej Fundusz zarządzany jest bez udziału podmiotu, który prowadzi swoją działalność na podstawie osobnego zezwolenia właściwego organu nadzoru, nie spełnia on dyspozycji przepisu art. 10 ust. 6 ust. 1 pkt 10a lit. „f” updop. Gdyby polski Ustawodawca dopuszczał, że zezwolenia określone w art. 6 ust.1 pkt 10a lit. c) oraz lit. f) updop mogą być de facto jednym zezwoleniem, inaczej sformułowałby przedmiotowe warunki zwolnienia (nie dokonywałby rozdzielenia tych warunków).

Ponownego podkreślenia wymaga, iż rozróżnić należy proces udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności określonego rodzaju od procesu zatwierdzenia członków organu zarządzającego. Rozróżnienie to związane jest z odrębnymi celami tych dwóch procedur, co, jak wskazano powyżej, znajduje również odzwierciedlenie w polskim ustawodawstwie dotyczącym rynków finansowych. Należy także zwrócić uwagę na sformułowanie użyte przez wnioskodawcę, iż Fundusz typu PICIS (wnioskodawca) jest „podmiotem zależnym” od spółki B. Limited. Brzmienie warunku art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b i c updop wskazuje bowiem jednoznacznie, iż aby fundusz zagraniczny mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego, musiałby posiadać i emitować „tytuły uczestnictwa”, które na gruncie prawa polskiego nie są prawnie „zrównane” z udziałem w kapitale spółki kapitałowej, uprawniającym do stwierdzenia o zależności jednego podmiotu od drugiego. Na uwagę zasługuje także okoliczność, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ufi Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo (a nie przez udziałowców, czy akcjonariuszy).

Brak jest zatem przesłanek, aby uznać, iż spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, posiadająca status PICIS, zarządzana przez dyrektorów lub menadżera, jest równoważna polskiemu funduszowi inwestycyjnemu (zarządzanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych) i spełnia kryteria określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop, a w szczególności kryterium określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) updop.

Powyższe konstatacje znajdują także odzwierciedlenie w poglądach komentatorów. Jak podnosi Wojciech Dmoch w opracowaniu „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz” (Rok wydania: 2012, Wydawnictwo: C.H.Beck, Wydanie: 3, także w „Legallis”) w odniesieniu do art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a updop: „wymienione powyżej warunki powodują objęcie zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych podmiotów - zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, działających na analogicznych zasadach jak polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. Tym samym nastąpiło pełne zrównanie w zakresie opodatkowania w Polsce tego typu funduszy, przy jednoczesnym wyłączeniu z zakresu zwolnienia podmiotowego tych zagranicznych podmiotów, które są co prawda uznawane przez obce jurysdykcje za fundusze inwestycyjne, jednak ich forma prawna odpowiada polskim spółkom kapitałowym, a nie polskim funduszom inwestycyjnym”.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wykładnię językową, autentyczną i funkcjonalną analizowanego przepisu, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych nr 1-3 należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.