IPPB5/423-1105/11/15-8/S/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście wypełnienia warunku określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) tej ustawy.
IPPB5/423-1105/11/15-8/S/AJinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

uwzględniająca prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1455/13 Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów, po uwzględnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1455/13 (data wpływu 30 października 2015 r.) stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2012 r. (data wpływu 6 lutego 2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu podatkowego z dnia 27 stycznia 2012 r. (doręczone 30 stycznia 2012 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych prawa do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście wypełnienia warunku określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) tej ustawy

 • w przypadku, gdy funduszem zarządzają dyrektorzy (osoby fizyczne) – jest nieprawidłowe,
 • w przypadku, gdy funduszem będzie/ą zarządzać menadżer/menadżerowie (osoba/y fizyczne) – jest nieprawidłowe.
 • w przypadku, gdy funduszem będzie zarządzać menadżer będący osobą prawną (CIF) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie wykładni art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) tej ustawy.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

BF (dalej „Fundusz” lub „Wnioskodawca”) jest prywatnym funduszem inwestycyjnym (Private International Collective Investment Scheme - dalej „PICIS”) z siedzibą na Cyprze. Utworzenie Funduszu nastąpiło z zachowaniem wymogów prawa cypryjskiego, tj. ustawy o jednostkach międzynarodowego zbiorowego inwestowania (The International Collective Investment Schemes Law No. 47 (1) z 1999 r.) - dalej „ustawa o ICIS”, przy uzyskaniu zgody cypryjskiego organu nadzoru - Centralnego Banku Cypru (Central Bank of Cyprus).

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (interpretacja nr IPPB5/423-79/11-2/AJ) na podstawie wniosku złożonego przez BF. Wydana interpretacja dotyczyła stanu przyszłego, który zakładał utworzenie funduszu inwestycyjnego typu PICIS, będącego podmiotem zależnym od spółki BF. Fundusz miał prowadzić działalność deweloperską poprzez spółki komandytowo- akcyjne (dalej „SKA”) z siedzibą w Polsce. Obecnie, Fundusz prowadzi działalność w Polsce w sposób wskazany w powyższej interpretacji, tj. poprzez SKA. W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, iż Fundusz (tj. - fundusz typu PICIS) będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „pdop”) na mocy art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop. Potwierdził także, iż dywidendy wypłacane Funduszowi przez SKA, będą korzystały ze zwolnienia z pdop.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w związku z dodaniem do ustawy o pdop dodatkowego warunku uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 234 poz. 1389), która wchodzi w życie w życie w dniu 4 grudnia 2011 r., do art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop została wprowadzona lit. f). Fundusz pragnie potwierdzić, iż jest on podmiotem, który korzysta ze zwolnienia na mocy art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop także po wejściu w życie przepisu zawartego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop.

Zgodnie ze zmienioną ustawą o pdop, zwolnieniu z pdop podlegają zagraniczne fundusze inwestycyjne, które po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a-e ustawy o pdop oraz spełniają nowy warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop, tj. są „zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”. W chwili obecnej Fundusz jest zarządzany przez dwóch dyrektorów - członków zarządu. Dyrektorzy zostali zatwierdzeni przez Centralny Bank Cypru w trakcie procedury tworzenia Funduszu. Centralny Bank Cypru, będący organem nadzoru nad Funduszem uznał, iż powołani dyrektorzy Funduszu spełniają wszystkie wymogi wymagane prawem cypryjskim do pełnienia jednocześnie funkcji dyrektorów i menadżerów.

Wnioskodawca rozważa zmianę struktury zarządzania i zatrudnienie w przyszłości menadżera, który będzie podmiotem zarządzającym Funduszem. Zgodnie z prawem cypryjskim, menadżerem może zostać zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna. Wnioskodawca rozważa więc dwa scenariusze. Pierwszy, zgodnie z którym na stanowisko menadżera zostanie powołana osoba fizyczna oraz drugi, gdzie menadżerem zostanie osoba prawna - Cypryjska Firma Inwestycyjna, dalej „CIF” (Cypriot Investment Firm). Instytucja CIF uregulowana jest ustawą o cypryjskich firmach inwestycyjnych (The Cyprus Investment Firms Law 144 (I)/2007). By móc świadczyć usługi jako firma inwestycyjna, dany podmiot musi uzyskać licencję cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy - dalej „CySec” (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Zgodnie z prawem cypryjskim, tj. definicją funduszu inwestycyjnego zawartą w części 1, sekcji 2 ustawy o ICIS, przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych, w tym również funduszu typu PICIS, może być jedynie inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych. Oznacza to, że fundusz może inwestować w papiery wartościowe (np. akcje, certyfikaty inwestycyjne, obligacje), patenty, nieruchomości. Fundusz PICIS może również obejmować akcje w spółkach osobowych (spółkach komandytowo-akcyjnych). Fundusz nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej, w tym np. działalności handlowej lub produkcyjnej.

Fundusz PICIS zbiera środki niezbędne do prowadzenia inwestycji w drodze niepublicznej oferty jednostek uczestnictwa. Szczegóły sposobu inwestycji oraz zbierania środków są opisane w memorandum informacyjnym przekazywanym inwestorom. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie dozwolonym przez prawo cypryjskie, tj. obecnie Wnioskodawca inwestuje wyłącznie w polskie spółki komandytowo akcyjne (jest akcjonariuszem). Środki zaś pochodzą z oferty niepublicznej przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych uwag wynika, iż wyłącznym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Inny rodzaj działalności nie jest bowiem dozwolony przez prawo cypryjskie.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem SKA.

BF jest podmiotem zależnym od BF. BF posiada 96,7% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1389), zmianie uległ art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wniosek dotyczy dochodów Wnioskodawcy uzyskanych od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od 4 grudnia 2011 r.) W odniesieniu do dochodów uzyskanych do 4 grudnia 2011 r., Fundusz korzystał ze zwolnienia - czego potwierdzeniem jest interpretacja z 19 kwietnia 2011 r., znak IPPB5/423-79/11-2/AJ.

Centralny Bank Cypru jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje m.in.: - implementuje politykę monetarną,

 • zarządza rezerwami państwa,
 • nadzoruje banki oraz instytucje finansowe,
 • zapewnia stabilność finansową.

Zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku funduszy PICIS, Centralny Bank Cypru stanowi organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

Działalność cypryjskich funduszy inwestycyjnych typu PICIS jest w całości regulowana i nadzorowana przez Bank Centralny Cypru (zgodnie z częścią 1, sekcją 3 ustawy o ICIS). Zgodnie z ustawą o ICIS, do założenia funduszu jest potrzebna zgoda wydana przez Bank Centralny Cypru.

Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Centralnego Banku Cypru. Zezwolenie to przybiera formę certyfikatu uznania (certificate of recognition) oraz dany fundusz wpisywany jest do Rejestru Funduszy (Registry of International Collective Investment Schemes) prowadzonego przez Centralny Bank Cypru.

Rejestracja danego podmiotu jako funduszu inwestycyjnego jest możliwa jedynie po spełnieniu przez niego określonych warunków, w tym:

 • dokumenty statutowe funduszu odpowiadają odpowiednim wymogom prawa,
 • przedmiot działalności funduszu odpowiada wymogom prawa,
 • osoby powoływane na stanowiska zarządzające (tj. dyrektorzy, menadżerowie, powiernicy) posiadają odpowiednie kwalifikacje,
 • fundusz posiada odpowiedni kapitał zakładowy, i inne.

Wydając zgodę/zezwolenie na założenie funduszu, Centralny Bank Cypru dokonuje rejestracji funduszu w prowadzonym przez siebie Rejestrze Funduszy. Wnioskodawca został zarejestrowany pod numerem... Dodatkowo na oficjalnej stronie internetowej Centralnego Banku Cypru znajduje się wykaz zarejestrowanych na Cyprze Funduszy.

Działalność Wnioskodawcy podlega bezpośredniemu nadzorowi Centralnego Banku Cypru. Zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, działalność funduszy inwestycyjnych podlega bezpośredniemu nadzorowi sprawowanemu przez Centralny Bank Cypru. Nadzór ten wyraża się m.in. w obowiązku uzyskaniu zgody Centralnego Banku Cypru na powołanie danej osoby/podmiotu na stanowisko menadżera lub zmianę na stanowisku menadżera funduszu. Także na wszelkie zmiany personalne dotyczące dyrektorów (directors) Centralny Bank Cypru musi wyrazić zgodę. Ponadto, o wakatach na stanowisku dyrektorów Centralny Bank Cypru musi zostać poinformowany. Centralny Bank Cypru wyraża także zgodę na zmianę banku - depozytariusza.

Dodatkowo, Centralny Bank Cypru posiada szereg uprawnień kontrolnych. Może on wymagać od Funduszy dostarczania szeregu informacji związanych z działalnością funduszu. W przypadku, gdy Centralny Bank Cypru uzna, iż dany fundusz:

 • nie spełnia określonych prawem wymogów, lub
 • dostarczył Bankowi nieprawdziwych informacji lub
 • że nie jest w stanie spełnić jego zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich,

Centralny Bank Cypru może podjąć odpowiednie kroki, tj. przykładowo Centralny Bank Cypru może m.in. nakazać rozpoczęcie procesu likwidacyjnego, rozwiązanie funduszu lub może zawiesić uprawnienia funduszu do wykonywania jego działalności. Centralny Bank Cypru może także wykreślić dany fundusz z prowadzonego przez siebie Rejestru Funduszy. Uprawnienia te zostały przewidziane w części V, sekcjach od 52-61 ustawy o ICIS.

Wnioskodawca posiada depozytariusza przechowującego jego aktywa. Depozytariuszem tym jest Bank (Cyprus) Ltd, z siedzibą na Cyprze - w N.

Zgodnie z prawem cypryjskim, aby mógł powstać fundusz inwestycyjny, zgodę na jego powstanie musi wyrazić Centralny Bank Cypru. Wydawana zgoda obejmuje także zgodę na powołanie dyrektorów (część 2, sekcja 10, punkt 1 ustawy o ICIS). Wyrażając zgodę na założenie funduszu, Centralny Bank Cypru jednocześnie udziela zgody na powołanie konkretnej osoby na dyrektora funduszu.

Ponadto, zgodnie z częścią 2, sekcją 17 ustawy o ICIS, powołanie nowego dyrektora funduszu PICIS może nastąpić wyłącznie za zgodą Centralnego Banku Cypru, po zbadaniu przez Bank spełnienia określonych przesłanek.

Zgoda na powołanie danych osób na stanowisko dyrektorów jest integralną częścią certyfikatu uznania (certificate of recognition). Każdorazowa zmiana na stanowisku dyrektora powoduje wydanie nowego dokumentu (nowego certyfikatu uznania) potwierdzającego zgodę Centralnego Banku Cypru na pełnienie przez tą osobę funkcji dyrektora. Jednocześnie wraz z wydaniem nowego certyfikatu uznania, Centralny Bank Cypru dokonuje wpisu w Rejestrze Funduszy. Wpis ten obejmuje dane dotyczące powołanych dyrektorów.

Reasumując, wyrażając zgodę na objęcie przez daną osobę stanowiska dyrektora (zarówno przy pierwszej rejestracji funduszu, jak i przy zmianach na stanowisku dyrektora), Centralny Bank Cypru wydaje certyfikat uznania i rejestruje w Rejestrze Funduszy tę osobę.

W odniesieniu do menadżera będącego osobą fizyczną

Na mocy punktu 2, sekcji 15, części 2 ustawy o ICIS, powołanie oraz odwołanie osoby menedżera wymaga zgody Centralnego Banku Cypru. Zatem, koniecznym warunkiem powołania danej osoby na stanowisko menadżera jest zgoda Centralnego Banku Cypru. Menedżer musi spełniać określone warunki wskazane w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS i przywołane we Wniosku.

Wyrażając zgodę na objęcie przez daną osobę stanowiska menadżera, Centralny Bank Cypru wydaje certyfikat uznania i rejestruje w Rejestrze Funduszy tą osobę. Tak więc, zaaprobowanie danej osoby jako menadżera przez Centralny Bank Cypru dokonywane jest w formie wpisu tej osoby do Rejestru Funduszy oraz wydania specjalnego dokumentu - certyfikatu uznania.

W odniesieniu do menadżera będącego firmą inwestycyjną

W przypadku menadżera będącego Firmą Inwestycyjną zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszem inwestycyjnym następuje dwuetapowo. Jak zostało wskazane we Wniosku, na gruncie prawa cypryjskiego istnieje instytucja „Firmy Inwestycyjnej” - CIF, która uregulowana jest ustawą o cypryjskich firmach inwestycyjnych (The Cyprus Investment Firms Law 144 (I)/2007). Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 ustawy o CIF, za firmę inwestycyjną uznaje się podmiot, który działa na rynku na podstawie licencji udzielonej mu przez odpowiedni organ nadzoru i który świadczy jedną lub więcej usług inwestycyjnych na rzecz podmiotów trzecich, oraz który prowadzi profesjonalną działalność inwestycyjną. Licencja nadawana jest Firmie Inwestycyjnej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy dalej „CySec” (Cyprus Securities and Exchange Commission).

CySec stanowi organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na Cyprze. Do jej obowiązków należy min.:

 • nadzór i kontrola nad cypryjską giełdą i transakcjami na niej dokonywanymi,
 • nadzór i kontrola nad emitentami papierów wartościowych notowanych na cypryjskiej giełdzie, nad licencjonowanymi Firmami inwestycyjnymi oraz nad funduszami inwestycyjnymi,
 • przeprowadzanie kontroli w spółkach, których papiery wartościowe są notowane na giełdzie, oraz kontroli maklerów, domów maklerskich, doradców inwestycyjnych oraz spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi,
 • przyznawanie licencji firmom inwestycyjnym, w tym doradców inwestycyjnych, domów maklerskich i brokerów i in.,
 • nakładanie kar lub sankcji administracyjnych i dyscyplinarnych na brokerów, domy maklerskie, firmy inwestycyjne i inne podmioty, które na mocy odrębnych przepisów podlegają nadzorowi i kontroli CySec.

Zakres czynności, które mogą być dokonywane w ramach uzyskanej licencji przez Firmę Inwestycyjną:

 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 • udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • wymiana walutowa, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością firmy inwestycyjnej,
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
 • wykonywanie czynności określonych w części Ii części II załącznika, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w paragrafach 5, 6, 7 oraz 10 części III załącznika, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Następnie kwalifikacje firmy inwestycyjnej są badane przez Centralny Bank Cypru, w świetle spełniania przez tę firmę ww. warunków określonych w część 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS (warunki te zostały wskazane w opisie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego).

Po stwierdzeniu spełnienia warunków, Centralny Bank Cypru wydaje certyfikat uznania i dokonuje wpisu danej firmy inwestycyjnej do Rejestru Funduszy jako podmiotu będącego menadżerem funduszu.

Podsumowując, Centralny Bank Cypru wydaje zezwolenie na to, by dana firma inwestycyjna zarządzała funduszem inwestycyjnym i pełniła funkcję jego menadżera.

Dwuetapowość uzyskania zezwolenia na bycie menadżerem funduszu polega więc na uzyskaniu stosownej licencji na prowadzenie działalności jako firma inwestycyjna wydanej przez CySec i następnie, na uzyskaniu stosownego zezwolenia od Centralnego Banku Cypru na zarządzanie konkretnym funduszem. Zezwolenie to następuje poprzez wydanie przez Centralny Bank Cypru certyfikatu uznania i dokonanie stosownego wpisu do Rejestru Funduszy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać dyrektorów Funduszu, pełniących swoje obowiązki za zgodą Centralnego Banku Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ...
 2. Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać menadżerów Funduszu, zaaprobowanych przez Centralny Bank Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ...
 3. Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać cypryjską firmę inwestycyjną oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ustawą o ICIS, fundusz inwestycyjny typu PICIS, może być zarządzany w następujący sposób:

 • przez dyrektorów funduszu (directors),
 • przez menadżera, który jest osobą fizyczną,
 • przez menadżera, który jest osobą prawną - CIF.

Prawo cypryjskie nie przewiduje instytucji analogicznej do polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Stąd też podmiot, który ma zarządzać funduszem inwestycyjnym (pełnić funkcje menadżera lub dyrektora) musi spełnić szereg warunków określonych przez prawo. Spełnienie tych warunków stwierdza Centralny Bank Cypru, wyrażając zgodę na powstanie funduszu inwestycyjnego i powołanie danej osoby na stanowisko menadżera.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że każda z wyżej wymienionych możliwości zarządzania funduszem spełnia warunek określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, fundusz, aby mógł skorzystać ze zwolnienia, powinien spełnić następujący warunek - powinien być (a) zarządzany (b) przez podmiot, (c) który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia (d) właściwych organów nadzoru na rynkiem finansowym, w którym podmioty te mają siedzibę.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dyrektor zarządzający Funduszem jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, ponieważ spełnia on wszystkie z elementów (a - d) składowych warunku przewidzianego w przytaczanym przepisie.

Ad. a

Na gruncie prawa cypryjskiego, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest zasadniczo menadżer. Zgodnie jednak z ustawą o ICIS, fundusz typu PICIS może być zarządzany przez dyrektorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i spełniają określone warunki wskazane przez ustawę o ICIS (część 2, pozycja 15 punkt 2 i 3 ustawy o ICIS).

Dyrektor jest zobowiązany do zarządzania aktywami funduszu i upoważniony do działania w imieniu funduszu. Oświadczenia woli dyrektorów wiążą fundusz.

Biorąc pod uwagę powyższe, dyrektorzy powinni być uważani za podmiot zarządzający funduszem, bowiem są upoważnieni do zarządzania aktywami funduszu oraz do działania w jego imieniu.

Ad. b

Zgodnie z definicją przyjętą w doktrynie prawa, za „podmiot” uznaje się jednostkę posiadającą uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten, kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od osób do tego zobowiązanych na podstawie norm prawa przedmiotowego. (por. Wolter A., Ignatowicz J., Stafaniuk K., Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 83).

Zgodnie natomiast ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe), za podmiot uważa się osobę fizyczną lub prawną mogącą mieć prawa i obowiązki.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podmiotem zarządzającym funduszem inwestycyjnym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Tak więc, osoby fizyczne będące dyrektorami mieszczą się w definicji „podmiotu”, jaka obowiązuje na gruncie prawa polskiego.

Ad. c

Centralny Bank Cypru może zezwolić, aby fundusz nie ustanowił menadżera, jeżeli dyrektorzy funduszu posiadają odpowiednie i wystarczające kwalifikacje do zarządzania funduszem, takie jakie posiadałby ustanowiony menadżer. By móc zarządzać Funduszem, dyrektorzy muszą spełniać te same warunki, które wymagane są dla ustanowienia menadżera (część 1, sekcja 10, punkt 2, lit. b w związku z część 2, pozycja 15 punkt 4 ustawy o ICIS).

Zgodnie z prawem cypryjskim, aby mógł powstać fundusz inwestycyjny, zgodę na jego powstanie musi wyrazić Centralny Bank Cypru. Zgoda jest wydawana tylko, jeżeli Centralny Bank Cypru wyrazi zgodę na powołanie dyrektorów (część 2, sekcja 10, punkt 1 ustawy o ICIS). Wyrażając zgodę na założenie funduszu, Centralny Bank Cypru jednocześnie udziela zgody na powołanie konkretnej osoby na dyrektora funduszu.

Ponadto, zgodnie z częścią 2, sekcją 17 ustawy o ICIS, powołanie dyrektora funduszu PICIS może nastąpić wyłącznie za zgodą Centralnego Banku Cypru.

Centralny Bank Cypru wyraża zgodę na powołanie dyrektorów, jeżeli spełniają warunki określone w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS. Należy podkreślić, że w zakresie, w jakim niżej przytoczone przepisy mówią o menadżerze - stosuje się je odpowiednio do dyrektorów. Zgodnie z tymi warunkami dyrektor powinien:

 • dysponować odpowiednimi środkami operacyjnymi i finansowymi, które będzie wykorzystywał do efektywnego wykonywania jego obowiązków,
 • posiadać wystarczające doświadczenie inwestycyjne do wykonywania jego obowiązków zgodnie z polityką i celami inwestycyjnymi funduszu opartymi na dokumentach statutowych; bądź też powinien korzystać z rad doświadczonych administratorów funduszu, doradców inwestycyjnych lub innych ekspertów,
 • nie może być równocześnie członkiem zarządu banku depozytariusza; jednakże za uprzednią zgodą Centralnego Banku Cypru, bank depozytariusz i menadżer (dyrektor - przypis Wnioskodawcy) mogą być podmiotami powiązanymi, lub menadżer (dyrektor - przypis Wnioskodawcy) - jeśli jest osobą fizyczną, może zasiadać w zarządzie,
 • zapewnić, iż osoby pracujące dla menadżera (dyrektora - przypis Wnioskodawcy) (officers) są nieskazitelnego charakteru i posiadają odpowiedni poziom wiedzy oraz doświadczenia oraz że (w przypadku, gdy menadżer jest osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) jego większościowi udziałowcy są uznawani za osoby odpowiednie do wykonywania ich obowiązków w świetle właściwych przepisów (fit and proper test),
 • organizować i kontrolować wewnętrzne sprawy menadżera (w przypadku gdy jest on osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) w sposób akceptowalny dla Centralnego Banku Cypru z uwzględnieniem prowadzenia przez niego odpowiednich archiwów oraz odpowiednich regulacji zapewniających, że jego pracownicy są osobami stosownymi do wykonywania obowiązków oraz iż posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz podlegają odpowiedniemu nadzorowi, oraz
 • posiadać wdrożone odpowiednie procedury, które zapewnią przestrzeganie prawa, z uwzględnieniem aktów prawa administracyjnego wydanych na podstawie ustawy o ICIS oraz na podstawie dokumentów statutowych funduszu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dyrektorzy prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia, gdyż ich powołanie do PICIS może nastąpić wyłącznie za zgodą Centralnego Banku Cypru.

Ad. d

Centralny Bank Cypru jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje w tym, implementuje politykę monetarną, zarządza rezerwami państwa, nadzoruje banki oraz instytucje finansowe, zapewnia stabilność finansową i inne.

Ponadto, zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy. Zatem w stosunku funduszy PICIS, Centralny Bank Cypru stanowi organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

Zgoda udzielona dyrektorom na pełnienie ich funkcji jest więc udzielona przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca uważa, iż skoro Fundusz zarządzany jest przez dyrektorów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop oraz, iż skoro Fundusz spełnia pozostałe warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a-e ustawy o pdop, to jego działalność prowadzona w Polsce będzie zwolniona z opodatkowania pdop.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że menadżer powołany do zarządzania Funduszem jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, ponieważ spełnia on wszystkie z elementów (a-d) składowych warunku przewidzianego w przytaczanym przepisie.

Ad. a

Na gruncie prawa cypryjskiego podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest zasadniczo menadżer (chyba że fundusz jest zarządzany wyłącznie przez dyrektorów).

Zgodnie z definicją zawartą w części 1 sekcji 2 ustawy o ICIS, za menadżera uważa się osobę upoważnioną do zarządzania aktywami funduszu oraz upoważnioną do działania w imieniu funduszu. Z powyższej definicji wyraźnie wynika więc uprawnienie menadżera do zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie powinno ulegać wątpliwości, że menedżer jest podmiotem zarządzającym funduszem.

Ad. b

Zgodnie z definicją przyjętą w doktrynie prawa, za „podmiot” uznaje się jednostkę posiadającą uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten, kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od osób do tego zobowiązanych na podstawie norm prawa przedmiotowego (por. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stafaniuk, Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 83).

Zgodnie natomiast ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe), za podmiot uważa się osobę fizyczną lub prawną mogącą mieć prawa i obowiązki.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podmiotem zarządzającym funduszem inwestycyjnym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Tak więc, menadżer będący osobą fizyczną mieści się w definicji „podmiotu” jaka obowiązuje na gruncie prawa polskiego.

Ad. c

Na mocy punktu 2, sekcji 15, części 2 ustawy o ICIS, powołanie oraz odwołanie osoby menedżera wymaga zgody Centralnego Banku Cypru. Zatem koniecznym warunkiem powołania danej osoby na stanowisko menadżera jest zgoda Centralnego Banku Cypru.

Menedżer musi spełniać określone warunki wskazane w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS. Zgodnie z nimi menadżer powinien:

 1. dysponować odpowiednimi środkami operacyjnymi i finansowymi, które będzie wykorzystywał do efektywnego wykonywania jego obowiązków,
 2. posiadać wystarczające doświadczenie inwestycyjne do wykonywania jego obowiązków zgodnie z polityką i celami inwestycyjnymi funduszu opartymi na dokumentach statutowych; bądź też powinien korzystać z rad doświadczonych administratorów funduszu, doradców inwestycyjnych lub innych ekspertów,
 3. menadżer nie może być równocześnie członkiem zarządu banku depozytariusza; jednakże za uprzednią zgodą Centralnego Banku Cypru, bank depozytariusz i menadżer mogą być podmiotami powiązanymi, lub menadżer jeśli jest osobą fizyczna, może zasiadać w zarządzie,
 4. zapewnić, iż osoby pracujące dla menadżera (officers) są nieskazitelnego charakteru i posiadają odpowiedni poziom wiedzy oraz doświadczenia oraz że (w przypadku, gdy menadżer jest osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) jego większościowi udziałowcy są uznawani za osoby odpowiednie do wykonywania ich obowiązków w świetle właściwych przepisów (fit and proper test),
 5. organizować i kontrolować wewnętrzne sprawy menadżera (w przypadku gdy jest on osobą prawną - przypis Wnioskodawcy) w sposób akceptowalny dla Centralnego Banku Cypru z uwzględnieniem prowadzenia przez niego odpowiednich archiwów oraz odpowiednich regulacji zapewniających, że jego pracownicy są osobami stosownymi do wykonywania obowiązków oraz iż posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz podlegają odpowiedniemu nadzorowi, oraz
 6. posiadać wdrożone odpowiednie procedury, które zapewnią przestrzeganie prawa, z uwzględnieniem aktów prawa administracyjnego wydanych na podstawie ustawy o ICIS oraz na podstawie dokumentów statutowych funduszu.

Spełnienie tych warunków jest kontrolowane przez Centralny Bank Cypru przy wydawaniu zgody na powołanie danej osoby na stanowisko menedżera funduszu.

Wnioskodawca uważa, iż menadżer, który zarządza funduszem i uzyskał zgodę Centralnego Banku Cypru, jako osoba spełniająca wszystkie wymogi określone w ustawie o ICIS, jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop.

Ad. d

Centralny Bank Cypru jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje w tym, implementacji polityki monetarnej, zarządzanie rezerwami państwa, nadzór nad bankami oraz instytucjami finansowymi, zapewnienie stabilności finansowej i inne.

Ponadto, Centralny Bank Cypryjski zgodnie z ustawą o ICIS, jest właściwym organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych. Zgodnie, bowiem z częścią 1, sekcją 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy.

Zgoda na pełnienie funkcji menadżera udzielona przez Centralny Bank Cypru jest więc udzielona przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

Wnioskodawca uważa, iż skoro Fundusz zarządzany jest przez menadżera będącego podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop oraz, iż spełnia pozostałe warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a-e ustawy o pdop, to jego działalność prowadzona w Polsce będzie zwolniona z opodatkowania pdop.

W odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku jako pytanie nr 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że CIF powołany do pełnienia funkcji menedżera jest także podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, ponieważ spełnia on wszystkie z elementów (a-d) składowych warunku przewidzianego w przytaczanym przepisie.

Ad. a

Na gruncie prawa cypryjskiego, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest zasadniczo menadżer. Zgodnie z legalną definicją zawartą w części 1, sekcji 2 ustawy o ICIS, za menadżera uważa się osobę upoważnioną do zarządzania aktywami funduszu oraz upoważnioną do działania w imieniu funduszu.

Z powyższej definicji wyraźnie wynika więc uprawnienie menadżera do zarządzania funduszem inwestycyjnym. Zgodnie z ustawą o ICIS, fundusz inwestycyjny może być zarządzany przez menadżera, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Każdy więc podmiot, który został powalany na stanowisko menadżera, spełnia wymóg „zarządzania” funduszem.

Ad. b

Zgodnie z definicją przyjętą w doktrynie prawa, za „podmiot” uznaje się jednostkę posiadającą uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten, kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od osób do tego zobowiązanych na podstawie norm prawa przedmiotowego. (por. Wolter A., Ignatowicz J., Stafaniuk K., prawo cywilne: zarys części ogólnej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 83).

Zgodnie natomiast ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe), za podmiot uważa się osobę fizyczną lub prawną mogącą mieć prawa i obowiązki.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podmiotem zarządzającym funduszem inwestycyjnym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Tak więc, osoba prawna będąca menadżerem mieści się w definicji „podmiotu”, jaka obowiązuje na gruncie prawa polskiego.

Ad. c

Na mocy punktu 2, sekcji 15, części 2 ustawy o ICIS, powołanie oraz odwołanie osoby menedżera wymaga zgody Centralnego Banku Cypru. Zatem koniecznym warunkiem powołania danej osoby na stanowisko menadżera jest zgoda Centralnego Banku Cypru.

Ponadto, w prawie cypryjskim istnieje instytucja „Firmy Inwestycyjnej” - CIF, która uregulowana jest ustawą o cypryjskich firmach inwestycyjnych (The Cyprus Inyestment Firms Law 144 (1)/2007). Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 ustawy o CIF, za firmę inwestycyjną uznaje się podmiot, który działa na rynku na podstawie licencji udzielonej mu przez odpowiedni organ nadzoru i który świadczy jedną lub więcej usług inwestycyjnych na rzecz podmiotów trzecich, oraz który prowadzi profesjonalną działalność inwestycyjną.

By móc świadczyć usługi jako firma inwestycyjna, dany podmiot musi uzyskać licencję cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy - dalej „CySec” (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Uzyskana licencja obejmuje uprawnienia do świadczenia usług i czynności inwestycyjnych oraz usług pomocniczych.

Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 w związku z załącznikiem nr 3 do ustawy o CIF, za usługi i czynności inwestycyjne uznaje się:

 • przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub więcej instrumentów finansowych,
 • wykonywanie zleceń na rzecz klientów,
 • wykonywanie transakcji na własny rachunek,
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • świadczenie usług w ramach umów o subemisje i/lub lokowanie papierów wartościowych na podstawie zawartych umów,
 • pozaumowne lokowanie papierów wartościowych,
 • operacje na Wielostronnej Platformie Obrotu (MTF).

Czynnościami pomocniczymi są natomiast następujące czynności wymienione w części II załącznika nr 3 ustawy o CIF:

 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 • udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością firmy inwestycyjnej,
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,
 • wykonywanie czynności określonych w części I i części II załącznika, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w paragrafach 5, 6, 7 oraz 10 części III załącznika, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Licencja uzyskana przez CIF uprawnia do dokonywania czynności inwestycyjnych w ramach szeroko rozumianego rynku instrumentów finansowych.

W praktyce, CIF bardzo często zarządzają funduszami inwestycyjnymi w ramach prowadzenia swojej działalności. Są one powoływane do pełnienia funkcji menadżera w funduszach inwestycyjnych.

Aby CIF mógł zostać menadżerem funduszu, niezależnie od uzyskanej licencji udzielonej przez CySec, CIF musi spełnić warunki określone w części 4, pozycji 39, punkcie 1 ustawy o ICIS (warunki te zostały wskazane w wyjaśnieniach do pytania numer 1 i 2) oraz uzyskać zgodę Centralnego Banku Cypru.

Spełnienie powyższych warunków ocenia Centralny Bank Cypru jako podmiot, który zgodnie z ustawą o ICIS jest organem nadzoru nad funduszami i menadżerami, a także jest organem, który wydaje zgodę na powstanie funduszu inwestycyjnego.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż licencjonowany CIF, który zostanie zaaprobowany przez Centralny Bank Cypru, jest podmiotem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop, tj. podmiotem, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru. W tym wypadku, CIF będzie posiadał dwa zezwolenia - jedno na wydane przez CySec na prowadzenie czynności inwestycyjnej oraz zgodę Centralnego Banku Cypru na powołanie na stanowisko menadżera.

Ad. d

Centralny Bank Cypryjski jest bankiem centralnym Cypru. Pełni on liczne funkcje w tym, implementacji polityki monetarnej, zarządzanie rezerwami państwa, nadzór nad bankami oraz instytucjami finansowymi, zapewnienie stabilności finansowej i inne.

Ponadto, Centralny Bank Cypryjski zgodnie z ustawą o ICIS, jest właściwym organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych. Zgodnie, bowiem z częścią 1, sekcją 3 ustawy o ICIS, Centralny Bank Cypru jest organem regulacyjnym i organem nadzoru w stosunku do funduszy inwestycyjnych, ich menadżerów oraz banków depozytariuszy.

Zgoda na pełnienie funkcji menadżera udzielona przez Centralny Bank Cypru jest, więc udzielona przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem finansowym.

CIF, jako firma inwestycyjna, jest poddany także nadzorowi wynikającemu z ustawy o CIF. Zgodnie z częścią 1, sekcją 2 ustawy o CIF, nadzór nad działalnością CIF sprawuje CySec i on wydaje zezwolenie na prowadzenie przez CIF działalności inwestycyjnej. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru nad CIF przez CySec zostały określone w części 7, pozycji 64 oraz w części 14, sekcji 126 i nast. ustawy o CIF.

W związku z powyższym Fundusz uznaje, iż w przypadku, gdy podmiotem zarządzającym Funduszem - tj. menadżerem, będzie CIF, będzie on spełniał wymóg określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop i tym samym przy założeniu, że Fundusz spełnia równocześnie wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit a-e ustawy o pdop, działalność Funduszu prowadzona w Polsce będzie zwolniona z opodatkowania pdop.

Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż spełnia wszystkie pozostałe określone przepisami prawa warunki zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit a)-e) ustawy o pdop, zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  • prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  • zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Dodatkowo, zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę (art. 6 ust. 3 ustawy o pdop).

Zdaniem Wnioskodawcy, PICIS spełnia wszystkie warunki opisane w powołanych wyżej przepisach. Z tego względu, PICIS będzie zwolniony z podatku dochodowego w Polsce, co potwierdza uzyskana w imieniu Wnioskodawcy interpretacja z 19 kwietnia 2011 r., znak IPPB5/423-79/11-2/AJ.

Ad. a

Prywatny fundusz inwestycyjny typu PICIS jest pod względem opodatkowania traktowany na równi z innymi cypryjskimi spółkami kapitałowymi. Wobec powyższego, dochody osiągane przez PICIS podlegają opodatkowaniu cypryjskim podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 10% od całości osiąganych dochodów.

Powyższe oznacza, że fundusz inwestycyjny nie ma statusu podmiotu zwolnionego. Jest on traktowany jako rezydent Cypru (tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) i może uzyskać certyfikat rezydencji od cypryjskich władz skarbowych. Dochód funduszu jest opodatkowany na Cyprze bez względu na miejsce jego osiągania (tj. bez względu na to, czy dochód został wygenerowany na Cyprze, czy też za granicą), z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na Cyprze obowiązuje jednak zwolnienie przedmiotowe dla zysków z tytułu sprzedaży udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, a także dla otrzymanych dywidend (pod pewnymi warunkami). Zwolnienie to znajduje zastosowanie zarówno do spółek mających siedzibę na Cyprze, jaki do podmiotów mających status funduszu PICIS.

Zdaniem wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że PICIS podlega na Cyprze nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, spełniony jest warunek określony art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o pdop.

Ad. b

Zgodnie z ustawą o ICIS, regulującą funkcjonowanie prywatnych funduszy inwestycyjnych jedynym obszarem ich działalności może być inwestowanie środków pieniężnych w instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego. Ustawodawstwo cypryjskie nie zezwala na angażowanie się funduszy cypryjskich w inne formy działalności (przykładowo, fundusze inwestycyjne nie mogą prowadzić działalności w zakresie handlu lub produkcji).

Biorąc powyższe pod uwagę, spełniony jest warunek określony art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o pdop.

Ad. c i d

Działalność cypryjskich prywatnych funduszy inwestycyjnych jest w całości regulowana i nadzorowana przez Bank Centralny Cypru. Zezwolenie na działalność Wnioskodawcy jako funduszu inwestycyjnego wydał Centralny Bank Cypru. Zezwolenie to nastąpiło poprzez wydanie certyfikatu uznania (certificate of recognition) i następnie przez rejestrację Wnioskodawcy w cypryjskim Rejestrze Funduszy (Registry of International Colleclive Investment Schemes).

Zgodnie z przepisem zawartym w części 1, sekcji 3 ustawy o ICIS, fundusz inwestycyjny podlega bezpośredniemu nadzorowi sprawowanemu przez Centralny Bank Cypru. Nadzór ten wyraża się m.in. w obowiązkowym uzyskaniu zgody Centralnego Banku Cypru na powołanie danej osoby/podmiotu na stanowisko menadżera lub zmianę na stanowisku menadżera funduszu. Także na wszelkie zmiany personalne dotyczące dyrektorów (directors) Centralny Bank Cypru musi wyrazić zgodę. Ponadto, o wakatach na stanowisku dyrektorów Centralny Bank Cypru musi zostać poinformowany. Centralny Bank Cypru wyraża także zgodę na zmianę banku - depozytariusza. Ponadto Centralny Bank Cypru posiada szereg uprawnień kontrolnych. Może on wymagać od Funduszy dostarczania szeregu informacji związanych z działalnością funduszu. ku, gdy Centralny Bank Cypru uzna, iż dany fundusz:

 • nie spełnia określonych prawem wymogów, lub
 • dostarczył Bankowi nieprawdziwych informacji lub
 • że nie jest w stanie spełnić jego zobowiązań w stosunku do podmiotów trzecich,

Centralny Bank Cypru może podjąć odpowiednie kroki, tj. przykładowo: Centralny Bank Cypru może m.in. nakazać rozpoczęcie procesu likwidacyjnego, rozwiązanie funduszu lub może zawiesić uprawnienia funduszu do wykonywania jego działalności. Centralny Bank Cypru może także wykreślić dany fundusz z prowadzonego przez siebie rejestru funduszy. Uprawnienia te zostały przewidziane w części y, sekcjach od 52-61 ustawy o ICIS.

Reasumując, bezpośredni nadzór i kontrola sprawowane przez Centralny Bank Cypru obejmują m. in. badanie dokumentów, akceptację osób zarządzających funduszem, badanie zgodności memorandum informacyjnego z obowiązującym na Cyprze prawem, nadanie licencji, jak również monitorowanie bieżącej działalności funduszy. Podkreślenia wymaga także fakt, iż to Centralny Bank Cypru dokonuje rejestracji funduszy inwestycyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. c) i d) ustawy o pdop.

Ad. e

Wnioskodawca zawarł umowę z cypryjskim bankiem depozytariuszem w sprawie przechowywania aktywów funduszu. Zatem, aktywa funduszu są przechowywane w banku depozytariuszu. Dodatkowo, bank ten m.in. prowadzi rejestr aktywów posiadanych przez fundusz. Biorąc pod uwagę powyższe, spełniony jest warunek określony art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. e) ustawy o pdop.

Wymianu informacji - warunek ustanowiony w art. 6 ust. 3 ustawy o pdop.

Jednocześnie, Wnioskodawca podnosi, iż spełniony jest także wymóg określony w art. 6 ust. 3 ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 - dalej „Umowa”), właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje niezbędne do stosowania postanowień niniejszej umowy lub informacje o ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Państw dotyczącym podatków objętych niniejszą umową w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, przewidziane przez to ustawodawstwo, nie jest sprzeczne z niniejszą umową.

Podobnie, wymiana informacji jest możliwa zgodnie z Dyrektywą Rady z 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 powyższej dyrektywy, właściwe władze Państw Członkowskich udzielają sobie wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie prawidłowego naliczenia podatków od dochodu i kapitału oraz wszelkich informacji dotyczących ustanowienia podatków od składek ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższe, spełnione są także warunki wynikające z art. 6 ust. 3 ustawy o pdop.

Zatem, w opinii Wnioskodawcy, uwzględniając całokształt przedstawionej powyżej argumentacji, Wnioskodawca będzie podmiotem korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 6 ustawy o pdop.

Zwolnienie to będzie miało charakter podmiotowy, tj. jakiekolwiek dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w Polsce będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W dniu 13 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną Nr IPPB5/423-1105/11-4/AJ, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W interpretacji wskazano m.in., że brak jest przesłanek, aby uznać, iż spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, posiadająca status PICIS, zarządzana przez dyrektorów lub menadżera, jest równoważna polskiemu funduszowi inwestycyjnemu (zarządzanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych) i spełnia kryteria określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), a w szczególności kryterium określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) tej ustawy.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Strona, na mocy art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), pismem z pismem z dnia 1 marca 2012 r. (data stempla pocztowego 2 marca 2012 r., data wpływu do Izby Skarbowej 5 marca 2012 r.) wezwała organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa.

W wezwaniu z dnia 1 marca 2012 r. Skarżący przedmiotowej interpretacji zarzucił naruszenie naruszenie przez Organ podatkowy art. 6 ust. 1 pkt 10a (w tym lit. f) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 49 i 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Po przeanalizowaniu wszystkich zarzutów Skarżącej, w odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa tutejszy Organ podatkowy pismem z dnia 3 kwietnia 2012 r. znak IPPB5/423-1105/11-7/AJ stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej.

W powołanym piśmie organ podatkowy podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

W dniu 2 maja 2012 r. Wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. interpretację, w której wnioskował o uchylenie interpretacji indywidualnej Nr IPPB5/423-1105/11-4/AJ w całości oraz orzeczenie o kosztach procesu według norm przepisanych.

W ocenie Wnioskodawcy wydana interpretacja indywidualna naruszała przepisy:

 1. prawa materialnego:
  • art. 6 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy z dnia 15 dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr. 74, poz. 397 ze zm. - dalej ustawa o pdop) poprzez jego błędną wykładnię, a tym samym poprzez stworzenie nowych - prawem nieprzewidzianych warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia,
  • naruszenie art. 49 i 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poprzez ograniczenie swobodnego przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości w związku z nierównym traktowaniem krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych;
 2. postępowania:
  • art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa) poprzez nienależyte uzasadnienie stanowiska Organu,
  • art. 120 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez brak uwzględnienia regulacji unijnych przy wydaniu Interpretacji,
  • art. 121 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez dokonanie wykładni contra legem nakładającej na Skarżącego dodatkowe obowiązki nieprzewidziane prawem.

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1639/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił ww. skargę.

W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał m.in., że zasadne są zastrzeżenia organu odnoszące się do spełnienia przez Skarżącą przesłanki dotyczącej sposobu (formy) zarządzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. wobec pokrywania się kompetencji spółki zarządzającej działalnością inwestycyjną (Invest Managera) oraz kompetencji przysługujących zarządowi spółki kapitałowej jako organowi uprawnionemu do prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz (przez które to pojęcie należy rozumieć przecież dokonywanie czynności prawnych, a szczególności zawieranie umów, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, prowadzenie procesów oraz występowanie przed sądami oraz organami administracji).

Od powyższego wyroku Wnioskodawca pismem z dnia 9 kwietnia 2013 r. wniósł skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1455/13 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. wyrok z dnia 25 stycznia 2013 r. oraz zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd drugiej instancji wskazał, że zaskarżonym wyrokiem Sąd pierwszej instancji dokonał oceny zgodności z prawem interpretacji wydanej na wniosek strony skarżącej, w którym sformułowała ona trzy pytania sprowadzające się do kwestii, czy podmiotem zarządzającym funduszem inwestycyjnym, prowadzącym swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę - w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. – są dyrektorzy strony skarżącej, jako funduszu typu PICIS, bądź jej (przyszły) menadżer będący osobą fizyczną bądź jej (przyszły) menadżer będący osoba prawną – cypryjską firmą inwestycyjną (CIF). Na tym aspekcie prawnym sprawy skupił się również organ interpretacyjny uznając stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe, a także Sąd pierwszej instancji. Okoliczność, czy stronie skarżącej przysługuje i przysługiwać będzie zwolnienie podatkowe na podstawie art. 6 ust.1 pkt 10a u.p.d.o.p. traktowane jest zarówno przez samą stronę skarżącą, jak i przez organ interpretacyjny oraz Sąd pierwszej instancji jako konsekwencja rozstrzygnięcia zagadnienia przytoczonego wyżej. W istocie zatem spór sprowadza się do wykładni art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. oraz dokonanej w jego kontekście oceny, czy wymienione wyżej podmioty (dyrektor, menadżer będący osobą fizyczną, menadżer będący CIF) mogą być uznane za podmioty zarządzające stroną skarżącą w warunkach w tym przepisie opisanych.

Art. 6 ust.1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. stanowi, co prawidłowo wyjaśnił Sąd pierwszej instancji i co nie kwestionowane, że zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają, łącznie z innymi warunkami, także i ten warunek, że "zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę".

Analizując przywołany przepis stwierdzić przede wszystkim należy, że skoro zgodnie z jego treścią podmiot zarządzający, o którym w nim mowa, ma posiadać siedzibę, to oczywiste winno być, że nie może tu chodzić o podmiot będący osobą fizyczną. Wprawdzie bowiem osoba fizyczna może być objęta określeniem "podmiot", jednak nie posiada ona siedziby, ale miejsce zamieszkania, ewentualnie pobytu, prowadzenia działalności. Za chybione uznać zatem należy twierdzenie skargi kasacyjnej, że warunek zwolnienia podatkowego określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. spełnia strona skarżąca, będąca funduszem typu PICIS, gdy zarządzana jest przez osoby fizyczne - dyrektorów bądź menadżera.

Ponadto stwierdzić należy, że przywołany przepis wymaga, aby instytucja wspólnego finansowania była zarządzana przez podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.

Znaczenie określenia "zarządzana", opisującego instytucję wspólnego finansowania, nie zostało wyjaśnione w u.p.d.o.p., chociaż słowo "zarządzanie" i słowa od niego pochodne występuje w niej wielokrotnie. Z kontekstu, w jakich są one użyte, wynika, że chodzi o zarządzanie w znaczeniu przyjętym w słowniku języka polskiego, tj. kierowanie, decydowanie o instytucji, organizacji, majątku, wydawanie poleceń, wykonywanie czynności administracyjnych. Analizowany art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. nie jest tu wyjątkiem.

W świetle powyższego za trafne uznać należy stanowisko Sądu pierwszej instancji, a także organu interpretacyjnego, że wymieniony przepis wymaga, aby instytucja wspólnego finansowania była zarządzana przez inny, zewnętrzny wobec niej, podmiot (niebędący osobą fizyczną) oraz że wymóg ten nie jest spełniony, gdy taki zewnętrzny podmiot zarządza tylko portfelem inwestycyjnym. Równocześnie jednak zauważyć należy, że - co trafnie podniesiono w skardze kasacyjnej - w zakresie samego zarządzania (przez podmiot zewnętrzny) instytucją wspólnego finansowania u.p.d.o.p. nie formułuje innych warunków lub ograniczeń. W tej sytuacji, w świetle zawartego we wniosku o udzielenie interpretacji stwierdzenia strony, że zgodnie z prawem cypryjskim menadżer jest upoważniony nie tylko do zarządzania aktywami funduszu, ale także do działania w imieniu funduszu, nie można podzielić oceny Sądu pierwszej instancji oraz organu interpretacyjnego, że strona skarżącą jako fundusz typu PICIS nie będzie zarządzana przez podmiot zewnętrzny, gdy funkcję menadżera obejmie CIF.

Art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. wymaga, aby podmiot zarządzający instytucją wspólnego finansowania prowadził tę działalność na podstawie zezwolenia oraz aby zezwolenie pochodziło od właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym (państwa, w którym podmiot zarządzający ma siedzibę). Nie określa jednocześnie, jaka miałaby być forma lub treść tego zezwolenia. Stąd wymaganie, aby zezwolenie miało postać dokumentu o określonej formie, nie znajduje uzasadnienia w treści powołanego przepisu. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro strona we wniosku o udzielenie interpretacji podała, że zgodnie z prawem cypryjskim menadżer, także o statusie CIF, może być powołany na tę funkcję tylko po zaakceptowaniu przez CBC, będący właściwym organem nadzoru nad rynkiem finansowym Cypru oraz że każdorazowa zmiana podmiotu na stanowisku menadżera wymaga akceptacji CBC, to należy przyjąć, że menadżer, o jakim mowa, działa jako podmiot zarządzający funduszem PICIS na podstawie zezwolenia CBC w rozumieniu analizowanego przepisu.

Prawdą jest, że w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 4529 z dnia 8 sierpnia 2011 r.) w zakresie propozycji regulacji zawartej obecnie w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. odnotowano wprowadzenie dodatkowego wymogu, "który będą musiały spełnić zagraniczne fundusze inwestycyjne, aby móc skorzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym, wskazującego, iż muszą być, podobnie jak ma to miejsce w przypadku funduszy inwestycyjnych tworzonych w oparciu o przepisy u.f.i., zarządzane przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę." Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza to, że regulacja zawarta w powołanym przepisie została oceniona przez projektodawcę, a następnie prawodawcę, jako zapewniająca podobieństwo funduszy zagranicznych mogących korzystać ze zwolnienia podatkowego do funduszy polskich, którym takie zwolnienie przysługuje. Jako nadinterpretację przywołanego fragmentu uzasadnienia projektu ustawy uznać należy założenie, że instytucje wspólnego finansowania, o których mowa w analizowanym przepisie, działające na zasadach podobnych do polskich funduszy inwestycyjnych, będą miały takie same jak polskie fundusze podstawy prawne powstawania i działania, ustrój, status organizacyjno-prawny. Nie uzasadnia on także oceny zasad tworzenia i funkcjonowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych przez bezpośrednie odniesienie do przepisów u.f.i. lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE. Takie podejście doprowadzić może do dyskryminacji podatkowej zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które prowadzą działalność w warunkach sprowadzających rygory administracyjne i finansowe podobne do tych, które dotyczą funduszy polskich, jednak z wykorzystaniem innych instytucji prawnych niż przewidziano to w prawie polskim.

Powyższe oznacza, że Naczelny Sąd Administracyjny za uzasadniony uznał zarzut naruszenia prawa materialnego – art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. przez błędną wykładnię, której konsekwencją było niewłaściwe zastosowanie tego przepisu w stanie faktycznym przedstawionym przez stronę we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Rację należy przyznać stronie skarżącej także gdy zarzuca ona, że z naruszeniem art. 141 § 4 p.p.s.a. Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku nie przedstawił rozważań prawnych dotyczących sytuacji, w której podmiotem zarządzającym stroną skarżącą jest dyrektor lub menadżer będący osobą fizyczną. Jednocześnie stwierdzić należy, że w świetle przedstawionej wyżej wykładni art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. nie można uznać, aby to naruszenie przepisów postępowania mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Jeśli chodzi o pozostałe zarzuty naruszenia przepisów postępowania, to przede wszystkim podnieść należy, że w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego uwzględniające skargę rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji znajduje podstawę prawną w art. 146 § 1 p.p.s.a., nie zaś w art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Poza tym zarzut naruszenia przepisów postępowania oznaczony (c) w uzasadnieniu skargi kasacyjnej nie został wsparty stosowną argumentacją, w związku z czym nie może być uznany za usprawiedliwiony. Dodatkowo zauważyć należy, że formułując ten zarzut autor skargi kasacyjnej przypisał art. 145 § 1 pkt 1 lit.c nie do p.p.s.a., ale do o.p., co uznać należy za oczywiście błędne, tym bardziej, że art. 145 o.p. nie posiada wskazanej jednostki redakcyjnej.

Ostatnio poczyniona uwaga pozostaje aktualna także w odniesieniu do zarzutu zakwalifikowanego w skardze kasacyjnej jako naruszenie przepisów postępowania z oznaczeniem (d). Ponadto zarzut ten, podobnie jak zarzut oznaczony (b) w tej samej grupie zarzutów, powiela w istocie zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 188 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i – na podstawie art. 146 § 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. – zaskarżoną interpretację indywidualną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego
 • w zakresie pytania oznaczonego nr 1 - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania oznaczonego nr 2 - jest nieprawidłowe,
 • w zakresie pytania oznaczonego nr 3 - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki w zakresie pytania oznaczonego nr 3.

Ad. 1 i Ad. 2

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także: „updop”) w brzmieniu obowiązującym od 4 grudnia 2011 r. zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:
  • prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz
  • zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,
 4. ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,
 6. zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1455/13 „analizując przywołany przepis (art. 6 ust. 1 pkt 10 a lit. f updop – przyp. Organu podatkowego) stwierdzić przede wszystkim należy, że skoro zgodnie z jego treścią podmiot zarządzający, o którym w nim mowa, ma posiadać siedzibę, to oczywiste winno być, że nie może tu chodzić o podmiot będący osobą fizyczną. Wprawdzie bowiem osoba fizyczna może być objęta określeniem "podmiot", jednak nie posiada ona siedziby, ale miejsce zamieszkania, ewentualnie pobytu, prowadzenia działalności. Za chybione uznać zatem należy twierdzenie skargi kasacyjnej, że warunek zwolnienia podatkowego określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f u.p.d.o.p. spełnia strona skarżąca, będąca funduszem typu PICIS, gdy zarządzana jest przez osoby fizyczne - dyrektorów bądź menadżera”.

Stąd warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f updop należy uznać za niespełniony, w przypadkach, do których odnoszą się pytania nr 1 i nr 2, tj, gdy funkcje zarządzania funduszem przejmą osoby fizyczne (dyrektorzy, menadżer/owie).

Jednocześnie podkreślić należy, że Ustawodawca uwarunkował zwolnienie podmiotowe określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop spełnieniem wszystkich warunków wymienionych w tym przepisie. Zatem brak wypełnienia warunku określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f updop implikuje niemożność skorzystania ze zwolnienia podmiotowego (wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop).

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytań oznaczonych nr 1 i nr 2, zgodnie z którym za podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę, można uznać dyrektorów Funduszu lub jego menadżerów (osoby fizyczne – przyp. Organu podatkowego), pełniących swoje obowiązki za zgodą Centralnego Banku Cypru (inaczej: zaaprobowanych przez ten Bank), a w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop – należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji Nr IPPB5/423-1105/11-4/AJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Cypr
IBPB-1-2/4510-411/15/AP | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
ITPP1/4512-243/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.