IPPB5/423-1063/11-4/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można uznać, że Spółka cypryjska będzie posiadała na terytorium Polski swój zakład w rozumieniu art. 7 Umowy? 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę cypryjską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki cypryjskiej? 3. Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzie ciążył na samych Dyrektorach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.10.2011 r. (data wpływu 31.10.2011 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20.01.2012 r. (data wpływu 24.01.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 09.01.2012 r. Nr IPPB5/423-1063/11-2/PS oraz IPPP2/443-1238/11-2/IZ (data nadania 09.01.2012 r., data doręczenia 13.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 5 i 7 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej także: umowa polsko – cypryjska) oraz art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 31.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 5 i 7 umowy polsko cypryjskiej oraz art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka kapitałowa prawa cypryjskiego (dalej „Spółka cypryjska” lub „Wnioskodawca”) na podstawie stosownej umowy zamierza świadczyć usługi doradczo — zarządcze (dalej „Usługi”) na rzecz spółek kapitałowych prawa polskiego (dalej „Spółki polskie”).

Przewidywany zakres Usług będzie obejmował m.in.:

 1. świadczenie doradztwa w zakresie planowanych inwestycji;
 2. badanie stopnia ryzyka i stopy zwrotu planowanych inwestycji;
 3. dokonywanie oceny pod kątem ekonomicznej efektywności, jak również pod kątem prawnym, umów zawieranych z kontrahentami;
 4. pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu procesów przetargowych;
 5. pomoc w zakresie przygotowania i prowadzenia negocjacji;
 6. przeprowadzanie badania „due dilligence” planowanych inwestycji;
 7. opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych;
 8. identyfikowaniu odpowiednich strategii kanałów sprzedaży dla produktów i usług;
 9. zarządzaniu procesami w celu zwiększenia rentowności.

Spółka cypryjska powoła w tym celu dyrektorów zarządzających, będących członkami zarządu Spółki cypryjskiej. Część z tych dyrektorów będą stanowili polscy rezydenci podatkowi. Będą oni otrzymywali wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej. Jedyną działalnością wykonywaną przez Spółkę cypryjską będzie świadczenie usług zarządczych na podstawie stosownych umów. Spółka cypryjska w pierwszym etapie swojego istnienia nie będzie podejmowała żadnej innej działalności na terytorium Republiki Cypru. Z racji tego, że na początku jedynym usługobiorcą Spółki cypryjskiej będzie spółka kapitałowa prawa polskiego, część dyrektorów, będących polskimi rezydentami podatkowymi, będzie przebywać na terenie Polski (dalej „Dyrektorzy”). Będą oni mieli zapewnione warunki do świadczenia usług tj. wyposażenie biurowe, telefony, komputery. W przyszłości Spółka cypryjska zamierza zdobyć innych polskich jak i zagranicznych klientów, zainteresowanych świadczeniem na ich rzecz usług (głównie konsultingowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można uznać, że Spółka cypryjska będzie posiadała na terytorium Polski swój zakład w rozumieniu art. 7 Umowy...
 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę cypryjską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki cypryjskiej...
 3. Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzi ciążył na samych Dyrektorach...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 1 i 2 wniosku.

W kwestiach poruszanych w pytaniu oznaczonym Nr 3 wniosku, a dotyczących podatku od dochodowego od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Ograniczony obowiązek podatkowy spoczywa natomiast na podatnikach niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu i dotyczy tylko dochodów osiąganych na tym terytorium (art. 3 ust. 2 ustawy o pdop).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. W ust. 2 przedmiotowego artykułu wymienione zostały przykłady „zakładów”, w tym między innymi: miejsce zarządu, filia, biuro.

W przedmiotowym stanie faktycznym Spółka cypryjska będzie wykonywała w Polsce działalność gospodarczą poprzez swoich Dyrektorów. Nie będziemy mieli do czynienia z przedstawicielstwem, bowiem aktywność gospodarcza Spółki cypryjskiej nie będzie ograniczała się wyłącznie do reklamy i promocji Spółki cypryjskiej w Polsce, ale będzie to faktyczna działalność gospodarcza wykonywana na podstawie stosownej umowy.

Jednocześnie umowa o świadczenie usług zawarta przez Spółkę cypryjską na rzecz Spółek polskich będzie wykonywana za pośrednictwem Dyrektorów, którzy będą wykonywali czynności w zakresie tych usług na terenie Polski. Spółka cypryjska zapewni im w tym celu właściwe wyposażenie konieczne do wykonywania zleconych im zadań, takie jak w szczególności biurka, komputery, telefony.

Ze względu na powyższe, można uznać, że Dyrektorzy wykonujący czynności zarządu na terenie Polski ukonstytuują zakład Spółki cypryjskiej.

Powyższe stanowisko potwierdza również przepis art. 5 ust. 4 Umowy stanowiący, że osoba działająca w imieniu przedsiębiorstwa, posiadająca pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie i wykonująca to pełnomocnictwo w tym Państwie, będzie uznawana za zagraniczny zakład tego przedsiębiorstwa.

Wszyscy Dyrektorzy będą działali w imieniu Spółki cypryjskiej na terytorium Polski i w imieniu tej spółki będą zawierali umowy o świadczenie wskazanych we wniosku usług. Zasadne jest więc uznanie, że Spółka cypryjska będzie działała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez swój zakład.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że działalność, jaką podejmie na terytorium Polski spowoduje ukonstytuowanie jego zakładu.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 Umowy zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie jednak tylko do wysokości, w jakiej mogą być przypisane zakładowi.

Na tym tle należy zaznaczyć, iż zakład nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem pozostaje cały czas przedsiębiorstwo. Stwierdzenie istnienia na terytorium danego państwa zakładu przedsiębiorcy zagranicznego nie powoduje powstania nowego podmiotu podatku dochodowego. To przedsiębiorca zagraniczny jest podatnikiem i jego dochody osiągane w tej części, w której mogą być przypisane temu zakładowi, tj. dochody, które przedsiębiorca osiągnął dzięki zakładowi, podlegają w tym państwie opodatkowaniu.

Na zagranicznym przedsiębiorcy ciąży więc ograniczony obowiązek podatkowy w zakresie dochodów osiągniętych na terytorium Polski poprzez zakład tego przedsiębiorcy (art. 3 ust. 2 ustawy o pdop).

Podstawową zasadą jest uznanie, iż jeżeli przedsiębiorca jednego państwa prowadzi działalność gospodarczą w drugim państwie, wykorzystując położony tam zakład, to w każdym z tych państw należy przypisać temu zakładowi zyski, jakie mógłby osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem (art. 7 ust. 2 Umowy).

Punktem wyjścia do określenia wielkości zysków, jaka przypada na przedsiębiorstwo macierzyste, a jaka na zakład, musi być ustalenie wszystkich przychodów oraz pełnych kosztów, poniesionych w związku z działalnością zakładu. Ze względu na ograniczony obowiązek podatkowy wyrażony w art. 3 ust. 2 pdop, do ustalania przychodów i kosztów zakładu zastosowanie będą miały przepisy ustawy o pdop.

W przedmiotowym stanie faktycznym przychodem zakładu Spółki cypryjskiej będzie przychód uzyskany na podstawie umowy o świadczenie usług zarządczych na rzecz Spółek polskich. Stosownie bowiem do art. 12 ustawy o pdop przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń. Definicja ta nie stanowi wyliczenia numerus clausus.

Mając na uwadze powyższe, kolejną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest kwestia prawidłowej alokacji kosztów uzyskania przychodów pomiędzy Spółką cypryjską a jej zakładem. Kosztami uzyskania przychodu będą koszty zakładu Spółki cypryjskiej poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o pdop).

Przy określeniu sposobu rozliczania kosztów należy dokonać podziału kosztów na koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie (koszty pośrednie). Kosztami bezpośrednimi będą te składniki kosztów, które można jednoznacznie przyporządkować poszczególnym rodzajom wyrobów lub usług. W przedmiotowym stanie faktycznym zaliczyć do nich będzie można m.in.: komputery, koszty biurowe, zużycie energii.

Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4 ustawy o pdop). Ponadto koszty te poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub zeznania podatkowego są portącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie podatkowe.

Przy ustalaniu zysków zakładu oprócz kosztów bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów dopuszcza się odliczenie nakład6w ponoszonych na rzecz tego zakładu przez przedsiębiorstwo (również kosztów zarządzania i ogólnych kosztów administracyjnych) niezależnie od tego, czy powstały one w tym państwie, w kt6rym położony jest ten zakład, czy gdzie indziej (art. 7 ust. 3 Umowy).

Powyższe koszty należy zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednie (kosztów pośrednich). Kosztami innymi niż bezpośrednie są koszty nie odnoszące się wprost do źródła przychodów. Są to koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ale nie mające bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach. Nie oznacza to jednak, że osiągnęlibyśmy przychód nie ponosząc tych kosztów. Koszty te mają również wpływ na uzyskiwanie przychodów i warunkują ich osiągnięcie. Zatem, mając na uwadze powyższą analizę, zasadne jest uznanie, że w omawianym stanie faktycznym kosztami innymi niż bezpośrednie będzie wynagrodzenie Dyrektorów Spółki cypryjskiej.

Ze względu na fakt że Spółka cypryjska w początkowej fazie swojego funkcjonowania będzie prowadziła działalność jedynie w Polsce poprzez położony na jej terytorium zakład i nie będzie ponosiła żadnych innych kosztów oprócz kosztów utrzymania, wynagrodzenia Dyrektorów, wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę cypryjską można przypisać do jej zagranicznego zakładu znajdującego się na terytorium Polski.

Stosownie to treści art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, koszty inne niż bezpośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalne do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d ustawy o pdop).

Z powyższego wynika, że można zaliczyć koszty inne niż bezpośrednie do kosztów uzyskania przychodów w takiej wysokości, jaka dotyczy danego roku podatkowego. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z nowododanym art. 11 ust. 8a ustawy o pdop, w stosunku do podmiotów niemających na terenie Polski siedziby lub zarządu, który posiada na terenie Polski zakład, istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, jak w przypadku podmiotów powiązanych lub stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Na podstawie przedstawionej analizy można dojść do wniosku, że koszty Spółki cypryjskie w postaci wynagrodzenia Dyrektorów będą w całości alokowane do przychodów generowanych przez zakład Spółki cypryjskiej. Biorąc pod uwagę, iż wydatki ponoszone przez Spółkę cypryjską na zapłatę wynagrodzenia Dyrektorów można w całości związać z przychodami Spółki cypryjskiej osiąganymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki te w całości stanowią koszt uzyskania przychodu zakładu Spółki cypryjskiej.

Na tle powyższej analizy Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż koszty, które ponosić będzie Spółka cypryjska w związku z wypłacanym wynagrodzeniem Dyrektorów będą w całości alokowane do przychodów generowanych przez zakład Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.