IPPB2/415-66/12-3/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzie ciążył na samych Dyrektorach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.10.2011 r. (data wpływu 31.10.2011 r.) oraz piśmie z dnia 20.01.2012 r. (data wpływu 24.01.2012 r.) uzupełniającym zdarzenie przyszłe wniosku na wezwanie Nr IPPB5/423-1062/11-2/PS, IPPP2/443-1237/11-2/JO z dnia 09.01.2012 r. (data nadania 10.01.2012 r., data doręczenia 13.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego dyrektorom przez spółkę cypryjską – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 31.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego dyrektorom przez spółkę cypryjską.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka kapitałowa prawa cypryjskiego (dalej „Spółka cypryjska”) zamierza świadczyć usługi doradczo - zarządcze na rzecz spółek kapitałowych prawa polskiego (dalej Spółki polskie”).

Przewidywany zakres umowy obejmuje m.in.:

 1. świadczenie doradztwa w zakresie planowanych inwestycji;
 2. badanie stopnia ryzyka i stopy zwrotu planowanych inwestycji;
 3. dokonywanie oceny pod kątem ekonomicznej efektywności, jak również pod kątem prawnym, umów zawieranych z kontrahentami;
 4. pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu procesów przetargowych;
 5. pomoc w zakresie przygotowania i prowadzenia negocjacji;
 6. przeprowadzanie badania „due dilligence” planowanych inwestycji;
 7. opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych;
 8. identyfikowaniu odpowiednich strategii kanałów sprzedaży dla produktów i usług;
 9. zarządzaniu procesami w celu zwiększenia rentowności.

Spółka cypryjska powoła w tym celu dyrektorów zarządzających, będących członkami zarządu Spółki cypryjskiej. Część z tych dyrektorów będą stanowili polscy rezydenci podatkowi. Będą oni otrzymywali wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej. Jedyną działalnością wykonywaną przez Spółkę cypryjską będzie świadczenie usług zarządczych na podstawie stosownych umów. Spółka cypryjska w pierwszym etapie swojego istnienia nie będzie podejmowała żadnej innej działalności na terytorium Republiki Cypru. Z racji tego, że na początku jedynym usługobiorcą Spółki cypryjskiej będzie spółka kapitałowa prawa polskiego, część dyrektorów, będących polskimi rezydentami podatkowymi będzie przebywać na terenie Polski (dalej: „Dyrektorzy”). Będą oni mieli zapewnione warunki do świadczenia usług tj. biurka, telefony, komputery. W przyszłości Spółka cypryjska zamierza zdobyć innych polskich jak i zagranicznych klientów, zainteresowanych świadczeniem na ich rzecz usług (głównie konsultingowych).

Przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych wobec czego pismem z dnia 09.01.2012 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

- wskazanie, czy Wnioskodawca chce aby została wydana dodatkowo interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

W części E.2 przedmiotowego wniosku zostały wskazane przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W części G poz.69 wniosku sformułowane pytania dotyczą wyłącznie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w części E.2 wniosku został zakreślony jedynie kwadrat poz. 53 dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych oraz kwadrat poz. 55 dotyczący podatku od towarów i usług. Z kolei w części H poz. 70 omawianego wniosku zawarto stanowisko Podatnika w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia prawnego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Jeżeli interpretacja miała być wydana w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług to tut. Organ prosił o:

 • określenie, czy przedmiotem wniosku jest zaistniały stan faktyczny, czy też zdarzenie przyszłe (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług);
 • wyczerpujące przedstawienie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (w zakresie wszystkich podatków);
 • przedstawienie pytania (pytań) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sprecyzowanego we wniosku pytania;
 • przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentów oraz ich tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego, z których to dokumentów wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. umocowanie dla Pani A do występowania w imieniu Wnioskodawcy w zakresie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana D do samodzielnego reprezentowania Spółki w sprawach związanych z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego;
 • dokonanie opłaty odpowiadającej ilości stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych oraz przesłanie kopii dowodu wpłaty.

Wnioskodawca odpowiedział w terminie pismem z dnia 20.01.2012 r. (data nadania 20.01.2012 r., data wpływu 24.01.2012 r.), uzupełniając braki formalne wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można uznać, że Spółka cypryjska będzie posiadała na terytorium Polski swój zakład w rozumieniu art. 7 Umowy...
 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę cypryjską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki cypryjskiej...
 3. Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzie ciążył na samych Dyrektorach...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 3. W zakresie pytania Nr 1 i 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym część dyrektorów Spółki cypryjskiej będzie polskimi rezydentami podatkowymi. Uzyskiwane wynagrodzenie będzie im wypłacane z racji członkostwa w zarządzie Spółki cypryjskiej. Należy zaznaczyć, że do takiego przychodu zastosowanie będą miały przepisy art. 16 w zw. z art. 24 ust. 1 Umowy. Zgodnie z treścią art. 16 wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki cypryjskiej mogą być opodatkowane na Cyprze.

Stosownie natomiast do treści art. 24 ust. 1 Umowy wynagrodzenie takie będzie zwolnione z opodatkowania. Jednakże dochód taki będzie miał wpływ na efektywną stawkę podatkową od dochodów uzyskanych w Polsce (metoda wyłączenia z progresją). Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „pdof”),jeżeli podatnik, polski rezydent podatkowy osiągał dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zwolnione są z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - podatek określa się w następujący sposób: (i) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej określonej w art. 17 ust. 1 ustawy o pdof; (ii) następnie od tak obliczonej sumy dochodów ustala się stopę procentową i stosuję się ją do dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Stosownie do art. 31 ustawy o pdof obowiązek obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy spoczywa na osobach prawnych wypłacających te przychody. Jednakże w stosunku do polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody poza terytorium RP ze stosunku pracy lub z tytułu kontraktów menedżerskich ( art. 44 ust. 1 a pkt 3) obowiązek obliczania wpłacania zaliczek na podatek dochodowy ciąży na podatnikach, czyli osobach uzyskujących te dochody.

Obowiązek ten wynika z dyspozycji art. 44 ust. la w zw. z ust. 3a ustawy pdof. Jednakże ust. 3e tego artykułu stanowi, iż przepis ten należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. W tej sytuacji z racji przepisów Umowy przewidujących wyłączenie przedmiotowych dochodów spod opodatkowania w Polsce, nie będzie obowiązku wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego w Polsce.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie będzie zobowiązany jako płatnik do obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z tytułu wynagrodzenia wypłacanego swoim Dyrektorom w związku z pełnieniem przez nich funkcji członków zarządu. Ponadto, obowiązek obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia dyrektorskiego wypłacanego przez Wnioskodawcę nie będzie również spoczywał na Dyrektorach.

Dochód z tytułu wynagrodzenia Dyrektora uzyskiwany na terytorium Republiki Cypru, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Nie będzie obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego w Polsce. Dochód ten będzie miał jedynie wpływ na obliczanie na koniec roku podatkowego efektywnej stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowisko Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.