IPPB2/415-256/12-3/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2012 r. (data wpływu 15.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawczyni pełni funkcję członka zarządu spółki kapitałowej z siedzibą oraz zarządem w Polsce na podstawie powołania uchwałą wspólników. Z tytułu pełnienia ww. funkcji Wnioskodawczyni nie otrzymuje żadnych przychodów. Wnioskodawczyni prowadzi we własnym imieniu indywidualną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007, Nr 155, poz. 1095), jednak ww. działalność Wnioskodawczyni traktuje jak działalność wykonywaną osobiście, a nie jak działalność gospodarczą. W zakres działalności gospodarczej Wnioskodawczyni wchodzi pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

Wnioskodawczyni jest właścicielką więcej niż 5% udziałów (w przeliczeniu na prawa głosu) w spółkach kapitałowych prawa cypryjskiego (spółki typu private company limited by shares będące odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Republiki Cypru, które podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr (dalej indywidualnie jako: „Spółka Cypryjska”).

Przy czym jedna Spółka Cypryjska prowadzi wyłącznie działalność holdingową (poprzez posiadanie odpowiednich udziałów, akcji w innych spółkach, spółkach zależnych, zapewnia sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi) i nie jest zarejestrowana na Cyprze jako podatnik podatku od towarów i usług oraz nie jest zarejestrowana w żadnym innym państwie Unii Europejskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej. Natomiast druga Spółka Cypryjska oprócz działalności holdingowej prowadzi również działalność gospodarczą i jest zarejestrowana na Cyprze jako podatnik podatku od towarów i usług.

Z uwagi na potrzebę strukturalnego rozdzielenia kapitału od bieżącego zarządzania i nadzoru w Spółce Cypryjskiej, czyli funkcji właściciela (inwestora kapitałowego) od funkcji menedżera, ewentualnie członka rady nadzorczej, Wnioskodawczyni jest powoływana na funkcję dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director) Spółki Cypryjskiej (których obowiązki polegają m.in. na przewodniczeniu posiedzeniom zarządu oraz corocznym zgromadzeniom wspólników, uczestniczeniu w posiedzeniach komitetów zarządu, wspieraniu wyboru i oceny członków zarządu, kierowaniu oraz przekazywaniu zarządowi ustaleń dotyczących kierowania spółką, ustalaniu porządku posiedzeń zarządu we współpracy z dyrektorem wykonawczym i sekretarzem spółki, zapewnieniu, aby strategiczne cele zostały zdefiniowane i przekazane zarządowi do zatwierdzenia, oraz aby wszystkie istotne kwestie zostały rozpatrzone przez zarząd w ciągu roku, zbadaniu, ocenie, zatwierdzeniu oraz podpisaniu sprawozdań finansowych spółki, wspieraniu w powołaniu audytorów i współpracy z audytorami, wspieraniu w rozwoju planów strategicznych spółki), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub wykonawczego (ang. executive director) tej spółki (którego obowiązki polegają ogólnie na rekomendowaniu rocznego budżetu do zatwierdzenia przez zarząd oraz należytego zarządzania zasobami organizacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi budżetu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, nadzór nad działaniami zarządu, włączając w to weryfikację kontraktów, umów, dokumentów bankowych, nadzór nad zagranicznymi inwestycjami spółki, przedstawianiu rekomendacji, wspieraniu zarządu, weryfikację i nadzorowanie wykonania budżetu spółki, jej planów finansowych, w celu zabezpieczenia interesu inwestorów, doradzaniu zarządowi odnośnie przyszłych inwestycji spółki, włączając w to dystrybucję zysku lub dywidend) albo dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) Spółki Cypryjskiej (którego obowiązki polegają m. in. na uczestniczeniu w spotkaniach z inwestorami i przedstawicielami mediów, nadzorowaniu projektów, akcji promocyjnych i marketingowych, realizacji i jakości programów, produktów i usług spółki, nadzorowaniu działalności spółki, wspieraniu działań rady dyrektorów poprzez doradzanie i informowanie członków rady, weryfikowanie i nadzór wykonania budżetu (planów finansowych) spółki, tak aby interes wspólników był zabezpieczony).

Wnioskodawczyni pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z prawem cypryjskim całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach będących członkami rady dyrektorów spółki, bądź na dyrektorach niewchodzących w skład tego organu. Osoba powołana na stanowisko dyrektora zarządzającego, egzekucyjnego lub nadzorczego niebędąca członkiem rady dyrektorów prowadzi jej sprawy, w takim samym zakresie jak osoba pełniąca te funkcje, która jest jednocześnie członkiem rady dyrektorów.

Powołanie na wyżej opisane stanowiska w Spółce Cypryjskiej odbywa się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy dyrektor spółki cypryjskiej jest jednocześnie członkiem rady dyrektorów, jest na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników wpisany jako członek rady dyrektorów (director) do rejestru prowadzonego przez cypryjskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych w Nikozji, przy czym wpis w tym rejestrze zgodnie z prawem cypryjskim nie jest konstytutywny, lecz deklaratoryjny (konstytutywna w tym względzie jest uchwała zgromadzenia wspólników). Natomiast jeśli dyrektor zarządzający, nadzorczy lub egzekucyjny nie wchodzą w skład rady dyrektorów nie są wpisywani do wyżej powołanego rejestru.

Obowiązki i uprawnienia Wnioskodawczyni wynikające z powołania na opisane stanowiska są określone odpowiednio w akcie założycielskim i statucie spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim Wnioskodawczyni może działać na mocy samej uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki Cypryjskiej i nie jest wymagane podpisanie dodatkowej umowy (np. cywilnoprawnej lub o pracę). W związku z tym Wnioskodawczyni działa na podstawie samej tylko wyżej opisanej uchwały, która szczegółowo określa zakres obowiązków Wnioskodawczyni (opisanych wyżej).

Z tytułu pełnienia ww. funkcji i wykonywania obowiązków z nimi związanych, Wnioskodawczyni pobiera stosowne wynagrodzenie. Wypłacane wynagrodzenie jest przyznane opisaną uchwałą.

Zgodnie z uchwałą wynagrodzenie jest przelewane na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawczynię i jest wypłacane miesięcznie lub kwartalnie. Zgodnie z uchwałą wspólnicy Spółki Cypryjskiej mogą postanowić o wypłacie Wnioskodawczyni premii za wykonanie jej obowiązków.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Wnioskodawczyni wobec osób trzecich za pełnienie opisanych funkcji to uchwała stanowi w jednym z punktów, że Wnioskodawczyni nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy tej uchwały, tj. wykonania opisanych funkcji.

Jest to zgodne ze statutem (umową) Spółki Cypryjskiej, w którym zamieszczana jest tzw. klauzula odszkodowawcza (ang. indemnity clause) zgodnie, z którą każdy członek zarządu lub innych członek kadry zarządzającej spółki, sprawujący tę funkcję w danej chwili, otrzyma odszkodowanie z aktywów spółki z tytułu wszelkich strat lub zobowiązań, jakie może doznać lub ponieść w związku z lub w ramach wykonania jego zobowiązań, wliczając odpowiedzialność przyjętą przez niego w związku z obroną podczas postępowania cywilnego lub karnego, w którym zostanie wydany wyrok na jego korzyść, lub w którym jest uniewinniony lub w związku z zastosowaniem postanowień ustępu 383 Ustawy, w którym przyznana rekompensata na mocy orzeczenia sądowego i żaden członek zarządu lub członek kadry zarządzającej spółki nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub nieszczęścia, które mogą mieć miejsce lub mogą przydarzyć się spółce w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z pełnioną przez niego funkcją lub w związku z nią.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawczynię od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce opisanych funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director), dyrektora wykonawczego (ang. executive director) lub dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) ma zastosowanie art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., Dz. U. z dnia 8 grudnia 1993 r., nr 117, poz. 523) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 tej umowy wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze...
 2. Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawczynię od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director), dyrektora wykonawczego (ang. executive director) lub dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) będzie miał zastosowanie artykuł 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307, ze zm.), innymi słowy czy w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia przekracza kwoty wymienione w art. 25a ust. 2 tego artykułu Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w tym artykule...
 3. Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director), dyrektora wykonawczego (ang. executive director) lub dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi rozstrzygnięcie w zakresie pytania Nr 1 oraz Nr 2 wniosku. Rozstrzygnięcie w zakresie pytania Nr 3 wniosku zostanie zawarte w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż do opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki Cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem w tej spółce opisanych w stanie faktycznym funkcji ma zastosowanie art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem. W konsekwencji, na podstawie art. 24 tej umowy wynagrodzenie to powinno być w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to ma zastosowanie - zdaniem Wnioskodawczyni - niezależnie od faktycznego opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Cypru. Fakt otrzymywania tego wynagrodzenia wpłynie jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej.

Tytułem wstępu, Wnioskodawczyni pragnie zaznaczyć, iż prawo cypryjskie nie rozróżnia takich organów spółek kapitałowych jak zarząd, rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna (właściwych dla spółek kapitałowych prawa polskiego). Całość obowiązków i uprawnień odpowiadających takim organom spoczywa na dyrektorach spółki.

Prawo cypryjskie daje możliwość powołania osoby trzeciej m.in. na stanowisko dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate direcor), dyrektora zarządzającego (ang. managing director), dyrektora wykonawczego (ang. executive director) lub dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i - zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł).

Zgodnie z art. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym, w omawianym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem, której art. 16 stanowi, iż „wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie”.

Zatem, zgodnie z postanowieniami Umowy, Republika Cypryjska jako państwo źródła dochodu Wnioskodawczyni ma prawo taki dochód opodatkować, bez względu na to, czy będzie on podlegać opodatkowaniu w Polsce (tj. państwie rezydencji).

Z kolei w odniesieniu do unikania podwójnego opodatkowania, w art. 24 ust. 1 Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem stanowi, że „jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie (..) zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania”. Dalej art. 24 ust. 4 Umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania”.

W konsekwencji tak długo jak do otrzymywanego przez Wnioskodawczynię wynagrodzenia będzie miał zastosowanie art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem, będzie ono zwolnione od opodatkowania polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie miał wpływ jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdujące do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych), podatek będzie kalkulowany z zastosowaniem odpowiednio podwyższonej stawki; zgodnie bowiem z mającymi tu zastosowanie przepisami, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek określa się w następujący sposób:

 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali,
 2. Ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy,
 3. Ustaloną zgodnie z pkt b stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W opinii Wnioskodawczyni, omawiane wynagrodzenie mieści się w całości w zakresie regulacji art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem.

Cytowany wyżej przepis mówi wprawdzie o wynagrodzeniu „dyrektorów (..) z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki”. Zatem literalna wykładnia tego artykułu mogłaby prowadzić do wniosku, że jedynie wynagrodzenia dyrektorów osiągane z tytułu członkowstwa w organie takim jak rada nadzorcza spółki będą podlegały jego regulacji, a nie będzie się tu mieściło wynagrodzenie za funkcje, które ma pełnić Wnioskodawczyni w Spółce Cypryjskiej. Jest to jednak — zdaniem Wnioskodawczyni — interpretacja nieprawidłowa.

Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak „rada nadzorcza”. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni, co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworząc w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze rady nadzorczej”, a co najwyżej „radę dyrektorów”. Zatem przepis ten w brzmieniu wynikającym z polskiej wersji Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem byłby bezprzedmiotowy w odniesieniu do spółek cypryjskich, a niewątpliwie nie taka była intencja strony cypryjskiej negocjującej omawianą Umowę.

Wnioskodawczyni może bowiem - zgodnie z prawem cypryjskim – być powoływana m.in. jako zwykły dyrektor (ang. director), dyrektor alternatywny (ang. alternate director), dyrektor zarządzający (ang. managing director), dyrektor wykonawczy (ang. executive director) lub dyrektor nadzorczy (ang. supervisory director).

W ramach pełnionych funkcji Wnioskodawczyni jest uprawniona do wykonywania funkcji w Spółce Cypryjskiej określonych uchwałą, a ich źródłem będzie powszechnie obowiązujące prawo cypryjskie, statut Spółki Cypryjskiej i rzeczona uchwała.

Należy również zweryfikować brzmienie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem w angielskiej wersji językowej. Szczególnie, że sama Umowa stanowi, iż została sporządzona w językach polskim, greckim i angielskim, a „w przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający” — zgodnie z art. 30 Umowy.

Art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji dyrektora, która powinna być rozumiana szerzej niż pełnienie funkcji w „radzie nadzorczej” w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych, a na pewno powinna obejmować dyrektorów zwykłych (ang. directors), dyrektorów alternatywnych (ang. alternate directors), dyrektorów zarządzających (ang. managing directors), dyrektorów wykonawczych (ang. executive directors) lub dyrektorów nadzorczych (ang. supervisory director).

Zatem należy uznać, iż polskojęzyczne brzmienie przepisu art. 16 Umowy jest mylące i nie może być uznane jako samodzielne źródło interpretacji. Musi być brana tutaj pod uwagę wersja angielskojęzyczna jako rozstrzygająca. Ta z kolei obejmuje postanowieniami art. 16 również wynagrodzenia dyrektorów nie będących członkami rad nadzorczych.

Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych Wnioskodawczyni w zamian za pełnienie opisanych funkcji w Spółce Cypryjskiej.

Zatem, w związku z tym, iż omawiane wynagrodzenie Wnioskodawczyni może podlegać opodatkowaniu i w Polsce (kraj rezydencji, któremu prawo opodatkowania dają przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i na Cyprze (kraj źródła, któremu prawo opodatkowania daje art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem), należy stosować odpowiednią metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. W konsekwencji, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 24 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem, w Polsce wynagrodzenie takie będzie w całości i niezależnie od jego wysokości od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwolnione.

Należy tu zauważyć, iż na powyższe traktowanie tj. zwolnienie w całości od opodatkowania omawianego wynagrodzenia w Polsce nie może mieć żadnego wpływu sposób faktycznego jego opodatkowania na Cyprze (np. tego czy jest zwolnione do określonej kwoty 19.500 euro).

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowa przewiduje bowiem określoną metodę unikania podwójnego opodatkowania — metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód, który zgodnie postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania. Metoda ta w żaden sposób nie uzależnia natomiast jej stosowania (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce) od faktu wykorzystania przez Cypr prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Z kolei postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Tutaj Cypr może z przyznanego mu prawa opodatkowania powstającego w nim dochodu skorzystać bądź nie, odpowiednio regulując tę kwestię w swoich wewnętrznych przepisach. Natomiast żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek cypryjskich przyjęty na Cyprze nie wyklucza zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem w Polsce. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją), przewidzianej stosowną Umową.

Sposób, w jaki Cypr poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce Cypryjskiej nie wpłynie na sytuację Wnioskodawczyni na gruncie polskiej Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce Cypryjskiej będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce, niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Cyprze, zgodnie z wewnętrznymi zasadami Republiki Cypryjskiej. Przy czym jeżeli Wnioskodawczyni uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawczyni pragnie wskazać, iż powyższe potwierdzają liczne interpretacje podatkowe wydane w indywidualnych sprawach, które stanowić mogą pomocną wskazówkę interpretacyjną m. in. interpretacja Ministra Finansów z 29 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPB2/415-194/11-2/MS1), interpretacja Ministra Finansów z 15 grudnia 2010 r. (sygn. IPPB2/415-880/10-2/MS1), interpretacja Ministra Finansów z 12 września 2006 r. (sygn. DD4/PB6/033-0700-mk/JG/06/SM6-3929) odnosząca się do opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej, a także inne liczne interpretacje wydane dotąd odnośnie do tej kwestii, tj. m.in. interpretacje Ministra Finansów z 4 listopada 2009 r. (sygn. IPPB2/415-509/09-2/LK), z 26 października 2009 r. (sygn. IPPB1/415-745/09-5/MT), czy z 21 października 2009 r. (sygn. IPPB4/415-517/09-2/JS), z 20 kwietnia 2010 r. (sygn. IPPB4/415-256/10-2/JK), interpretacja z dnia 3 lutego 2011 (sygn. akt IPPB2/415-957/10-5/MK1), interpretacja z dnia 9 lutego 2011 r. (sygn. IPPB2/415-1010/10-2/MS1), interpretacja z dnia 1 kwietnia 2011 r. (sygn. IBPBII/1/415-3/11/BD), interpretacja z dnia 31 maja 2011 r. (sygn. IPPB1/415-310/11-2/AM), interpretacja z dnia 16 czerwca 2011 r. (sygn. IPPB2/415-266/11-4/MK), interpretacja z dnia 8 sierpnia 2011 r. (sygn. IBPBII/1/415-504/11/HK) oraz interpretacja z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn. IPPB1/415-1002/11-2/MS).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni:

 1. Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię od Spółki Cypryjskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director), dyrektora wykonawczego (ang. executive director) lub dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem, przy czym zasady określone w powołanym przepisie stosuje się również do opodatkowania wynagrodzenia dyrektora zarządzającego (ang. managing director), dyrektora wykonawczego (ang. executive director) lub dyrektora nadzorczego (ang. supervisory director) również, gdy nie są jednocześnie członkami rady dyrektorów;
 2. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy;
 3. Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami cypryjskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie cypryjskim podatkiem dochodowym czy nie.

Ad. 2

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 2. 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.

Z przepisu powyższego jasno wynika, że stosuje się go tylko do „transakcji”, jednak samo pojęcie „transakcji” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. W związku z brakiem stosownej definicji ustawowej, zakres pojęciowy sformułowania "transakcja" należy poddać wykładni opartej o dyrektywy wykładni prawa podatkowego, tj. w pierwszej kolejności odczytać przy użyciu wykładni językowej prawa podatkowego, w tym szczególnie zgodnie z dyrektywą języka potocznego (w oparciu o słownik języka polskiego) oraz prawniczego (w oparciu o orzecznictwo organów stosujących przepisy podatkowe). Celem potwierdzenia prawidłowości wyniku wykładni językowej warto również odczytać treść tego sformułowania przy pomocy wykładni celowościowej i systemowej prawa podatkowego.

Zgodnie z definicją „transakcji” zawartą w Słowniku internetowym języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/szukaj/transakcja) „transakcja” to: 1. «operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług», 2. «umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też: zawarcie takiej umowy».

Znaczenie to należy uzupełnić o zawartą w słowniku PWN Biznes (bardziej odpowiednim do odczytywania sformułowań ekonomicznych w zakresie regulacji odnośnie cen transferowych) definicję sformułowania „transakcja”, która stanowi, że jest to „akt kupna–sprzedaży, umowa, np. bankowa, handlowa zawarta na giełdzie”.

W powyższych definicjach jest jednoznacznie mowa o umowach „handlowych”, których przykładem jest umowa bankowa. Akcent w definicjach zdecydowanie położony jest na charakter „handlowy”, gospodarczy umów, co potwierdza również definicja „transakcji” w liczbie mnogiej, które to pojęcie powinno być rozumiane zgodnie ze słownikiem PWN Biznes jako „akty kupna–sprzedaży, będące wynikiem działań gospodarczych stron zawierających transakcje”. W komentarzu do tego hasła (http://biznes.pwn.pl/haslo/3988677/transakcje.html) jest wprost mowa: współcześnie to umowy, zawarte w wyniku transakcji i płatności z nich wynikające są zazwyczaj realizowane przez banki; transakcje zawierane na giełdzie to transakcje giełdowe; w handlu zagranicznym wyróżnia się transakcje kompensacyjne, polegające na wzajemnym powiązaniu transakcji importowych i eksportowych z wyłączeniem obiegu pieniądza, który w tych transakcjach pełni funkcję jednostki rozrachunkowej i nie występuje jako środek płatniczy, np.: clearing, barter, kompensata. Jak wynika z powyższego, sformułowania „transakcja” nie należy rozumieć jako każdą czynność prawną lub faktyczną, a tylko taką, która dokonywana jest między przedsiębiorcami, ma charakter „handlowy”, gospodarczy (przymiotnik „handlowy” oznacza zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego coś w ramach „handlu”, czyli działalności polegającej na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług). Z powyższej wykładni językowej jasno wynika, że przepisy art. 25 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie do czynności prawnych lub faktycznych, które odbywają się między przedsiębiorcami powiązanymi i mają charakter operacji w ramach ich działalności gospodarczej, handlowych, a nie do wszystkich stosunków prawnych lub faktycznych pomiędzy spółką a udziałowcem, cz też pomiędzy przedsiębiorcami powiązanymi. Innymi słowy dwoje przedsiębiorców powiązanych może zawrzeć umowę w sferze prywatnej, poza działalnością gospodarczą (np. umowę darowizny, pożyczki), która nie będzie podlegać regulacjom z zakresu cen transferowych, w tym obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 25 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Taką wykładnię językową należy uzupełnić o wykładnię odnoszącą się do celu, funkcji art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynika bezpośrednio z regulacji OECD, które były źródłem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie tzw. cen transferowych. Głównym źródłem tych regulacji są „Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych” (Dom Wydawniczy ABC, 2004, oryg. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations). Sam tytuł Wytycznych wskazuje na to, że mają one zastosowanie jedynie do podmiotów działających przy transakcji w charakterze przedsiębiorcy (ang. enterprise). W punkcie 8 Wstępu do Wytycznych wprost jest mowa o tym, że: „Następujące zasady dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych (MNE) zostały inkorporowane w Modelu Konwencji Podatkowej OECD w zakresie podatków od dochodu i majątku, które stanowią podstawę dla rozległej sieci dwustronnych traktatów podatkowych zawartych między państwami członkowskimi OECD oraz państwami niebędącymi członkami tej organizacji”. Taki cel regulacji potwierdzają również często inne fragmenty Wytycznych, np. punkt 12 Wstępu do Wytycznych, zgodnie z którym: „Ceny transferowe są znaczące zarówno dla podatników jak i administracji podatkowych, gdyż determinują w dużej części dochód oraz wydatki, a tym samym zyski opodatkowane przedsiębiorstw powiązanych w różnych jurysdykcjach podatkowych”. Jak widać wykładnia celowościowa potwierdza rezultat wykładni językowej.

Dodatkowo wykładnię językową i funkcjonalną potwierdza wykładnia systemowa. Wszystkie regulacje OECD, o które oparte są polskie przepisy podatkowe w zakresie cen transferowych wskazują na to, że przepisy w zakresie tzw. cen transferowych stosuje się jedynie do „przedsiębiorstw powiązanych” (ang. associated enterprises), czyli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a nie do wszystkich czynności prawnych lub faktycznych między podmiotami powiązanymi. W szczególności art. 25a nie stosuje się do czynności prawnych pozostających poza zakresem działalności gospodarczej, takich jak np. sprawowanie funkcji w zarządzie spółki za wynagrodzeniem (wykonywane poza działalnością gospodarczą, czyli jako działalność wykonywana osobiście), świadczenie usług za wynagrodzeniem w stosunku pracy, darowizna wspólnika na rzecz spółki, itp.

Powyższe rozumienie potwierdzają również interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe, np.:

Pod pojęciem transakcji należy rozumieć umowę lub umowy zawarte z tym samym partnerem lub tymi samymi partnerami przedmiotem której lub których są dobra i usługi objęte jedną ceną. Oznacza to, że transakcją w rozumieniu tych przepisów może być np. umowa nabycia lub sprzedaży jednego dobra, umowa sprzedaży szeregu dóbr lub wykonanie szeregu usług, dla których określono łączną cenę itp.” (zob. interpretacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r., sygn. 1472/ROP1/423-301/06/DP).

Niektóre organy podatkowe odwołują się także do słownikowej definicji pojęcia "transakcja". Przykładowo, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, „przez pojęcie „transakcja” należy rozumieć operację handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży towarów lub usług bądź też umowę handlową na kupno lub sprzedaż towarów lub usług” (zob. interpretacja z dnia 24 grudnia 2008 r., sygn. ILPB3/423-637/08-2/HS).

Biorąc pod uwagę wyżej opisaną wykładnię oraz to, że Wnioskodawczyni rozlicza wynagrodzenie za tytułu opisanych funkcji w Spółce Cypryjskiej w ramach źródła przychodów w postaci działalności wykonywanej osobiście (opodatkowane jako dochód ze źródła: działalność wykonywana osobiście), a nie ze źródła przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej należy uznać, że art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał tutaj zastosowania i w konsekwencji Wnioskodawczyni nie ma obowiązków przewidzianych w tym artykule, niezależnie od kwot wynagrodzenia za pełnienie funkcji.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdzają interpretacje indywidualne przepisów prawa polskiego wydawane w podobnych sprawach np. interpretacja Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2011 r. o sygn. IPPB2/415-195/11-2/MS1, interpretacja z tego samego dnia o sygnaturze IPPB2/415-194/11-2/MS1, interpretacja z dnia 31 maja 2011 r. o sygnaturze IPPB1/415-310/11-3/AM, interpretacja z dnia 24 czerwca 2011 r. o sygnaturze IPPP3/443-473/11-2/KB oraz interpretacja z dnia 8 listopada 2011 r. o sygnaturze ILPB2/415-819/11-3/ES.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji Podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.