IPPB1/4511-16/16-4/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółką kontrolowaną?2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy CypCo prowadzi na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 marca 2016 r. (data nadania 22 marca 2016 r., data wpływu 24 marca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB1/4511-16/16-2/MT z dnia 9 marca 2016 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze za zagraniczna spółkę kontrolowaną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze za zagraniczna spółkę kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej typu Limited Partnership (dalej: „LP”) z siedzibą na Cyprze, posiadającym ponad 25% praw do uczestnictwa w zysku LP, przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 30 dni. LP jest 100% udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „CypCo”), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca będzie więc posiadał w sposób pośredni, tj. jako wspólnik LP, więcej niż 25% udziałów CypCo przez okres dłuższy niż 30 dni. CypCo, posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze.

Głównym przedmiotem działalności CypCo jest działalność holdingowa. W szczególności CypCo będzie posiadała udziały i akcje w innych spółkach prawa handlowego z siedzibą w państwach Unii Europejskiej lub poza UE. CypCo prowadzi działalność inwestycyjną w sposób samodzielny w oparciu o posiadane przez siebie aktywa. Jako właściciel udziałów, akcji oraz innych wartość majątkowych, CypCo poprzez wyspecjalizowany personel będzie zarządzała wskazanymi aktywami, będzie dokonywała analizy rynku inwestycji, szacowała ryzyko inwestycyjne, oraz nabywała i sprzedawała aktywa.

CypCo będzie stanowiła dla Wnioskodawcy spółkę zarządzającą aktywami, tj. m.in. udziałami, akcjami, wierzytelnościami. Uzasadnieniem ekonomicznym nabycia udziałów w CypCo było dążenie Wnioskodawcy do utworzenie odrębnego od Wnioskodawcy, wyspecjalizowanego podmiotu, który zarządzałby aktywami na własne ryzyko, nie narażając majątku osobistego Wnioskodawcy przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli. CypCo umożliwia również Wnioskodawcy działalność inwestycyjną na rynku europejskim.

W związku z pełnieniem funkcji podmiotu holdingowego, CypCo może otrzymywać dywidendy, dywidendy zaliczkowe, zbywać udziały lub akcje lub otrzymywać wynagrodzenie za umorzenie udziałów/akcji (dalej: „przychody pasywne”). Zatem, ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter przychodów pasywnych. Uzyskiwane przez CypCo przychody pasywne mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

W roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2016 r. CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodów pasywnych. Nie wykluczone jednak, że CypCo osiągnie przychody pasywne przekraczające równowartość 250.000 EUR w kolejnych miesiącach roku podatkowego. Nie wykluczone, że w przyszłości CypCo rozszerzy swoją działalność gospodarczą np. o działalność doradczą, doradztwo biznesowe, doradztwo inwestycyjne lub inne.

W celu usprawnienia działalności finansowej CypCo będzie utrzymywała na terytorium Cypru stałą siedzibę, w której podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności CypCo decyzje biznesowe. CypCo będzie posiadać tytuł prawny do lokalu na terytorium Cypru jako posiadacz zależny. W lokalu będą podejmowane strategiczne decyzje udziałowców. Lokal na podstawie umów cywilnoprawnych będzie wyposażony w infrastrukturę biurową, tj. biurko, krzesła, regał, szafkę, komputer służbowy, sprzęt peryferyjny typu drukarka i myszka, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej umożliwiają również podpięte linie telefoniczne oraz istniejący dostęp do sieci Internet.

CypCo będzie korzystać na zasadzie umowy outsourcingowej z pracownika na terytorium Cypru, który będzie wykonywał czynności administracyjne w jej siedzibie. Nie wykluczone również, że w przyszłości w miarę rozwijania działalności CypCo zatrudni bezpośrednio własnych pracowników.

Dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego prowadzenia działalności inwestycyjnej przez CypCo oraz wypełnienia wszelkich bieżących obowiązków sprawozdawczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikających z przepisów prawa cypryjskiego, wystarczające jest stworzenie stanowiska pracy dla jednej osoby i wyposażenie tego stanowiska pracy w typowy sprzęt biurowy w postaci umeblowania, komputera służbowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi, przyborów pisarskich oraz zapewnienia podłączenia do sieci telefonicznej oraz sieci Internet. CypCo zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na Cyprze. Rok obrotowy CypCo jest równy rokowi kalendarzowemu i trwa 12 pełnych kolejnych miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

CypCo będzie posiadać na Cyprze przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, tj. zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia przez CypCo działalności gospodarczej. CypCo posiadać będzie bowiem:

 • nazwę indywidualizującą przedsiębiorstwo, którą jest firma CypCo;
 • aktywa służące prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym m. in. (udziały, akcje oraz inne aktywa);
 • wierzytelności, środki pieniężne;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez CypCo działalnością gospodarczą;
 • tajemnice przedsiębiorstwa CypCo..

Pomiędzy CypCo a Wnioskodawcą nie zostały zawarte porozumienia, które byłyby niezgodne z rzeczywistością gospodarczą oraz nie mające uzasadnienia gospodarczego, bądź też będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi CypCo.

Pismem z dnia z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 marca 2016 r nr IPPB1/4511-16/16-2/MT poinformowano, że:

 • w odpowiedzi na pytanie : czy co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z29.12.2011, str. 8, zpóźn. zm.) Wnioskodawca informuje, iż przesłanka jest wypełniona tj. stawka podatku na Cyprze dla działalności prowadzonej przez spółkę jest od wartości przewidzianej w przepisie art. 30f ust. 3 pkt 3c ustawy PDOF;
 • według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy wypełnione są kryteria do uznania, iż w spółce jest prowadzona rzeczywista działalności w rozumieniu art. 30f ust. l8 ustawy PDOF - niemniej jednak zwracam uwagę, iż na potwierdzenie powyższego toczy się postępowanie o sygnaturze IPPB1/4511-18/16-2/MT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółką kontrolowaną...
 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy CypCo prowadzi na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, CypCo będzie stanowiła dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną.

W myśl art. 3 ust. 1 Ustawa PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT, jest spółka, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Należy zaznaczyć, iż udziały w zagranicznej spółce posiadane przez osoby spokrewnione ze sobą do drugie stopnia pokrewieństwa podlegają sumowaniu;
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych;
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego wynoszącej 14,25% lub niższej. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE.

Zagraniczne spółki kontrolowane nie będą podlegały opodatkowaniu 19-procentową stawką podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 30f ust. 1 Ustawy o PIT jeżeli:

 1. przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, albo
 2. zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z faktem, że:

 • CypCo jest osobą prawną mającą siedzibę i miejsce zarządu poza terytorium Polski;
 • Wnioskodawca będzie posiadał w sposób pośredni, tj. jako wspólnik LP, więcej niż 25% udziałów w zysku CypCo nieprzerwanie przez okres ponad 30 dni;
 • Ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter pasywny, tj. mogą pochodzić z tytułu otrzymanych dywidend, dywidend zaliczkowych, zbycia udziałów lub akcji, wynagrodzenia za umorzenie udziałów/akcji. Wnioskodawca zaznacza jednak, że w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2016 CypCo nie osiągnęła jeszcze żadnego przychodu ze źródeł pasywnych.
 • przychody CypCo ze źródeł pasywnych mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE;

- jeżeli zostaną łącznie spełnione wskazane powyżej przesłanki, CypCo może być dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f Ustawy PIT.

Ad 2

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż przepisy Ustawy o PIT zawiera przesłanki wyłączające możliwość opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej 19-procentową stawką podatku dochodowego jeżeli:

 1. jeżeli przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 250.000 EUR (art. 30f ust. 19 pkt 1 Ustawy PIT) albo
 2. jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana będzie prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą ( art. 30f ust. 18 pkt 1 Ustawy PIT).

Chociaż na dzień złożenia niniejszego wniosku w roku podatkowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2016 CypCo nie osiągnęła jeszcze przychodów ze źródeł pasywnych w kwocie przekraczającej równowartość 250.000 EUR, nie wykluczone, że CypCo osiągnie takie przychody w kolejnych miesiącach roku podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy CypCo będzie prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 30f ust. 18 Ustawy PIT, Wnioskodawca tym samym nie będzie zobowiązany do:

 • zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy;
 • prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy.

W myśl art. 30f ust 16 Ustawy o PIT, przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

W świetle art. 30f ust. 20 Ustawy o PIT, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany, personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Ad. a)

W zakresie rozumienia pojęcia „przedsiębiorstwo” na gruncie przepisów Ustawy CIT, w art. 4a pkt . 3 Ustawy CIT znajduje się odesłanie do definicji przedsiębiorstwa zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy wskazać, iż CypCo będzie posiadać na Cyprze przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, tj. zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia przez CypCo działalności gospodarczej. CypCo posiada bowiem:

 • nazwę indywidualizującą przedsiębiorstwo, którą jest firma CypCo;
 • aktywa służące prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym m. in. (udziały, akcje oraz inne aktywa)
 • wierzytelności, środki pieniężne;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez CypCo działalnością gospodarczą;
 • tajemnice przedsiębiorstwa CypCo.

Ponadto, CypCo posiadać będzie tytuł prawny do lokalu położonego na terytorium Cypru, na podstawie umowy cywilnoprawnej posiadać będzie wyposażenie służące prowadzeniu działalności gospodarczej w tym lokalu (biurko, krzesła, regał, szafkę, komputer służbowy, sprzęt peryferyjny typu drukarka i myszka, przybory pisarskie, porty telefoniczne, podpięcie linii telefonicznej oraz sieci Internet) oraz personel (osobę zatrudnioną przez CypCo, bądź też pracownika podmiotu zewnętrznego, który świadczył będzie na rzecz CypCo usługi administracyjne na podstawie umowy zawartej pomiędzy CypCo, a tym podmiotem zewnętrznym).

Ad. b)

Wnioskodawca wskazuje, iż CypCo, jako zagraniczna spółka kontrolowana Wnioskodawcy, nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych.

CypCo będzie stanowiła dla Wnioskodawcy spółkę zarządzającą aktywami, tj. m.in. udziałami, akcjami, wierzytelnościami. Uzasadnieniem ekonomicznym nabycia udziałów w CypCo było dążenie Wnioskodawcy do utworzenie odrębnego od Wnioskodawcy, wyspecjalizowanego podmiotu, który zarządzałby aktywami na własne ryzyko, nie narażając majątku osobistego Wnioskodawcy przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli. CypCo umożliwia również Wnioskodawcy działalność inwestycyjną na rynku europejskim.

Ad. c)

W ocenie Wnioskodawcy, istnieje współmiemość pomiędzy zakresem działalności prowadzonej przez CypCo, jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a faktycznie posiadanym przez CypCo lokalem, personelem oraz wyposażeniem.

CypCo obecnie prowadzi jedynie działalność inwestycyjną. Jako właściciel udziałów, akcji oraz innych wartość majątkowych, CypCo poprzez wyspecjalizowany personel będzie zarządzała wskazanymi aktywami, będzie dokonywała analizy rynku inwestycji, szacowała ryzyko inwestycyjne, oraz nabywała i sprzedawała aktywa. Nie wykluczone, iż w przyszłości działalność gospodarcza spółki będzie rozszerzana na inne obszary np. doradztwo biznesowe, doradztwo inwestycyjne lub inne.

W związku z powyższym Wnioskodawca wskazuje, iż dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego prowadzenia działalności inwestycyjnej przez CypCo oraz wypełnienia wszelkich bieżących obowiązków sprawozdawczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikających z przepisów prawa cypryjskiego, wystarczające jest stworzenie stanowiska pracy dla jednej osoby i wyposażenie tego stanowiska pracy w typowy sprzęt biurowy w postaci umeblowania, komputera służbowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi, przyborów pisarskich oraz zapewnienia podłączenia do sieci telefonicznej oraz sieci Internet. Pracownik CypCo wykonuje obecnie swoje obowiązki na podstawie umowy outsourcingowej.

Ad. d)

Wnioskodawca wskazuje, iż w art. 30f ust. 20 pkt . 4 Ustawy PIT ustawodawca używa terminu „porozumienie”, nie definiując jednocześnie jego znaczenia w kontekście powyższego przepisu. Zdaniem Wnioskodawcy, termin ten powinien być rozumiany jako umowa, bądź też inna czynność prawna mająca charakter dwustronny, bądź też wielostronny. Językowe znaczenia słowa „porozumienie” zakłada bowiem, iż w czynności takiej powinien uczestniczyć więcej niż jeden podmiot.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wskazuje, iż pomiędzy CypCo a Wnioskodawcą nie zostały zawarte porozumienia, które byłyby niezgodne z rzeczywistością gospodarczą oraz nie mające uzasadnienia gospodarczego, bądź też będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi CypCo.

Ad. e)

Wnioskodawca wskazuje, iż CypCo samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych.

Podstawową funkcją gospodarczą CypCo, jako zarządzanie aktywami CypCo i prowadzenia działalności inwestycyjnej. Należy stwierdzić, iż CypCo prowadzi działalność inwestycyjną w sposób samodzielny w oparciu o posiadane przez siebie aktywa.

Ponadto należy wskazać, iż wszelkie decyzje istotne z punktu widzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez CypCo, podejmowane są na Cyprze w siedzibie CypCo.

Mając powyższe na uwadze. Wnioskodawca wskazuje, iż CypCo spełnia wszystkie przesłanki wymienione w art . 30f ust. 20 Ustawy PIT. Należy wiec uznać, iż CypCo prowadzi na Cyprze rzeczywista działalność gospodarcza w rozumieniu art . 30f ust. 18 Ustawy PIT. Wynika stąd, iż CypCo nie podlega opodatkowaniu podatkiem, o którym mowa w art . 30f ust 1 Ustawy o PIT, tj. podatkiem dochodowym od dochodów uzyskanych przez zagraniczna spółkę kontrolowana.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 roku (sygn. akt IPPB1/4511-66/15-4/MT), wydanej w analogicznym do opisanego powyżej stanie faktycznym. W powyższej interpretacji organ podatkowy stwierdził bowiem, iż: „Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka kapitałowa będzie posiadać osobowość prawną i będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze (...). Spółka kapitałowa będzie posiadać tytuł prawny do lokalu na terytorium Cypru. W lokalu będzie się mieścić jej siedziba oraz będą podejmowane strategiczne decyzje wspólników. Lokal będzie wyposażony w pełną infrastrukturę biurową, tj. biurka, krzesła, szafy i szafki, komputery służbowe, sprzęt peryferyjny typu drukarki, klawiatury i myszki, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej ma umożliwić również podpięcie linii telefonicznych oraz sieci Internet. Spółka kapitałowa będzie zatrudniać pracownika na terytorium Cypru. (...) Zatem mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, ie w przypadku Wnioskodawcy zostaną spełnione przesłanki wynikające z treści art. 30f ust 18 w zw. z art. 30f ust 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. albowiem zagraniczna spółka kontrolowana (Spółka kapitałowa) będzie prowadziła rzeczywista działalność gospodarcza. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w Polsce uiścić podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (...)”.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że, z uwagi na fakt, iż CypCo prowadzi na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, a także ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30f ust. 18 Ustawy PIT, przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przepis art. 30f ust. 15 Ustawy o PIT stanowi, iż podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Na podstawie art. 30f ust. 16 Ustawy o PIT na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 15 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Z przepisów powyższych wynika, iż podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznych spółkach kontrolowanych, które powinny być udostępniane na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Na podstawie art. 30f ust. 18 Ustawy PIT, podatnik zwolniony jest jednakże z powyższych obowiązków, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Zatem, z uwagi na fakt, iż CypCo prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na Cyprze, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej typu Limited Partnership (dalej: „LP”) z siedzibą na Cyprze, posiadającym ponad 25% praw do uczestnictwa w zysku LP, przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 30 dni. LP jest 100% udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „CypCo”), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca będzie więc posiadał w sposób pośredni, tj. jako wspólnik LP, więcej niż 25% udziałów CypCo przez okres dłuższy niż 30 dni. CypCo, posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze. Ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter pasywny Przychody CypCo ze źródeł pasywnych mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

W świetle przywołanych powyżej uregulowań prawnych oraz zdarzenia przyszłego zgodzić się należy z założeniem Wnioskodawcy, że Spółka Zagraniczna (CypCo) będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 30f ust. 3 cytowanej ustawy.

W dalszej kolejności ustosunkowując się do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2 wniosku organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z treścią art. 30f 1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30f ust. 15 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Stosownie do treści art. 18 ww. ustawy przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Z ww. artykułu, wynika że w przypadku gdy spółka zagraniczna kontrolowana podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podatnik nie będzie zobowiązany m.in. do opodatkowania 19% podatkiem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz do prowadzeniu rejestru zagranicznych spółek i ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 30f ust. 20 ww. ustawy, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że zagraniczna spółka kontrolowana (CypCo) mająca siedzibę na Cyprze, podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów i spełnia przesłanki wymienione w art. 30f ust. 20 ww. ustawy, prowadząc w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będąc właścicielem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki (CypCo) z siedzibą na terytorium Cypru nie będzie zobowiązany do opodatkowania 19% podatkiem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CypCo) oraz do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki kontrolowanej, jak również prowadzenia ewidencji zaistniałych zdarzeń gospodarczych, zgodnie z wymienionym powyżej art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.