IPPB1/415-401/12-3/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż dochód Wnioskodawcy osiągnięty z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2012 r. (data wpływu 23.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również: Osoba Fizyczna) jest obywatelem Polski mającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Oznacza to, iż Osoba Fizyczna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i tym samym jest zobowiązana do rozliczania w Polsce dla celów podatkowych wszystkich uzyskiwanych dochodów, w tym dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski.

Osoba Fizyczna jest udziałowcem spółki z siedzibą na Cyprze (dalej: spółka cypryjska). Spółka cypryjska na podstawie określonych dokumentów, w tym uchwał podejmowanych przez odpowiednie organy tej spółki dokonuje na rzecz Osoby Fizycznej wypłat należności, Należności te na gruncie cypryjskiego ustawodawstwa są kwalifikowane jako dywidendy.

Wnioskodawca jest każdorazowo zarówno odbiorcą jak i właścicielem dywidendy wypłacanej przez spółkę cypryjską.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek spoczywający na Osobie Fizycznej w zakresie rozliczania dla celów podatkowych w Polsce wszystkich uzyskiwanych dochodów, Osoba Fizyczna zobligowana jest do uwzględnienia w rocznym rozliczeniu podatkowym dywidend uzyskiwanych od spółki cypryjskiej. Oznacza to, iż Osoba Fizyczna zobowiązana jest do prawidłowego ustalenia kwoty podatku dochodowego należnego od omawianych przychodów.

Poza dywidendą, Osoba Fizyczna pełniąc obowiązki Dyrektora w spółce cypryjskiej, obejmujące w głównej mierze funkcje nadzorcze oraz zarządcze, otrzymuje wynagrodzenie (ang. „director’s fee”) wypłacane jej w całości z rachunku spółki cypryjskiej. Źródło przychodu Wnioskodawcy z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji Dyrektora znajduje się zatem wyłącznie na terytorium Cypru.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy obliczaniu podatku należnego do zapłaty w Polsce z tytułu dywidendy otrzymanej od spółki cypryjskiej, Osoba Fizyczna jest uprawniona do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę podatku cypryjskiego wynoszącą 10% wartości dywidendy, bez względu na to, czy podatek ten został, czy też nie został faktycznie zapłacony na Cyprze...
  2. Czy wynagrodzenie, otrzymywane przez Osobę Fizyczną z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji Dyrektora, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, nie powinno zostać uwzględnione przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie 2. Odpowiedź na pytanie Nr 1 zostanie rozpatrzona w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, Jednocześnie, w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę w danym roku podatkowym innych, podlegających opodatkowaniu w Polsce dochodów, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym wynagrodzenia Osoby Fizycznej będącej Dyrektorem w spółce cypryjskiej (tzw. director’s fee)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, tj. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 4a updof powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Stosownie do art. 16 UPO, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Cypr), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (Cypr). Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji nadzorczych oraz zarządczych. Z uwagi na fakt, iż cypryjskie prawo spółek nie przewiduje obowiązku powołania w spółce rady nadzorczej, całość uprawnień oraz obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach, którzy tworzą organ w postaci „rady dyrektorów (ang. the board of directors). Charakter oraz zakres wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności nadzoru oraz zarządu odpowiada zatem obowiązkom pełnionym przez członków rady nadzorczej oraz członków zarządu.

Należy podkreślić, iż w związku z art. 30 UPO, w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w jej tekście angielskim. W efekcie prawidłowe zastosowanie przepisów UPO w kontekście specyfiki cypryjskiego prawa spółek wymusza konieczność odwołania się do angielskiej wersji językowej tej umowy. W anglojęzycznej wersji UPO, przepis art. 16 w sposób jednoznaczny odnosi się do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „rada dyrektorów”, który, jak wskazano powyżej, stanowi odpowiednik zarządu w rozumieniu polskiego prawa spółek. Prawidłowo przetłumaczone pojęcie „board of directors” oznacza właśnie organ posiadający kompetencje zarządcze. Ponadto, w myśl przepisów polskiego kodeksu spółek handlowych, pojęcie „rady dyrektorów” powinno być interpretowane rozszerzająco w stosunku do pojęcia rada nadzorcza”.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z postanowieniami angielskiej, ostatecznie wiążącej wersji UPO, art. 16 dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności, jakie uzyskują oni także z tytułu sprawowania funkcji członków organów zarządzających spółek prawa cypryjskiego.

Powyższe stanowisko potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2009 r., sygn. IPPB4/415-145/08-2/SP, gdzie stwierdził, że „postanowienia art. 16 umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „the board of directors” („rada dyrektorów”), który powinien być rozumiany szerzej niż „rada nadzorcza” w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce cypryjskiej”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, art. 16 UPO znajduje zastosowanie w przedmiotowym stanie faktycznym. W konsekwencji, należy uznać, iż dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski, z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora spółki cypryjskiej o charakterze nadzorczym oraz zarządczym, podlega opodatkowaniu zarówno na Cyprze jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, należy zastosować określoną w UPO metodę unikania podwójnego opodatkowania. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym, zastosowanie znajduje tzw. metoda wyłączenia z progresją, stosownie do której, jeżeli podatnik, będący polskim rezydentem osiąga dochód, podlegający zgodnie z postanowieniami UPO opodatkowaniu na Cyprze, to w Polsce, tj. państwie rezydencji, niniejszy dochód zostanie zwolniony od opodatkowania.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż uzyskiwane dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki cypryjskiej podlegać będą opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO, tj. zarówno na terytorium Cypru jak i w Polsce. Jednocześnie, celem zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) UPO w zw. z art. 27 ust. 8 updof tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Powyższe oznacza, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na Cyprze podlega zwolnieniu od opodatkowania w Polsce. Ponadto, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza także w swej interpretacji z dnia 25 listopada 2009 r. (sygn. IPPB4/415-760/09-2/JK) oraz z dnia 21 grudnia 2009 r. (sygn. IPPB4/415-668/09-2/JS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. IBPBII/1/415-742/09/HK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Stosownie do art. 16 umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

Umowa stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Art. 16 umowy w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako „the board of directors” („rada dyrektorów”), który powinien być rozumiany szerzej niż „rada nadzorcza” w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, iż art. 16 umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji dyrektorskich w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru. Zatem do tego rodzaju wynagrodzeń Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie art. 16 Umowy. W myśl tego przepisu, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej („radzie dyrektorów”) spółki mającej siedzibę na Cyprze, może być opodatkowany na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Art. 24 ust. 4 Umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując, należy stwierdzić, iż dochód Wnioskodawcy osiągnięty z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.