ILPB2/415-286/12-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2012 r. (data wpływu 15 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu oraz w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, Wnioskodawca zamierza założyć spółkę osobową z siedzibą na Cyprze (dalej „Spółka C1”).

Umowa Spółki C1 zostanie zawarta przez Wnioskodawcę i inną osobę fizyczną i/lub prawną na terytorium Cypru na czas nieokreślony. Wspólnicy ustalą między sobą zasady podziału zysków.

Na gruncie wewnętrznego prawa cypryjskiego, Spółka C1 będzie uznawana za transparentną podatkowo (tzn. spółka jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym; dochody tej spółki będą podlegały opodatkowaniu na poziomie wspólników).

Spółka C1 będzie posiadała rachunek bankowy w banku na Cyprze oraz będzie posiadać siedzibę na Cyprze.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy na Cyprze poprzez Spółkę C1 będzie prowadzenie działalności holdingowej w odniesieniu do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; dalej „Spółka C2”), w szczególności nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami lub akcjami oraz wykonywanie funkcji udziałowca w stosunku do Spółki C2. W przyszłości, w miarę rozwoju działalności inwestycyjnej, Spółka C1 może również pełnić wyżej wymienione funkcje w stosunku do innych spółek kapitałowych.

Działalność spółki może być zróżnicowana. Spółka C2 może prowadzić zarówno działalność operacyjną, jak i działalność holdingową oraz inwestycyjną.

Z tytułu posiadanych przez Spółkę C1 udziałów w Spółce C2 (a w przyszłości ewentualnie również w innych spółkach kapitałowych) oraz funkcji pełnionych przez Spółkę C1 w odniesieniu do tych spółek, Wnioskodawca (poprzez Spółkę C1) może realizować różnego rodzaju dochody, w tym m.in. dywidendy i zyski kapitałowe.

Otrzymywane przez Wnioskodawcę dochody będą wpływały na rachunek bankowy Spółki C1 na Cyprze. Następnie dochody uzyskane przez spółkę osobową (Spółkę C1) zostaną rozdzielone pomiędzy wspólników Spółki C1.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Wnioskodawcę opisanej w stanie faktycznym działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru, w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem...
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dochody Zainteresowanego alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Zainteresowanego na Cyprze, będą opodatkowane na Cyprze, na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania, opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 w dniu 15 czerwca 2012 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-286/12-3/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Wnioskodawcy w osobowej Spółce C1 oraz prowadzenie przez Niego opisanej działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1, spowoduje powstanie zakładu Zainteresowanego na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem.

Z uwagi na powstanie zakładu Wnioskodawcy na Cyprze, dochody Zainteresowanego alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Wnioskodawcy na Cyprze) z tytułu działalności Zainteresowanego na Cyprze, będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem (metoda wyłączenia z progresją).

W opinii Wnioskodawcy, skoro Spółka C1 jest transparentna dla celów podatkowych na Cyprze, konsekwencje podatkowe działalności prowadzonej przez Zainteresowanego w ramach Spółki C1 należy ocenić z perspektywy przepisów podatkowych znajdujących zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę.

Zainteresowany zauważa przy tym, że konsekwencje podatkowe opisanego zdarzenia przyszłego należy analizować w świetle przepisów updof oraz Umowy z Cyprem.

Obowiązek podatkowy w Polsce.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 updof osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1a updof za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca jako polski rezydent podatkowy podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W praktyce gospodarczej może się zdarzyć sytuacja, w której polski podatnik osiąga dochody zarówno ze źródeł położonych w Polsce, jak i dochody z działalności wykonywanej zagranicą. Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w międzynarodowym prawie podatkowym, gdy polski podatnik osiąga dochód z działalności gospodarczej w innym państwie to zasadniczo podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w tym państwie, w którym jest rezydentem (tj. w Polsce). Zasada ta została wyrażona w art. 3 ust. 1 updof oraz art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, w której polski podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie innego państwa w formie zakładu. W takim przypadku zyski z działalności polskiego podatnika, mogą być opodatkowane w innym państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Dodatkowo, właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą przewidywać opodatkowanie niektórych kategorii dochodów w kraju źródła (np. dochodów z dywidend, należności licencyjnych, odsetek, zysków ze sprzedaży majątku, wynagrodzenia dyrektorów itp.).

Kwalifikacja dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na Cyprze na gruncie Umowy z Cyprem.

Jeżeli działalność gospodarcza polskiego podatnika jest prowadzona na terytorium Cypru, to dochody z tej działalności mogą być zakwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw (art. 7 Umowy z Cyprem) lub dochody z wykonywania wolnego zawodu (art. 14 Umowy z Cyprem).

Zastosowanie art. 7 lub 14 będzie uzależnione od tego, czy działalność Wnioskodawcy doprowadzi do wykreowania zakładu na Cyprze (art. 5 Umowy z Cyprem).

W przypadku powstania zakładu Wnioskodawcy na Cyprze, do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych na terytorium Cypru zastosowanie znajdzie art. 7 Umowy z Cyprem, traktujący o zyskach przedsiębiorstw. W sytuacji odmiennej, dochody te będą opodatkowane zgodnie z art. 14 Umowy z Cyprem.

Zakład w świetle updof.

Definicja zakładu zawarta została przez ustawodawcę w art. 5a pkt 22 updof. Zgodnie z tą definicją „zagraniczny zakład” oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

   - chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej.

Zgodnie z powyższym, definicja zakładu z updof może być zmodyfikowana przez przepisy właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zakład w świetle Umowy z Cyprem.

Art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem definiuje zakład jako stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Oznacza to, że aby działalność osoby fizycznej można było uznać za zakład w ramach „pojęcia stałej placówki”, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. w kraju źródła przychodu istnieje placówka; oraz
 2. placówka ta ma charakter stały; oraz
 3. działalność osoby fizycznej jest w całości lub częściowo prowadzona poprzez tę stałą placówkę.

Nie każdy rodzaj działalności powoduje powstanie zakładu. W myśl art. 5 ust. 3 Umowy z Cyprem, określenie „zakład” nie obejmuje m.in.:

 1. użytkowania urządzeń wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 5. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności mającej dla przedsiębiorstwa charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Umowa z Cyprem przewiduje także alternatywny sposób ustalania istnienia zakładu - koncepcja tzw. „zależnego agenta” (art. 5 ust. 4 Umowy z Cyprem). Zgodnie z tą koncepcją zakład może powstać także w wyniku prowadzenia działalności za pośrednictwem podmiotu działającego w drugim państwie w imieniu zagranicznego przedsiębiorstwa. Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, koncepcja tzw. „zależnego agenta” nie znajdzie zastosowania do przedmiotowego zdarzenia przyszłego.

Uczestnictwo w Spółce C1 oraz działalność Wnioskodawcy wykonywana na Cyprze poprzez Spółkę C1 a kwestia istnienia zakładu na Cyprze.

Polskie prawo nie przewiduje żadnych szczegółowych regulacji dotyczących tego, jak należy interpretować warunki, które muszą być spełnione, aby określona działalność była traktowana jako zakład. Wskazówki interpretacyjne w tym zakresie można znaleźć m.in. w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (dalej: „Komentarz”). Polska od 1996 r. należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCED). W efekcie polskie organy podatkowe mają obowiązek interpretować warunki umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w świetle przepisów Komentarza. Konieczność wzięcia pod uwagę treści Komentarza wynika też z zaleceń OECD przyjętych przez Radę OECD w dniu 23 października 1997 r. i została potwierdzona w licznych interpretacjach prawa podatkowego i decyzjach wydawanych przez polskie organy podatkowe i sądy administracyjne.

Tak, więc argumentacja Zainteresowanego oparta jest na wskazówkach dotyczących interpretacji postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych w Komentarzu w jego najnowszej wersji z 2010 r.

Ad. (1) Istnienie placówki.

Według Komentarza placówka (miejsce prowadzenia działalności) istnieje, jeżeli osoba ma „do swojej dyspozycji określoną przestrzeń”, która jest spójną całością z punktu widzenia gospodarczego i geograficznego.

Spółka C1 będzie posiadać siedzibę na Cyprze i będzie dysponować cypryjskim adresem. Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki C1 będzie, co do zasady, pod tym adresem prowadzić działalność na Cyprze i sprawy Spółki C1.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy warunek (1) dotyczący istnienia placówki w definicji zakładu zostanie spełniony (tj. Zainteresowany będzie mieć miejsce prowadzenia działalności na Cyprze).

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. PB4-6/SR-033-096-64-180/06. Minister Finansów wskazał, że „zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Na gruncie tej definicji, siedziba spółki osobowej spełnia przesłanki stałej placówki”.

Ad. (2) Stały charakter placówki.

Drugi warunek, który determinuje istnienie zakładu to stały charakter placówki. Według Komentarza placówka ma stały charakter, jeśli ma pewien stopień trwałości, tzn. nie ma charakteru wyłącznie tymczasowego i zasadniczo powinna być utrzymywana przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

W omawianym przypadku, Wnioskodawca zawrze umowę Spółki C1 na czas nieokreślony (dłuższy niż 6 miesięcy). Spółka C1 będzie w tym czasie prowadzić działalność na Cyprze.

W związku z powyższym, zdaniem Zainteresowanego warunek (2) istnienia stałej placówki w definicji zakładu zostanie spełniony, tj. placówka Wnioskodawcy na Cyprze będzie mieć charakter stały.

Równocześnie Zainteresowany zauważa, że powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w doktrynie. Przykładowo w komentarzu do Konwencji Modelowej OECD („Model Konwencji OECD. Komentarz”, red. Bogumił Brzeziński, str. 323) zauważa się, iż: „skoro spółka (osobowa - przyp. Wnioskodawcy) nie ma podmiotowości podatkowo prawnej, to dysponowanie placówką należy przypisać wspólnikom spółki którzy taką podmiotowość posiadają. W efekcie każdy ze wspólników będzie posiadał stałą placówkę w państwie, gdzie prowadzi działalność za pośrednictwem spółki osobowej”.

Ad. (3) Prowadzenie działalności poprzez stałą placówkę.

Przedmiotem działalności Spółki C1 na Cyprze będzie prowadzenie działalności holdingowej w odniesieniu do Spółki C2 oraz ewentualnie w przyszłości w odniesieniu do innych spółek kapitałowych. W szczególności, działalność ta będzie obejmowała:

 • nabywanie, zbywanie i zarządzanie udziałami Spółki C2;
 • ustanawianie i koordynowanie strategii działania Spółki C2;
 • monitorowanie ryzyka kredytowego, gospodarczego i walutowego w poszczególnych krajach dla Spółki C2;
 • identyfikacja możliwości biznesowych dla Spółki C2.

Działalność Spółki C1 może być prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście, jak również poprzez zatrudnionych w przyszłości w Spółce C1 pracowników (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Warto zwrócić uwagę, że w świetle Komentarza, nawet gdy Zainteresowany nie będzie prowadził osobiście działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1, to działalność pracowników zatrudnionych w Spółce C1 może również prowadzić do powstania zakładu Wnioskodawcy na Cyprze.

W Komentarzu do ust. 3 art. 5 Konwencji Modelowej OECD - pkt 19.1 (odnoszącego się, co prawda, do podmiotów prowadzących działalność budowlaną) stwierdzono, iż w przypadku spółek osobowych transparentnych pod względem podatkowym (tj. takich jak Spółka C1) kryterium dwunastu miesięcy ma zastosowanie do własnej działalności spółki osobowej.

Jeżeli okres dwunastu miesięcy na miejscu budowy zostanie przekroczony przez wspólników i pracowników spółki osobowej, to przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę osobową jest traktowane jako posiadające zakład. Wspólnik będzie zatem traktowany jako posiadający zakład w zakresie opodatkowania jego części zysków osiągniętych przez spółkę osobową.

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie działalności gospodarczej jest szersze niż pojęcie działalności operacyjnej. Dlatego też działalność Wnioskodawcy prowadzona poprzez Spółkę C1 na Cyprze nie musi mieć charakteru stricte operacyjnego, ponieważ już samo uczestnictwo Zainteresowanego w Spółce C1 oraz pełnienie funkcji wskazanych w punkcie 3 może prowadzić do powstania zakładu Wnioskodawcy na Cyprze (działalność holdingowa).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy warunek (3) stanowiący o prowadzeniu działalności poprzez stałą placówkę zostanie spełniony, tzn. Zainteresowany będzie prowadzić poprzez Spółkę C1 działalność na Cyprze.

Takie podejście zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2010 r., sygn. ILPB1/415-518/10-4/AGr. Dyrektor potwierdził, że polski rezydent podatkowy (osoba fizyczna) posiadający prawa udziałowe w spółce osobowej (tj. będący wspólnikiem spółki osobowej) z siedzibą w Niemczech posiada zakład na terenie Niemiec w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że takie stanowisko zostało wyrażone również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2009 r., sygn. IPPB5/423-406/09-4/PS. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał w interpretacji, że „zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa, jako podmiot transparentny pod względem podatkowym, prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie „zakład”. W dalszej części interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że spółka osobowa konstytuuje zakład dla wspólnika, a wspólnika należy traktować jako podmiot prowadzący działalność za pośrednictwem zakładu na terytorium kraju siedziby spółki osobowej. Wprawdzie interpretacja ta odnosi się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to, zdaniem Wnioskodawcy, konkluzje w niej zawarte należy odpowiednio odnieść do przepisów updof.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w komentarzu „Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD-, UN- and US- Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital”, (red. Klaus Vogel, s. 408 i nast.):

jeżeli - zgodnie z prawem wewnętrznym - spółka osobowa jest transparentna, a więc dochody nie są opodatkowywane na poziomie spółki a wyłącznie na poziomie wspólników, udział wspólnika w przedsiębiorstwie spółki jest uważany za przedsiębiorstwo wspólnika w znaczeniu art. 7 MK OECD” (tłumaczenie własne Wnioskodawcy).

Uznanie spółki osobowej za zakład wspólnika zostało również potwierdzone przez Kazimierza Bany w artykule „Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD” („Monitor Podatkowy nr 4/2006”). W artykule wskazano, iż „Komitet Podatkowy OECD zakłada, że spółka osobowa stanowi zakład wspólników, jeżeli jest ona traktowana jako podmiot przezroczysty na mocy prawa wewnętrznego.

W konsekwencji, mając na uwadze spełnienie warunków (1) - (3) definicji zakładu, uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce C1 oraz prowadzenie przez Niego działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Zainteresowanego na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem.

Opodatkowanie dochodów Wnioskodawcy powstałych z tytułu posiadania praw udziałowych w Spółce C1 oraz działalności Wnioskodawcy poprzez Spółkę C1.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W świetle opisywanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność na Cyprze poprzez Spółkę C1. Z uwagi na pełnienie funkcji udziałowca Spółki C2, Spółka C1 może otrzymywać różnego rodzaju dochody, w tym dywidendy i zyski kapitałowe. Wszystkie dochody Zainteresowanego z tytułu prowadzenia działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 będą istotnie związane ze Spółką C1. W konsekwencji dochody Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia działalności na Cyprze zostaną alokowane (przypisane) do Spółki C1 na Cyprze.

Ponieważ uczestnictwo Zainteresowanego w Spółce C1 oraz prowadzenie działalności Wnioskodawcy na Cyprze poprzez Spółkę C1 skutkuje powstaniem zakładu Zainteresowanego na Cyprze w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem, to należy stwierdzić, iż w świetle art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem, dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 będą opodatkowane na Cyprze.

Zainteresowany zauważa, że w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-342/10-3/AJ zostało wyrażone podobne stanowisko. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: „nie ulega wątpliwości, iż na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie „zakład” i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten „zakład”. Wprawdzie ta interpretacja odnosi się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zdaniem Wnioskodawcy, konkluzje w niej zawarte należy odpowiednio odnieść do przepisów updof.

Jednocześnie, z uwagi na możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez Zainteresowanego na Cyprze, do dochodów Wnioskodawcy alokowanych (przypisanych) do Spółki C1 zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem (metoda wyłączenia z progresją).

Faktyczne wykorzystanie środków pieniężnych pochodzących z dochodu opodatkowanego w ramach zakładu na Cyprze nie będzie stanowić zdarzenia podatkowego w Polsce dla wspólników Spółki C1, bez względu na sposób wykorzystywania tych środków (tj. przelew na indywidualne rachunki bankowe wspólników lub dokonywanie operacji bezpośrednio z rachunku bankowego Spółki C1).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisywanym zdarzeniu przyszłym, uczestnictwo Zainteresowanego w osobowej Spółce C1 oraz prowadzenie przez Niego opisanej działalności na Cyprze poprzez Spółkę C1 spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru w rozumieniu art. 5a pkt 22 updof w zw. z art. 5 ust. 1 Umowy z Cyprem.

W związku z powstaniem zakładu Zainteresowanego na Cyprze, dochody Wnioskodawcy alokowane (przypisane) do Spółki C1 (tj. zakładu Zainteresowanego na Cyprze) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Cyprze będą opodatkowane na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem i jednocześnie do przedmiotowych dochodów zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania, opisana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z Cyprem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Cypru za prowadzoną za pośrednictwem znajdującego się w tym kraju zakładu uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.