IBPBII/2/415-246/12/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochody uzyskane przez LP (spółkę komandytową z siedzibą w Republice Cypru) w wyniku sprzedaży udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Państw członkowskich UE i następnie wypłacone wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09 lutego 2012r. (data wpływu do tut. Biura 17 lutego 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przez Spółkę osobową z siedzibą na Cyprze udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2012r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przez Spółkę osobową z siedzibą na Cyprze udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który rozważa przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą w Republice Cypru. Spółka osobowa przyjmie formę prawną limited partnership (dalej LP), której polskim odpowiednikiem jest forma spółki komandytowej. Analogicznie jak na gruncie polskiego prawa spółek, wspólnicy LP dzielą się na dwie kategorie: wspólników prowadzących sprawy LP i ją reprezentujących, ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania LP (odpowiednik komplementariusza) oraz wspólników wyłączonych z prowadzenia spraw LP, ponoszących ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania LP (odpowiednik komandytariusza). Wspólnikiem prowadzącym sprawy LP ma być spółka kapitałowa typu limited company z siedzibą w Republice Cypru, posiadająca certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez stosowny organ cypryjski. Wnioskodawca ma pełnić rolę wspólnika LP o ograniczonej odpowiedzialności.

Zgodnie z prawem obowiązującym na Cyprze, LP nie jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz dochody LP podlegają, podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, opodatkowaniu na poziomie wspólników.

Zgodnie z założeniami, przedmiotem działalności LP ma być szeroko pojęta działalność holdingowa – LP ma być udziałowcem, bądź akcjonariuszem spółek kapitałowych z siedzibą m.in. w Polsce, na Cyprze oraz w innych państwach członkowskich UE. W związku z powyższym LP może uzyskiwać dochody w postaci dywidend wypłacanych przez zależne spółki kapitałowe. Ponadto LP może nabywać oraz sprzedawać udziały bądź akcje spółek kapitałowych osiągając z tego tytułu zyski.

LP będzie miała na terytorium Cypru prowadzone biuro w formie sekretariatu, zostanie otwarty rachunek bankowy m.in. w banku z siedzibą na Cyprze, księgi rachunkowe będą przechowywane i prowadzone na terytorium Cypru.

Poza uczestnictwem w LP wnioskodawca nie będzie prowadził działalności na terytorium Cypru, może być natomiast udziałowcem spółki lub spółek kapitałowych mających siedzibę w Republice Cypru.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochody uzyskane przez LP w wyniku sprzedaży udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Państw członkowskich UE i następnie wypłacone wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem wnioskodawcy, dochody uzyskane przez LP w wyniku sprzedaży udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich UE i następnie wypłacone wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż jak potwierdza punkt 24 komentarza do art. 13 Konwencji, określenie „majątek ruchomy” w rozumieniu Konwencji (a więc i Umowy) oznacza każdy majątek z wyjątkiem majątku nieruchomego, w tym również „dobra niematerialne, takie jak goodwill, licencje itp.” Niewątpliwie zatem pod pojęciem „majątek ruchomy” należy również rozumieć udziały oraz akcje w spółkach kapitałowych.

Zasady opodatkowania zysków z przeniesienia (sprzedaży) majątku zostały określone w art. 13 Umowy.

LP będzie stanowiła zakład wnioskodawcy w rozumieniu Umowy, a zatem do zysków LP ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych stosować należy art. 13 ust. 2 Umowy, zgodnie z którym „zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu, odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”. W realiach zdarzenia przyszłego opisanego przez wnioskodawcę, zyski ze sprzedaży przez LP udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium UE, jako stanowiącym część majątku cypryjskiego zakładu wnioskodawcy, mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i na Cyprze.

Jednocześnie w celu eliminacji podwójnego opodatkowania należy zastosować art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy osoba mająca siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze, Polska powinna zwolnić taki dochód z opodatkowania. W efekcie, dochód z tytułu uczestnictwa w LP, stanowiącej cypryjski zakład wnioskodawcy, będzie opodatkowany na Cyprze i zwolniony w Polsce.

Podsumowując powyższą argumentację, wnioskodawca stoi na stanowisku, że dochody uzyskane przez LP w wyniku sprzedaży udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich UE i następnie wypłacone wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie dotyczące skutków podatkowych sprzedaży przez Spółkę osobową z siedzibą na Cyprze udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

W zakresie trzech innych pytań oznaczonych nr 1-3 wydano odrębne interpretacje.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2012r. Znak: IBPBI/1/415-196/12/AB Organ uznał stanowisko wnioskodawcy twierdzącego, iż Spółka LP będzie stanowiła „zakład” wnioskodawcy w rozumieniu przepisów międzynarodowego prawa podatkowego za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy z dnia 04 czerwca 1992r. zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993r. Nr 117, poz. 523) zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie chyba, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W myśl natomiast art. 13 ust. 2 Umowy, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu, odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Przez majątek ruchomy należy rozumieć dla celów Umowy wszelki majątek, który nie spełnia definicji majątku nieruchomego, zawartej w art. 6 ust. 2 Umowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Umowy „majątek nieruchomy posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa tego Państwa, w którym nieruchomość jest położona”, przy czym w każdym przypadku przez majątek taki rozumieć należy „mienie należące do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji pokładów mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych.” Jak wskazuje się w Komentarzu do Konwencji (uwagi do art. 13 ust. 2 pkt 24) „Określenie „majątek ruchomy” oznacza każdy majątek z wyjątkiem majątku nieruchomego. Obejmuje ono również dobra niematerialne, takie jak goodwill, licencje itp.” (Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Dom Wydawniczy ABC 2006, s. 205). Zatem zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego mogą być opodatkowane w państwie, w którym zakład jest położony, co wynika z norm dotyczących zysków przedsiębiorstwa.

Powyższe oznacza, iż sprzedaż udziałów bądź akcji przez Spółkę osobową z siedzibą na Cyprze będzie traktowana jako zbycie majątku ruchomego związanego z zakładem (tj. Spółką), a uzyskany z tego tytułu dochód będzie opodatkowany w państwie położenia zakładu, tj. na Cyprze. Jednocześnie, w celu eliminacji podwójnego opodatkowania, zastosowanie w takim przypadku znajdzie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, zgodnie, z którym w sytuacji, gdy osoba mająca siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze (z wyjątkami określonymi w Umowie), Polska powinna zwolnić taki dochód z opodatkowania. W efekcie, dochód z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej, stanowiącej cypryjski zakład wnioskodawcy, powinien być opodatkowany na Cyprze i zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Jednocześnie zauważyć należy, iż prawidłowość stanowiska wnioskodawcy jest uzależniona w szczególności od uznania, iż przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki LP stanowią, w świetle niepodlegających ocenie przez Ministra Finansów przepisów prawa cypryjskiego, zyski przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 7 umowy podpisanej w dniu 04 czerwca 1992r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.