IBPBI/2/4510-130/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z uzyskaniem dochodu przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony w rocznym rozliczeniu podatkowym do uwzględnienia podatku, zapłaconego na Cyprze, zgodnie z art. 20 ustawy o CIT?
IBPBI/2/4510-130/15/APinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. komandytariusz
  3. rezydent podatkowy
  4. spółka osobowa
  5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  6. zakład
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym 5 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z uzyskaniem dochodu przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony w rocznym rozliczeniu podatkowym do uwzględnienia podatku, zapłaconego na Cyprze, zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z uzyskaniem dochodu przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony w rocznym rozliczeniu podatkowym do uwzględnienia podatku, zapłaconego na Cyprze, zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 kwietnia 2015 r. Znak IBPBI/2/4510-128/15/AP, IBPBI/2/4510-129/15/AP, IBPBI/2/4510-130/15/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 5 maja 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym. W 2014 r. był wspólnikiem spółki osobowej typu „limited partnership” z siedzibą na Cyprze (dalej zwana „Spółką”). Spółka była zawarta na czas nieoznaczony. Wnioskodawca był w spółce osobowej wspólnikiem, odpowiadającym za jej zobowiązania w ograniczonej wysokości (podobnie, jak komandytariusz w polskiej spółce komandytowej). Wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności była „R”, spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca, będąc wspólnikiem Spółki osobowej, decydował o jej sprawach i działaniach przez nią podejmowanych, w tym zawieranych umowach, w szczególności poprzez podejmowanie uchwał wspólników, a także posiadał prawo do dochodów, uzyskanych za pośrednictwem Spółki osobowej. Zgodnie z prawem cypryjskim, podatnikiem z tytułu dochodów, uzyskanych przez Spółkę osobową, nie jest sama spółka, lecz jej wspólnicy, tzn. także Wnioskodawca. Spółka osobowa jest podmiotem transparentnym podatkowo, tak jak w przypadku spółek osobowych, posiadających siedzibę w Polsce. Spółka osobowa z siedzibą na Cyprze posiadała prawo do korzystania z powierzchni biurowej w biurowcu, zlokalizowanym na terytorium Cypru, posiadając biuro na terytorium Cypru. W ramach prowadzonej działalności Spółka osobowa zajmowała się prowadzeniem inwestycji oraz zarządzaniem własnym majątkiem, tj. również udziałami oraz akcjami posiadanymi w innych podmiotach, co obejmowało m.in. nabywanie oraz zbywanie udziałów oraz akcji w innych podmiotach.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z uzyskaniem dochodu przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony w rocznym rozliczeniu podatkowym do uwzględnienia podatku, zapłaconego na Cyprze, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w roku 2014)...

Zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, że Spółka osobowa, w której Wnioskodawca posiadał status wspólnika, jest transparentna na gruncie podatku dochodowego, podatnikami z tytułu uzyskiwania dochodu przez taką spółkę, pozostają jej wspólnicy, a zatem także Wnioskodawca. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce, niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jeśli natomiast wysokość udziału w zysku wynika z postanowień umowy spółki przyjmuje się, że wspólnik takiej spółki uczestniczy w zysku stosownie do określonego w umowie udziału. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody podatnika, będącego polskim rezydentem podatkowym, osiągnięte poza terytorium Rzeczypospolitej mogą zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź do obliczenia podatku z tytułu ich osiągnięcia może znaleźć metoda kredytu podatkowego.

Zastosowanie jednej ze wskazanych metod uzależnione jest, zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, stosownie do art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienia lub odliczenia, wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Mając na uwadze powyższe, w opisywanym stanie faktycznym do prawidłowego ustalenia wysokości podatku, do zapłaty którego obowiązany jest Wnioskodawca z tytułu uzyskania dochodu z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej, posiadającej siedzibę na Cyprze, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. b Umowy podpisanej w dniu 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r., nr 117, poz. 523 z późn. zm.; dalej „umowa o UPO”), zmienionej w dniu 22 marca 2012 r. Protokołem o zmianie ww. Umowy, który wszedł w życie 9 listopada 2012 roku, mającym zastosowanie do dochodów, osiągniętych od 1 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1383).

Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 7, 10, 11, 12 lub 13, mogą być opodatkowane na Cyprze, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu na Cyprze. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, uzyskane na Cyprze.

Zgodnie z powyżej powołanymi przepisami, uczestniczenie przez Wnioskodawcę w spółce osobowej z siedzibą na Cyprze należy uznać za działalność przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, prowadzoną za pośrednictwem położonego na terytorium Cypru zakładu, a co za tym idzie, przychody z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, które można przypisać temu zakładowi winny zostać opodatkowane w państwie źródła, tzn. na terytorium Cypru.

Powyższe oznacza zatem, że od dochodu uzyskanego na terytorium Polski z tytułu wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć podatek zapłacony na terytorium Cypru, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które regulują zasady dokonywania odliczenia podatku zapłaconego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dochodów, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji indywidualnej z 15 maja 2015 r. Znak IBPBI/2/4510-128/15/AP tut. Organ potwierdził, że „prowadzenie przez Wnioskodawcę - polskiego rezydenta podatkowego, działalności za pośrednictwem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, stanowiło dla Wnioskodawcy cypryjski zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 umowy o UPO”, a w interpretacji indywidualnej z tego samego dnia Znak IBPBI/2/4510-129/15/AP wskazano, że „Dochody uzyskiwane przez spółkę osobową z siedzibą na Cyprze, której Wnioskodawca był wspólnikiem w 2014 r., są uznawane są za dochody Wnioskodawcy z zakładu położonego na Cyprze”.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.