IBPBI/2/4510-128/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy o UPO pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem?
IBPBI/2/4510-128/15/APinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. komandytariusz
  3. rezydent podatkowy
  4. spółka osobowa
  5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  6. zakład
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym 5 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 kwietnia 2015 r. Znak IBPBI/2/4510-128/15/AP, IBPBI/2/4510-129/15/AP, IBPBI/2/4510-130/15/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 5 maja 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym. W 2014 r. był wspólnikiem spółki osobowej typu „limited partnership” z siedzibą na Cyprze (dalej zwana „Spółką”). Spółka była zawarta na czas nieoznaczony. Wnioskodawca był w spółce osobowej wspólnikiem, odpowiadającym za jej zobowiązania w ograniczonej wysokości (podobnie, jak komandytariusz w polskiej spółce komandytowej). Wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności była „R”, spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca, będąc wspólnikiem Spółki osobowej, decydował o jej sprawach i działaniach przez nią podejmowanych, w tym zawieranych umowach, w szczególności poprzez podejmowanie uchwał wspólników, a także posiadał prawo do dochodów, uzyskanych za pośrednictwem Spółki osobowej. Zgodnie z prawem cypryjskim, podatnikiem z tytułu dochodów, uzyskanych przez Spółkę osobową, nie jest sama spółka, lecz jej wspólnicy, tzn. także Wnioskodawca. Spółka osobowa jest podmiotem transparentnym podatkowo, tak jak w przypadku spółek osobowych, posiadających siedzibę w Polsce. Spółka osobowa z siedzibą na Cyprze posiadała prawo do korzystania z powierzchni biurowej w biurowcu, zlokalizowanym na terytorium Cypru, posiadając biuro na terytorium Cypru. W ramach prowadzonej działalności Spółka osobowa zajmowała się prowadzeniem inwestycji oraz zarządzaniem własnym majątkiem, tj. również udziałami oraz akcjami posiadanymi w innych podmiotach, co obejmowało m.in. nabywanie oraz zbywanie udziałów oraz akcji w innych podmiotach.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy, podpisanej w dniu 4 czerwca 1992 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r., nr 117, poz. 523 z późn. zm.; dalej „umowa o UPO”), zmienionej w dniu 22 marca 2012 roku Protokołem o zmianie ww. Umowy, który wszedł w życie 9 listopada 2012 r., mającym zastosowanie do dochodów, osiągniętych od 1 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1383), poprzez „zakład” należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza. Doktryna międzynarodowego prawa podatkowego stoi na stanowisku, że posiadanie udziałów w spółce osobowej, nieposiadającej siedziby w państwie rezydencji podatnika oznacza, posiadanie stałej placówki w państwie rezydencji tejże spółki, tzn. w państwie, w którym prowadzona jest działalność za pośrednictwem spółki osobowej, jeśli spełnia kryteria, warunkujące istnienie zakładu, wynikające z postanowień umowy o UPO (por. B. Brzeziński „Model Konwencji OECD. Komentarz” s. 323; K. Bana „Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD”, Monitor Podatkowy, nr 4, Warszawa 2006). Stanowisko to zostało również potwierdzone przez organy podatkowe w szeregu wydanych interpretacji indywidualnych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 września 2009 r., nr IPPB5/423-406/09-4/PS).

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, Wnioskodawca - rezydent polski, jest wspólnikiem Spółki osobowej, posiadającej siedzibę na Cyprze, która spełnia przesłanki uznania jej za stałą placówkę, przez którą prowadzona jest działalność gospodarcza, tj. ma charakter stały oraz dysponuje pomieszczeniem, przeznaczonym na potrzeby jej siedziby.

Zgodnie z prawem cypryjskim, Spółka osobowa jest transparentna podatkowo, a zatem podatnikiem z tytułu osiąganych przez nią dochodów, pozostają jej wspólnicy, w tym Wnioskodawca. Przedmiotem działalności Spółki osobowej był obrót akcjami oraz udziałami innych spółek, ich nabywanie, a następnie sprzedaż.

W świetle powyższych uregulowań stwierdzić należy, że prowadzenie przez Wnioskodawcę - polskiego rezydenta podatkowego, działalności za pośrednictwem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, stanowiło dla Wnioskodawcy cypryjski zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 umowy o UPO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.