IBPBI/1/415-474/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 17 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 2 maja 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, uzyskującej dywidendy ze spółek kapitałowych mających siedziby na terytorium Cypru. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 24 kwietnia 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-474/12/AP, IBPBI/1/415-475/12/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 2 maja 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który rozważa przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą w Republice Cypru. Spółka osobowa przyjmie formę prawną limited partnership (dalej LP), której polskim odpowiednikiem jest forma spółki komandytowej. Analogicznie jak na gruncie polskiego prawa spółek, wspólnicy LP dzielą się na dwie kategorie: wspólników prowadzących sprawy LP i ją reprezentujących, ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania LP (odpowiednik komplementariusza) oraz wspólników wyłączonych z prowadzenia spraw LP, ponoszących ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania LP (odpowiednik komandytariusza). Wspólnikiem prowadzącym sprawy LP ma być spółka kapitałowa typu limited company z siedzibą w Republice Cypru, posiadająca certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez stosowny organ cypryjski. Wnioskodawca ma pełnić rolę wspólnika LP o ograniczonej odpowiedzialności.

Zgodnie z prawem obowiązującym na Cyprze, LP nie jest podatnikiem podatku dochodowego, lecz dochody LP podlegają, podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, opodatkowaniu na poziomie wspólników.

Zgodnie z założeniami, przedmiotem działalności LP ma być szeroko pojęta działalność holdingowa - LP ma być udziałowcem, bądź akcjonariuszem spółek kapitałowych z siedzibą m.in. w Polsce, na Cyprze oraz w innych państwach członkowskich UE. W związku z powyższym LP może uzyskiwać dochody w postaci dywidend wypłacanych przez zależne spółki kapitałowe. Ponadto LP może nabywać oraz sprzedawać udziały, bądź akcje spółek kapitałowych osiągając z tego tytułu zyski.

LP będzie miała na terytorium Cypru prowadzone biuro w formie sekretariatu, zostanie otwarty rachunek bankowy m.in. w banku z siedzibą na Cyprze, księgi rachunkowe będą przechowywane i prowadzone na terytorium Cypru.

Poza uczestnictwem w LP Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności na terytorium Cypru, może być natomiast udziałowcem spółki lub spółek kapitałowych mających siedzibę w Republice Cypru.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 27 kwietnia 2012 r., wskazano, iż w świetle przepisów cypryjskich, przychody (dochody) spółki osobowej z siedzibą w Republice Cypru, o których mowa w pytaniach 2 i 3 wniosku o interpretację stanowić będą przychody (dochody) z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochody z dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe z siedzibą na Cyprze uzyskane przez LP i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe z siedzibą na Cyprze uzyskane przez LP i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce.

Jak wskazano we wniosku, LP będzie stanowiła zakład Wnioskodawcy w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 117, poz. 523 – dalej: „Umowa”). W pierwszej kolejności, zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę na traktujący o zyskach zakładów art. 7 ust. 7 Umowy, zgodnie z którym „jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu. Jako, że opodatkowanie dochodów z dywidend zostało wyraźnie uregulowane w art. 10 Umowy, zdaniem Wnioskodawcy, należy się w następnej kolejności odwołać właśnie do tych przepisów. I tak zgodnie z art. 10 Umowy, co do zasady, dywidenda wypłacana przez spółkę z siedzibą na Cyprze na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i na Cyprze (art. 10 ust. 1 i 2 Umowy).

Jednak zgodnie z art. 10 ust. 4 Umowy „postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki płacącej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.” Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że dywidenda wypłacana przez spółkę z siedzibą na Cyprze na rzecz LP (która będzie udziałowcem spółki wypłacającej dywidendę), a jednocześnie LP stanowi cypryjski zakład Wnioskodawcy, należy uznać, że wypłacana dywidenda rzeczywiście wiąże się z działalnością cypryjskiego zakładu Wnioskodawcy. Jak się podkreśla w doktrynie prawa międzynarodowego dochody bierne są opodatkowane, jako zyski stałego zakładu, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (tj. udziały/akcje, wierzytelności, patenty etc.) są efektywnie związane z takim stałym zakładem (Prawo podatkowe przedsiębiorców, Tom 1, red. nauk. H. Litwińczuk, red. P. Karwat, Warszawa 2008). Związek ten będzie zachodził, przede wszystkim, gdy wspomniane prawa lub rzeczy będą wykazane po stronie aktywów w bilansie stałego zakładu (A. Maksymczak: w Model Konwencji ÓECD Komentarz, pod red. B. Brzezińskiego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010). Zatem art. 10 ust. 4 Umowy, który odsyła z powrotem do art. 7 Umowy, znajdzie zastosowanie w opisanym zdarzeniu przyszłym.

Zgodnie z przepisami art. 7 Umowy, zyski polskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi na Cyprze działalność poprzez położony tam zakład. W takim przypadku, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane na Cyprze, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W praktyce oznacza to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z prowadzonej przez niego działalności (za pośrednictwem LP) może być opodatkowany również na Cyprze.

Jednocześnie w celu eliminacji podwójnego opodatkowania należy zastosować art. 24 ust. 1 lit a) Umowy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy osoba mająca siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze, Polska powinna zwolnić taki dochód z opodatkowania. W efekcie, dochód z tytułu uczestnictwa w LP, stanowiącej cypryjski zakład Wnioskodawcy, będzie opodatkowany na Cyprze i zwolniony w Polsce.

Podsumowując powyższą argumentację, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dochody z dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe z siedzibą na Cyprze uzyskane przez LP i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez działającego w imieniu Ministra Finansów:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2010 r. Znak ILPB2/415-739/10-2/JK,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r. Znak ITPBI/415-850b/10/MR.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy jest uzależniona w szczególności od uznania, iż jest on polskim rezydentem podatkowym, a przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki LP stanowią, w świetle, niepodlegających ocenie przez Ministra Finansów, przepisów prawa cypryjskiego, zyski przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 7 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w dniu 4 czerwca 1992r. (Dz. U. Nr 117, poz. 523), w tym w szczególności wskazane we wniosku dochody (dywidendy), nie będą kwalifikowane do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 umowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1,3 i 4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.