IBPBI/1/415-1181/11/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2011r. (data wpływu do tut. Biura 18 listopada 2011r.), uzupełnionym w dniu 7 lutego 2012r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia na terytorium Cypru pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem położonego tam zakładu.

Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 24 stycznia 2012r. Znak: IBPBI/1/415-1181/11/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 7 lutego 2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Republice Cypru (określanej w dalszej części skrótem „Spółka”). Spółka, do której przystąpi Wnioskodawca, będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej (limited partnership). Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej w limited partnersip przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów do spółki. W Spółce Wnioskodawca będzie pełnił funkcję wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności – odpowiednika polskiego komplementariusza, bądź wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności – odpowiednika polskiego komandytariusza.

Spółka będzie pełnić funkcję spółki holdingowej posiadającej udziały/akcje w spółkach mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej. Spółka może prowadzić działalność, jako fundusz inwestycyjny na podstawie zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ nadzoru finansowego.

Dochód limited partnership przypadający na wspólników o nieograniczonej oraz ograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu bezpośrednio u tych wspólników. Limited partnersip, podobnie jak polska spółka komandytowa nie jest bowiem podatnikiem podatku dochodowego. Przychody i koszty osiągane przez Spółkę przyporządkowane są do ich wspólników, proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w Spółce.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 2 lutego 2012r., wskazano m.in., iż zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego przychód (dochód) wspólnika spółki osobowej traktowany jest jak przychód (dochód) z działalności gospodarczej, niebędącej działalnością rolniczą. W związku z tym do przychodów z tytułu bycia wspólnikiem w spółce osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Cypru, zdaniem Wnioskodawcy, ma zastosowanie art. 7 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu bycia wspólnikiem (o ograniczonej albo nieograniczonej odpowiedzialności) w Spółce, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika (o ograniczonej albo nieograniczonej odpowiedzialności) z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwany przez Niego dochód z tytułu bycia wspólnikiem (o nieograniczonej bądź ograniczonej odpowiedzialności) w Spółce będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno na etapie jego powstania w Spółce jak i w momencie podziału zysków przez Spółkę pomiędzy jej wspólników.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 51, poz. 307 ze zm. – określanej w dalszej części skrótem „ustawa o PIT”), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ustawy o PIT, przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 7 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992r. (Dz.U. z 1993r. Nr 117, poz. 523 – określanej w dalszej części skrótem „UPO”), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 UPO, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Wnioskodawca wskazuje przy tym, iż w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego przyjmuje się, że bycie wspólnikiem spółki osobowej oznacza posiadanie stałej placówki w państwie, gdzie prowadzi się działalność za pośrednictwem spółki osobowej (B.Brzeziński „Modelowa Konwencja OECD, Komentarz” s. 323).

W konsekwencji dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej albo ograniczonej odpowiedzialności w Spółce, traktowane będą jako zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie będą co do zasady podlegały opodatkowaniu cypryjskim podatkiem dochodowym. Tym samym również na gruncie UPO dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7, zgodnie z którym Republice Cypryjskiej przysługuje prawo ich opodatkowania.

Powyższa kwalifikacja dotyczyć będzie całości dochodów Wnioskodawcy, jako wspólnika o nieograniczonej albo ograniczonej odpowiedzialności, osiąganych z tytułu udziału w zyskach Spółki. Przy czym w związku z pełnieniem przez Spółkę funkcji podmiotu holdingowego dla grupy spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium UE, istotną część jej dochodów stanowić będą dywidendy wypłacane przez spółki zależne.

Według Wnioskodawcy, na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym na gruncie art. 10 ust. 4 UPO, przyjmuje się zasadę, iż w przypadku, gdy wypłacane dywidendy związane są z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowywane zgodnie z regulacjami art. 7. Jak się podkreśla w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego, wymóg przypisywania dywidend, odsetek, czy należności licencyjnych do zysków zakładu jest konsekwencją przyjęcia na gruncie art. 7 Konwencji fikcji prawnej, umożliwiającej podatkowe traktowanie stałego zakładu tak, jakby był to podmiot niezależny od przedsiębiorstwa. Tym samym do stałego zakładu należy przypisać zyski, które osiągnąłby, gdyby działał jako niezależne przedsiębiorstwo. Z tego punktu widzenia uzasadnione jest, że zyski stałego zakładu powinny uwzględniać również dochody osiągnięte z praw majątkowych (takich jak akcje, czy wierzytelności) posiadanych przez ten zakład (B.Brzeziński „Model Konwencji OECD. Komentarz” s. 678).

Spółka jako podmiot holdingowy, będzie właścicielem udziałów w spółkach z grupy. To Spółka, a nie jej wspólnicy będzie zatem właścicielem dywidend wypłacanych przez podmioty od niej zależne. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie może być wątpliwości, że dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach spółek z grupy, związane będą z działalnością zakładu i jemu przypisane. W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej albo ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników), stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Cypru stały zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 UPO mogą podlegać opodatkowaniu na Cyprze.

W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 UPO dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w zyskach Spółki, przysługujące mu jako wspólnikowi o nieograniczonej albo ograniczonej odpowiedzialności, będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o PIT podatek dochodowy należny od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskującego ustalany będzie z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Oznacza to, że określając należny podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca do dochodów podlegających opodatkowaniu, uzyskiwanych na terytorium Polski dodawać będzie zwolnione z podatku dochody z tytułu udziału w zyskach Spółki i od sumy tych dochodów liczyć będzie podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Następnie ustali stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów i ustaloną w ten sposób stopę procentową zastosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

  1. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia:
  2. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia:
  3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia:
  4. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2010r. Znak: ITPB1/415-888b/10/MR.

Wnioskodawca wskazał przy tym, iż odpowiednie zapisy umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku są tożsame z powołanymi zapisami umowy polsko-cypryjskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć jednak należy, iż opisany przez Wnioskodawcę sposób opodatkowania dochodów znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w istocie pozarolnicza działalność gospodarcza na terytorium Cypru prowadzona będzie za pośrednictwem znajdującego się tam zakładu, a w świetle, niepodlegających interpretacji przez Ministra Finansów, przepisów prawa cypryjskiego przychody uzyskiwane na terytorium Cypru, stanowić będą przychody ze źródła określanego jako pozarolnicza działalność gospodarcza, w tym w szczególności wskazane we wniosku dochody nie będą kwalifikowane do przychodów, o których mowa w art. 10 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie w dniu 4 czerwca 1992r. (Dz.U. z 1993r. Nr 117, poz. 523).

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.