0114-KDIP3-3.4011.12.2017.2.JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że (w przedstawionym stanie faktycznym) Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok, w którym utracił rezydencję podatkową (we wniosku opisany jako „rok zmiany rezydencji podatkowej”) i związku z tym będzie kwalifikowany za ten okres jako osoba mająca zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wedle art. 3 ust. la ustawy o PIT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 3 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą centrum interesów życiowych i przebywającą większość dni w roku kalendarzowym w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT czynnym. Podatnik pozostaje aktualnie w związku małżeńskim i jest jednocześnie w ustroju rozdzielności majątkowej. Posiada małoletnie dziecko zamieszkałe na stałe na terytorium Polski. Jednocześnie pozostaje obecnie członkiem organów zarządczych spółek kapitałowych

Z uwagi na planowane przedsięwzięcia gospodarcze jak też przesłanki osobiste, Wnioskodawca zamierza przenieść centrum interesów życiowych na terytorium Republiki Cypru (zwana także we wniosku „Cypr”) gdzie zamieszka na stałe, przebywając ponad 183 dni w ciągu roku kalendarzowego. W zamierzeniu Wnioskodawca (pozostając obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej), zmieni swoją rezydencję podatkową z polskiej na cypryjską (tak by w Polsce podlegać jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - jedynie od przychodu osiągniętego w Polsce). W przyszłości będzie rozliczał się z całości dochodu na terytorium Republiki Cypru i będzie tam podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jedynie w sytuacji, gdy osiągnie przychód z tytułu najmu nieruchomości, których jest właścicielem - ewentualny przychód zostanie opodatkowany w kraju położenia tych nieruchomości, czyli w Polsce. Przez rok zmiany rezydencji podatkowej rozumie się rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia), w którym to Wnioskodawca będzie przebywał łącznie więcej niż 183 dni w roku na terytorium Cypru i kiedy to od 1 stycznia danego roku, Wnioskodawca przenosi centrum interesów życiowych na terytorium Cypru. Wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować, w którym roku dokona zmiany rezydencji, jednak interesuje się aktualnie tym zagadnieniem i przedsięwziął środki celem uzyskania informacji o uzyskaniu certyfikatu rezydencji od cypryjskich organów administracji publicznej.

W przyszłości Wnioskodawca, przenosząc się na stałe (zamieszkując celem permanentnego przebywania) na terytorium Republiki Cypru nabędzie tytuł prawny do lokalu celem zamieszkania w tym państwie. Lokal mieszkalny będzie odpowiednio duży aby pomieścić całą rodzinę Wnioskodawcy. Istnieje prawdopodobieństwo, że żona i dziecko, także przeniosą swoje centrum interesów życiowych także na Cypr. Zarówno dziecko jak i żona Wnioskodawcy będą przebywać stale na terytorium Cypru - dziecko będzie korzystać w przyszłości z cypryjskiego systemu edukacji. Wnioskodawca planuje także rozpoczęcie tam działalności gospodarczej (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik, członek zarządu lub inny uczestnik przedsięwzięcia jakim jest spółka handlowa; nie jest wykluczony stosunek pracy z pracodawcą cypryjskim). Po upływie okresu przewidzianego wedle prawa cypryjskiego będzie wnioskował o zameldowanie w lokalu, w którym będzie stale zamieszkiwał na terytorium Republiki Cypru. Strona wnioskująca nie wyklucza, że w razie uzyskania uprawnień w tym zakresie będzie uczestniczyła także w wyborach do władz cypryjskich jeśli uzyska czynne prawo wyborcze. Wnioskodawca ma w planach rejestrację samochodu osobowego w cypryjskim urzędzie komunikacji (cypryjskie tablice rejestracyjne) - tam także zostanie wykupione OC kierowcy; dodatkowo wnioskodawca prawdopodobnie zakupi ruchomości niezbędne mu do funkcjonowania - narzędzia biurowe, sprzęt elektroniczny. Wnioskodawca założy w banku cypryjskim (lub oddziale cypryjskim zagranicznego innego niż polski, banku) rachunek bankowy osobisty i firmowy (jeśli będzie prowadzić działalność gospodarczą). Wnioskodawca zamierza także zawrzeć umowę z klubem sportowym (siłownia, fitness) i nabyć status członka klubu z siedzibą na Cyprze. Jednocześnie Wnioskodawca będzie działał efektywnie w stowarzyszeniach, towarzystwach, fundacjach i innych organizacjach, które mają siedzibę na Cyprze.

Wnioskodawca będzie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych, sportowych na terytorium Cypru. Wnioskodawca będzie płacił też wszystkie podatki, opłaty miejskie, opłaty skarbowe, parkingowe, autostradowe na Cyprze. Wnioskodawca zamierza także zarejestrować się w cypryjskiej służbie zdrowia, płacić na terytorium Republiki Cypru składki społeczne, a także nawiązać współpracę z cypryjską firmą ubezpieczeniową (lub oddziałem zagranicznej firmy ubezpieczeniowej, który mieści się na Cyprze) celem podpisania dodatkowego ubezpieczenia na życie (opcjonalnie ubezpieczenia majątku).

W roku, w którym Wnioskodawca zmieni swoją rezydencję podatkową, zawiadomi organ podatkowy właściwy dla swojej siedziby i złoży na tę okoliczność stosowne formularze do polskiego organu podatkowego a także zawiadomi właściwy organ o fakcie wymeldowania z dotychczasowego miejsca meldunku w Polsce. Następnie dokona szeregu czynności świadczących o trwałej zmianie zamieszkania, centrum interesów życiowych z terytorium Polski na terytorium Cypru. Zgłoszenie o zmianie rezydencji zostanie dokonane także przez żonę Wnioskodawcy a w skutkach zmiana centrum interesów życiowych obejmie także dziecko Wnioskodawcy i jego żony. Dziecko w roku „zmiany rezydencji podatkowej” przestanie korzystać z polskiej służby zdrowia i systemu polskiej edukacji. Zmiana rezydencji podatkowej nastąpi na początku roku kalendarzowego. Wnioskodawca nie będzie wtedy posiadał w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej (zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie będzie widniał w polskim systemie VAT jako czynny podatnik) oraz zrezygnuje z członkostwa we wszelkich organizacjach społecznych (stowarzyszeniach, towarzystwach, organizacjach pożytku publicznego jakich będzie na dzień poprzedzający rok zmiany rezydencji podatkowej). Wnioskodawca nie będzie składał zeznania rocznego PIT (dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych) za rok zmiany rezydencji chyba, że osiągnie na terytorium Polski dochód w trakcie wspomnianego roku; być może będzie sporadycznie przyjeżdżał do Polski w celach wypoczynkowych, wakacyjnych - częstotliwość wyjazdów do Polski nie przekroczy łącznie 100 dni w ciągu roku kalendarzowego. Wnioskodawca nie posiada i nie będzie prawdopodobnie posiadał na własność w trakcie roku, w którym nastąpi zmiana rezydencji podatkowej - żadnego samochodu osobowego a także innych pojazdów zarejestrowanych we właściwym urzędzie ds. komunikacji na terytorium Polski. Wnioskodawca złoży zawiadomienie do NFZ, ZUS o tym że nie będzie już beneficjentem świadczeń (prawdopodobnie także żona i dziecko). Ponadto wypowie członkostwo we wszelkich klubach sportowych, towarzystwach naukowych, edukacyjnych, kulturalnych, organizacjach pożytku publicznego - jeśli takie członkostwo będzie posiadać. Jednocześnie nie będzie pełnił funkcji członka zarządu spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nie będzie też powiernikiem spółki lub osoby fizycznej) i nie będzie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej, ani posiadał statusu wspólnika spółki handlowej. Jeśli będzie dokonywał jakichkolwiek czynności związanych ze spółkami handlowymi, w których funkcjonował w przeszłości jako wspólnik, członek zarządu lub rady nadzorczej to będzie wykonywał takie czynności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaś w razie konieczności udziału osobistego na zgromadzeniach, naradach etc. - reprezentować go będzie ustanowiony w tym celu, polski obywatel -pełnomocnik.

Wnioskodawca po zmianie centrum interesów życiowych nie będzie zatrudniony na umowie o pracę w Polsce i nie będzie stroną umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze, które przewidują osobiste wykonywanie czynności na terytorium Polski. Wnioskodawca być może pozostanie właścicielem nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne - przychód z wynajmu tych nieruchomości będzie przeznaczany na spłatę kredytów bankowych lub jako darowizna na rzecz członków najbliższej rodziny (nie będą kumulowane jako lokata na rachunku bankowym w polskim oddziale banku). Z uwagi na trwanie stosunku najmu, Wnioskodawca nie będzie mieć możliwości zamieszkania w tych lokalach na terytorium Polski (których jest właścicielem) - z uwagi na najemców będzie to niemożliwe. Wnioskodawca nie będzie posiadać papierów wartościowych (obligacji, bonów finansowych) w instytucjach finansowych (Banki, towarzystwa finansowe), które mają swoje oddziały w Polsce. Jeśli Wnioskodawca będzie posiadać środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w Polsce przed początkiem roku kalendarzowego, w którym nastąpi zmiana rezydencji to środki te zostaną alokowane na rachunki banków zagranicznych przed rozpoczęciem roku zmiany rezydencji podatkowej. Należy zaznaczyć, że za „rok zmiany rezydencji” Wnioskodawca uzyska certyfikat od właściwych władz fiskalnych na Cyprze (wystąpi o to prawdopodobnie po zakończeniu roku kalendarzowego - roku zmiany rezydencji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że (w przedstawionym stanie faktycznym) Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok, w którym utracił rezydencję podatkową (we wniosku opisany jako „rok zmiany rezydencji podatkowej”) i związku z tym będzie kwalifikowany za ten okres jako osoba mająca zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wedle art. 3 ust. la ustawy o PIT ?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawa i obowiązki polskiego rezydenta podatkowego - podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wynikają z art. 3 i n. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Republiką Cypru - umowa między Rządem RP a Rządem Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. 1993, Nr 117, poz. 523 ze zm.) - w treści po zmianach protokołem z 22 marca 2012 r. - umowa ta w treści po zmianach zwana we wniosku w skrócie - „umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cyprem”.

Wnioskodawca jest polskim obywatelem i jednocześnie polskim rezydentem podatkowym, który podlegając nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce ma zamiar zmienić miejsce swojego centrum interesów życiowych i rezydencję podatkową.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wedle ustępu 2 artykułu 3 tej ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 7 maja 2014 r., ITPB1/415-144a/14/AD): „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Powyższe stanowisko występuje powszechnie w interpretacjach organów podatkowych – z dnia 6 października 2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Nr IPPB4/4511-1027/15-2/JK2 i z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr IPPB4/4511-383/15-6/JK; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 września 2014 r. Nr IBPBII/1/415-473/14/MCZ; z dnia 9 lutego 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB4/415-903/11-2/JK3 i z dnia 05 października 2012r. Nr IPPB4/415-569/12-2/SP oraz z dnia 13 września 2012 r. Nr IPPB4/415-158/12-5/SP. W podobnych stanach faktycznych sądy administracyjne wyrażały stanowiska tożsame z powyższym cytatem - np. wyrok NSA z 8 maja 2013 r., sygn. akt II FSK 1831/11; wyrok WSA w Bydgoszczy z 8 września 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 479/09; wyrok WSA we Wrocławiu z 3 marca 2004 r. sygn. akt III SA 1957/02.

Omawiając „miejsce zamieszkania” użyte w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT można zacytować wyrok WSA w Warszawie z 24 stycznia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 882/07 „w braku definicji pojęcia „miejsce zamieszkania” w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uprawnione jest posłużenie się definicją zamieszczoną w art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016, poz. 380). Jakkolwiek jest to definicja sformułowana na potrzeby prawa cywilnego, to charakteryzuje się uniwersalnością umożliwiającą jej wykorzystanie także w prawie podatkowym. Pozwala ona przy tym na rozróżnienie miejsc stałego i czasowego pobytu danej osoby, co byłoby utrudnione przy przyjęciu potocznego i rozumienia „zamieszkiwania”. Na zamieszkiwanie składają się dwa czynniki: zewnętrzny, wyrażający się w faktycznym przebywaniu w danym miejscu, oraz wewnętrzny - rozumiany jako zamiar stałego pobytu. Brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia przyjęcie, że określone miejsce jest dla danej osoby „miejscem zamieszkania”. Podkreślić przy tym należy, że subiektywność przesłanki „zamiaru stałego pobytu” nie oznacza, że jej istnienie wyraża się jedynie poprzez oświadczenie zainteresowanej osoby i nie może być oceniane w oparciu o obiektywnie dające się zaobserwować i wskazać zachowania tej osoby”. W roku „zmiany rezydencji podatkowej” Wnioskodawca wynajmie nieruchomość mieszkalną na Cyprze, będzie w niej przebywał ponad 183 dni w roku, będzie stroną umów o media i dodatkowo będzie przebywał w tym lokalu z zamiarem stałego pobytu - dokonana być może zakupu mebli, urządzeń elektrycznych. Oznacza to, że podatnik będzie zamieszkiwał na terytorium Cypru i poczynią starania aby to zamieszkanie miało charakter permanentny. Nie bez znaczenia jest fakt przebywania najbliższej rodziny wraz z Wnioskodawcą na terytorium Cypru. Mając na względzie art. 1, 3, 4a ustawy o PIT zarówno w zakresie wykładni językowej i logicznej jak też zaprezentowanej doktrynalnej i sądowej (również operatywnej) przepisów o PIT, Wnioskodawca zajmuje następujące stanowisko. W ustaleniu faktu rzeczywistej zmiany rezydencji podatkowej Wnioskodawcy należy rozpatrzyć szereg przesłanek, których realizacja skłania ku twierdzeniu o zmianie rezydencji z polskiej na cypryjską. Przesłanki, które należy brać pod uwagę w przypadku osoby wnioskującej to:

 • faktyczne przebywanie na terytorium Polski podatnika oraz jego zamieszkanie na terytorium Cypru
 • fakt zameldowania dla celów meldunkowych w danym państwie
 • posiadanie jednoosobowej działalności gospodarczej i statusu czynnego podatnika VAT
 • osiąganie przychodu z działalności gospodarczej, umów o pracę i innych stosunków prawnych
 • dokonanie obowiązków zgłoszenia zmiany rezydencji oraz wniosku o przyznanie takiego statusu w kraju docelowym (Republika Cypru)
 • posiadanie tytułów prawnych do nieruchomości - zarówno lokale mieszkalne jak i usługowe , - posiadanie certyfikatu rezydencji za dany rok podatkowy
 • członkostwo w organizacjach społecznych, kulturalnych, sportowych i innych
 • udział w wydarzeniach politycznych, kulturalnych, sportowych, społecznych
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu w danym państwie
 • zawarcie umowy z prywatną firmą ubezpieczeniową (ubezpieczenie majątku, osoby fizycznej)
 • zawarcie umów o media, dostęp do sieci Internet, prawa z licencji do programów komputerowych
 • posiadanie rachunku bankowego oraz instrumentów finansowych zgromadzonych w oddziale banku na danym terytorium kraju
 • posiadanie statusu strony postępowań sądowych, podatkowych, egzekucyjnych a także ustanowienie adresu do doręczeń w danym kraju
 • miejsce przebywania członków najbliższej rodziny.

Przechodząc do omówienia po kolei powyższych przesłanek należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie przebywać powyżej 183 dni w roku na terytorium Republiki Cypru. Ewentualny okres przebywania na terytorium Polski będzie spowodowany realizacją celów wypoczynkowych (wakacje) lub spotkań z członkami rodziny. Wnioskodawca jest aktualnie w związku małżeńskim dlatego fakt zamieszkiwania z matką dziecka na Cyprze jest pewny - Wnioskodawca i żona nie pozostają obecnie we wspólności majątkowej. Wnioskodawca nie będzie zameldowany w Polsce, a jeśli będzie posiadał umowę najmu (cele mieszkaniowe) dotyczącą nieruchomości w Polsce to wraz z rozpoczęciem okresu zmiany rezydencji - wypowie taką umowę.

Jak zostało wspomniane w treści wniosku, Wnioskodawca nie będzie jednoosobowym przedsiębiorcą i nie będzie posiadał statusu czynnego podatnika VAT. Wnioskodawca zasadniczo nie zamierza otrzymywać przychodów, które swoje źródło będę posiadały na terytorium Polski. Z uwagi na własność nieruchomości na terytorium Polski, przychód z ustanowienia najemcy będzie przeznaczany albo na spłatę kredytów bankowych albo jako darowizna na rzecz członków rodziny. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie zwiększał swojego majątku w Polsce ani też gromadził środków na rachunkach bankowych celem ustanowienia lokaty lub innego instrumentu finansowego. Wnioskodawca wystąpi o przyznanie mu statusu rezydenta (w zakresie przepisów o naturalizacji) a być może w przyszłości obywatelstwa cypryjskiego. Prawdopodobnie postąpi tak też żona Wnioskodawcy a po uzyskaniu pełnoletności także dziecko Wnioskodawcy. Warto wspomnieć, że Wnioskodawca zamierza zgłosić chęć ustanowienia adresu do doręczeń na terytorium Cypru zarówno organom cypryjskim jak też polskim. W razie zaistnienia jakichkolwiek postępowań podatkowych, sądowych i innych reprezentować podatnika na terytorium Polski będzie pełnomocnik procesowy (brak konieczności fizycznego udziału podatnika w rozprawach etc.).

Odnosząc się do kwestii społecznych - Wnioskodawca będzie opłacał należne składki na cypryjski odpowiednik organu rentowego a dokona też wyrejestrowania z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba Wnioskodawcy wypowie wszelkie stosunki prawne z organizacjami społecznymi, sportowymi, kulturalnymi, które przyznają mu członkostwo. Dodatkowo, będzie brał udział w wydarzeniach politycznych, kulturalnych, sportowych, społecznych na terytorium Cypru. Nie jest wykluczone zawarcie umowy z prywatną firmą ubezpieczeniową (ubezpieczenie majątku, osoby fizycznej) - co oznacza, że w razie potrzeby ubezpieczenie dla Wnioskodawcy zostanie wypłacone ze środków cypryjskiej instytucji ubezpieczeniowej. Wnioskodawca będzie posiadać rachunek bankowy w banku cypryjskim lub oddziale zagranicznego banku (innego niż Polski oddział). Dodatkowo, Wnioskodawca wypowie zawarte umowy o media, dostęp do sieci Internet, prawa z licencji do programów komputerowych i stanie się stroną podobnych umów z podmiotami cypryjskimi. Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji członka zarządu spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nie będzie też powiernikiem spółki lub osoby fizycznej) i nie będzie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ani posiadał status wspólnika spółki handlowej. Nawet gdyby miał dokonać czynności w zakresie zakończonych przed zmianą rezydencji przedsięwzięć to będzie to wykonywał za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaś w razie konieczności udziału osobistego na zgromadzeniach, naradach etc. - reprezentować go będzie ustanowiony w tym celu, polski obywatel - pełnomocnik.

Powyższe przesłanki odnoszące się do kwalifikacji zmiany miejsca centrum interesów życiowych (ale także biznesowych) Wnioskodawcy z terytorium Polski na terytorium Cypru zostaną w ocenie Wnioskodawcy - w pełni spełnione. Osoba fizyczna w ramach Unii Europejskiej ma wolność domicylu a także prawo wyboru systemu podatkowego. Nie ma obecnie przepisu, który by łączył polskie obywatelstwo z konieczności podlegania w sposób nieograniczony (vide art, 3 ustawy o PIT) polskiej jurysdykcji podatkowej. Skoro podatnik zmieni miejsce zamieszkania a także większość związków gospodarczych, prywatnych, społecznych z Polską zostanie utracona to fakt posiadania nieruchomości (ewentualnego przychodu z tego tytułu) oraz przebywania w okresie nie dłuższym niż 100 dni na terytorium Polski celem odwiedzin rodziny lub wypoczynku nie przesądza o tym, że Wnioskodawca w roku zmiany rezydencji podatkowej w dalszym ciągu będzie polskim rezydentem podatkowym i będzie posiadał w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób, fizycznych.

Wnioskodawca będzie (być może) posiadał źródło na terytorium Polski z tytułu zysku z wynajmu nieruchomości, których jest właścicielem. Co istotne, przychody te nie będę kumulowane (gromadzone) na lokatach w Polsce. Jak zaznaczono w stanie faktycznym formularza, istnieje prawdopodobieństwo, że prawo do przychodu z najmu zostanie przekazane w formie darowizny na rzecz innych osób z bliskiej rodziny. Przychód z wynajmu nieruchomości położonej na terytorium Polski należy zakwalifikować jako przychód z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ww. ustawy dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a artykułu 3, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Należy pamiętać, że Polska posiada aktualnie ponad dziewięćdziesiąt umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - w tym jedną z Republiką Cypru. Wedle art. 4a ustawy o PIT powyższe regulacje stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Artykuł 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Republiką Cypru a Rzecząpospolitą Polską stanowi - osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu lub miejsce, w którym faktycznie wykonywany jest zarząd, siedzibę prawną albo z uwagi na inne kryteria o podobnym charakterze. Tym samym, Wnioskodawca podlegać będzie opodatkowaniu w ramach jurysdykcji cypryjskiej, tj. ustawodawca kraju, w ramach którego będzie stale przebywał (zamieszkiwał). Wedle wykładni sądowej wspomnianych przepisów fakt zmiany rezydencji podatkowej nie może być przez organy podatkowe podważany w sytuacji gdy podatnik otrzymuje przychody z państwa (którego pierwotnie był rezydentem) oraz państwa, gdzie status rezydenta podatkowego został mu przyznany - wyrok WSA w Gdańsku z 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 254/13. Nawet jeśli Wnioskodawca, będzie posiadał niektóre formy dochodu na terytorium Polski - z tytułu najmu własnych nieruchomości to nie przeszkadza to w zmianie rezydencji podatkowej na cypryjską.

Rekapitulując, stanowisko Wnioskodawcy powyżej przedstawione należy streścić następująco. W roku kalendarzowym, w którym Wnioskodawca rozpocznie procedurę zmiany rezydencji podatkowej w sposób opisany powyżej (przeniesienie centrum interesów życiowych, zakończenie większości związków gospodarczych i prywatnych z Polską), w którym centrum to zostanie ulokowane na terytorium Cypru a w trakcie roku omawianego łączna liczba dni przebywania Wnioskodawcy na Cyprze przekroczy 183 dni - Wnioskodawca utraci polską rezydencję podatkową nie będzie już nieograniczenie opodatkowany na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana rezydencji na cypryjską będzie oznaczać w przypadku Wnioskodawcy także zmianę miejsca stałego przebywania żony i dziecka. Jak zostano przedstawione powyżej, Wnioskodawca będzie stroną szeregu stosunków prawnych, które swoje źródło mają na terytorium Cypru (kulturalne, sportowe, prywatne, gospodarcze). Wnioskodawca nie będzie członkiem zarządu, rady nadzorczej spółek polskich - nie będzie posiadać jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli będzie otrzymywał przychody z najmu nieruchomości polskie to przychód ten (w kontekście ogółu uzyskiwanych przez wnioskodawcę przychodów) będzie miał znaczenie marginalne. Dlatego też, wedle opinii Wnioskodawcy za rok zmiany rezydencji podatkowej” opisany powyżej Wnioskodawca nie będzie spełniał kwalifikacji podatnika zamieszkującego na terytorium Polski z art. 3 ust. 1 i la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od całości swoich dochodów będzie opodatkowany (w kontekście art. 4 i n. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cyprem) na terytorium Cypru z wyłączeniem tych przychodów osiągniętych w Polsce (być może z najmu własnych nieruchomości) których opodatkowanie należy do Państwa gdzie ma źródło ten przychód - o ile zgodne jest to z postanowieniami umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cypru).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.