Cypr | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Cypr. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy przepisy podatkowe należy interpretować w ten sposób, że (w przedstawionym stanie faktycznym) Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok, w którym utracił rezydencję podatkową (we wniosku opisany jako „rok zmiany rezydencji podatkowej”) i związku z tym będzie kwalifikowany za ten okres jako osoba mająca zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wedle art. 3 ust. la ustawy o PIT ?

Fragment:

Jednocześnie Wnioskodawca będzie działał efektywnie w stowarzyszeniach, towarzystwach, fundacjach i innych organizacjach, które mają siedzibę na Cyprze. Wnioskodawca będzie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych, sportowych na terytorium Cypru. Wnioskodawca będzie płacił też wszystkie podatki, opłaty miejskie, opłaty skarbowe, parkingowe, autostradowe na Cyprze. Wnioskodawca zamierza także zarejestrować się w cypryjskiej służbie zdrowia, płacić na terytorium Republiki Cypru składki społeczne, a także nawiązać współpracę z cypryjską firmą ubezpieczeniową (lub oddziałem zagranicznej firmy ubezpieczeniowej, który mieści się na Cyprze) celem podpisania dodatkowego ubezpieczenia na życie (opcjonalnie ubezpieczenia majątku). W roku, w którym Wnioskodawca zmieni swoją rezydencję podatkową, zawiadomi organ podatkowy właściwy dla swojej siedziby i złoży na tę okoliczność stosowne formularze do polskiego organu podatkowego a także zawiadomi właściwy organ o fakcie wymeldowania z dotychczasowego miejsca meldunku w Polsce. Następnie dokona szeregu czynności świadczących o trwałej zmianie zamieszkania, centrum interesów życiowych z terytorium Polski na terytorium Cypru. Zgłoszenie o zmianie rezydencji zostanie dokonane także przez żonę Wnioskodawcy a w skutkach zmiana centrum interesów życiowych obejmie także dziecko Wnioskodawcy i jego żony.

2017
3
cze

Istota:

Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych (aport) dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Nabywającej, tj. spółce cypryjskiej?

Fragment:

Ponadto, będzie ona cypryjskim rezydentem podatkowym i będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Republika Cypru. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych (aport) dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Nabywającej, tj. spółce cypryjskiej? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych jest nominalna wartość udziałów objętych w spółce z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca wskazuje, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się nie tylko do spółek kapitałowych tworzonych zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, ale również do innych spółek kapitałowych, w tym mających siedzibę na terenie Republiki Cypru. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2017
4
lut

Istota:

CIT - w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do spółki cypryjskiej działającej w reżimie PICIS.

Fragment:

Wnioskodawca został zarejestrowany jako spółka na terytorium Republiki Cypru w rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestracji i Upadłości w Nikozji, ale do chwili sporządzania niniejszego wniosku nie podjął żadnej działalności gospodarczej, ani inwestycyjnej na terytorium Republiki Cypru ani poza terytorium Republiki Cypru. C. rozważa wystąpienie do Banku Centralnego Cypru (Central Bank of Cyprus) o wydanie zezwolenia umożliwiającego C. prowadzenie działalności w formie cypryjskiego funduszu PICIS. Fundusz PICIS działa na podstawie cypryjskiej ustawy z 1999 roku. Nr 47 (1) o międzynarodowych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (International Collective Investment Schemes Law (No 47 (I) of 1999) dalej „ cypryjska ustawa o międzynarodowych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania ”. Uzyskanie statusu funduszu PICIS na terytorium Republiki Cypru wymaga spełnienia wymogów określonych przez cypryjską ustawę o międzynarodowych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania oraz uzyskania zezwolenia wydanego przez Bank Centralny Cypru na prowadzenie działalności w formie funduszu PICIS. Bank Centralny Cypru jest organem nadzoru finansowego nad podmiotami prowadzącymi działalność w formie funduszy Private International Collective Investment Scheme. Bank Centralny Cypru jest podmiotem zarówno regulującym, jak i nadzorującym fundusze Private International Collective Investment Scheme działające na podstawie cypryjskiej ustawy o międzynarodowych przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania na terytorium Republiki Cypru.

2016
2
sie

Istota:

1. Czy uczestnictwo Wnioskodawcy w spółce LLP jako Limited Partner spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru na podstawie art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ?2. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na postawione pytanie nr 1, dochody Wnioskodawcy przypisane do jego zakładu na Cyprze, uzyskane z tytułu działalności Wnioskodawcy na terytorium Cypru będą opodatkowane wyłącznie na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a więc metoda zwolnienia (z opodatkowania w Polsce)?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy uczestnictwo Wnioskodawcy w spółce LLP jako Limited Partner spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru na podstawie art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ... Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na postawione pytanie nr 1, dochody Wnioskodawcy przypisane do jego zakładu na Cyprze, uzyskane z tytułu działalności Wnioskodawcy na terytorium Cypru będą opodatkowane wyłącznie na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a więc metoda zwolnienia (z opodatkowania w Polsce)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie działalności na terytorium Cypru poprzez LLP konstytuuje zakład (ang. permanent establishment) Wnioskodawcy na Cyprze. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.

2016
14
lip

Istota:

W zakresie powstania zakładu na terytorium Republiki Cypru

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy uczestnictwo Wnioskodawcy w spółce LLP jako Limited Partner spowoduje powstanie zakładu Wnioskodawcy na terytorium Cypru na podstawie art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ... Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na postawione pytanie nr 1, dochody Wnioskodawcy przypisane do jego zakładu na Cyprze, uzyskane z tytułu działalności Wnioskodawcy na terytorium Cypru będą opodatkowane wyłącznie na Cyprze na podstawie art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 24 ust. 1 lit a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a więc metoda zwolnienia (z opodatkowania w Polsce)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie działalności na terytorium Cypru poprzez LLP konstytuuje zakład (ang. permanent establishment) Wnioskodawcy na Cyprze. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.

2016
8
lip

Istota:

1. Czy, z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem?
2. Czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będą uznawane za dochody, osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze, zgodnie z art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem?

Fragment:

Z uwagi na to, że środki finansowe z tytułu sprzedaży przypadały spółce osobowej (wpłaty były dokonywane na jej rachunek bankowy) Wnioskodawca otrzymywał przychody z zakładu położonego na Cyprze w świetle Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. Powyższe przychody nie były opodatkowane na Cyprze i podatek z tego tytułu nie będzie tam zapłacony przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy, z uwagi na uczestnictwo Wnioskodawcy w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będącej transparentną na gruncie podatku dochodowego, Spółka ta stanowić będzie dla Wnioskodawcy zakład na Cyprze, zgodnie z art. 5 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem... Czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, będą uznawane za dochody, osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze, zgodnie z art. 7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Cyprem... Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę dochodu z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony w rocznym rozliczeniu podatkowym do uwzględnienia podatku zapłaconego na Cyprze, zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2016
29
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Brazylii, Kanadzie oraz z siedzibą prawną na Cyprze.

Fragment:

Ponieważ dochód z pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich podlega na Cyprze opodatkowaniu, może być on opodatkowany poza Polską (w sytuacji wykonywania pracy najemnej na statkach morskich u armatora/pracodawcy mającego siedzibę na Cyprze). Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem wiąże opodatkowanie dochodu z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku z państwem, w którym znajduje się siedziba prawna (tj. miejsce zarejestrowania spółki) przedsiębiorstwa eksploatującego statek w komunikacji międzynarodowej. Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny uznać należy, iż dochody uzyskane przez Podatnika z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo, którego siedziba prawna znajduje się na Cyprze, mogą być opodatkowane zarówno na Cyprze jak i w Polsce. Jednakże w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) i ust. 4 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją) w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej umowie międzynarodowej metodą unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych z pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich, ustanowiona została metoda wyłączenia z progresją (art. 24 ust.1).

2016
19
kwi

Istota:

1) Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie podlegał od 2016 r . włącznie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce? 2) Czy w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie Nr 1 dochody uzyskane przez Wnioskodawcę na terytorium Cypru z tytułu prowadzenia tam działalności gospodarczej, tj. dochody z tytułu uczestnictwa w Spółce i Spółce 2 oraz z tytułu zasiadania w radzie dyrektorów Spółki będą podlegały opodatkowaniu na Cyprze?

Fragment:

Jedyny dochód jaki Wnioskodawca możliwe, że będzie osiągał na terytorium Polski od dnia przeprowadzki na Cypr to dochód z wynajmowanej w Polsce nieruchomości lub samochodu. Z chwilą przeprowadzki Wnioskodawca wymelduje się z dotychczasowego miejsca zamieszkania w Polsce i zamelduje się na Cyprze. Wnioskodawca zarejestruje się na pobyt stały na Cyprze (będzie posiadał certyfikat rezydencji). Wnioskodawca będzie głównym najemcą nieruchomości, którą będzie zamieszkiwał na Cyprze i będzie opłacał wszelkie opłaty związane z wynajmowanym mieszkaniem (czynsz najmu, media, telewizja, internet). Wnioskodawca otrzyma na Cyprze certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej. Wnioskodawca w chwili przeprowadzki dokona wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych w Polsce. Będzie on podlegał jedynie ubezpieczeniu na Cyprze i tam będzie uiszczał wszelkie związane z tym płatności. Z chwilą przeprowadzki Wnioskodawca założy na Cyprze lokaty i rachunki bankowe. Wnioskodawca będzie posiadał na Cyprze zarejestrowany samochód. Posiadane samochody w Polsce zamierza on sprzedać przed przeprowadzką na Cypr lub wynająć w przypadku braku zainteresowania kupnem. W Polsce Wnioskodawca pozostawi dwójkę małoletnich dzieci, nad którymi żona Wnioskodawcy sprawuje stałą opiekę.

2016
15
kwi

Istota:

1. Czy CypCo będzie dla Wnioskodawcy stanowiło zagraniczną spółką kontrolowaną?2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez CypCo jako zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, a także do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji rachunkowej zdarzeń gospodarczych zaistniałych w CypCo, jako zagranicznej spółce kontrolowanej Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy CypCo prowadzi na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą?

Fragment:

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej typu Limited Partnership (dalej: „ LP ”) z siedzibą na Cyprze, posiadającym ponad 25% praw do uczestnictwa w zysku LP, przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 30 dni. LP jest 100% udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „ CypCo ”), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca będzie więc posiadał w sposób pośredni, tj. jako wspólnik LP, więcej niż 25% udziałów CypCo przez okres dłuższy niż 30 dni. CypCo, posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze. Ponad 50% przychodów CypCo może mieć charakter pasywny Przychody CypCo ze źródeł pasywnych mogą korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE. W świetle przywołanych powyżej uregulowań prawnych oraz zdarzenia przyszłego zgodzić się należy z założeniem Wnioskodawcy, że Spółka Zagraniczna (CypCo) będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 30f ust. 3 cytowanej ustawy. W dalszej kolejności ustosunkowując się do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2 wniosku organ podatkowy stwierdza co następuje.

2016
13
mar

Istota:

1) Czy w przypadku utworzenia i przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej z siedzibą w Republice Cypru, Spółka osobowa będzie stanowić zakład Wnioskodawcy na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 z późn. zm.; dalej: „UPO”)?
2) Czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będą stanowiły dochody osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze zgodnie z art. 7 UPO?
3) Czy w związku z uzyskaniem dochodu przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podatku do zapłaty w Rzeczypospolitej Polskiej, w rocznym rozliczeniu podatkowym, kwoty obliczonej zgodnie z art. 27g ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; dalej „PITU”)?

Fragment:

Czy w przypadku utworzenia i przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej z siedzibą w Republice Cypru, Spółka osobowa będzie stanowić zakład Wnioskodawcy na Cyprze, zgodnie z art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 z późn. zm.; dalej: „ UPO ”)... Czy dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będą stanowiły dochody osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze zgodnie z art. 7 UPO... Czy w związku z uzyskaniem dochodu przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od podatku do zapłaty w Rzeczypospolitej Polskiej, w rocznym rozliczeniu podatkowym, kwoty obliczonej zgodnie z art. 27g ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.; dalej „ PITU ”)... Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytań nr 1 i 2, w przypadku utworzenia i przystąpienia przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej z siedzibą na Cyprze Wnioskodawca będzie z tego tytułu posiadał zakład w rozumieniu art. 5 UPO. Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce osobowej będą stanowiły dochody osiągnięte za pośrednictwem zakładu na Cyprze zgodnie z art. 7 UPO.