IPPP2/4512-823/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy stawki podatku dla dostawy cukru brązowego oraz ustalenia momentu stosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego/
IPPP2/4512-823/15-4/IZinterpretacja indywidualna
 1. cukier
 2. stawka preferencyjna podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 22 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 8 października 2015 r, (skutecznie doręczone w dniu 16 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego – jest prawidłowe,
 • ustalenia momentu stosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego oraz ustalenia momentu stosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem cukru brązowego, który sprzedawany jest na rynek pod nazwą „Cukier trzcinowy brązowy”. Wnioskodawca do tej pory na ww. produkt stosował klasyfikację PKWiU 10.81.13.0 i stawkę VAT 23%.Wnioskodawca otrzymał decyzję urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r., w której produkt Wnioskodawcy został przypisany do grupowania PKWiU 10.81.12.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest przy grupowaniu 10.81.12.0 stosowanie 8% stawki podatku VAT...
 2. Od którego momentu Wnioskodawca powinien zacząć stosować 8% stawkę VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy grupowaniu PKWiU 10.81.12.0 Wnioskodawca powinien stosować 8% stawkę VAT.

Momentem, od którego Wnioskodawca powinien stosować 8% stawkę VAT jest moment otrzymania od Izby Skarbowej w Warszawie decyzji potwierdzającej stanowisko Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego jest prawidłowe, w zakresie ustalenia momentu stosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy cukru brązowego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

I tak, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%”, wymieniono sklasyfikowane w PKWiU z roku 2008 w grupowaniu ex 10.81 „Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)”.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług).

Zatem obniżona stawka podatku VAT dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest producentem cukru brązowego, który sprzedawany jest na rynek pod nazwą „Cukier trzcinowy brązowy”. Wnioskodawca otrzymał decyzję Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 16 lipca 2015 r. nr LDZ-OKN.4221.2052.2015.KW.1, w której produkt Wnioskodawcy został przypisany do grupowania PKWiU 10.81.12.0.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że cukier brązowy sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.81.12.0 z uwagi na to, że nie znajduje się w wyłączeniu wskazanym w poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku – na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy oraz art. 146a pkt 2 w związku z poz. 38 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stosowania 8% stawki podatku dla dostawy cukru brązowego jest prawidłowe.

Nie można natomiast zgodzić się z poglądem Wnioskodawcy, że powinien stosować 8% stawkę podatku dla dostawy cukru brązowego od momentu otrzymania interpretacji indywidualnej potwierdzającej w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy.

W zakresie podatku od towarów i usług to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT określa dla poszczególnych towarów i usług wysokość stawek podatkowych i wskazuje datę ich obowiązywania. Zatem dla stosowania właściwej stawki podatku istotny jest rodzaj sprzedawanych towarów czy usług, a nie moment otrzymania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie potwierdzenia prawidłowości stawek podatkowych stosowanych przez podatników.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka podatku dla dostawy towaru – cukru brązowego, sklasyfikowanego w PKWiU 10.81.12.0 wynosi 8 %.

Uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawca dla dostawy towaru sklasyfikowanego w PKWiU 10.81.12.0 powinien stosować obowiązującą stawkę podatku w wysokości 8%. Stad też stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 przedstawionego we wniosku uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru wskazanego we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Wnioskodawcę.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, w szczególności klasyfikacji PKWiU przedmiotowego produktu, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

cukier
ILPP2/4441-69/11-3/SJ | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna podatku
ITPP1/443-666/12/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.