PP-1-443-12788-06-175542-1-123-mk | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W którym urzędzie skarbowym powinna rozliczać podatek od towarów i usług osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lecz nie posiadającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju?

PP-1-443-12788-06-175542-1-123-mk

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. cudzoziemiec
  2. właściwość miejscowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 03.01.2006 r. (wpł. do tut. Urzędu 03.01.2006 r., wniosku przysłanego z Urzędu Skarbowego z Wieliczki 16.01.2006 r., wniosku przysłanego z urzędu skarbowego Kraków-Śródmieście 30.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny:
Jest Pan obywatelem greckim, nie posiadającym stałego miejsca zameldowania na terytorium Polski. W K. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych.
Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii:
Który urząd skarbowy jest właściwy do rozliczania podatku od towarów i usług?
Zdaniem Podatnika:
Dla rozliczania podatku od towarów i usług właściwym urzędem jest Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto.
Ocena prawna stanowiska Podatnika:
Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.
Przepis ten stanowi podstawę dla ustalenia własciwości miejscowej tylko wówczas, gdy ustawy podatkowe nie zawierają w tym zakresie regulacji odmiennych.
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług uregulowania dotyczące ustalenia właściwości miejscowej podane zostały w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z niniejszym przepisem, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem, ust. 2-5 . Natomiast w art. 3 ust. 3 pkt 2 niniejszej ustawy postanowiono, że jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1-3a, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Przedstawione przepisy stanowią, iż decydującym w sprawie ustalenia właściwości miejscoowej dla rozliczania podatku od towarów i usług jest "miejsce wykonywania czynności opodatkowanych".
Z podanych informacji wynika, że jest Pan obywatelem greckim, nie posiadającycm stałego miejsca zameldowania na terytorium Polski, wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w K.
W takim przypadku właściwość miejscową urzędu skarbowego, w którym powinien Pan dokonywać rozliczenia podatku od towarów i usług należy ustalić w oparciu o kryterium podane w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zatem właściwym do rozliczenia podatku od towarów i usług jest urząd skarbowy, który swym zakresem właściwości miejscowej obejmuje miejsce, w którym prowadzi Pan działalność gospodarczą.
Działalność wykonywana w K. dla potrzeb podatku od towarów i usług objęta jest zakresem właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto. Dlatego w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto powinien Pan dokonywać rozliczenia tego podatku.
Natomiast, gdy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonywane są przez podatników nieposiadających stałego miejsca zaieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju na terenie objętym zakresem działalnia dwóch lub więcej urzędów skarbowych - właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Dugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy).
Ponadto tutejszy organ zwraca uwagę na kwestię dokonywania przez Pana odliczeń podatku naliczonego. W piśmie z dnia 03.01.2006 r. podana została informacja, że prowadzi Pan działalność w zakresie nauki języków obcych. Ponieważ usługi w zakresie edukacji zostały wyszczególnione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy zawierającego "wykaz usług zwolnionych od podatku", zatem podatek naliczony od zakupów związanych z wykonywaniem tych czynności nie podlega odliczeniu od podatku należnego. W art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) postanowiono, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte przez niego towary i usługi będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.
Natomiast, w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje w takiej części, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust. 2 ustawy).

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika/ płatnika/inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.