1406/DDz/415-3/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii wyjaśnienia możliwości nawiązania współpracy z obywatelem Rosji, osobą fizyczną zagraniczną na zasadzie umowy zlecenia który nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski ,natomiast posiada zameldowanie na pobyt czasowy i status nie rezydenta ,osoby fizycznej zagranicznej .Zdaniem podatnika przychody z tytułu umów-zleceń osiągane przez zagraniczne osoby fizyczne będą opodatkowane zgodnie z art. 29 ust1 pkt 1 ryczałtem w wysokości 20 %.. Jeżeli zagraniczna osoba fizyczna przedstawi certyfikat rezydencji, zgodnie z art.19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania , nie będzie w Polsce opodatkowana w ogóle, jako tak zwane inne dochody. W takim przypadku obywatel Rosji otrzyma tylko informację IFT-1/ IFT-1R.

1406/DDz/415-3/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. cudzoziemiec
  2. obowiązek płatnika
  3. ograniczony obowiązek podatkowy
  4. przychód z działalności wykonywanej osobiście
  5. zaliczka na podatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z Pana wnioskiem z dnia 08.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz.

p o s t a n a w i a

stwierdzić, że stanowisko zawarte w w/w piśmie jest prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 08.11.2005r (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 30.11.2005r.) pan zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Przedstawiony we wniosku stan faktyczny:Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii wyjaśnienia możliwości nawiązania współpracy z obywatelem Rosji, osobą fizyczną zagraniczną na zasadzie umowy zlecenia który nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski ,natomiast posiada zameldowanie na pobyt czasowy i status nie rezydenta ,osoby fizycznej zagranicznej .Zdaniem podatnika przychody z tytułu umów-zleceń osiągane przez zagraniczne osoby fizyczne będą opodatkowane zgodnie z art. 29 ust1 pkt 1 ryczałtem w wysokości 20 %.. Jeżeli zagraniczna osoba fizyczna przedstawi certyfikat rezydencji, zgodnie z art.19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania , nie będzie w Polsce opodatkowana w ogóle, jako tak zwane inne dochody. W takim przypadku obywatel Rosji otrzyma tylko informację IFT-1/ IFT-1R.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późń. zm. )osoby fizyczne ,jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia , oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( ograniczony obowiązek podatkowy). Przychód z tytułu wykonywania usług ,na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawarty jest w przepisie art.13 pkt.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .

Sposób opodatkowania w/w przychodu u osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym określony w przepisie art.29 ust.1 pkt.1 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi , że podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby , o których mowa w art. 3 ust. 2 a (nie rezydentom) , przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.

Zgodnie z art.29 ust.2 w/w ustawy art.21 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ,których stroną jest Rzeczypospolita Polska . Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej , zwanym certyfikatem rezydencji . Należy w tym miejscu również stwierdzić , iż za certyfikat rezydencji uważa się oryginalny dokument ,a nie jego kserokopię lub okazanie innych dokumentów świadczących o opodatkowaniu podatnika w kraju jego miejsca zamieszkania np. kopia zgłoszenia obowiązku podatkowego czy rejestracyjnego.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ,płatnicy o których mowa w art. 41 tejże ustawy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu , w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek urzędu skarbowego , którym kieruje naczelnik naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika , a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną , według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności , gdy płatnik nie posiada siedziby, składając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8A) .

Obowiązek informacyjny wynika z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , zgodnie z którym , w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom , o których mowa w art. 3 ust. 2a w/w ustawy , oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości przychodu , sporządzone według ustalonego wzoru /IFT - 1/ IFT- 1R/, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w art. 42 ust. 4 tej ustawy.

W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu przychody uzyskane przez osobę zagraniczną z tytułu usług , na podstawie umowy zlecenia opodatkowane są 20 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnik zobowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku oraz sporządzenia imiennej informacji o wysokości przychodu osoby zagranicznej IFT – 1/IFT-R .

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa ) Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa).

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.