Cudzoziemiec | Interpretacje podatkowe

Cudzoziemiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cudzoziemiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii wyjaśnienia możliwości nawiązania współpracy z obywatelem Rosji, osobą fizyczną zagraniczną na zasadzie umowy zlecenia który nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski ,natomiast posiada zameldowanie na pobyt czasowy i status nie rezydenta ,osoby fizycznej zagranicznej .Zdaniem podatnika przychody z tytułu umów-zleceń osiągane przez zagraniczne osoby fizyczne będą opodatkowane zgodnie z art. 29 ust1 pkt 1 ryczałtem w wysokości 20 %.. Jeżeli zagraniczna osoba fizyczna przedstawi certyfikat rezydencji, zgodnie z art.19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania , nie będzie w Polsce opodatkowana w ogóle, jako tak zwane inne dochody. W takim przypadku obywatel Rosji otrzyma tylko informację IFT-1/ IFT-1R.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z Pana wnioskiem z dnia 08.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. p o s t a n a w i a stwierdzić, że stanowisko zawarte w w/w piśmie jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 08.11.2005r (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 30.11.2005r.) pan zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych . Przedstawiony we wniosku stan faktyczny:Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii wyjaśnienia możliwości nawiązania współpracy z obywatelem Rosji, osobą fizyczną (...)
2011
1
kwi

Istota:
W którym urzędzie skarbowym powinna rozliczać podatek od towarów i usług osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lecz nie posiadającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 03.01.2006 r. (wpł. do tut. Urzędu 03.01.2006 r., wniosku przysłanego z Urzędu Skarbowego z Wieliczki 16.01.2006 r., wniosku przysłanego z urzędu skarbowego Kraków-Śródmieście 30.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny: Jest Pan obywatelem greckim, nie posiadającym stałego miejsca zameldowania na terytorium Polski. W K. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii: Który urząd skarbowy jest właściwy do rozliczania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w stosunku do pracowników zagranicznych, możliwe jest pomniejszenie postawy opodatkowania o wartość odprowadzonych do niemieckiego systemu ubezpieczeń składek ubezpieczeniowych, potrąconych z wynagrodzenia za pracę w Polsce?
Fragment:
(...) W dniu 12 czerwca 2006r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zatrudnia w ramach umów o pracę pracowników – cudzoziemców oddelegowanych na okres przejściowy przez ich spółkę macierzystą z Niemiec do pracy w Polsce. Pracownicy ci zachowują miejsce zamieszkania w Niemczech i deklarują w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t . Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Oddelegowane osoby zawierają umowę o pracę ze Spółką, przy czym stosunek pracy łączący ich ze spółką macierzystą nie wygasa, lecz na okres oddelegowania przekształca się w tzw. uśpioną umowę o pracę. Wypłata wynagrodzenia następuje częściowo w Niemczach przez spółkę macierzystą, a częściowo w Polsce przez Wnioskującą. (...)
2011
1
kwi

Istota:
- dotyczy sposobu opodatkowania cudzoziemca zatrudnionego na umowę o dzieło.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko "E." z siedzibą w E., w sprawie sposobu opodatkowania cudzoziemca zatrudnionego na umowę o dzieło jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W skierowanym w dniu 06.07.2005 r. do organu podatkowego piśmie, Strona wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60): "Stosownie do swoich właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie (...)
2011
1
mar

Istota:
Zdaniem płatnika ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie ogranicza się wyłącznie do regulowania kwestii składek odprowadzanych do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W związku z tym wykładnia art. 26 ust. 1 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która daje możliwość obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym o kwotę zapłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne wyłącznie w Polsce, nie znajduje uzasadnienia w aktualnym literalnym brzmieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z 13 kwietnia 2005r na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/RPŁ/423-157/MJM/05 z 4 kwietnia 2005r uznające stanowisko Sp. z o.o. za nieprawidłowe, Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie: - odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Dnia 31 stycznia 2005r do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego UrzęduSkarbowego w Warszawie wpłynął wniosek o interpretację przepisów prawapodatkowego. Zdaniem Spółki, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń - cudzoziemcom oddelegowanych na okres przejściowy przez spółki macierzyste z Niemiec i Austrii do pracy w Polsce w Spółce , Spółka powinna uwzględniać kwotę potrąconych, ze środków podatnika, składek na niemieckie bądź austriackie (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacane osobie zagranicznej - obywatelce Mołdawii, posiadającej pozwolenie na pracę na terytorium RP, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Strony w sprawie postanawia uznać stanowisko za nie prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy o pracę zatrudnia Pani obywatelkę Mołdawii, posiadającą zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Wojewodę Mazowieckiego na okres od 01.02.2005r. do 31.01.2006r. W powyższej sprawie, zgodnie z oświadczeniem zawartym w piśmie z dnia 24.03.2005r., nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym. Zwróciła się Pani z zapytaniem czy (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochód uzyskany przez cudzoziemca zamieszkałego w Belgii i wykonującego pracę na terytorium Belgii na podstawie umowy o pracę zawartej z polską spółką? Czy cudzoziemiec winien zgłosić w swoim kraju fakt zatrudnienia w polskiej spółce ?
Fragment:
(...) opodatkowane tylko w tym Państwie. W świetle powyższych przepisów uznać należy, że wynagrodzenie jakie otrzyma cudzoziemiec nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem bez znaczenia dla Spółki będzie fakt, czy cudzoziemiec będzie miał inną pracę w swoim kraju, czy też będzie uzyskiwał wynagrodzenie wyłącznie z tytułu zatrudnienia w Spółce, bowiem od całości swoich dochodów będzie opodatkowany w Belgii. Kwestie obowiązków, jakie cudzoziemiec winien dopełnić w swoim kraju w związku z zatrudnieniem w Spółce, regulują przepisy belgijskie. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych finansowanie kosztów pobytu w Polsce studenta z Białorusi?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu 17.12.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 .08. 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że w sprawie opodatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania studentów będących rezydentami Białorusi, przybyłych do Polski celem studiowania mają zastosowanie przepisy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Mińsku dnia 18.11.1992 r. ( Dz. U. z 1993 r. Nr 120, poz. 534). Zgodnie z art. 20 powyższej umowy należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie się lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym Umawiającym się Państwie wyłącznie dla kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wypłacane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nauczycielowi, obywatelowi Francji, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 15.11.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że płatnik zawarł umowę o pracę, w wymiarze 1/2 etatu, z nauczycielem – obywatelem Francji. Umowa zawarta została na okres od 1 października 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Płatnik w miesiącu październiku 2004 r. pobrał z wynagrodzenia pracownika podatek dochodowy. Natomiast w miesiącu listopadzie 2004 r. pracownik wystąpił o nie pobieranie z jego wynagrodzenia podatku dochodowego zgodnie z Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Na tle takich okoliczności faktycznych płatnik sformułował stanowisko, że podatek od wynagrodzeń winien być potrącany zgodnie z (...)
2011
1
lut

Istota:
Na podstawie umowy o pracę Spółka do 31.07.2004 r. zatrudniała cudzoziemca posiadającego zezwolenie na wykonywanie pracy. Kolejna umowa z ww. osobą zostanie podpisana do końca 2004 roku, jednak dopiero po uzyskaniu nowego zezwolenia wojewody na wykonywanie pracy. Cudzoziemiec ten nie otrzymuje i do końca roku podatkowego nie otrzyma przychodów z innych źródeł.
Czy w związku z przerwą w zatrudnieniu, spowodowaną koniecznością uzyskania nowego zezwolenia płatnik ma obowiązek sporządzić informację PIT-11 po ustaniu pierwszego stosunku pracy, bądź czy może po ponownym zatrudnieniu tej osoby sporządzić jedną informację PIT-11 na koniec roku i dokonać rocznego obliczenia podatku?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jeżeli obowiązek poboru przez płatnika zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są obowiązani sporządzić informację (PIT-11) określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana była ostatnia zaliczka. Zatem w świetle powołanego przepisu w informacji PIT-11 w części dotyczącej okresu za jaki jest wystawiona informacja, należy wpisać daty pobranych w roku podatkowym pierwszej i ostatniej zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę z tą samą osobą, po uzyskaniu przez nią (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cudzoziemiec
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.