Cudzoziemiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cudzoziemiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii wyjaśnienia możliwości nawiązania współpracy z obywatelem Rosji, osobą fizyczną zagraniczną na zasadzie umowy zlecenia który nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski ,natomiast posiada zameldowanie na pobyt czasowy i status nie rezydenta ,osoby fizycznej zagranicznej .Zdaniem podatnika przychody z tytułu umów-zleceń osiągane przez zagraniczne osoby fizyczne będą opodatkowane zgodnie z art. 29 ust1 pkt 1 ryczałtem w wysokości 20 %.. Jeżeli zagraniczna osoba fizyczna przedstawi certyfikat rezydencji, zgodnie z art.19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania , nie będzie w Polsce opodatkowana w ogóle, jako tak zwane inne dochody. W takim przypadku obywatel Rosji otrzyma tylko informację IFT-1/ IFT-1R.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z Pana wnioskiem z dnia 08.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. p o s t a n a w i a stwierdzić, że stanowisko zawarte w w/w piśmie jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 08.11.2005r (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 30.11.2005r.) pan zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych . Przedstawiony we wniosku stan faktyczny:Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii wyjaśnienia możliwości nawiązania współpracy z obywatelem Rosji, osobą fizyczną (...)

2011
1
kwi

Istota:

W którym urzędzie skarbowym powinna rozliczać podatek od towarów i usług osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lecz nie posiadającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 03.01.2006 r. (wpł. do tut. Urzędu 03.01.2006 r., wniosku przysłanego z Urzędu Skarbowego z Wieliczki 16.01.2006 r., wniosku przysłanego z urzędu skarbowego Kraków-Śródmieście 30.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny: Jest Pan obywatelem greckim, nie posiadającym stałego miejsca zameldowania na terytorium Polski. W K. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii: Który urząd skarbowy jest właściwy do rozliczania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w stosunku do pracowników zagranicznych, możliwe jest pomniejszenie postawy opodatkowania o wartość odprowadzonych do niemieckiego systemu ubezpieczeń składek ubezpieczeniowych, potrąconych z wynagrodzenia za pracę w Polsce?

Fragment:

(...) W dniu 12 czerwca 2006r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zatrudnia w ramach umów o pracę pracowników – cudzoziemców oddelegowanych na okres przejściowy przez ich spółkę macierzystą z Niemiec do pracy w Polsce. Pracownicy ci zachowują miejsce zamieszkania w Niemczech i deklarują w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t . Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Oddelegowane osoby zawierają umowę o pracę ze Spółką, przy czym stosunek pracy łączący ich ze spółką macierzystą nie wygasa, lecz na okres oddelegowania przekształca się w tzw. uśpioną umowę o pracę. Wypłata wynagrodzenia następuje częściowo w Niemczach przez spółkę macierzystą, a częściowo w Polsce przez Wnioskującą. (...)

2011
1
mar

Istota:

- dotyczy sposobu opodatkowania cudzoziemca zatrudnionego na umowę o dzieło.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko "E." z siedzibą w E., w sprawie sposobu opodatkowania cudzoziemca zatrudnionego na umowę o dzieło jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W skierowanym w dniu 06.07.2005 r. do organu podatkowego piśmie, Strona wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60): "Stosownie do swoich właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie (...)

2011
1
lut

Istota:

Zdaniem płatnika ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie ogranicza się wyłącznie do regulowania kwestii składek odprowadzanych do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W związku z tym wykładnia art. 26 ust. 1 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która daje możliwość obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym o kwotę zapłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne wyłącznie w Polsce, nie znajduje uzasadnienia w aktualnym literalnym brzmieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z 13 kwietnia 2005r na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/RPŁ/423-157/MJM/05 z 4 kwietnia 2005r uznające stanowisko Sp. z o.o. za nieprawidłowe, Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie: - odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. Uzasadnienie Dnia 31 stycznia 2005r do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego UrzęduSkarbowego w Warszawie wpłynął wniosek o interpretację przepisów prawapodatkowego. Zdaniem Spółki, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń - cudzoziemcom oddelegowanych na okres przejściowy przez spółki macierzyste z Niemiec i Austrii do pracy w Polsce w Spółce , Spółka powinna uwzględniać kwotę potrąconych, ze środków podatnika, składek na niemieckie bądź austriackie (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wynagrodzenie wypłacane osobie zagranicznej - obywatelce Mołdawii, posiadającej pozwolenie na pracę na terytorium RP, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska Strony w sprawie postanawia uznać stanowisko za nie prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy o pracę zatrudnia Pani obywatelkę Mołdawii, posiadającą zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Wojewodę Mazowieckiego na okres od 01.02.2005r. do 31.01.2006r. W powyższej sprawie, zgodnie z oświadczeniem zawartym w piśmie z dnia 24.03.2005r., nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym. Zwróciła się Pani z zapytaniem czy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochód uzyskany przez cudzoziemca zamieszkałego w Belgii i wykonującego pracę na terytorium Belgii na podstawie umowy o pracę zawartej z polską spółką? Czy cudzoziemiec winien zgłosić w swoim kraju fakt zatrudnienia w polskiej spółce ?

Fragment:

(...) opodatkowane tylko w tym Państwie. W świetle powyższych przepisów uznać należy, że wynagrodzenie jakie otrzyma cudzoziemiec nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem bez znaczenia dla Spółki będzie fakt, czy cudzoziemiec będzie miał inną pracę w swoim kraju, czy też będzie uzyskiwał wynagrodzenie wyłącznie z tytułu zatrudnienia w Spółce, bowiem od całości swoich dochodów będzie opodatkowany w Belgii. Kwestie obowiązków, jakie cudzoziemiec winien dopełnić w swoim kraju w związku z zatrudnieniem w Spółce, regulują przepisy belgijskie. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych finansowanie kosztów pobytu w Polsce studenta z Białorusi?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu 17.12.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 .08. 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że w sprawie opodatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania studentów będących rezydentami Białorusi, przybyłych do Polski celem studiowania mają zastosowanie przepisy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Mińsku dnia 18.11.1992 r. ( Dz. U. z 1993 r. Nr 120, poz. 534). Zgodnie z art. 20 powyższej umowy należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie się lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym Umawiającym się Państwie wyłącznie dla kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wypłacane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nauczycielowi, obywatelowi Francji, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 15.11.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że płatnik zawarł umowę o pracę, w wymiarze 1/2 etatu, z nauczycielem – obywatelem Francji. Umowa zawarta została na okres od 1 października 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Płatnik w miesiącu październiku 2004 r. pobrał z wynagrodzenia pracownika podatek dochodowy. Natomiast w miesiącu listopadzie 2004 r. pracownik wystąpił o nie pobieranie z jego wynagrodzenia podatku dochodowego zgodnie z Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Na tle takich okoliczności faktycznych płatnik sformułował stanowisko, że podatek od wynagrodzeń winien być potrącany zgodnie z (...)

2011
1
lut

Istota:

Na podstawie umowy o pracę Spółka do 31.07.2004 r. zatrudniała cudzoziemca posiadającego zezwolenie na wykonywanie pracy. Kolejna umowa z ww. osobą zostanie podpisana do końca 2004 roku, jednak dopiero po uzyskaniu nowego zezwolenia wojewody na wykonywanie pracy. Cudzoziemiec ten nie otrzymuje i do końca roku podatkowego nie otrzyma przychodów z innych źródeł.
Czy w związku z przerwą w zatrudnieniu, spowodowaną koniecznością uzyskania nowego zezwolenia płatnik ma obowiązek sporządzić informację PIT-11 po ustaniu pierwszego stosunku pracy, bądź czy może po ponownym zatrudnieniu tej osoby sporządzić jedną informację PIT-11 na koniec roku i dokonać rocznego obliczenia podatku?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jeżeli obowiązek poboru przez płatnika zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są obowiązani sporządzić informację (PIT-11) określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana była ostatnia zaliczka. Zatem w świetle powołanego przepisu w informacji PIT-11 w części dotyczącej okresu za jaki jest wystawiona informacja, należy wpisać daty pobranych w roku podatkowym pierwszej i ostatniej zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę z tą samą osobą, po uzyskaniu przez nią (...)