IPTPP1/443-673/14-4/AK | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego w związku z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego
IPTPP1/443-673/14-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. cmentarze
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. gmina
 4. odliczenie podatku
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2014r. (data wpływu 27 października 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego w związku z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego w rejonie ul......w......– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego w związku z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego w rejonie ul........w.......

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 października 2014r. (data wpływu 27 października 2014r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina posiada status podatnika VAT czynnego o numerze NIP .... Jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną nadaną ustawowo przez art. 165 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwaną dalej u.s.g. W myśl art. 1 u.s.g. mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Zadania własne gminy określone są w art. 7 u.s.g. oraz uszczegółowione w przepisach szczególnych-konkretyzujących ich realizację. Zgodnie z art. 7 u.s.g. zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 3a) działalności w zakresie telekomunikacji, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 18) promocji gminy, 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Przypomnienia wymaga też fakt, iż gmina oprócz zadań własnych realizuje wiele zadań zleconych – co wynika z art. 162 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż „jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych.

Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Zgodnie z art. 11a ust. 1 u.s.g. organami gminy są: 1) rada gminy, 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). W myśl art. 26 ust.1 u.s.g. organem wykonawczym gminy jest wójt, zaś zgodnie z ust. 4 w miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Wójt wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 u.s.g.).

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) zwanej dalej u.s.p. prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców (...). Miastem takim jest więc Gmina. Zadania powiatu określone są w art. 4 u.s.p. Tak więc do zadań gminy będącej miastem na prawach powiatu oprócz zadań nałożonych przez u.s.g. dochodzą także zadania nałożone przez u.s.p.

Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, z późn. zm.) zwaną dalej u.f.p sektor finansów publicznych tworzą jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy środkami publicznymi są dochody publiczne. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 u.f.p dochodami publicznymi są wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych. Ustawą konkretyzującą zadania Gminy określone w art. 7 pkt 13 u.s.g jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.

Gmina .... obecnie jest właścicielem dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Miasta .... (przy ul. ......). Kwestie odpłatności (cennika) za korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarzy reguluje obecnie uchwała nr ..... Rady Miasta w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w ..... Ww. uchwała uchwalona została w trybie art. 18 ust. 2 pkt 8 u.s.g. oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) zwaną dalej u.g.k.. Zgodnie z ww. przepisem art. 4 ust.1 pkt 2 u.g.k. jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała operuje cennikiem brutto. W cenach zawarty jest podatek VAT wg stawki 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 u.p.t.u w związku z załącznikiem nr 3 (poz. 180) oraz art. 146a pkt 2.

Gmina dysponuje postanowieniem Naczelnika ... Urzędu Skarbowego z dnia 13 września 2006 r. znak ..... w którym uznał on, iż ww. opłaty są opodatkowanym świadczeniem usług w myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u. i nie stosuje sie do nich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 tej ustawy – z uwagi na ich cywilnoprawny charakter.

Ww. postanowienie wydane zostało na podstawie ówczesnych przepisów Ordynacji podatkowej, które naczelnika urzędu skarbowego wskazywały jako organ właściwy do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Gmina dysponuje również opinią Głównego Urzędu Statystycznego (Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów) z dnia 1 września 2010 r. znak......, z której wynika, iż usługi polegające na pobieraniu opłat za miejsca pochówku oraz za korzystanie z terenu cmentarza, obiektów cmentarnych (kaplica, chłodnia, pomieszczenie administracyjno-gospodarcze) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03.11.0 „usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji” – zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Z kolei Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej sygn. IPPP2/443-681/10-2/JW uznał, iż ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej począwszy od dnia 1 maja 2011 r.

Gmina osiąga dochody z tytułu pobierania opisanych opłat. Osiągając ww. dochody oraz posiadając opisane wyżej: postanowienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, opinię Głównego Urzędu Statystycznego oraz interpretację indywidualną Ministra Finansów w osobie Dyrektora Izby Skarbowej od lat:

 • deklaruje w deklaracjach VAT-7 obrót i podatek należny z powyższego tytułu,
 • obrót i podatek z tego tytułu ewidencjonuje na kasie rejestrującej gdyż stosuje się do stanowisk ww. organów państwowych.

Gmina niebawem stanie przed koniecznością budowy nowego cmentarza komunalnego, gdyż istniejące obiekty nawet pomimo rozbudowy i modernizacji nie zapewnią wystarczającej ilości miejsc pochówkowych dla miasta.

Odnośnie prawa do odliczenia podatku VAT przy rozbudowie i modernizacji istniejących cmentarzy komunalnych wypowiedział się Minister Finansów (organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej) w interpretacji indywidualnej dla Gminy z dnia 22 stycznia 2014 r. znak: IPTPP4/443-750/13-4/JM. Konsekwencją planowanej inwestycji będzie poniesienie szeregu wydatków na nabycie towarów i usług (w szczególności robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych, projektowych) niezbędnych dla jej realizacji. Będzie to docelowo inwestycja wielomilionowa. Przystąpienie do ww. inwestycji będzie wymagało w najbliższej przyszłości uchwalenia przez Radę Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla właściwego terenu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.).

W dniu 13 marca 2014 r. Rada Miasta uchwałą nr ..../... w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. wprowadziła do budżetu Miasta zmiany polegające na zarezerwowaniu na rok budżetowy 2014 środków w kwocie 150.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej planowanego cmentarza przy ul. ...... w ......

W dniu 17 lipca 2014 r. Gmina podpisała pierwszą umowę związaną z planowaną inwestycją tj. umowę nr ...... z pracownią architektoniczną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) na wykonanie wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej cmentarza komunalnego w oparciu o przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego kopię wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokumentację geotechniczną z rejonu planowanego cmentarza komunalnego.

Faktury dotyczące wydatków niezbędnych przy realizacji ww. inwestycji wystawiane będą w przyszłości przez wyłonionych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych wykonawców na Wnioskodawcę, tj. osobę prawną Gmina ...., ........, NIP ........ Budowa cmentarza będzie wytworzeniem nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 a u.p.t.u. Przedmiotem wniosku jest prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z planowaną przez Gminę inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego w ...... w okolicach ul. ...... i .........

Wydatki, które Gmina będzie ponosić w związku z realizacją budowy przedmiotowego cmentarza związane będą wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Tenże związek przyczynowo-skutkowy jest wynikiem stanowisk organów państwowych, tj.:

 • postanowienia Naczelnika .... Urzędu Skarbowego z dnia 13 września 2006 r. znak:......, w którym uznał on, iż ww. opłaty są wynagrodzeniem z tytułu opodatkowanego świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u, i nie stosuje się do nich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 tej ustawy - z uwagi na ich cywilnoprawny charakter. Z postanowienia wynika brak możliwości uznania, iż świadczenie ww. usług następuje w trybie „urzędowym” .Ww. postanowienie wydane zostało na podstawie ówczesnych przepisów Ordynacji podatkowej, które naczelnika urzędu skarbowego wskazywały jako organ właściwy do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
 • opinii Głównego Urzędu Statystycznego (Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów) z dnia 01 września 2010r. znak: ......, z której wynika, iż usługi polegające na pobieraniu opłat za miejsca pochówku oraz za korzystanie z terenu cmentarza, obiektów cmentarnych (kaplica, chłodnia, pomieszczenie administracyjno-gospodarcze) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03.11.0 „usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji”-zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. (Dz. U. Nr 207,poz 1293 z późn. zm.),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2010 r. sygn. IPPP2/443-68l/10-2/JW Ministra Finansów (organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie), w której uznał, iż ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej począwszy od dnia 01 maja 2011r.

Skoro więc Gmina od wielu lat deklaruje co miesiąc podatek należny (dawniej wg stawki 7%, obecnie wg stawki 8%) i deklarować zamierza nadal oraz czyni tak w oparciu o stanowiska ww. organów państwowych, kontrole w tym zakresie urzędu skarbowego i UKS nie stwierdzały nieprawidłowości, zaś od ponad trzech lat obrót i podatek z tego tytułu ewidencjonuje jeszcze przy zastosowaniu kasy rejestrującej (stanowisko Gminy o wyłączeniu z tego obowiązku Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej uznał w interpretacji z dnia 13 grudnia 2010 r. za nieprawidłowe z uwagi na gotówkowy, a nie bezgotówkowy charakter przyjmowania należności za ww. usługi komunalne pobierane w Administracji Cmentarzy Komunalnych), to takie odliczenie winno jej przysługiwać.

Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2014r. r. znak IPTPP4/443-750/1 3-4/JM uznał, iż przy modernizacji, tyle że istniejących i funkcjonujących obecnie cmentarzy, prawo do odliczenia podatku przysługuje. Skoro więc przy modernizacji istniejących obiektów takie prawo przysługuje, to przy budowie nowego cmentarza w związku z funkcjonowaniem którego w przyszłości pobierane byłyby analogiczne opłaty w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, prawo to powinno także przysługiwać. Inwestycja budowy nowego cmentarza ma zapewnić w tym zakresie potrzeby aglomeracji .... na dziesięciolecia.

Gmina jako Wnioskodawca zajmuje własne stanowisko odpowiadając na postawione w wezwaniu pytanie w sprawie planowanej inwestycji na podstawie takich przepisów jakie funkcjonują obecnie (a przynajmniej jak są od lat interpretowane przez organa państwowe - podatkowe i statystycznej). Wnioskodawca nie jest jednak w stanie przewidywać ewentualnych zmian w przepisach, które w najbliższych latach mogą- przynajmniej hipotetycznie-zaistnieć (np. kwestia ewentualnego zwolnienia od podatku usług cmentarzy komunalnych, gdyż dzisiaj gminy będące właścicielami cmentarzy komunalnych na gruncie podatkowym są traktowane analogicznie jak prywatni przedsiębiorcy pogrzebowi). Są to jednak kompetencje zastrzeżone dla ustawodawcy zarówno krajowego, jak i unijnego, gdyż podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym, więc Gmina jako Wnioskodawca nie może odpowiadając na tak postawione w wezwaniu pytanie wkraczać w sferę zastrzeżoną dla prawodawcy przewidując ewentualne zmiany legislacyjne w zakresie opodatkowania cmentarzy komunalnych, o których zresztą nic jej nie wiadomo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o wysokości podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego w rejonie ul. ..... i ..... w ........

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego w rejonie ul. ...... i ....... w ......

Ww. stanowisko wynika z faktu, iż Wnioskodawca – czynny podatnik VAT:

 • deklaruje w deklaracjach VAT-7 obrót i podatek należny z tytułu opisanych we wniosku opłat i będzie tak czynił także w odniesieniu do płatności na nowym cmentarzu,
 • obrót i podatek z tytułu opłat cmentarnych ewidencjonuje już na kasie rejestrującej (w odniesieniu do pobieranych na obiektach istniejących), po zbudowaniu i uruchomieniu nowego cmentarza obowiązek ten będzie rozszerzony na nowy obiekt.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u. przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 15 ust.1 u.p.t.u. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podatnikiem takim jest więc Gmina. W myśl art. 15 ust. 6 u.p.t.u. nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W przypadku objętym wnioskiem Gmina nie występuje w charakterze organu władzy publicznej wyłączonego z systemu podatku VAT.

Powyższe wynika z:

 • postanowienia Naczelnika ... Urzędu Skarbowego z dnia 13 września 2006 r. znak: ....., w którym uznał on, iż ww. opłaty są opodatkowanym świadczeniem usług w myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u i nie stosuje sie do nich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 tej ustawy – z uwagi na ich cywilnoprawny charakter. Ww. postanowienie wydane zostało na podstawie ówczesnych przepisów Ordynacji podatkowej, które naczelnika urzędu skarbowego wskazywały jako organ właściwy do wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,
 • opinia Głównego Urzędu Statystycznego (Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów) z dnia 01 września 2010 r. znak: ......., z której wynika, iż usługi polegające na pobieraniu opłat za miejsca pochówku oraz za korzystanie z terenu cmentarza, obiektów cmentarnych (kaplica, chłodnia, pomieszczenie administracyjno-gospodarcze) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03.11.0 „usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji” – zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2010 r. sygn. IPPP2/443-681/10-2/JW Ministra Finansów (organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej), w której uznał, iż w/w usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej począwszy od dnia 01 maja 2011 r.

Stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane we wniosku dotyczy – co bardzo wyraźnie należy podkreślić – wyłącznie wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi na Gmina ...., ..........., NIP ..... – co jest wymogiem formalnym wynikającym z obowiązującego art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. oraz z uwzględnieniem wyłączeń (przesłanka negatywna) z art. 88 u.p.t.u. Nie przewiduje się ponoszenia wydatków udokumentowanych dokumentem celnym. Począwszy od 1 stycznia 2014 r. ww. przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u brzmi: Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a) nabycia towarów i usług, b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy wynika z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. – „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

W przypadku będącym przedmiotem wniosku związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy planowanymi przez Gminę wydatkami na nabycie towarów i usług w związku z planowaną inwestycją budowy nowego cmentarza a występowaniem opodatkowanego obrotu w przyszłości jest – w ocenie Wnioskodawcy – bezsporny. W ocenie Wnioskodawcy związek ten zaistnieje w pełni i jest on poniekąd konsekwencją omówionych stanowisk organów: podatkowych i statystycznego z przeszłości – zgodnie z którym generowane na cmentarzach dochody są opodatkowanym obrotem z tytułu świadczenia usług. Na ww. obiektach nie występuje też sprzedaż zwolniona od podatku. Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego winno być uznane za prawidłowe.

Za zaprezentowanym przez Gminę poglądem przemawia – wg Wnioskodawcy – również stanowisko Ministra Finansów (organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej) dla Gminy wynikające z interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2014 r. znak: ...., w której uznano za prawidłowe stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę odnośnie odliczenia podatku VAT przy realizacji inwestycji rozbudowy i modernizacji, tyle że istniejących cmentarzy komunalnych. W sprawie objętej niniejszym wnioskiem a dotyczącym nowego obiektu stanowisko Wnioskodawcy jest analogiczne – wynika ono z faktu, iż cmentarz komunalny w myśl przywołanych stanowisk organów państwowych (US, MF, GUS) jest obiektem generującym wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, co rodzić będzie prawo do odliczenia podatku VAT przy realizacji ww. inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 13 cyt. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina posiada status podatnika VAT czynnego. Gmina obecnie jest właścicielem dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Miasta ...... (przy ul. ...... i .......). Kwestie odpłatności (cennika) za korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarzy reguluje obecnie uchwała nr .... Rady Miasta ..... z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w ...... Gmina niebawem stanie przed koniecznością budowy nowego cmentarza komunalnego, gdyż istniejące obiekty nawet pomimo rozbudowy i modernizacji nie zapewnią wystarczającej ilości miejsc pochówkowych dla miasta ...... W dniu 13 marca 2014r. r. Rada Miasta uchwałą nr ..... w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. wprowadziła do budżetu Miasta zmiany polegające na zarezerwowaniu na rok budżetowy 2014 środków w kwocie 150.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej planowanego cmentarza przy ul. ..../..... w ...... W dniu 17 lipca 2014 r. Gmina podpisała pierwszą umowę związaną z planowaną inwestycją tj. umowę nr ...... z pracownią architektoniczną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) na wykonanie wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej cmentarza komunalnego w oparciu o przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego kopię wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta ..... oraz dokumentację geotechniczną z rejonu planowanego cmentarza komunalnego. Faktury dotyczące wydatków niezbędnych przy realizacji ww. inwestycji wystawiane będą w przyszłości przez wyłonionych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych wykonawców na Wnioskodawcę. Wydatki, które Gmina będzie ponosić w związku z realizacją budowy przedmiotowego cmentarza związane będą wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do powyższego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego w związku z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki, które Gmina będzie ponosić w związku z realizacją budowy przedmiotowego cmentarza jak wskazał Wnioskodawca - związane będą wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o wysokość podatku naliczonego w związku z inwestycją budowy nowego cmentarza komunalnego w rejonie ul. ...... i ....... w ....., ponieważ Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto wydatki, które Gmina będzie ponosić w związku z realizacją budowy przedmiotowego cmentarza jak wskazał Wnioskodawca - związane będą wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie do treści ww. przepisu, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.