ILPP2/443-1015/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych na cmentarz komunalny.
ILPP2/443-1015/14-2/MNinterpretacja indywidualna
 1. cmentarze
 2. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. czynności podlegające opodatkowaniu
 4. gmina
 5. jednostka samorządu terytorialnego
 6. odliczanie podatku naliczonego
 7. odliczenia
 8. odliczenie podatku od towarów i usług
 9. podatek naliczony
 10. wydatki inwestycyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Na terenie Gminy znajdują się cmentarze komunalne. Gmina pobiera opłaty za świadczenie usług na cmentarzach komunalnych, które są opodatkowane VAT. Gmina deklaruje, że w przyszłości nie zamierza zmieniać sposobu gospodarowania cmentarzami komunalnymi. W dniu 14 lutego 2014 r. pomiędzy Gminą a Zakładem Usług Komunalnych (dalej: ZUK) została zawarta umowa o administrowanie gminnym zasobem nieruchomości. Przedmiotem owej umowy jest w szczególności administrowanie cmentarzami komunalnymi obejmujące prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz przyjmowanie opłat cmentarnych zgodnie z aktualnym cennikiem. Opłaty pobierane są przez ZUK w imieniu i na rzecz Gminy. Gmina ujmuje je w swoich deklaracjach VAT i odprowadza z tego tytułu VAT należny. W związku z powyższym, Gmina jest obciążona przez ZUK miesięcznymi opłatami za zarządzanie cmentarzami komunalnymi, które ZUK dokumentuje fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Gmina ponosi dodatkowo inne wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym na usługi remontowe związane przykładowo z remontami alejek, ogrodzeń czy kaplic znajdujących się na terenie cmentarzy oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją cmentarzy, ich przebudową, rozbudową itp. Gmina nie dokonuje odliczenia VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych na cmentarze komunalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące Gminy na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, w tym od wydatków ponoszonych na usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące Gminy na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, w tym od wydatków ponoszonych na usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem przepisów, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a wskazanej ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. prawo do odliczenia przysługuje jedynie czynnemu, zarejestrowanemu podatnikowi podatku od towarów i usług oraz gdy owe towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wydatki ponoszone przez Gminę na cmentarze komunalne, tj. wydatki bieżące związane z nabywaniem usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi, remontami alejek, ogrodzeń czy kaplic znajdujących się na cmentarzach, jak również wydatki inwestycyjne ściśle związane z modernizacją cmentarzy, ich przebudową oraz rozbudową są – w ocenie Gminy – ponoszone przez Gminę jako podatnika VAT oraz w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT przez Gminę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy – nie uważa się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy – do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687) – utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.

Pobierając opłaty za usługi świadczone w związku z cmentarzami komunalnymi Gmina spełnia zawartą w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT definicję podatnika VAT, ponieważ w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez Gminę, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, Gmina jest uznawana za podatnika VAT.

W rezultacie, skoro Gmina działa jako podatnik VAT dokonując m.in. sprzedaży miejsc na cmentarzach komunalnych czy wynajmując kaplice znajdujące się na terenie cmentarzy na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, to tym samym Gmina wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

W świetle powyższego, zdaniem Gminy, przysługiwać jej będzie prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na cmentarze komunalne, w tym od wydatków na usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 marca 2014 r., sygn. ILPP1/443-24/14-5/MK, w której Dyrektor odnosząc się do utrzymania cmentarza komunalnego wskazał, że: „w związku z dokonywaniem odpłatnych usług cmentarnych opodatkowanych podatkiem VAT, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz bieżących związanych z cmentarzami komunalnym ze względu na związek nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi Gminy”.

Reasumując, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące Gminy na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, w tym od wydatków ponoszonych na usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ILPP1/443-24/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.