Cmentarze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cmentarze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
sie

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza.

Fragment:

(...) cmentarza); opłata za możliwość dochowania do istniejącego grobu urny z prochami lub trumny ze szczątkami z ekshumacji; opłaty za mogiły dziecięce (do lat 6). Gmina pobiera wynagrodzenie z tytułu dokonywanych na terenie cmentarza czynności na podstawie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego, która określa właściwe stawi opłat za przedmiotowe czynności. Świadcząc powyższe usługi Gmina zleca „ techniczną ” obsługę wybranych obowiązków zarządcy – na podstawie stosownej umowy, tj. m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych cmentarza, prowadzenie dokumentacji zgonów, prowadzenie ewidencji miejsc grzebalnych, ustalenie i wskazywanie miejsc pochówku, prowadzenie bieżących zmian inwentaryzacji cmentarza, egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarza, nadzorowanie prac firm usługowych (zakładów pogrzebowych, kamieniarskich, etc.), utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, utrzymanie ogrodzenia w stanie estetycznym, zagospodarowanie nowych kwater grzebalnych oraz właściwe ich oznakowanie, prowadzenie pielęgnacji drzewostanu, dbanie o ochronę zabytków zlokalizowanych na terenie cmentarza, wywóz nieczystości, odśnieżanie, etc.

2018
15
kwi

Istota:

Wszystkie wskazane we wniosku przychody związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec tego, skoro czynności te skutkujące otrzymaniem określonego rodzaju świadczeń związane są z prowadzoną działalności gospodarczą, to mieszczą się one w pojęciu „celów związanych z działalnością gospodarczą”, w rozumieniu art. 86 ust. 2a ustawy. Zatem należy uznać, że przepis art. 86 ust. 2a ustawy nie będzie mieć wpływu na sposób rozliczania podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, bowiem podmiot niewykonujący czynności innych niż działalność gospodarcza, nie jest zobowiązany do obliczania kwoty podatku naliczonego zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanej „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ww. ustawy.

Fragment:

Zgodnie ze statutem przedmiotem działania ZCK jest: zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi, w tym: przyjmowanie zwłok i szczątków ludzkich do pochowania, prowadzenie ewidencji pochowań, prowadzenie domów przedpogrzebowych, przechowalni zwłok i urn z prochami oraz wykonywanie spopielenia zwłok i ich szczątków, ustalanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania cmentarzy, ustalanie i pobieranie opłat za korzystanie z mienia cmentarzy komunalnych, organizowanie i nadzór nad komunikacją wewnątrz cmentarzy, handlem, usługami i parkingami na terenach przycmentarnych (w liniach rozgraniczających cmentarzy), utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenach cmentarzy, zabezpieczenie mienia cmentarzy poprzez organizowanie ochrony urządzeń i terenów cmentarzy, zarządzanie mieniem Miasta będącym we władaniu Zarządu, analizowanie potrzeb rozwojowych w zakresie budowania i rozbudowy cmentarzy komunalnych i obiektów cmentarnych oraz wnioskowanie o ich realizację; realizacja inwestycji z zakresu cmentarnictwa powierzonych Zarządowi na podstawie planów inwestycyjnych, a także inwestycji finansowanych ze środków własnych Zarządu; realizacja zadań powierzonych w zakresie prowadzenia remontów i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, a także innych grobów i bezpośredniego ich otoczenia na cmentarzach; realizacja zadań zleconych w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych grobów i ich otoczenia; prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań Zarządu.

2018
16
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych.

Fragment:

Na cmentarzu nie będzie możliwości wykonania usług cmentarnych, które nie będą opodatkowane VAT. Stąd też inwestycja będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych. Inwestycja jest związana z wykonywaniem zadań publicznoprawnych przez Gminę. Cmentarz komunalny ma służyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarze cmentarzy gminnych. Sprawy cmentarzy gminnych są zadaniem własnym Gminy nałożonym w drodze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) – art. 7 ust. 2 pkt 13. Powyższe zadanie własne gminy ma charakter obowiązkowy – art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków inwestycyjnych związanych z budową cmentarza i bieżących związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych? Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez niego wydatków inwestycyjnych związanych z budową cmentarza i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2017
28
lip

Istota:

Opodatkowanie świadczenia usług cmentarnych i stawka podatku obowiązującej dla tych usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz zwolnienie usług cmentarnych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fragment:

Na cmentarzach komunalnych Gmina wykonuje/będzie wykonywała w imieniu własnym i na własny rachunek na rzecz podmiotów trzecich następujące odpłatne czynności (dalej łącznie jako: „ Usługi Cmentarne ”): udostępnianie miejsc na cmentarzu na grób ziemny lub urnę, przedłużenie użytkowania istniejących miejsc na cmentarzu, wykup miejsca na cmentarzu za życia kupującego z terminem pochówku bliżej nieokreślonym, wjazd na teren cmentarza i nadzór nad ekshumacją zwłok. Możliwość pobierania przez Gminę opłat za ww. Usługi Cmentarne oraz ich wysokość wynika z zarządzenia Wójta Gminy. Opłaty za Usługi Cmentarne stanowią w całości przychód Gminy. Gmina zamierza wystąpić do GUS o potwierdzenie klasyfikacji Usług Cmentarnych. Zdaniem Gminy usługi te winny zostać sklasyfikowane jako „ Usługi pogrzebowe i pokrewne ”, w grupowaniu PKWiU 96.03. Gmina ponosi/będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na cmentarze komunalne dotyczące np. rozbudowy/modernizacji terenu cmentarzy komunalnych (jak np. modernizacja/budowa alejek cmentarnych, ogrodzenia cmentarzy), a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych, tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów na cmentarze (np. woda, wywóz nieczystości), wycięcie drzew lub zakup oprogramowania do ewidencjonowania miejsc na cmentarzach. Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy dokumentowane są/będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane są/będą kwoty podatku VAT naliczonego.

2017
10
maj

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

Fragment:

Poza ww. wynagrodzeniem w związku z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem przez Spółkę cmentarzy, Gmina ponosi również wydatki związane z dostawą mediów na cmentarze, tj. woda, prąd. W zakresie administrowania cmentarzami ponoszone są m.in. wydatki w związku z: prowadzeniem racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzaniem obiektami; pobieraniem opłat stałych, tj. opłat za korzystanie z cmentarzy zgodnie z obowiązującym cennikiem (udostępnianie/rezerwacja miejsca pogrzebowego, korzystanie z domu pogrzebowego, itp.); prawidłowym, bieżącym prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji cmentarnej; prowadzeniem dokumentacji cmentarnej; wydawaniem zezwoleń na ustawienie pomnika lub grobowca; nadzorowaniem prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.); otwieraniem i zamykaniem bram cmentarzy, udostępnianiem kaplic i chłodni na uzasadnione zgłoszenie zakładów pogrzebowych. W zakresie utrzymania cmentarzy i parkingów ponoszone są m.in. bieżące wydatki na: utrzymanie alejek i parkingów; utrzymanie istniejącej zieleni na terenie cmentarza; utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy; utrzymanie obiektów budowlanych i uzbrojenia. Powyższe wydatki dotyczą tylko i wyłącznie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy i działalności cmentarnej.

2017
20
sty

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycz1ca podatku od towarów i us3ug w zakresie okreolenia sposobu opodatkowania us3ug cmentarnych owiadczonych przez Gmine oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i na bie?1ce utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Fragment:

Wysokooa op3at za us3ugi cmentarne jest wywieszana na tablicach og3oszen, znajduj1cych sie przy wejociu g3ównym na cmentarze i informacja o ich wysokooci dostepna jest w Urzedzie Miejskim w S., co wynika z uchwa3y nr .... Rady Miejskiej w S. z dnia ... listopada ... r. w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy S., która uchyli3a poprzednio obowi1zuj1c1 uchwa3e nr ..... Rady Miejskiej w S. z dnia ... listopada ... r. Gmina ponosi/bedzie ponosi3a wydatki inwestycyjne na cmentarze komunalne dotycz1ce ich rozbudowy/modernizacji (zwi1zane np. z wykonaniem ocie?ek i alejek na cmentarzu, ogrodzen), a tak?e wydatki zwi1zane z bie?1cym utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w szczególnooci wydatki na zakup us3ug tzw. mediów (np. woda, wywóz nieczystooci, energia elektryczna), materia3ów biurowych i programów informatycznych do prowadzenia ewidencji us3ug cmentarnych. Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bie?1ce utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy dokumentowane s1/bed1 przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane s1/bed1 kwoty podatku VAT. Gmina podkreola, i? powy?sze wydatki inwestycyjne oraz na bie?1ce utrzymanie dotycz1/bed1 dotyczy3y tylko i wy31cznie cmentarzy komunalnych po3o?onych w Gminie oraz dzia3alnooci cmentarnej. W szczególnooci omawiane wydatki nie s1 wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczy3yby np. wszystkich nieruchomooci gminnych.

2016
30
lis

Istota:

Obowiązek opodatkowania usług cmentarnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących cmentarzy.

Fragment:

Dnia 28 grudnia 2011 r., aktem notarialnym, zostało ustanowione przez Miasto na rzecz Z. odpłatne użytkowanie, z prawem do pobierania pożytków z nieruchomości dotyczących Cmentarzy komunalnych. Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarzy komunalnych (np. opłaty za przyjęcie zwłok do pochowania, ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat, opłata za wjazd na cmentarz,) ustalana jest w oparciu o zarządzenia Burmistrza Miasta. Zarządzeniem nr (...) Burmistrza Miasta S. z dnia 5 stycznia 2015 r. zostały ustalone opłaty za korzystanie z Cmentarzy komunalnych na rok 2015 r. Zgodnie z § 5 zarządzenia, wykonanie zarządzenia powierza się użytkownikowi Cmentarzy Komunalnych w S. – Z. Sp. z o.o. Analogiczne zarządzenia były wydawane we wcześniejszych latach przez Burmistrza Miasta S. W związku z ustanowieniem odpłatnego użytkowania Cmentarzy na rzecz Z., Miasto od stycznia 2012 r. wykazuje w swoich rejestrach VAT sprzedaży przychód z tytułu odpłatnego użytkowania Cmentarzy komunalnych przez Z., stosując do niniejszego obrotu stawkę podstawową VAT. W 2014 r. Miasto poniosło wydatki inwestycyjne na cmentarz komunalny przy ulicy K. w S. (dalej: „ Inwestycje ”). Miasto nie wyklucza ponoszenia wydatków inwestycyjnych na Cmentarze komunalne w przyszłości. Wskazane wydatki inwestycyjne na Cmentarze komunalne Miasta dokumentowane są/będą przez kontrahentów Miasta fakturami, na których wykazywane są/będą kwoty podatku VAT.

2016
17
mar

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług cmentarnych i stawki podatku obowiązującej do tych usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na usługi administrowania, wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z cmentarzami komunalnymi oraz wskazania podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wykazania świadczenia ww. usług w deklaracji VAT-7.

Fragment:

Gmina ponosi/będzie ponosiła także wydatki inwestycyjne na cmentarze komunalne dotyczące budowy nowych lub rozbudowy/modernizacji/remontów istniejących cmentarzy komunalnych, w tym np. wydatki na budowę alejek na cmentarzach, ogrodzenia cmentarzy, remonty kaplicy cmentarnej. Wskazane wydatki inwestycyjne Gminy dokumentowane są/będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane są/będą kwoty VAT. W chwili obecnej Zarządca na podstawie Umowy ponosi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Gmina nie wyklucza jednak, iż w przyszłości wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy będą ponoszone bezpośrednio przez Gminę (ze wskazaniem danych Gminy na fakturach zakupowych), tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów (np. woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości), usług ochrony cmentarzy, materiałów biurowych i programów informatycznych do prowadzenia ewidencji Usług Cmentarnych etc. Gmina podkreśla, że powyższe wydatki dotyczą/będą dotyczyły tylko i wyłącznie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy i działalności cmentarnej. W szczególności omawiane wydatki nie są wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczyłyby np. wszystkich nieruchomości gminnych.

2015
31
gru

Istota:

Czy Parafia ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupionych usług polegających na pielęgnacji terenów zielonych na terenie cmentarza?

Fragment:

Wnioskodawca odpowiedział, że teren cmentarza jest traktowany jako kult religijny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... poprosił o dostarczenie opinii organu skarbowego w której zostanie potwierdzone stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Czy Parafia ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupionych usług polegających na pielęgnacji terenów zielonych na terenie cmentarza... Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), Parafia jest podatnikiem VAT z budynku, w którym są lokatorzy oraz sklepy, czyli z prowadzonej działalności gospodarczej- wynajmu. Teren cmentarza jest traktowany jako kult religijny, dlatego nie jest to opodatkowane. Utrzymanie cmentarza jest pokrywane z ofiar osób fizycznych. Cmentarz jest własnością i w zarządzie Parafii. Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach jego realizacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Parafia jest czynnym podatnikiem VAT z racji sprzedawanych usług najmu.

2015
16
wrz

Istota:

Odliczanie VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące Gminy na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.

Fragment:

Gmina ponosi i zamierza ponosić koszty, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Wśród występujących kosztów należy wymienić: bieżące – w skład, których wchodzą koszty mediów dostarczanych na cmentarze, usługi sprzątania cmentarzy oraz pielęgnacji zieleni; remontowe – remont alejek; inwestycyjne – przystosowanie kaplicy cmentarnej i montaż komory chłodniczej oraz modernizacja ogrodzenia cmentarza wraz z wytyczeniem nowych alejek (zakres ww. prac inwestycyjnych będzie realizowany przez Gminę w roku bieżącym). Do chwili obecnej Gmina nie odliczyła VAT naliczonego od jakichkolwiek wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy. Wszystkie wymienione koszty objęte niniejszym wnioskiem są dokumentowane fakturami VAT i dotyczą wyłącznie cmentarzy komunalnych, na których w ramach umów cywilnoprawnych świadczone są usługi cmentarne. Wskazane umowy mają charakter niepisemny – na podstawie art. 60 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014r poz.121), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny Takim potwierdzeniem woli usługobiorcy jest w przedmiotowym przypadku m.in zapłata ustalonego wynagrodzenia za świadczone usługi.