Cmentarze | Interpretacje podatkowe

Cmentarze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cmentarze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych.
Fragment:
Na cmentarzu nie będzie możliwości wykonania usług cmentarnych, które nie będą opodatkowane VAT. Stąd też inwestycja będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych. Inwestycja jest związana z wykonywaniem zadań publicznoprawnych przez Gminę. Cmentarz komunalny ma służyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w obszarze cmentarzy gminnych. Sprawy cmentarzy gminnych są zadaniem własnym Gminy nałożonym w drodze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) – art. 7 ust. 2 pkt 13. Powyższe zadanie własne gminy ma charakter obowiązkowy – art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od ponoszonych przez nią wydatków inwestycyjnych związanych z budową cmentarza i bieżących związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych? Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych przez niego wydatków inwestycyjnych związanych z budową cmentarza i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2018
16
lut

Istota:
Opodatkowanie świadczenia usług cmentarnych i stawka podatku obowiązującej dla tych usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz zwolnienie usług cmentarnych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Fragment:
Na cmentarzach komunalnych Gmina wykonuje/będzie wykonywała w imieniu własnym i na własny rachunek na rzecz podmiotów trzecich następujące odpłatne czynności (dalej łącznie jako: „ Usługi Cmentarne ”): udostępnianie miejsc na cmentarzu na grób ziemny lub urnę, przedłużenie użytkowania istniejących miejsc na cmentarzu, wykup miejsca na cmentarzu za życia kupującego z terminem pochówku bliżej nieokreślonym, wjazd na teren cmentarza i nadzór nad ekshumacją zwłok. Możliwość pobierania przez Gminę opłat za ww. Usługi Cmentarne oraz ich wysokość wynika z zarządzenia Wójta Gminy. Opłaty za Usługi Cmentarne stanowią w całości przychód Gminy. Gmina zamierza wystąpić do GUS o potwierdzenie klasyfikacji Usług Cmentarnych. Zdaniem Gminy usługi te winny zostać sklasyfikowane jako „ Usługi pogrzebowe i pokrewne ”, w grupowaniu PKWiU 96.03. Gmina ponosi/będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na cmentarze komunalne dotyczące np. rozbudowy/modernizacji terenu cmentarzy komunalnych (jak np. modernizacja/budowa alejek cmentarnych, ogrodzenia cmentarzy), a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych, tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów na cmentarze (np. woda, wywóz nieczystości), wycięcie drzew lub zakup oprogramowania do ewidencjonowania miejsc na cmentarzach. Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy dokumentowane są/będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane są/będą kwoty podatku VAT naliczonego.
2017
28
lip

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem cmentarzy.
Fragment:
Poza ww. wynagrodzeniem w związku z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem przez Spółkę cmentarzy, Gmina ponosi również wydatki związane z dostawą mediów na cmentarze, tj. woda, prąd. W zakresie administrowania cmentarzami ponoszone są m.in. wydatki w związku z: prowadzeniem racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzaniem obiektami; pobieraniem opłat stałych, tj. opłat za korzystanie z cmentarzy zgodnie z obowiązującym cennikiem (udostępnianie/rezerwacja miejsca pogrzebowego, korzystanie z domu pogrzebowego, itp.); prawidłowym, bieżącym prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji cmentarnej; prowadzeniem dokumentacji cmentarnej; wydawaniem zezwoleń na ustawienie pomnika lub grobowca; nadzorowaniem prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.); otwieraniem i zamykaniem bram cmentarzy, udostępnianiem kaplic i chłodni na uzasadnione zgłoszenie zakładów pogrzebowych. W zakresie utrzymania cmentarzy i parkingów ponoszone są m.in. bieżące wydatki na: utrzymanie alejek i parkingów; utrzymanie istniejącej zieleni na terenie cmentarza; utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy; utrzymanie obiektów budowlanych i uzbrojenia. Powyższe wydatki dotyczą tylko i wyłącznie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy i działalności cmentarnej.
2017
10
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycz1ca podatku od towarów i us3ug w zakresie okreolenia sposobu opodatkowania us3ug cmentarnych owiadczonych przez Gmine oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i na bie?1ce utrzymanie cmentarzy komunalnych.
Fragment:
Wysokooa op3at za us3ugi cmentarne jest wywieszana na tablicach og3oszen, znajduj1cych sie przy wejociu g3ównym na cmentarze i informacja o ich wysokooci dostepna jest w Urzedzie Miejskim w S., co wynika z uchwa3y nr .... Rady Miejskiej w S. z dnia ... listopada ... r. w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy S., która uchyli3a poprzednio obowi1zuj1c1 uchwa3e nr ..... Rady Miejskiej w S. z dnia ... listopada ... r. Gmina ponosi/bedzie ponosi3a wydatki inwestycyjne na cmentarze komunalne dotycz1ce ich rozbudowy/modernizacji (zwi1zane np. z wykonaniem ocie?ek i alejek na cmentarzu, ogrodzen), a tak?e wydatki zwi1zane z bie?1cym utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w szczególnooci wydatki na zakup us3ug tzw. mediów (np. woda, wywóz nieczystooci, energia elektryczna), materia3ów biurowych i programów informatycznych do prowadzenia ewidencji us3ug cmentarnych. Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bie?1ce utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy dokumentowane s1/bed1 przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane s1/bed1 kwoty podatku VAT. Gmina podkreola, i? powy?sze wydatki inwestycyjne oraz na bie?1ce utrzymanie dotycz1/bed1 dotyczy3y tylko i wy31cznie cmentarzy komunalnych po3o?onych w Gminie oraz dzia3alnooci cmentarnej. W szczególnooci omawiane wydatki nie s1 wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczy3yby np. wszystkich nieruchomooci gminnych.
2017
20
sty

Istota:
Obowiązek opodatkowania usług cmentarnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących cmentarzy.
Fragment:
Dnia 28 grudnia 2011 r., aktem notarialnym, zostało ustanowione przez Miasto na rzecz Z. odpłatne użytkowanie, z prawem do pobierania pożytków z nieruchomości dotyczących Cmentarzy komunalnych. Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarzy komunalnych (np. opłaty za przyjęcie zwłok do pochowania, ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat, opłata za wjazd na cmentarz,) ustalana jest w oparciu o zarządzenia Burmistrza Miasta. Zarządzeniem nr (...) Burmistrza Miasta S. z dnia 5 stycznia 2015 r. zostały ustalone opłaty za korzystanie z Cmentarzy komunalnych na rok 2015 r. Zgodnie z § 5 zarządzenia, wykonanie zarządzenia powierza się użytkownikowi Cmentarzy Komunalnych w S. – Z. Sp. z o.o. Analogiczne zarządzenia były wydawane we wcześniejszych latach przez Burmistrza Miasta S. W związku z ustanowieniem odpłatnego użytkowania Cmentarzy na rzecz Z., Miasto od stycznia 2012 r. wykazuje w swoich rejestrach VAT sprzedaży przychód z tytułu odpłatnego użytkowania Cmentarzy komunalnych przez Z., stosując do niniejszego obrotu stawkę podstawową VAT. W 2014 r. Miasto poniosło wydatki inwestycyjne na cmentarz komunalny przy ulicy K. w S. (dalej: „ Inwestycje ”). Miasto nie wyklucza ponoszenia wydatków inwestycyjnych na Cmentarze komunalne w przyszłości. Wskazane wydatki inwestycyjne na Cmentarze komunalne Miasta dokumentowane są/będą przez kontrahentów Miasta fakturami, na których wykazywane są/będą kwoty podatku VAT.
2016
30
lis

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług cmentarnych i stawki podatku obowiązującej do tych usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na usługi administrowania, wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z cmentarzami komunalnymi oraz wskazania podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wykazania świadczenia ww. usług w deklaracji VAT-7.
Fragment:
Gmina ponosi/będzie ponosiła także wydatki inwestycyjne na cmentarze komunalne dotyczące budowy nowych lub rozbudowy/modernizacji/remontów istniejących cmentarzy komunalnych, w tym np. wydatki na budowę alejek na cmentarzach, ogrodzenia cmentarzy, remonty kaplicy cmentarnej. Wskazane wydatki inwestycyjne Gminy dokumentowane są/będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane są/będą kwoty VAT. W chwili obecnej Zarządca na podstawie Umowy ponosi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Gmina nie wyklucza jednak, iż w przyszłości wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy będą ponoszone bezpośrednio przez Gminę (ze wskazaniem danych Gminy na fakturach zakupowych), tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów (np. woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości), usług ochrony cmentarzy, materiałów biurowych i programów informatycznych do prowadzenia ewidencji Usług Cmentarnych etc. Gmina podkreśla, że powyższe wydatki dotyczą/będą dotyczyły tylko i wyłącznie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy i działalności cmentarnej. W szczególności omawiane wydatki nie są wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczyłyby np. wszystkich nieruchomości gminnych.
2016
17
mar

Istota:
Czy Parafia ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupionych usług polegających na pielęgnacji terenów zielonych na terenie cmentarza?
Fragment:
Wnioskodawca odpowiedział, że teren cmentarza jest traktowany jako kult religijny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... poprosił o dostarczenie opinii organu skarbowego w której zostanie potwierdzone stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku). Czy Parafia ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupionych usług polegających na pielęgnacji terenów zielonych na terenie cmentarza... Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), Parafia jest podatnikiem VAT z budynku, w którym są lokatorzy oraz sklepy, czyli z prowadzonej działalności gospodarczej- wynajmu. Teren cmentarza jest traktowany jako kult religijny, dlatego nie jest to opodatkowane. Utrzymanie cmentarza jest pokrywane z ofiar osób fizycznych. Cmentarz jest własnością i w zarządzie Parafii. Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach jego realizacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Parafia jest czynnym podatnikiem VAT z racji sprzedawanych usług najmu.
2015
31
gru

Istota:
Odliczanie VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące Gminy na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych.
Fragment:
Gmina ponosi i zamierza ponosić koszty, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Wśród występujących kosztów należy wymienić: bieżące – w skład, których wchodzą koszty mediów dostarczanych na cmentarze, usługi sprzątania cmentarzy oraz pielęgnacji zieleni; remontowe – remont alejek; inwestycyjne – przystosowanie kaplicy cmentarnej i montaż komory chłodniczej oraz modernizacja ogrodzenia cmentarza wraz z wytyczeniem nowych alejek (zakres ww. prac inwestycyjnych będzie realizowany przez Gminę w roku bieżącym). Do chwili obecnej Gmina nie odliczyła VAT naliczonego od jakichkolwiek wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy. Wszystkie wymienione koszty objęte niniejszym wnioskiem są dokumentowane fakturami VAT i dotyczą wyłącznie cmentarzy komunalnych, na których w ramach umów cywilnoprawnych świadczone są usługi cmentarne. Wskazane umowy mają charakter niepisemny – na podstawie art. 60 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014r poz.121), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny Takim potwierdzeniem woli usługobiorcy jest w przedmiotowym przypadku m.in zapłata ustalonego wynagrodzenia za świadczone usługi.
2015
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz od wydatków bieżących związanych z cmentarzami komunalnymi.
Fragment:
Administrator jest z kolei zobowiązany m.in. do: bieżącego utrzymania czystości na terenach i wokół cmentarzy polegającego m.in. na zamiataniu mechanicznym lub ręcznym alejek, odchwaszczaniu alejek utwardzonych i części przy krawężnikach, wygrabianiu i odchwaszczaniu alejek gruntowych, usuwaniu śliskości i odśnieżaniu alejek w okresie zimowym; prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych na terenie cmentarzy oraz wykonywania niezbędnych przeglądów i pomiarów; prowadzenia nadzoru nad wykonaniem prac przez inne podmioty świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie lub budowlane; przedkładania Gminie wykazu niezbędnych prac remontowo-inwestycyjnych na terenie cmentarzy. Za świadczenie usług w imieniu i na rzecz Gminy, Zarządca otrzymuje od Gminy stosowne wynagrodzenie, na podstawie wystawianych przez niego faktur VAT, na których wykazywane są kwoty podatku. Oprócz powyższych kosztów nabycia usług administrowania cmentarzami komunalnymi od Zarządcy oraz poniesionych w przeszłości wydatków inwestycyjnych oraz bieżących związanych z cmentarzami komunalnymi, w przyszłości Gmina może ponosić kolejne wydatki na cmentarze, w tym wydatki o charakterze inwestycyjnym, np. Gmina podkreśliła, że przedmiotowe wydatki dotyczą tylko i wyłącznie cmentarzy komunalnych i działalności cmentarnej.
2015
30
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych na cmentarz komunalny.
Fragment:
W związku z powyższym, Gmina jest obciążona przez ZUK miesięcznymi opłatami za zarządzanie cmentarzami komunalnymi, które ZUK dokumentuje fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Gmina ponosi dodatkowo inne wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym na usługi remontowe związane przykładowo z remontami alejek, ogrodzeń czy kaplic znajdujących się na terenie cmentarzy oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją cmentarzy, ich przebudową, rozbudową itp. Gmina nie dokonuje odliczenia VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych na cmentarze komunalne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące Gminy na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, w tym od wydatków ponoszonych na usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące Gminy na modernizację i funkcjonowanie cmentarzy komunalnych, w tym od wydatków ponoszonych na usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi. Uzasadnienie Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
15
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cmentarze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.