Cła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cła. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
19
kwi

Istota:

Podstawa opodatkowania w imporcie towarów (cło antydumpingowe)

Fragment:

W przypadku gdy zostało nałożone cło tymczasowe i ostatecznie stwierdzono istnienie dumpingu oraz szkody, Rada decyduje, bez względu na fakt czy zostanie nałożone ostateczne cło antydumpingowe, jaka część cła tymczasowego zostanie ostatecznie pobrana. Jeśli zostanie nałożone ostateczne cło antydumpingowe i jest wyższe od cła tymczasowego, kwoty różnicy nie pobiera się, natomiast jeżeli ustalenia postępowania antydumpingowego są negatywne, cło tymczasowe nie jest potwierdzone, a zabezpieczenie podlega zwrotowi. Wobec powyższego tymczasowe cło antydumpingowe nie jest cłem należnym, lecz może ono stać się należnym, po zakończeniu postępowania antydumpingowego. Zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.(...). Tym samym do określenia kwoty podatku podlegającej uiszczeniu nie powinno być brane pod uwagę tymczasowe cło antydumpingowe - jako cło nienależne w momencie obejmowania procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu. Pod pojęciem cła należnego należy rozumieć „ cło faktycznie do zapłaty przez importera ”, a nie cło tymczasowe podlegające zabezpieczeniu, w momencie dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu, na poczet ewentualnie mogącego powstać długu celnego w wyniku nałożeniem statecznego cła antydumpingowego.

2012
23
mar

Istota:

Czy kwota zabezpieczenia podatku VAT na podstawie decyzji organu celnego, stanowiąca różnicę pomiędzy podatkiem VAT obliczonym przy uwzględnieniu i bez uwzględnienia tymczasowego cła antydumpingowego, może zostać odliczona od podatku należnego?

Fragment:

W przypadku gdy zostało nałożone cło tymczasowe i ostatecznie stwierdzono istnienie dumpingu oraz szkody, Rada decyduje, bez względu na fakt czy zostanie nałożone ostateczne cło antydumpingowe, jaka część cła tymczasowego zostanie ostatecznie pobrana. Jeśli zostanie nałożone ostateczne cło antydumpingowe i jest wyższe od cła tymczasowego, kwoty różnicy nie pobiera się, natomiast jeżeli ustalenia postępowania antydumpingowego są negatywne, cło tymczasowe nie jest potwierdzone, a zabezpieczenie podlega zwrotowi. Wobec powyższego tymczasowe cło antydumpingowe nie jest cłem należnym, lecz może ono stać się należnym, po zakończeniu postępowania antydumpingowego. Zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.(...). Tym samym w ocenie tut. organu do określenia kwoty podatku podlegającej uiszczeniu nie powinno być brane pod uwagę tymczasowe cło antydumpingowe - jako cło nienależne w momencie obejmowania procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu. Pod pojęciem cła należnego należy rozumieć „cło faktycznie do zapłaty przez importera”, a nie cło tymczasowe podlegające zabezpieczeniu, w momencie dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu, na poczet ewentualnie mogącego powstać długu celnego w wyniku nałożeniem statecznego cła antydumpingowego.

2011
14
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu cła antydumpingowego oraz odsetek od tego cła

Fragment:

W przypadku nałożenia na konkretny produkt cła antydumpingowego, to cło stanowi należność celną, do której uiszczenia importer jest zobowiązany przepisami prawa. Obowiązek zapłaty cła antydumpingowego jest zatem obowiązkiem, o którym mowa w cyt. art. 2 Prawa celnego. W konsekwencji cło antydumpingowe jest należnością budżetu państwa, do której stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowuje na tzw. zasadach ogólnych. W 2008r., w ramach tej działalności, zakupił kompresory bezolejowe, w celu ich dalszej odsprzedaży. Ponieważ nabyte kompresory zostały sprowadzone z Chin, Wnioskodawca uiścił należne cło oraz podatek VAT. W dniu 10 maja 2011r. Wnioskodawca otrzymał decyzję z dnia 27 kwietnia 2011r. wydaną przez właściwego naczelnika rzędu celnego, na podstawie której został wezwany do uiszczenia cła antydumpingowego wraz z odsetkami od sprowadzonych z Chin kompresorów. W dniu 13 maja 2011r. Wnioskodawca dokonał zapłaty ww. należności. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż zapłacone przez Wnioskodawcę cło antydumpingowe, jako wydatek związany z nabyciem kompresorów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, może stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, jako wydatek związany z uzyskaniem przychodu, pod warunkiem jego właściwego udokumentowania.

2011
1
sie

Istota:

WNT na własną rzecz zaimportowanego towaru w Niemczech.

Fragment:

Art. 31 ust. 2 stanowi, iż podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku; wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Stosownie do art. 31 ust. 5 ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie nabycia tych towarów. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Z powyższego wniosku wynika, iż do podstawy wewnatrzwspolnotowego nabycia Strona wliczyła cenę nabycia towaru (cenę określoną na fakturze od chińskiego sprzedawcy) i cło uiszczone na terytorium Niemiec. Podstawy opodatkowania wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów Strona nie zwiększyła natomiast o koszt opłat handlingowych i obsługi celnej. Koszty te, jako nieopodatkowane przez przedstawiciela podatkowego na terytorium Niemiec, będą rozliczone przez Wnioskodawcę jako import usług. Art. 27 ust. 4 ustawy zawiera katalog usług niematerialnych, m.in. w punkcie 3 wymienia usługi doradcze, inżynierskie, prawnicze, księgowe oraz usługi podobne do tych usług.

2011
1
lip

Istota:

Przywóz paliwa lotniczego, zwolnionego z należności celnych, nie jest opodatkowany podatkiem akcyzowym

Fragment:

Uwzględniając w/w przepisy jak i uregulowania zawarte w przepisach prawo celne jak i ustawy o podatku akcyzowym, należy stwierdzić, że zakup i przywóz paliwa w zbiornikach lotniczych jest zwolniony z należności celnych jak również z opodatkowania podatkiem akcyzowym, na podstawie poniżej wskazanych przepisów. Prawo celne Art. 37 ust. 1 i 2. Zwolnione od należności przywozowych są paliwa, smary i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania środków transportu, innych niż wymienione w art. 112 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, przewożone w tych środkach transportu, wykorzystywane do ich napędu lub działania instalacji, w które są wyposażone. Towary, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane w innych środkach transportu niż ten, w którym zostały przywiezione, ani nie mogą zostać usunięte z tego środka transportu, chyba że jest to konieczne ze względu na jego naprawę, oraz nie mogą zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia. Podatek akcyzowy Art. 25 ust. 2. Zwolnienie od akcyzy może być stosowane w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa celnego wyroby akcyzowe są objęte zawieszającą procedurą celną lub zwolnione od należności celnych przywozowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Kwota wypłacona byłemu wspólnikowi w związku ze zwrotem cła nie stanowi, kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od tego czy zostały ponadto spełnione przesłanki określone w artykule 16 ust. 1 pkt 10, 13 i 13a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Cło, w tym określone w decyzji celnej, nie zostało wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, stanowi więc zatem koszt uzyskania przychodów, niezależnie od faktu późniejszego dokonania jego zwrotu. Zwrot cła natomiast pociąga za sobą konieczność rozpoznania przychodu. Zgodnie bowiem z art.12 ust.4 pkt 6 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Jako ze cło zostało uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zwrot tego cła, wnioskując a contrario, stosownie do ww. przepisu będzie stanowić przychód. Otrzymanie zwrotu cła spełnia, określoną w art. 12 ust. 1 w. cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przesłankę otrzymania pieniędzy. W tym zakresie nie można więc się zgodzić z Wnioskodawcą twierdzącym, że ta przesłanka jest niespełniona ponieważ pieniądze (zwrot cła) Wnioskodawca otrzymał tylko „technicznie” i zostaną one przekazane następnie osobie trzeciej zgodnie z uprzednio zawartymi umowami. W obrocie prawnym i finansowym występują często sytuacje, że przedsiębiorcy nie otrzymują nawet jako „powiernik” swoich należności np. z tytułu dokonanej sprzedaży, gdyż należność tą otrzymuje na podstawie cesji, podmiot trzeci tytułem wywiązania się przez przedsiębiorcę z długu ciążącego na nim względem tego podmiotu.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z dokumentu SAD mimo, że nie rozliczyła się bezpośrednio z agencją celną? Czy w sytuacji gdy agencja celna w imieniu i na rzecz Spółki dokonała zapłaty VAT, cła i innych opłat a następnie kontrahent dokonał rozliczenia z agencją celną, doszło do wygaśnięcia ciążącego na Spółce zobowiązania podatkowego z tytułu VAT i cła?

Fragment:

Towar został odprawiony przez agencję celną, która również dokonała zapłaty VAT, cła i innych opłat w imieniu i na rzecz Spółki. Agencja celna działała na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę do przedstawicielstwa bezpośredniego. Pełnomocnictwo obejmowało m.in dokonywanie odpraw celnych, uiszczanie należności celnych, reprezentowanie Spółki w postępowaniu przed organem celnym. Następnie kontrahent Spółki uregulował VAT, cło i inne opłaty celne wskazane na dokumencie SAD, rozliczając się bezpośrednio z agencją celną, zaś Spółka otrzymała fakturę wystawioną przez kontrahenta irlandzkiego obciążającą Spółkę min. kosztami podatku od towarów i usług, cła i innych opłat dokonanych przez kontrahenta. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z dokumentu SAD mimo, że nie rozliczyła się bezpośrednio z agencją celną... Czy w sytuacji gdy agencja celna w imieniu i na rzecz Spółki dokonała zapłaty VAT, cła i innych opłat a następnie kontrahent dokonał rozliczenia z agencją celną, doszło do wygaśnięcia ciążącego na Spółce zobowiązania podatkowego z tytułu VAT i cła... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT, podatek należny z tytułu importu towarów, wykazany na dokumencie SAD, jest dla importera towarów podatkiem naliczonym i jako taki podlega odliczeniu według ogólnych zasad o ile zakup towarów, można powiązać z czynnościami opodatkowanymi.

2011
1
kwi

Istota:

Czy pominięcie w księdze przychodów i rozchodów operacji wynikających z opisanej transakcji a dotyczących cła i podatku vat jest prawidłowe?

Fragment:

Kosztami nabycia ( za cło, podatek vat i transport ) obciążył Pan kontrahenta z Wielkiej Brytani wystawiając odpowiednie refaktury. Poniesione wydatki ( podatek vat i cło ), którymi obciążył Pan kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie zostały zaewidencjonowane w księdze podatkowej; ani w momencie dokonania wpłaty w Urzędzie Celnym ani w momencie wystawienia refaktury jak również po uiszczeniu należności przez kontrahenta. Treść pytania Czy pominięcie w księdze przychodów i rozchodów operacji wynikających z opisanej transakcji a dotyczących cła i podatku vat jest prawidłowe? Stanowisko przedstawione we wniosku Według opinii wyrażonej we wniosku przedstawione księgowania transakcji wewnątrzunijnej są zgodne z ustawą o Vat. Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego W myśl uregulowań zawartych w art. 24 a ustawy z 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r nr 14 poz. 176 ze zm. ), osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy...

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawca zwraca się do tut. organu z pytaniem, czy słusznie postąpił nie dokonując księgowań, do ewidencji podatku od towarów i usług, cła i VAT-u pobranego od niego w Urzędzie Celnym.

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy: Według Podatnika uznał on, iż kontrahent zwróci mu poniesione wydatki na cło i vat, w związku z czym nie zaksięgował tych kosztów w ewidencji podatku VAT. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: W myśl przepisu art. 2 ust 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Terytorium państwa trzeciego to terytorium niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej, a terytorium kraju - to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W imporcie towarów podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną ( art. 17 ust. 1 ustawy ). W myśl art. 19 ust. 7 w/w ustawy, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Do podstawy opodatkowania wlicza się również prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, pod warunkiem, że elementy nie zostały wcześniej włączone do podstawy opodatkowania - art. 29 ust. 13.

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota tymczasowego cła antydumpingowego wchodzi do podstawy wyliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu?

Fragment:

W przypadku gdy zostało nałożone cło tymczasowe i ostatecznie stwierdzono istnienie dumpingu oraz szkody, Rada decyduje, bez względu na fakt czy zostanie nałożone ostateczne cło antydumpingowe, jaka część cła tymczasowego zostanie ostatecznie pobrana. Jeśli zostało nałożone ostateczne cło antydumpingowe i jest wyższe od cła tymczasowego kwoty różnicy nie pobiera się, natomiast jeżeli ustalenia postępowania antydumpigowego są negatywne, cło tymczasowe nie jest potwierdzone, a zabezpieczenie podlega zwrotowi. Wobec powyższego, tymczasowe cło antydumpingowe nie jest cłem należnym, lecz może ono stać się cłem należnym po zakończeniu postępowania antydumpingowego. Zgodnie z przytoczonym powyżej art. 29 ust. 13 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz.535 ze zmianami) podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.(...).Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Celnego brak jest podstaw do ujmowania tymczasowego cła antydumpingowego - jako cła nienależnego - w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przy obliczaniu kwoty podatku, która ulega uiszczeniu. Pod pojęciem cła należnego należy rozumieć "cło faktycznie do zapłaty przez importera". Jednak, stosownie do art. 33 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług, "organ celny (...)